ZDG-1024x652

Vizita MAI la ZdG

Decla­ra­ție a echi­pei Zia­ru­lui de Gardă pri­vind pre­siuni din par­tea MAI: Pe 16 decem­brie, din par­tea Minis­te­ru­lui de Interne asu­pra redac­ției Zia­ru­lui de Gardă s-au făcut pre­siuni care afec­tează liber­ta­tea de expre­sie și ima­gi­nea ZdG.

În dimi­neața zilei de 16 decem­brie, până la înce­pu­tul zilei de muncă, o per­soană din antu­ra­jul minis­tru­lui de Interne a soli­ci­tat tele­fo­nic o între­ve­dere urgentă cu con­du­ce­rea redac­ției.

În cadrul aces­tei între­ve­deri, repre­zen­tan­tul Minis­te­ru­lui a decla­rat că, la MAI, a par­ve­nit un video în care o per­soană declară că un repor­ter ZdG ar fi accep­tat să scrie un arti­col deni­gra­tor des­pre minis­trul Balan con­tra sumei de 2000 de euro. Ni s-a mai spus că, în acel video, nu apare repor­te­rul, ci doar o per­soană care pre­zintă un plic și spune că a pre­gă­tit acești bani pen­tru repor­te­rul ZdG.

Deși redac­ția a soli­ci­tat ime­diat să vadă acest video și să dis­cute des­chis cazul, repre­zen­tan­tul MAI a spus că nu are video asu­pra sa, dar insista să afle dacă pre­gă­tim sau nu un arti­col des­pre minis­trul de Interne.

Am decla­rat ime­diat că scri­e­rea unui arti­col nu poate fi condiționată/anulată de pre­zența unor ima­gini video, mai ales că acel video ar fi elu­ci­dat o schemă de coru­pere. Am insis­tat să vedem sec­ven­țele video, căci era vorba de ima­gi­nea redac­ției în care domină regula încre­de­rii reci­proce și a res­pec­tă­rii stan­dar­de­lor pro­fe­sio­nale. Ni s-a spus că ima­gi­nile apar­țin SPIA (Ser­vi­ci­u­lui de Pro­tec­ție Internă și Anti­co­rup­ție) și că pot fi văzute doar la MAI. Ne-am decla­rat dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a merge la MAI să vedem aceste ima­gini. Repre­zen­tan­tul Minis­te­ru­lui a ple­cat să aran­jeze vizio­na­rea, dar nu îna­inte de a ne întreba de câteva ori dacă pre­gă­tim sau nu un arti­col pen­tru numă­rul de mâine în care este vizat minis­trul Balan. Am rei­te­rat că fie­care per­soană publică tre­buie să fie con­ști­entă că este în vizo­rul pre­sei în fie­care zi.

Peste puțin timp, per­soana a reve­nit cu un apel tele­fo­nic și a decla­rat că nu vom putea viziona acel video, deo­a­rece minis­trul e ple­cat la ședința Guver­nu­lui și fără pre­zența sa vizio­na­rea ar fi impo­si­bilă. Am veri­fi­cat ime­diat la ce oră e ședința Guver­nu­lui și am sta­bi­lit că aceasta era la 15.00, adică peste 4 ore. L-am ape­lat tele­fo­nic pe minis­trul Balan. Acesta nu a con­fir­mat că ar fi la Guvern, dar a spus că nu putem vedea acel video, deo­a­rece per­soana care îl deține se află în stră­i­nă­tate. Am reve­nit la per­soana care a vizi­tat redac­ția și am soli­ci­tat să vedem, totuși, acel video, deo­a­rece minis­trul mai avea 4 ore până la ședința Guver­nu­lui. Per­soana a spus deja că nu putem vedea video, deo­a­rece este de cali­tate proastă și că, la înce­pu­tul săp­tămâ­nii vii­toare, vom putea vedea un video de cali­tate mai bună.

Reie­șind din fap­tul că redac­ția a fost infor­mată des­pre un caz de mitu­ire a unui repor­ter, fără niciun fel de dovezi, în para­lel fiind somați să decla­răm ce fel de arti­col scriem des­pre con­du­ce­rea MAI, decla­răm că ne con­frun­tăm cu un caz de pre­siuni din par­tea unei insti­tu­ții publice, care con­tra­vin legii și nor­me­lor de asi­gu­rare a liber­tă­ți­lor jur­na­lis­tice.

Cerem, în mod public, elu­ci­da­rea ori­gi­nii aces­tui caz de inti­mi­dare a jur­na­liș­ti­lor ZdG. Cerem să ni se pre­zinte aceste ima­gini video, dacă există, dar și inten­ția reală a con­du­ce­rii MAI care a aler­tat redac­ția prin decla­ra­rea unei fra­ude care nu a fost pro­bată.

Soli­ci­tăm ONG-urilor de media, soci­e­tă­ții civile dar și par­te­ne­ri­lor de dezvol­tare ai R. Mol­dova să ia act de acest caz și să insiste asu­pra res­pec­tă­rii de către MAI și alte insti­tu­ții publice a nor­me­lor care asi­gură liber­ta­tea jur­na­liș­ti­lor de a scrie des­pre per­soane publice.

PS. Redac­ția con­si­deră că aceste pre­siuni au fost declan­șate după ce, în seara zilei de 15 decem­brie 2015, repor­te­rul ZdG a con­tac­tat Pri­mă­ria din satul de baș­tină al colo­ne­lu­lui Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șef-interimar al IGP, soli­ci­tând infor­ma­ții pri­vind ave­rile și inte­re­sele aces­tuia.

Echipa ZdG

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Gri­gore Rutberg

    Da acest minis­ter nu apar­tine par­ti­du­lui care va finan­teaza?

    • Has­deu Has­deu

      Nu, acest minis­ter este la auto­ges­tiune.