Vizita MAI la ZdG

Decla­ra­ție a echi­pei Zia­ru­lui de Gar­dă pri­vind pre­siu­ni din par­tea MAI: Pe 16 decem­brie, din par­tea Minis­te­ru­lui de Inter­ne asu­pra redac­ți­ei Zia­ru­lui de Gar­dă s-au făcut pre­siu­ni care afec­tea­ză liber­ta­tea de expre­sie și ima­gi­nea ZdG.

În dimi­nea­ța zilei de 16 decem­brie, până la înce­pu­tul zilei de mun­că, o per­soa­nă din antu­ra­jul minis­tru­lui de Inter­ne a soli­ci­tat tele­fo­nic o între­ve­de­re urgen­tă cu con­du­ce­rea redac­ți­ei.

În cadrul aces­tei între­ve­de­ri, repre­zen­tan­tul Minis­te­ru­lui a decla­rat că, la MAI, a par­ve­nit un video în care o per­soa­nă decla­ră că un repor­ter ZdG ar fi accep­tat să scrie un arti­col deni­gra­tor des­pre minis­trul Balan con­tra sumei de 2000 de euro. Ni s-a mai spus că, în acel video, nu apa­re repor­te­rul, ci doar o per­soa­nă care pre­zin­tă un plic și spu­ne că a pre­gă­tit acești bani pen­tru repor­te­rul ZdG.

Deși redac­ția a soli­ci­tat ime­di­at să vadă acest video și să dis­cu­te des­chis cazul, repre­zen­tan­tul MAI a spus că nu are video asu­pra sa, dar insis­ta să afle dacă pre­gă­tim sau nu un arti­col des­pre minis­trul de Inter­ne.

Am decla­rat ime­di­at că scri­e­rea unui arti­col nu poa­te fi condiționată/anulată de pre­zen­ța unor ima­gi­ni video, mai ales că acel video ar fi elu­ci­dat o sche­mă de coru­pe­re. Am insis­tat să vedem sec­ven­țe­le video, căci era vor­ba de ima­gi­nea redac­ți­ei în care domi­nă regu­la încre­de­rii reci­pro­ce și a res­pec­tă­rii stan­dar­de­lor pro­fe­sio­na­le. Ni s-a spus că ima­gi­ni­le apar­țin SPIA (Ser­vi­ci­u­lui de Pro­tec­ție Inter­nă și Anti­co­rup­ție) și că pot fi văzu­te doar la MAI. Ne-am decla­rat dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a mer­ge la MAI să vedem aces­te ima­gi­ni. Repre­zen­tan­tul Minis­te­ru­lui a ple­cat să aran­je­ze vizio­na­rea, dar nu îna­in­te de a ne între­ba de câte­va ori dacă pre­gă­tim sau nu un arti­col pen­tru numă­rul de mâi­ne în care este vizat minis­trul Balan. Am rei­te­rat că fie­ca­re per­soa­nă publi­că tre­bu­ie să fie con­ști­en­tă că este în vizo­rul pre­sei în fie­ca­re zi.

Pes­te puțin timp, per­soa­na a reve­nit cu un apel tele­fo­nic și a decla­rat că nu vom putea vizio­na acel video, deo­a­re­ce minis­trul e ple­cat la ședin­ța Guver­nu­lui și fără pre­zen­ța sa vizio­na­rea ar fi impo­si­bi­lă. Am veri­fi­cat ime­di­at la ce oră e ședin­ța Guver­nu­lui și am sta­bi­lit că aceas­ta era la 15.00, adi­că pes­te 4 ore. L-am ape­lat tele­fo­nic pe minis­trul Balan. Aces­ta nu a con­fir­mat că ar fi la Guvern, dar a spus că nu putem vedea acel video, deo­a­re­ce per­soa­na care îl deți­ne se află în stră­i­nă­ta­te. Am reve­nit la per­soa­na care a vizi­tat redac­ția și am soli­ci­tat să vedem, totuși, acel video, deo­a­re­ce minis­trul mai avea 4 ore până la ședin­ța Guver­nu­lui. Per­soa­na a spus deja că nu putem vedea video, deo­a­re­ce este de cali­ta­te proas­tă și că, la înce­pu­tul săp­tămâ­nii vii­toa­re, vom putea vedea un video de cali­ta­te mai bună.

Reie­șind din fap­tul că redac­ția a fost infor­ma­tă des­pre un caz de mitu­i­re a unui repor­ter, fără niciun fel de dovezi, în para­lel fiind soma­ți să decla­răm ce fel de arti­col scri­em des­pre con­du­ce­rea MAI, decla­răm că ne con­frun­tăm cu un caz de pre­siu­ni din par­tea unei insti­tu­ții publi­ce, care con­tra­vin legii și nor­me­lor de asi­gu­ra­re a liber­tă­ți­lor jur­na­lis­ti­ce.

Cerem, în mod public, elu­ci­da­rea ori­gi­nii aces­tui caz de inti­mi­da­re a jur­na­liș­ti­lor ZdG. Cerem să ni se pre­zin­te aces­te ima­gi­ni video, dacă exis­tă, dar și inten­ția rea­lă a con­du­ce­rii MAI care a aler­tat redac­ția prin decla­ra­rea unei fra­u­de care nu a fost pro­ba­tă.

Soli­ci­tăm ONG-urilor de media, soci­e­tă­ții civi­le dar și par­te­ne­ri­lor de dezvol­ta­re ai R. Mol­do­va să ia act de acest caz și să insis­te asu­pra res­pec­tă­rii de către MAI și alte insti­tu­ții publi­ce a nor­me­lor care asi­gu­ră liber­ta­tea jur­na­liș­ti­lor de a scrie des­pre per­soa­ne publi­ce.

PS. Redac­ția con­si­de­ră că aces­te pre­siu­ni au fost declan­șa­te după ce, în sea­ra zilei de 15 decem­brie 2015, repor­te­rul ZdG a con­tac­tat Pri­mă­ria din satul de baș­ti­nă al colo­ne­lu­lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șef-interimar al IGP, soli­ci­tând infor­ma­ții pri­vind ave­ri­le și inte­re­se­le aces­tu­ia.

Echi­pa ZdG

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *