Centrul de Telecomunicaţii Speciale al R. Moldova l-a votat pe Plahotniuc prim-ministru. Lista postacilor de partid

Recent pe zdg.md a fost ini­țiat un son­daj on-line10 care îndem­na citi­to­rii să alea­gă  cine cred ei că va fi urmă­to­rul pre­mi­er desem­nat. Mai exact, între­ba­rea son­da­ju­lui sună așa: „Preşe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Adri­an Can­du, a pro­mis că săp­tămâ­na vii­toa­re (?!) va fi făcut public nume­le vii­to­ru­lui pre­mi­er. Cine va fi „noro­co­sul”, care va pune mâna pe guvern?” Vari­an­te­le pro­pu­se erau Vlad Pla­ho­t­niuc, Ion Sturza, Maia San­du, Iurie Lean­că, Andri­an Can­du, un „stră­in” și „Tot unul de-al lor”.

Mier­cu­ri, 9 decem­brie, numă­rul de votan­ți pen­tru vari­an­ta Vlad Pla­ho­t­niuc a înce­put să cre­as­că spec­ta­cu­los. Mai exact, între ore­le 14:11 și 16:55, s-a votat de zeci de ori pe minut de pe adre­sa de IP 89-32-230-130.sta.cts.md. Ter­mi­na­ția „cts.md” vor­beș­te des­pre fap­tul că res­pec­ti­vul IP apar­ți­ne Între­prin­de­rii de Stat “Cen­trul de tele­co­mu­ni­ca­ţii spe­ci­a­le” (CTS), com­pa­nie ce asi­gu­ră fun­cţio­na­rea şi dezvol­ta­rea sis­te­me­lor infor­ma­ţio­na­le şi de tele­co­mu­ni­ca­ţii sta­ta­le pro­te­ja­te. Alt­fel spus, este com­pa­nia care asi­gu­ră acce­sul la inter­net pen­tru insti­tu­ți­i­le impor­tan­te ale sta­tu­lui (Guvern, Par­la­ment, minis­te­re etc). Pe pagi­na web cts.md se spu­ne expli­cit ca ”Între­prin­de­rea de Stat “Cen­trul de tele­co­mu­ni­ca­ţii spe­ci­a­le” a fost cre­a­tă în sco­pul solu­ţio­nă­rii cerinţe­lor de secu­ri­ta­te infor­ma­ţio­na­lă, asi­gu­ră­rii fun­cţio­nă­rii şi dezvol­tă­rii sis­te­me­lor infor­ma­ţio­na­le şi de tele­co­mu­ni­ca­ţii sta­ta­le pro­te­ja­te. Sco­pu­ri­le de bază ale Cen­tru­lui sunt: asi­gu­ra­rea schim­bu­lui pro­te­jat de infor­ma­ţii între auto­ri­tă­ţi­le publi­ce, repre­zen­tanţe­le Repu­bli­cii Mol­do­va din stră­i­nă­ta­te, orga­ni­za­ţii, insti­tu­ţii şi între­prin­de­ri, auto­ri­tă­ţi­le publi­ce ale altor sta­te; pro­te­ja­rea infor­ma­ţi­i­lor impor­tan­te pen­tru stat; cre­a­rea, admi­nis­tra­rea, deser­vi­rea şi dezvol­ta­rea sis­te­me­lor de tele­co­mu­ni­ca­ţii spe­ci­a­le; ela­bo­ra­rea şi imple­men­ta­rea teh­no­lo­gi­i­lor avan­sa­te în dome­ni­ul secu­ri­tă­ţii infor­ma­ţio­na­le, inclu­siv teh­no­lo­gi­i­le sem­nă­tu­rii digi­ta­le.

Reie­se că s-a votat pen­tru Pla­ho­t­niuc din inte­ri­o­rul unei infomoldovainsti­tu­ții de stat. Între ore­le 20:05 și 22:46 ale ace­le­iași zile de mier­cu­ri, 9 decem­brie, s-a votat, de aceas­tă dată cu o frec­ven­ță mai mică, de pe un alt IP, iar a doua zi, înce­pând cu ora 8.44, a înce­put din nou votul de pe IP-ul 89-32-230-130.sta.cts.md al insti­tu­ți­ei de stat. La fel s-a întâm­plat și vine­ri, 11 decem­brie, de la înce­pu­tul zilei de mun­că până la fine­le ei, reie­șind că cine­va a uti­li­zat resur­sa publi­că pen­tru un vot masiv acor­dat lui Vlad Pla­ho­t­niuc. Au urmat două zile de pau­ză (sâm­bă­tă și dumi­ni­că). Votul de pe IP-ul ce apar­ți­ne Cen­tru­lui de tele­co­mu­ni­ca­ţii spe­ci­a­le a fost relu­at luni, între ore­le 14:22 și 16:14, dar și mar­ți, pe par­cur­sul între­gii zile, cu un ran­dament de apro­xi­ma­tiv 20 de votu­ri pe minut, în une­le peri­oa­de de timp. Ast­fel, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc înre­gis­trea­ză în acest moment 65% (pes­te 5 mii de votu­ri), acor­da­te pre­pon­de­rent de pe un IP dintr-o insti­tu­ție publi­că. Aceas­tă manipulare/falsificare a son­da­ju­lui de pe zdg.md a fost urma­tă de zeci de pos­tă­ri pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re și pe blo­gu­ri­le și site-urile afi­li­a­te Par­ti­du­lui Demo­crat, toți făcând tri­mi­te­re la rezul­ta­tul son­da­ju­lui de pe zdg.md care-l dă înving­ă­tor, în pre­fe­rin­țe­le oame­ni­lor pen­tru foto­li­ul de pre­mi­er, pe Vlad Pla­ho­t­niuc.

În ace­lași timp, de câte­va luni, ști­ri­le și inves­ti­ga­ți­i­le publi­ca­te pe zdg.md înre­gis­trea­ză tot mai mul­te comen­ta­rii care pro­vin de la un număr res­trâns de IP-uri. Toa­te aces­te comen­ta­rii lau­dă acti­vi­ta­tea Par­ti­du­lui Demo­crat și, mai ales, a lui Vlad Pla­ho­t­niuc și cri­ti­că dur alte for­ma­țiu­ni politice/civice și lide­rii lor. Ast­fel, de pe unul din IP-urile de la care s-a votat masiv pen­tru Vlad Pla­ho­t­niuc – 46.55.111.110 – s-au pos­tat și 50 de comen­ta­rii la arti­co­le­le de pe zdg.md. De la acest IP comen­tea­ză uti­li­za­to­ri cu nume pre­cum: Sla­va, Dim­ka­dum, Gri­șa Papuc, Maxim Buga, Grej­di­e­ru Iri­na, Miha­il Che­tro­su, Aurel, Andrei Balan etc. Aces­te nume de comen­ta­to­ri sunt, însă, mult mai acti­ve de pe un alt IP: 93.116.254.130. De la aceas­tă adre­să s-au pos­tat nu mai puțin de 575 de comen­ta­rii, sub zeci de pse­u­do­nu­me și aso­ci­a­te cu zeci de adre­se de ema­il.

De ase­me­nea, am iden­ti­fi­cat și alte câte­va adre­se IP de pe care se comen­tea­ză activ fie­ca­re subiect pos­tat de ZdG. O „stra­te­gie” foar­te răs­pân­di­tă este pla­sa­rea mai mul­tor comen­ta­rii de către una și ace­eași per­soa­nă, dar uti­li­zând nume dife­ri­te. Un ast­fel de exem­plu este ști­rea „Depu­ta­ții care vor inves­ti­ga con­ce­sio­na­rea Aero­por­tu­lui Chi­și­nău” unde sunt pos­ta­te 4 comen­ta­rii de la 4 oame­ni apa­rent dife­ri­ți: Eca­te­ri­na Bos­ta­ni­ca, Hari­ton Gudu­mac, Aurel și Ange­la Codrea­nu, dar, de fapt, toa­te cele 4 comen­ta­rii sunt pos­ta­te de la ace­eași adre­să IP fiind vor­ba, cel mai pro­ba­bil, și des­pre ace­lași autor.

Ana­li­zând adre­se­le de ema­il ale aces­torharghel „pos­ta­ci” acti­vi pe pagi­na onli­ne a Zia­ru­lui de Gar­dă, am reu­șit să iden­ti­fi­căm și zeci de pro­fi­lu­ri de face­bo­ok, marea majo­ri­ta­te fal­se, aso­ci­a­te ace­lor ema­i­lu­ri. Ast­fel, de la adre­sa IP 93.116.254.130 sunt acti­vi urmă­to­rii uti­li­za­to­ri face­bo­ok: Ale­xan­dru Dru­ță, Ale­xan­dru Taba­ca­ru, Ali­o­na Anoila, Ana Cio­ra­ni­ca, Andrei Balan, Andrei Țur­can, Andrew John­son, Ange­la Codrea­nu, Codrin Miha­es­cu, Dami­an Fra­si­nea­nu, Dorel Doni­ci, Dori­an Bor­dian, Eana Dum­bra­vea­nu, Ghe­or­ghe Sur­du, Gri­go­re Rutberg, Hari­ton Gudu­mac, Ion V. Popes­cu, Jedy Symp­son,  Leo­nid Mol­do­va­nu, Maria Bodean, Miha­il Che­tro­su, Opus Dei, Roman Popov, Simo­na Coto­ro­bai, Ana­tol Miha­i­lov, Vasi­li Ros­ka, Колесник Николай.

Use­ri aso­ci­ați cu alte adre­se IP extrem de acti­ve pe zdg.md, cum ar fi 46.55.111.110, de pe care spu­neam mai sus că s-a votat de sute de ori pen­tru vari­an­ta Vlad Pla­ho­t­niuc din son­daj, sunt: Vea­ce­slav Chi­ron, Dim­ka Dumi­tru, Maxim Buga, Grej­di­e­ru Iri­na, Miha­il Che­tro­su și Andrei Balan (acti­vi și de pe 93.116.254.130), Maxim Pavi­les­cuTeo­dor Buca­ta­riAdri­an Mari­an, Edu­ard Frun­za și alții. Un ele­ment comun tutu­ror aces­tor uti­li­za­to­ri de face­bo­ok este fap­tul că au prin­tre pri­e­te­ni jur­na­liș­ti cunos­cuți, blo­gge­ri, oame­ni publi­ci, lide­ri de opi­nie, poli­ti­cie­ni etc. Adi­că per­soa­ne acti­ve și foar­te urmă­ri­te pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re. Asta pen­tru ca, în momen­tul în care una din aces­te per­soa­ne noto­rii pen­tru soci­e­ta­tea noas­tră pos­tea­ză ceva pe face­bo­ok (o ști­re, o opi­nie), „comen­ta­to­rii de ser­vi­ciu” să vadă și să comen­te­ze ime­di­at, făcându-și, ast­fel, vizi­bil punc­tul de vede­re.

Ana­li­zând și sec­țiu­ni­le de comen­ta­rii ale altor site-uri de ști­ri de la noi, am con­sta­tat că și în aces­te cazu­ri domi­nă ace­leași nume de „comen­ta­to­ri” enu­me­ra­te mai sus. Pen­tru a putea comen­ta pe aces­te site-uri, pos­ta­cii sunt nevo­iți să se loghe­ze, iar una din cele mai comu­ne plat­for­me folo­si­te în acest scop este disqus.com. Comen­ta­to­rii înră­i­ți de pe zdg.md și face­bo­ok se regă­sesc, evi­dent, și pe disqus.com. O suma­ră ana­li­ză a aces­tor con­tu­ri demon­strea­ză că acești use­ri pos­tea­ză mii de comen­ta­rii pe zeci de site-uri. Totul pen­tru a crea o ima­gi­ne bună expo­nen­ți­lor Par­ti­du­lui Demo­crat și lui Pla­ho­t­niuc și, pe de altă par­te, pen­tru a-i deni­gra opo­nen­ții poli­ti­ci. Iată o mică par­te din comen­ta­ri­i­le pos­ta­te: Ali­o­na Bor­ta (59 comen­ta­rii), Ovi­diu (430), Andrei Tur­can (436), Ange­la Codrea­nu (177), Chi­rin­ciuc Maxim (11), Dorel Doni­ci (624), Dori­an Bor­dian (661), Dumi­tru de la Cahul (251), Eca­te­ri­na Bos­ta­ni­ca (1721), Ghe­or­ghe Sur­du (574), Gri­șa Papuc (253), Hari­ton Gudu­mac (636), Leo­nid Mol­do­va­nu (1171), Maxim Pavi­les­cu (45), Vasi­le Bon­da­ri (1743), Колесник Николай (177). Deci, doar de pe aces­te câte­va con­tu­ri și doar prin inter­me­di­ul plat­for­mei disqus.com au fost pos­ta­te 8969 de comen­ta­rii pe diver­se site-uri de ști­ri.

De alt­fel, uti­li­za­rea pos­ta­ci­lor, sau tro­l­li­lor așa cum mai sunt numiți, în sco­pu­ri poli­ti­ce este un feno­men bine cunos­cut în alte țări. În Fede­ra­ția Rusă, de exem­plu, pre­sa de opo­zi­ție a scris de mai mul­te ori că pre­șe­din­te­le Vla­di­mir Putin între­ți­ne o ade­vă­ra­tă arma­tă de oame­ni, bine plătiți, pen­tru a-i fi lus­tru­i­tă ima­gi­nea și, în ace­lași timp, a-i dis­cre­di­ta pe opo­nen­ți. Ba mai mult, Rusia folo­seș­te aceas­tă „armă” și în afa­ra gra­ni­țe­lor ei, recent fiind des­co­pe­ri­tă o „celu­lă de tro­l­li” în Fin­lan­da, auto­ri­tă­ți­le fin­lan­de­ze bănu­ind că sur­sa de finan­ța­re a aces­tor pos­ta­ci ar fi amba­sa­da Rusi­ei la Hel­sin­ki. De ase­me­nea, Putin a folo­sit pos­ta­cii și în „răz­bo­i­ul infor­ma­țio­nal” cu Ucrai­na, după ali­pi­rea Cri­me­ei și în tim­pul con­flic­te­lor din estul țării veci­ne.

Și în Româ­nia a fost publi­ca­tă recent o inves­ti­ga­ție care demon­strea­ză că fos­ta poli­ti­ci­a­nă Ele­na Udrea plă­tea o echi­pă de pos­ta­ci care aveau un sediu și „lucrau” în două ture. Misiu­nea lor era să găseas­că toa­te arti­co­le­le în care apă­rea Udrea și să pla­se­ze pe site-urile res­pec­ti­ve comen­ta­rii pozi­ti­ve la adre­sa ei. În acest scop au fost coman­da­te mai mul­te sof­tu­ri și sis­te­me de moni­to­ri­za­re onli­ne. Așa cum aveau să des­co­pe­re pro­cu­ro­rii în cadrul unui dosar penal des­chis ulte­ri­or, unul din aces­te sof­tu­ri a cos­tat 71 mii de lei româ­nești (echi­va­len­tul a 335 mii mdl). Pos­ta­cii pri­meau în dimi­nea­ța fie­că­rei zile de la oame­nii Ele­nei Udrea infor­ma­ți­i­le pe care urmau să le răs­pân­deas­că pe toa­te site-urile sca­na­te cu aju­to­rul ace­lor sof­tu­ri.

(UPDATE) Citiți aici reac­ția Cen­tru­lui de Tele­co­mu­ni­ca­ţii Spe­ci­a­le


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

52 comentarii

 1. Simion

  PR-ul = Pla­ho­t­niu­k­ka­re­a­la Ras-pandacilor la nevo­ie se cunoas­te. Cu sacaz si otig­ne­a­la, din Fosa Cen­tra­la, tro­l­li tra­ves­ti­ti aser­vi­ti, raca­nii zelo­si, zoio­si, gus­pi­ti apa­ra­to­ri ai demo­la­rii, arun­ca gale­ti de feca­le in stan­ga si-ndreapta, poa­te il spa­la pe Statu-palma-barba-cot-Albastra…Oricat zahar Oetker ar arun­ca pes­te acest mal­dar de rahat, Pla­ha, nu-l pot vin­de ca pan­dis­pan pufos.

 2. Salvati Moldova de Mafia PDist

  HA HA)))
  Tro­li­lor, asta se numes­te “in your face” )))
  Bra­vo, ZdG!

 3. Daniel

  bra­vo zdg , țiai demo­sn­trat ini­fi­cien­ța, mereu lau­zi PLDMu,acuma faci aceas­tă inves­ti­ga­ție, să înțe­le­gem că ori­ce son­daj a vos­tru e lovit de nuli­ta­te, înte­re­sant fap­tul, eu aștept de la voi pen­tru ori­ce son­daj ast­fel de inves­ti­ga­ție!

  • Salvati Moldova de Mafia PD

   Idea nu e atat in son­daj, cat in fap­tul cum s-a votat pen­tru el)))
   Se cre­a­za impre­sia ca toa­ta opi­nia publi­ca se con­cen­trea­za in CTS))) Amu­zant, nu?
   Voi, tro­li­lor, cre­de­ti ca san­te­ti cei mai des­tep­ti, dar in rea­li­ta­te nici nu rea­li­za­ti cat san­te­ti de pros­ti!

   Inves­ti­ga­tia asta a con­fir­mat inca o data acest lucru!

  • Chris Ka

   Ce dle graj­da­nin? Se pare ca sis­te­mul de secu­ri­ta­te a dat fisu­ra?
   Pro­pun dimi­ne­a­ta un foto repor­ter al ZDG sa mear­ga la GBC si sa poze­ze pe toti care intra! O sa des­co­pe­ri­ti toti tro­l­le­rii si blo­ghe­ra­sii si inca sa vede­ti ca vor fi mutre de jur­na­lis­ti cunos­cu­ti, inclu­siv fugi­ti de la Filat 😉

     • Daniel

      seri­os, unde anu­me? vreau să văd, am să intru per­ma­nent, să vă văd ști­ri­le de rahat, și o să arat că sunt niș­te nepu­tin­cio­și maniu­pu­la­ți de ide­ea că banii vă poa­te for­ma o opi­nie.

     • Daniel

      zdg șio pier­dut încre­de­rea, ști­ri­le aces­tu­ia sunt o pul­be­re în ochi

     • Roman

      Scrii comen­ta­rii pro-PD și pro-Plahotniuc de pe ace­lași IP ca și alte zeci de per­soa­ne. Este clar că ești un pos­tac de par­tid anga­jat că îl lin­gi și să scrii mize­rii des­pre alte par­ti­de și per­soa­ne. Praf în ochi sunt comen­ta­ri­i­le tro­l­li­lor, nu ZdG.

     • Daniel

      și e rău că sunt per­soa­nă acti­vă? sau e rău că vă arung ade­vă­rul în ochi?

     • Roman

      E rău că ești pos­tac de par­tid și faci pro­pa­gan­dă iefti­nă. Per­soa­nă fii acti­vă de aca­să, nu de pe con­tu­ri fal­se și de pe un IP al unei insti­tu­ții publi­ce, de unde împre­u­nă cu alți zeci de pos­ta­ci detur­nați son­da­je.

 4. andrei balan

  Am inte­les ca Pla­ho­t­niuc deja cisti­ga in toa­te son­da­je­le, vad ca a e pri­mul si la son­da­jul din ZDG si Zia­rul Natio­nal. Cel mai amu­zant este ca de obi­cei aco­lo se infor­ma elec­to­ra­tul ver­de. Mdaa… gata cu elec­to­ra­tuul PLDM, a tre­cut tot de par­tea lui Pla­ha.

  • Salvati Moldova de Mafia PD

   ))))))))
   offf, Andrusha, mai bine taci… Ca te inglo­de­zi in kakat si mai tare)))

  • un cetățean îngrijorat

   corect, și ZdG se mai fărî­mă cu așa pos­tă­ri, mă îngri­jo­rea­ză fap­tul că ei să fi fal­si­fi­cat son­da­juc ca acum să cape­te rai­ting ce poți face din pre­sa ver­de

    • un cetățean îngrijorat

     tu ești pos­tac, dar ca să îți lămu­resc ca să înțe­le­gi și tu, mai pe înțe­les, tu nu tră­iești bine cu veci­nul lui Cos­tea, da Cos­tea cu tine sun­te­ți în rela­ții bune, tu ești Filat Cos­tea ZdG, și vre­ți să v ă răz­bu­na­ți pe vecin care e PD, și cum faceți, voi stri­ca­ți gră­di­na lui Costea(ZdG) și dați vina pe vecin. ai înțe­les

     • Roman

      Pos­ta­cii de par­tid men­țio­na­ți de ZdG ling PD și pe Pla­ho­t­niuc pe toa­te por­ta­lu­ri­le de ști­ri din Mol­do­va. Nu numai pe ZdG, dar și pe ago­ra, tim­pul, uni­me­dia, des­chi­de etc. Nu e vor­ba doar de acest son­daj.

  • Roman

   Iată un tro­ll PD-ist care nici nu a citit arti­co­lul și nici nu știe că e men­țio­nat aco­lo.

 5. Salvati Moldova de Mafia PD

  Va este dor de badi­tis­mul din anii ’90? – VOTATI PD!
  _
  Vre­ti cres­te­rea pre­tu­ri­lor si sala­rii inca mai mici? – VOTATI PD!
  _
  Vre­ti ban­ci fura­te si jus­ti­tie corup­ta pan’ la os? – VOTATI PD!
  _
  V-ati satu­rat de UE si vre­ti ina­poi sub ocu­pa­tia ruseas­ca? – VOTATI PD!
  _
  Dori­ti sa fiti in con­ti­nu­a­re tor­tu­ra­ti? – Sustineti-l pe Pla­ho­t­niuc!
  _
  . . . . . . . . . . ____ . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . |. . . .| . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . |____| . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . |. . . .| . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . |. . . .| . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . |. . . .| . . . . . . . . .
  . . . . . .____|. . . .| ____ . . . . . PD-ului!
  . . . . .|. . . .|. . . .|. . . .| ____
  . ____|. . . .|. . . .|. . . .|. . . .|
  |. . . .|. . . .|. . . .|. . . .|. . . .|
  |. . . .|. . . .|. . . .|. . . .|. . . .|
  |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
  |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .|
  .
  PS: HAI SHESTIORSHILOR PD-ISTE!!! INAINTE LA MANCAT RAHAT! TUZIKI, FAAAAASSS!!!!

  • Roman

   Arti­co­lul cela nu spu­ne nimic impor­tant, mai ales nimic des­pre ide­ea de bază a arti­co­lu­lui ZdG, și anu­me că exis­tă zeci de pos­ta­ci care ling PD-ul doar în zile­le lucră­toa­re, de pe ace­leași IP-uri, din­tre care unul apar­ți­ne vre­u­nui minis­ter.

  • Roman

   Dova­da la ce? IP-ul este al CTS, dar se folo­seș­te de el o insti­tu­ție publi­că cen­tra­lă. De la ce minis­ter scri­e­ți comen­ta­rii pro-PD și pro-Plahotniuc și anti-restul? De la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei sau Minis­trul Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ți­ei și Comu­ni­ca­ți­i­lor?

 6. basarabeasca com

  ZdG de ce le uşu­ra­ţi lucrul la şefii
  aces­tor “tro­li”. În aşa mod le-aţi cal­cu­lat şi sala­ri­i­le :o). Oare cît
  se plă­teş­te pen­tru un comen­ta­riu… Poa­te face de lăsat bal­tă mun­ca
  fizi­că şi de apu­cat de antre­nat dege­te­le. o)

 7. Hasdeu Hasdeu

  Gata, îmi pun torba-n băț și mă duc din ”țara” asta. Las-să rămâ­nă tro­l­lii lui ploho­t­niuc cu ”pre­mi­e­rul” ales de ei. Un lucru însă este evi­dent – lumi­na o vor stin­ge tot ei…

 8. Roman

  Aces­te nume foar­te des le-am obser­vat lin­gând la greu PD și oligarhul-șef al RM – Pla­ho­t­niuc, pe toa­te por­ta­lu­ri­le de ști­ri de la noi, la mai toa­te ști­ri­le poli­ti­ce.

  Cu ochiul liber se obser­vă că sunt pos­ta­ci.
  Acum exis­tă și con­fir­ma­re.

 9. Игорь Вакарюк

  Toa­ta lumea stie cine este raul N-1 IN tara……Sistemul care a fost de cre­at de Plahotniuc,Voronin,Filat……

  • Hasdeu Hasdeu

   NU este ade­vă­rat! Sis­te­mul l-au cre­at cetă­țe­nii RM. Ei i-au votat, le-au dat voie să cre­e­ze acest sis­tem. Iar ceea ce fac pos­ta­cii doar sus­ți­ne fap­tul că cetă­țe­nii sunt de vină.
   Pen­tru a ieși din acest cerc vicios, când și dreap­ta, și stân­ga eșu­ea­ză lamen­ta­bil, este nevo­ie de un sis­tem de învă­țământ corect, fără a impli­ca poli­ti­cul. De aici vor fi schim­ba­te cu tim­pul toa­te cele­lal­te.

 10. Dorian Bordian

  Mul­țam de publi­ci­ta­te ZDG, am ajuns vede­tă… înte­re­sant de ce va deran­jea­za cind o per­soa­na ii pla­ce sa si mai si expu­na pozi­ti­i­le pro­prii. E o cri­ma cum­va?! Sau poa­te voi face­ti aces­te sub­so­lu­ri d eco­men­ta­rii doar pen­tru­tro­l­li?! Suge­ti dege­te­le zdg, daca vre­ti va tri­mit si IP-ul per­so­nal de pe care ma infor­mez, e IP-ul meu de aca­sa, eu HZ ce va ara­ta voua, dar tare sun­te­ti ingus­ti la min­te!

 11. slava

  ce pozi­tie inte­re­san­ta si-au luat astia din pre­sa… stiu toti deja ca sun­te­ti cum­pa­ra­ti de Topis­ti, ca de alt­fel ati mai diver­si­fi­ca putin con­ti­nu­tul sti­ri­lor..

 12. Oleg

  Cel mai inte­re­sant, adi­că mai hai­os și total lip­sit de logi­că, cum ati facut voi legă­tu­ra intre niș­te adre­se de mail cu facebook-ul oamenilor(multe din­tre care în gene­ral pur si sim­plu nu sunt acti­ve), chiar e inte­re­sant, pen­tru că asta e o mare mare min­ciu­nă…..

 13. Ecaterina Bostanica

  A ajuns azi si la mine aceas­ta infor­ma­tie… Totu­si vreau sa spun ca ZDG, mani­pu­lea­za. De ce nu spun de cind eu uti­li­zez acest cont? Am 6 ani de cind am disqu­is, oare ca un om ce-mi pla­ce sa ma dau cu opi­nia si sa ma infor­mez, nu amdrep­tul s ascriu ceva ce imi pla­ce sua ma deran­jea­za?! De ce eu sunt acum acu­za­ta pe nedrept. Nici nu stiu exact ce-i aces­ta IP, dar din http://esanu.name/vitalie/?p=803 , am inte­les ca nici macar aici ZDG au min­ciu­nit cu neru­si­na­re, eu citesc de pe mobil, de pe cal­cu­a­tor de aca­sa, depe cal­cu­la­to­rul parin­ti­lor, de la ser­vi­ciu, de und eau luat ei pros­tia ca stau de pe acel IP asa si nu inte­leg.

  • Roman

   Min­ci­noa­să ca și par­ti­dul a cărei pos­tac ești. Te-ai înre­gis­trat pe disqus la 24 sep­tem­brie 2013. Au tre­cut de-atunci 6 ani?!! http://i.imgur.com/YFcm78z.png
   Ai lins PD-ul mult și bine pe toa­te por­ta­lu­ri­le de ști­ri din RM.
   Cum expli­ci că ai scris comen­ta­rii de pe ace­lași IP ca și alți zeci de pos­ta­ci?
   Iar Eșa­nu a scris niș­te abe­ra­ții, pen­tru că e pro­gra­ma­tor și a atras aten­ția doar la une­le deta­lii teh­ni­ce, lip­si­te de impor­tan­ță.

 14. Maxim Buga

  Nu ma pot supa­ra pe cei de la zdg, evi­dent ca vor scri in con­ti­nu­a­re nis­te sti­ri de rahat, inca sunt ver­zi din tal­pa!

 15. Grejdieru Irina

  Deo­bi­cei cind ,se face o publi­ci­ta­te se pla­tes­te mult ,inte­re­sant cit v-au pla­tit Țopii,ca sa face­ti ase­me­nia publi­ci­ta­te ..?

 16. Mărețul

  e clar se vede ca ZDG e mani­pu­lat bine de Țopi, se vede ca sun­te­ti bine pla­ti­ti ca sa face­ti ast­fel de publi­ca­tii

 17. un cetățean îngrijorat

  Cel mai mult este vizi­bil că o sur­să de infor­ma­re mass media este de par­tid, sau cum­pă­ra­tă, e atun­ci cînd face ata­cu­ri la per­soa­nă, pos­ta­rea res­pec­ti­vă e un con­glo­me­rat de bra­șoa­ve, cifre și cuvin­te fru­moa­se care are ca scop mani­pu­la­rea popu­la­ți­ei, dar asta nu e un lucru nou în Mol­do­va, după cum a apă­rut o pos­ta­re pe inter­net, cite­zz : toa­tă pre­sa mani­pu­lea­ză, azi a făcut-o și zia­rul de gar­dă, inte­re­sant că toa­te ata­cu­ri­le la per­soa­ne, decla­ra­ți că sunt fake­u­ri toa­te ara­tă un lucru că ați ajuns o pre­să de ultim hal, ruși­ne că vă decla­ra­ți jur­na­liș­ti,
  P.S. cei care vor înce­pe să mă acu­ze că aș fi tro­ll, sau mai știu eu e gîn­du­ri au, să știe că chiar dacă ZdG nu v-a afi­șat nume­le aco­lo în lis­ta lor cu pre­su­puși tro­l­li asta nu înseam­nă că nu sun­te­ți TROLLI

 18. Anatolie Mereuta

  La noi toa­ta lumea se cear­ta cu toa­ta lumea,iar Pla­ho­t­niuk a inca­le­cat tot,mai rama­ne sa ajun­ga prim-ministru si un pri­e­ten pre­se­din­te­le tarii si intram si in UE si in NATO si ne reu­nim cu Transnistria,pt a fi buni pri­e­te­ni cu Ukraina,care ii iubes­te tare pe rusi,de la Cri­me­ea incoa­ce..

   • Adrian Tatu

    de acum ne stim TRADATORII din poli­ti­ca DE-O PARTE SI DE ALTA A PRUTULUI asa zisi ROMANI&MOLDOVENI===TOTUL ESTE MONITORIZAT===BE NATURAL=BE FREE===1 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *