Dezmățul rudelor de la Moldatsa

Sala­rii gra­se, spo­ru­ri, pri­me pen­tru acti­vi­tă­ți inclu­se în atri­bu­ți­i­le de ser­vi­ciu și împru­mu­tu­ri de zeci și sute de mii de lei, fără dobân­dă. De toa­te aces­tea au bene­fi­ci­at, în ulti­mii doi ani, anga­ja­ții Între­prin­de­rii de Stat „Mol­dat­sa”, mul­ți din­tre care sunt rude ale unor per­soa­ne cu func­ții de deci­zie în stat. Asta în con­di­ți­i­le în care, în 2014, veni­tul total obţi­nut de între­prin­de­re s-a dimi­nu­at cu 68,7 mili­oa­ne de lei în raport cu 2013.

La înce­put de sep­tem­brie 2015, Vea­ce­slav Frun­ze, cel care a con­dus ÎS „Mol­dat­sa” din august 2014, a fost demis. La scurt timp, Iurie Chi­rin­ciuc, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), care are în sub­or­di­ne aceas­tă între­prin­de­re, a dis­pus efec­tu­a­rea unui audit la Mol­dat­sa, des­pre care ZdG scria, în mai 2015, că este o pepi­nie­ră a rude­lor mai mul­tor dem­ni­ta­ri de stat, care ridi­că sala­rii de zeci de mii de lei pe lună. Audi­tul a fost efec­tu­at pen­tru peri­oa­da ianu­a­rie 2014 – august 2015 de către echi­pa MTID și a demon­strat dezmă­țul care s-a pro­dus la Mol­dat­sa în peri­oa­da audi­ta­tă.

„Preferatul” de la Moldatsa s-a făcut judecător

La înce­put de 2014, până la numi­rea în func­ție a lui Frun­ze, insti­tu­ția a fost con­du­să, pe post de inte­ri­mar, de Petru Erhan. Audi­tul a con­sta­tat că, la 14 mai 2015, aces­ta și-a anga­jat în func­ția de direc­tor al Direc­ți­ei Rela­ții Exter­ne și Rela­ții cu publi­cul pe fii­ca sa, Cori­na Cecan (Erhan îna­in­te de căsă­to­rie). Ace­leași infor­ma­ții au scos la ive­a­lă o prac­ti­că mai mult decât dubi­oa­să, rela­ta­tă ante­ri­or de ZdG. Ast­fel, une­le per­soa­ne erau anga­ja­te la Mol­dat­sa, pri­meau sala­rii gra­se de la între­prin­de­re, fiind deta­șa­te la MTID.

Este și cazul lui Vitalie-Silviu Midri­gan, anga­jat la 21 ianu­a­rie 20vitalie silviu midrigan14 în func­ția de direc­tor al Direc­ți­ei juri­di­ce a Mol­dat­sa, cu sala­ri­ul lunar de 10 mii de lei și apli­ca­rea coe­fi­cien­tu­lui de com­ple­xi­ta­te 1,5, care i-a adus un sala­riu lunar de 15 mii de lei. Chiar a doua zi, pe 22 ianu­a­rie, în teme­iul unui ordin, aces­ta a fost deta­șat la MTID, pe post de șef inte­ri­mar al Direc­ți­ei Trans­port Aeri­an. În 2014, deși a lucrat doar o zi la Mol­dat­sa, din con­tu­ri­le între­prin­de­rii, lui Vitalie-Silviu Midri­gan i-au fost achi­ta­te plă­ți sala­ri­a­le de 543 mii de lei, iar pen­tru câte­va săp­tămâ­ni din ianu­a­rie 2015, alți 41 mii de lei. Deși avea un sala­riu de 15 mii de lei pe lună, aces­tu­ia i-au mai fost acor­dați 70 mii de lei – supli­ment pen­tru sta­gi­ul de mun­că, 81 mii de lei – pri­mă luna­ră, 71 mii de lei, pri­mă de săr­bă­to­ri, 99 mii de lei sub for­mă de pri­me uni­ce, 33 mii de lei – „pla­ta sala­ri­u­lui mediu legat de depla­sa­re”, 40 mii de lei – con­ce­dii anu­a­le de odih­nă în 2014 și 2015 (deși a lucrat doar 3 săp­tămâ­ni în acest an), 22 mii de lei – „aju­tor mate­ri­al”. În ianu­a­rie 2015, Vitalie-Silviu Midri­gan a renun­țat la aces­te faci­li­tă­ți pen­tru a face jus­ti­ție, fiind numit în func­ția de jude­că­tor la Jude­că­to­ria sect. Bota­ni­ca din Chi­și­nău.

La 1 apri­lie 2014, cum Midri­gan, anga­jat de Mol­dat­sa era deta­șat la MTID, insti­tu­ția și-a luat un nou șef la Direc­ția Juri­di­că, pe Vita­lie Novac, finul de cunu­nie al minis­tru­lui de atun­ci al MTID, Vasi­le Bot­na­ri. Aces­ta a fost anga­jat la Mol­dat­sa cu un sala­riu lunar de 16 mii de lei. Aces­te acțiu­ni ale lui Petru Erhan, admi­nis­tra­tor inte­ri­mar al Mol­dat­sa în peri­oa­da când au avut loc aces­te numi­ri, au adus insti­tu­ți­ei un pre­ju­di­ciu de aproa­pe 600 mii de lei, con­sta­tă audi­tul. Ali­o­na Svi­dersca­ia și Nata­lia Tulun au fost și ele anga­ja­te și plăti­te de Mol­dat­sa, dar deta­șa­te la MTID. În 2014 și câte­va luni din 2015, aces­tea au pri­mit aproa­pe jumă­ta­te de mili­on de lei din con­tu­ri­le Mol­dat­sa, deși lucrau la MTID.

Salarii mărite și prime unicemariana tabuica

pentru câțiva angajați cu pile

Sala­ri­i­le la Mol­dat­sa sunt sta­bi­li­te prin lege, iar sti­mu­la­rea anga­ja­ți­lor în peri­oa­da 2014-2015 a fost regle­men­ta­tă de trei regu­la­men­te inter­ne. Ast­fel, pen­tru per­so­na­lul ope­ra­tiv din cadrul Direc­ți­ei de Deser­vi­re a Tra­fi­cu­lui Aeri­an se apli­ca un coe­fi­cient de com­ple­xi­ta­te de 1,5. Adi­că, aceștia pri­mesc un sala­riu și jumă­ta­te. Sala­ri­a­ți­lor din cadrul Direc­ți­ei Teh­ni­ce li se apli­ca un coe­fi­cient de 1,2, iar sala­ri­a­ți­lor din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­re, un coe­fi­cient de 1,1. Audi­tul a con­sta­tat că, fără a ține cont de aces­te regu­la­men­te, s-a apli­cat coe­fi­cien­tul de com­ple­xi­ta­te 1,5 pen­tru per­so­na­lul din con­du­ce­re, fapt ce a con­di­țio­nat majo­ra­rea neîn­te­me­ia­tă a sala­ri­u­lui de func­ție al aces­to­ra. Prin­tre cei care au bene­fi­ci­at de sala­rii mări­te în ase­me­nea mod se numă­ră ace­lași Petru Erhan, fost admi­nis­tra­tor inte­ri­mar al Mol­dat­sa, actu­al admi­nis­tra­tor adjunct, care a pri­mit un supli­ment la sala­riu de 147 mii de lei în 2014 și 2015, Edu­ard Cea­bei, alt admi­nis­tra­tor adjunct, care a pri­mit în plus 362 mii de lei, Mari­a­na Tăbu­i­că, direc­tor finan­ci­ar la Mol­dat­sa, tot ea, sora lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, actu­al minis­tru al primeJus­ti­ți­ei și fost vice­mi­nis­tru al Trans­por­tu­ri­lor, care a înca­sat 373 mii de lei în plus, Vita­lie Novac, direc­to­rul Direc­ți­ei Juri­di­ce, finul fos­tu­lui minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor, Vasi­le Bot­na­ri, care a pri­mit supli­men­tar 255 mii de lei, Andrei Adam, direc­to­rul direc­ți­ei admi­nis­tra­ti­ve, soțul Nata­li­ei Adam, care, pe o rețea de soci­a­li­za­re, anun­ță că lucrea­ză la clu­bul de noap­te Dri­ve, al lui Vlad Pla­ho­t­niuc, care a bene­fi­ci­at în plus de 178 mii de lei, Cori­na Cecan, direc­tor al Direc­ți­ei Rela­ții Exter­ne și Rela­ții cu Publi­cul, tot ea, fii­ca ace­lu­iași Petru Erhan, care a înca­sat supli­men­tar 158 mii de lei, dar și ace­lași Silviu-Vitalie Midri­gan, care a pri­mit în plus 185 mii de lei. Din aces­te moti­ve, audi­tul con­sta­tă că Mol­dat­sa, doar în peri­oa­da 2014-2015, a supor­tat chel­tu­ie­li neîn­te­me­ia­te pen­tru sala­rii în sumă de 1,7 mili­oa­ne de lei.

În ace­eași peri­oa­dă, patru anga­ja­ți ai Mol­dat­sa sporuri confidau bene­fi­ci­at și de un spor sala­ri­al de 20% sub for­mă de „îndem­ni­za­ție pen­tru dis­cre­ție”: Mari­a­na Tabu­i­că – 75 mii de lei, Petru Erhan – 41 mii de lei, Edu­ard Cea­bei – 71 mii de lei, Vita­lie Novac- 42 mii de lei. În total, echi­pa de audit a sta­bi­lit că admi­nis­tra­to­rul Mol­dat­sa, doar în 2014, nere­gu­la­men­tar, a sta­bi­lit pri­me luna­re în valoa­re de 10 mili­oa­ne de lei. Anga­ja­ții pri­meau și pri­me uni­ce (!) pen­tru acti­vi­tă­ți inclu­se în obli­ga­ți­i­le lor de ser­vi­ciu, cum ar fi par­ti­ci­pa­rea la diver­se ședin­țe, efec­tu­a­rea inven­ta­ri­e­rii anu­a­le sau par­ti­ci­pa­rea la ședin­țe anu­a­le. Și aici, lide­ri la capi­to­lul pri­me au fost Silviu-Vitalie Midri­gan (99 mii), Mari­a­na Tăbu­i­că (63 mii), Vita­lie Novac (48 mii) și Edu­ard Cea­bei (36 mii).imprumuturi

39 de angajați au primit împrumuturi fără dobândă.

Doi – în condiții exclusive

Potri­vit unui regu­la­ment intern din 2009, anga­ja­ții insti­tu­ți­ei pot bene­fi­cia de împru­mu­tu­ri din Fon­dul de Rezer­vă al Mol­dat­sa. Con­form date­lor evi­den­ței con­ta­bi­le, la 1 ianu­a­rie 2014, anga­ja­ții Mol­dat­sa aveau dato­rii către între­prin­de­re în sumă de 957 mii de lei. În peri­oa­da audi­tă­rii (2014-2015), con­du­ce­rea între­prin­de­rii a mai acor­dat împru­mu­tu­ri fără dobân­dă (!) în sumă de 995 mii de lei. Nu mai puțin de 39 de anga­ja­ți au bene­fi­ci­at de ase­me­nea împru­mu­tu­ri în peri­oa­da 2014-2015. Dacă unii au pri­mit „cre­di­te” de câte­va mii de lei, alții, de câte­va sute de mii. Ast­fel, un oare­ca­re Valen­tin Meri­oa­ră a bene­fi­ci­at de un cre­dit, fără dobân­dă, de 233 mii de lei, iar la 23 sep­tem­brie 2015 mai avea de ram­bu­r­sat încă 153 mii de lei. Vita­lie Novac (finul lui Vasi­le Bot­na­ri) a luat un cre­dit de 150 mii de lei, iar la final de sep­tem­brie mai dato­ra între­prin­de­rii încă 73 de mii de lei. Și Mari­a­na Tăbu­i­că, care a con­trac­tat, în două rân­du­ri, în 2014 și 2015, „cre­di­te” în sumă de 200 mii de lei, la 23 sep­tem­n­brie 2015 dato­ra între­prin­de­rii 148 mii de lei.

Să reți­nem că, în con­trac­te­le de împru­mut din­tre Mol­dat­sa și anga­jat este sti­pu­lat fap­tul că aceștia, dacă plea­că de la între­prin­de­re, ram­bu­r­sea­ză inte­gral suma pri­mi­tă. Cu două excep­ții: Mari­a­na Tăbu­i­că și Vita­lie Novac, în con­trac­te­le căro­ra lip­seș­te un ase­me­nea punct. Audi­tul a con­sta­tat că din acest motiv, „creș­te con­si­de­ra­bil ris­cul neram­bu­r­să­rii în ter­men a cre­di­te­lor acor­da­te” celor doi.

Licitații cu probleme

Audi­tul a ana­li­zat și câte­va lici­ta­ții orga­ni­za­te de Mol­dat­sa în peri­oa­da 2014-2015, con­sta­tând mai mul­te situ­a­ții cel puțin dubi­oa­se. Ast­fel, în baza con­trac­tu­lui de antre­pri­ză din 21 mai 2014, sem­nat între Mol­dat­sa și SRL „Test Con­struct”, fon­da­tă și admi­nis­tra­tă de Ale­xan­dru Pas­ca­ri, care a câști­gat o lici­ta­ție, ulti­ma a pri­mit 246 mii de lei pen­tru lucră­ri de cură­ța­re a fața­dei sediu­lui Mol­dat­sa. Audi­to­rii au con­sta­tat că sec­ția de achi­zi­ții din cadrul Mol­dat­sa nu a asi­gu­rat par­ti­ci­pa­rea pe sca­ră lar­gă la pro­ce­du­ri­le de achi­zi­ții a tutu­ror ope­ra­to­ri­lor eco­no­mi­ci, cere­rea de par­ti­ci­pa­re la lici­ta­ție fiind expe­di­ată doar pen­tru cei trei agen­ți eco­no­mi­ci care s-au și pre­zen­tat.

O altă lici­ta­ție, alte pro­ble­me con­sta­ta­te. Pe 7 mai 2014, Mol­dat­sa a orga­ni­zat o lici­ta­ție pen­tru pro­cu­ra­rea a trei auto­mo­bi­le. Lici­ta­ția a fost câști­ga­tă de SRL „Con­ti­nent”, la ea par­ti­ci­pând și „Alvim Auto” SRL, care a și pro­pus pre­țul cel mai mic, 1,09 mili­oa­ne de lei. SRL „Con­ti­nent” a pro­pus 1,14 mili­oa­ne, cu pes­te 50 mii de lei mai mult decât con­cu­ren­ții, dar a fost decla­ra­tă câști­gă­toa­re. Audi­to­rii sub­li­ni­a­ză că repre­zen­tan­ții Comi­si­ei de achi­zi­ții nu au con­sta­tat o oare­ca­re neco­res­pun­de­re a ofer­tei „Alvim Auto” SRL cu caie­tul de sar­ci­ni. Ba mai mult, s-a sta­bi­lit că mode­lul unui auto­tu­rism și pre­țu­ri­le îna­in­ta­te de câști­gă­tor nu cores­pund con­di­ți­i­lor con­trac­tu­lui sem­nat ulte­ri­or de Mol­dat­sa și de câști­gă­toa­rea lici­ta­ți­ei, fapt ce a majo­rat pre­țul final de achi­zi­ție cu 150 mii de lei. Res­pec­tiv, pen­tru cele 3 mași­ni s-au plătit 1,3 mili­oa­ne de lei. Mol­dat­sa a pro­cu­rat trei mași­ni, o Toyo­ta Coro­l­la, nouă, cu 218 mii de lei, o Toyo­ta Aven­sis, cu 360 mii de lei și o Toyo­ta High­lan­der cu 720 mii de lei, deși, con­form caie­tu­lui de sar­ci­ni și rezul­ta­te­lor lici­ta­ți­ei, tre­bu­ia să pro­cu­re o Toyo­ta Ven­za, model mai ieftin decât Highlander-ul.

Moldatsa a plătit unei firme cu fondator
din vipmagazin petru erhanoff-shore milioane în avans

Dacă pri­me­le două lici­ta­ții au fost orga­ni­za­te în pri­ma par­te a anu­lui 2014, pe tim­pul șefi­ei lui Petru Erhan, ulti­ma ana­li­za­tă de audi­to­ri s-a des­fă­șu­rat în noiem­brie 2014, când șef era Vea­ce­slav Frun­ze. Mol­dat­sa a orga­ni­zat lici­ta­ția pen­tru sis­te­me de supra­ve­ghe­re aeri­a­nă. Câști­gă­to­rul lici­ta­ți­ei, la care au par­ti­ci­pat alte două com­pa­nii inter­națio­na­le, a deve­nit un con­sor­țiu for­mat din fir­ma „Bass Sys­tems” SRL din R. Mol­do­va și cehii de la ERA AS, care au sem­nat un con­tract în valoa­re de 1,799 mili­oa­ne de euro.
Audi­to­rii men­țio­nea­ză că, potri­vit date­lor din evi­den­ța con­ta­bi­lă, până la 29 iulie 2015, „Bass Sys­tems” SRL a livrat către Mol­dat­sa echi­pa­ment teh­no­lo­gic, sof­tu­ri și ser­vi­cii în sumă de 24,4 mili­oa­ne de lei, ceea ce a con­sti­tu­it 1,27 mili­oa­ne de euro, con­form cur­su­lui de schimb valu­tar din decem­brie 2014. Tot­o­da­tă, potri­vit actu­lui de veri­fi­ca­re a decon­tă­ri­lor reci­pro­ce, achi­ta­rea pen­tru echi­pa­men­tul și sof­tul livrat, pre­cum și pen­tru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te au fost efec­tu­a­te de Mol­dat­sa în sumă de 33,3 mili­oa­ne de lei. 25 de mili­oa­ne au fost plăti­te prin vira­ment, iar alte 7,5 mili­oa­ne, printr-o cesiu­ne a cre­an­țe­lor. În aces­te con­di­ții, audi­to­rii au sta­bi­lit că, la 1 octom­brie 2015, „Bass Sys­tems” SRL avea către Mol­dat­sa o dato­rie de 3,3 mili­oa­ne de lei, sur­ve­ni­tă ca urma­re a fap­tu­lui că între­prin­de­rea de stat a achi­tat în avans bunu­ri­le și ser­vi­ci­i­le pres­ta­te. Audi­to­rii men­țio­nea­ză că pro­iec­tul res­pec­tiv nu este încă fina­li­zat, exis­tând încă lucră­ri care ar tre­bui efec­tu­a­te. Din aces­te moti­ve, au reco­man­dat admi­nis­tra­ți­ei Mol­dat­sa să urmă­reas­că dacă este res­pec­tat con­trac­tul din­tre agen­tul eco­no­mic și între­prin­de­rea de stat. Pre­ci­zăm că „Bass Sys­tems” SRL este o com­pa­nie care are la activ lici­ta­ții de zeci de mili­oa­ne de lei, câști­ga­te cu diver­se insti­tu­ții de stat. Ea a fost fon­da­tă în 2008, având acum în cali­ta­te de fon­da­tor fir­ma off-shore „Assen­tis Hol­din­gs Limi­ted” din Cipru (72%) și „SP-COM” SRL (28%) din R. Mol­do­va. Ulti­ma este fon­da­tă și admi­nis­tra­tă de soții Oni­sim și Ali­o­na Popes­cu. Oni­sim Popes­cu admi­nis­trea­ză și fir­ma „Bass Sys­tems”. Neo­fi­ci­al, se spu­ne că în spa­te­le aces­tei fir­me ar sta însă un influ­ent om de afa­ce­ri din R. Mol­do­va.

Salariul mediu lunar în 2014

la Moldatsa: 19 mii de lei5555

În con­clu­zie, audi­tul a con­sta­tat că nive­lul cre­ş­te­rii chel­tu­ie­li­lor la Mol­dat­sa a depă­șit nive­lul creș­te­rii veni­tu­ri­lor cu 9,8%, ceea ce repre­zin­tă un risc de inca­pa­ci­ta­te în dezvol­ta­rea dura­bi­lă a între­prin­de­rii. Tot­o­da­tă, s-a sta­bi­lit că veni­tul total obţi­nut de între­prin­de­re în 2014 s-a dimi­nu­at cu 68,7 mili­oa­ne de lei faţă de 2013 sau cu 34%. Tot­o­da­tă, veni­tu­ri­le din vân­ză­ri s-au redus cu 67,83 mili­oa­ne, iar chel­tu­ie­li­le din acti­vi­ta­tea ope­ra­ţio­na­lă pen­tru 2014 s-au majo­rat cu alte 10 mili­oa­ne de lei. Dacă în 2013, între­prin­de­rea rapor­ta un pro­fit din acti­vi­ta­tea ope­ra­țio­na­lă de 43 de mili­oa­ne, în 2014 ea a rapor­tat o pier­de­re de 35 de mili­oa­ne. În urma ana­li­zei fon­du­lui de sala­ri­za­re pen­tru peri­oa­da ianu­a­rie 2013-septembrie 2015, audi­tul a rele­vat că chel­tu­ie­li­le Mol­dat­sa, des­ti­na­te remu­ne­ră­rii anga­ja­ţi­lor pen­tru peri­oa­da audi­ta­tă, au deţi­nut o pon­de­re sem­ni­fi­ca­ti­vă în tota­lul chel­tu­ie­li­lor: pen­tru 2014 acest fond a fost de 78,6 mili­oa­ne, pe când în 2013, fon­dul sala­ri­al a con­sti­tu­it 75,2 mili­oa­ne. Sala­ri­ul mediu lunar pe între­prin­de­re în 2014 a fost de 19,1 mii de lei. Sala­ri­ul mediu al admi­nis­tra­to­ru­lui Mol­dat­sa pen­tru 2014 a fost de 34 mii de lei. Aces­tu­ia i s-au achi­tat și pre­mii uni­ce, la săr­bă­to­ri, de 58 mii de lei.
Audi­tul a con­sta­tat că, în 2014, com­pa­ra­tiv cu 2013, se obser­vă o des­creș­te­re a sala­ri­u­lui pen­tru câte­va cate­go­rii de spe­cia­liș­ti: ingi­ne­ri, teh­ni­cie­ni și mun­ci­to­ri sim­pli, dar s-a ates­tat o creș­te­re a sala­ri­u­lui mediu pen­tru per­so­na­lul admi­nis­tra­tiv și pen­tru spe­cia­liș­tii mete­o­ro­lo­gi.

Persoanele cu venituri natalia adam si andrei adam

preferențiale au părăsit instituția

La numă­rul de tele­fon din anti­ca­me­ra șefu­lui de la Mol­dat­sa ni s-a spus că Vita­lie Novac, care în peri­oa­da audi­tu­lui ocu­pa func­ția de direc­tor al direc­ți­ei juri­di­ce, și Mari­a­na Tăbu­i­că, direc­tor finan­ci­ar, de vreo lună, nu mai lucrea­ză la între­prin­de­re. Tot­o­da­tă, ni s-a spus că Petru Erhan, admi­nis­tra­to­rul adjunct care și-a anga­jat fii­ca și a bene­fi­ci­at de pri­me și sala­rii gra­se, se află în con­ce­diu de boa­lă, iar Edu­ard Cea­bei, un alt admi­nis­tra­tor adjunct, este într-o depla­sa­re de ser­vi­ciu. După ple­ca­rea Mari­a­nei Tabu­i­că, res­pon­sa­bi­lă de finan­țe la Mol­das­ta a rămas Olga Tudor, contabila-șefă a între­prin­de­rii. Între­ba­tă dacă foștii anga­ja­ți, Novac și Tabu­i­că, au res­ti­tu­it, după ce au ple­cat din func­ții, împru­mu­tu­ri­le lua­te de la Mol­dat­sa, con­ta­bi­la a refu­zat să ne răs­pun­dă. „De ce adi­că eu tre­bu­ie să vă pre­zint aceas­tă infor­ma­ție? Eu n-am voie, nici­cum nu pot să vă pre­zint așa infor­ma­ție. Asta-i infor­ma­ție, să-i spu­nem așa, con­fi­den­ți­a­lă. Eu de unde pot să știu ce fel de ziar… o să dați o infor­ma­ție ero­na­tă cum se scriu acum mul­te lucru­ri care nu-s ade­vă­ra­te și nu aș dori să iasă de la mine ceva și să se inter­pre­te­ze inco­rect”.
Am încer­cat să dis­cu­tăm și cu Vitalie-Silviu Midri­gan, nume­le căru­ia figu­rea­ză în rapor­tul de audit ca bene­fi­ci­ar al unor pri­me și bonu­su­ri de sute de mii de lei însă, pe tot par­cur­sul zilei de mier­cu­ri, aces­ta a refu­zat să dis­cu­te cu noi. Asis­ten­ta lui Midri­gan, ajuns între timp jude­că­tor la Jude­că­to­ria Bota­ni­ca, ne-a spus, ini­țial, că dân­sul este ple­cat la Uni­ver­si­ta­tea de Stat, unde este pro­fe­sor. La uni­ver­si­ta­te, însă, ni s-a spus că, înce­pând cu noul an aca­de­mic, Midri­gan nu mai este pro­fe­sor, așa că am con­tac­tat din nou asis­ten­ta jude­că­to­ru­lui. De aceas­tă dată, ni s-a soli­ci­tat să lăsăm un număr de tele­fon la care urma să ne con­tac­te­ze jude­că­to­rul. Acest lucru, însă, nu s-a mai întâm­plat așa că am sunat din nou. Asis­ten­ta lui Vita­lie Midri­gan ne-a comu­ni­cat că a trans­mis numă­rul de tele­fon jude­că­to­ru­lui, doar că aces­ta i-a spus să ne trans­mi­tă că el „nu tele­fo­nea­ză jur­na­liș­tii” și să ne adre­săm la per­soa­na res­pon­sa­bi­lă de rela­ții cu pre­sa din cadrul Jude­că­to­ri­ei Bota­ni­ca.

Ministrul: Raportul a fost transmis CNA și procuraturii

Con­tac­tat de ZdG, Iurie Chi­rin­ciuc, Minis­trul Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, a decla­rat că rapor­tul de audit în pri­vin­ța Mol­dat­sa a fost trans­mis Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) și pro­cu­ra­tu­rii care urmea­ză să veri­fi­ce încăl­că­ri­le depis­ta­te și să ia măsu­ri de rigoa­re. „Ei au făcut con­trac­te bine chi­b­zu­i­te, au sti­pu­lat abso­lut tot. Noi facem ceea ce ține de com­pe­ten­ța noas­tră, în rest am tri­mis la orga­ne­le care tre­bu­ie să se ocu­pe de asta”, a pre­ci­zat Chi­rin­ciuc, între­bat fiind des­pre cre­di­te­le fără dobân­dă obți­nu­te de anga­ja­ții între­prin­de­rii.

Minis­trul a mai decla­rat că insti­tu­ția pe care o con­du­ce a pre­gă­tit un plan de reor­ga­ni­za­re a ÎS Mol­dat­sa pen­tru opti­mi­za­rea și redu­ce­rea per­so­na­lu­lui. „Înlă­tu­răm acum toa­te aces­te nere­gu­li lega­te de anga­ja­rea per­so­na­lu­lui, facem un ordin și îi eli­be­răm pe toți prin redu­ce­re. Unii ști­au că au fost anga­ja­ți cu mari încăl­că­ri și au ple­cat”, ne-a mai spus ofi­ci­a­lul, cu refe­ri­re la ple­că­ri­le Mari­a­nei Tăbu­i­că și a lui Vita­lie Novac. În pre­zent, inte­ri­ma­tul func­ți­ei de admi­nis­tra­tor al Mol­dat­sa este asi­gu­rat de Vadim Gugea. Iurie Chi­rin­ciuc sus­ți­ne că urmea­ză să fie orga­ni­zat un con­curs pen­tru desem­na­rea unui nou admi­nis­tra­tor.

Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnaliştii pentru transparenţă în gestionarea banilor publici”,
desfăsurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice, cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Cristian

    Cori­na Erhan/Cecan a inva­tat ca si mine la lice­ul G.Asachi, ce-i drept era cu doi ani mai mica, era de o aro­gan­ta maxi­ma, ajun­geai la nasul ei doar daca erai cu san­ge albas­tru. La un moment dat s-a dus sa “cuce­reas­ca” Bucu­res­ti­ul, se pare ca fara “tati­cu” n-a reu­sit mare branza. In toa­ta poves­tea asta mie-mi pare rau pen­tru con­tro­lo­rii de tra­ffic, eu cunosc foar­te bine dome­ni­ul si stiu prin ce situ­a­tii de stress trec aces­ti oame­ni si cat tre­bu­ie sa inve­ti ca sa ajun­gi in aceas­ta pozi­tie.

  2. Pingback: Topul companiilor cu cele mai mari venituri. Vlad Plahotniuc, politicianul cu cele mai multe afaceri bănoase - moldNova

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *