Putere pe bani furaţi

Dacă sis­te­mul de vot uni­no­mi­nal şi mixt va fi imple­men­tat, cei boga­ţi vor cum­pă­ra par­la­men­tul şi sta­tul de drept… Mili­ar­dul furat din băn­ci (şi mul­te alte fur­tu­ri din fon­du­ri­le euro­pe­ne) a ajuns în poli­ti­că. Iar banul mur­dar în poli­ti­că nu e pen­tru lucru­ri cura­te

Vlad Pla­ho­t­niuc, cu noi­le sale pro­iec­te de refor­mă elec­to­ra­lă, a pus în aler­tă săp­tămâ­na tre­cu­tă nu doar opo­zi­ţia par­la­men­ta­ră şi extra­par­la­men­ta­ră. Şi nu doar soci­e­ta­tea civi­lă şi pre­sa nea­fi­li­a­tă poli­tic, ci şi can­ce­la­ri­i­le euro-occidentale – mă refer la tra­di­ţio­na­lii, deja, par­te­ne­ri din Vest. Bra­vo! După fur­tul mili­ar­du­lui e al doi­lea tam-tam inter­na­ţio­nal (scan­dal) pe care îl reu­şeş­te Pla­ho­t­niuc şi al tre­i­lea de la con­tro­ver­sa­tul (cri­mi­na­lul) Memo­ran­dum Kozak din 2003 (un nou Pact Ribbentrop-Molotov, ce-i drept eşu­at), care a scos şi a ţinut lumea în cor­tu­ri şi pro­tes­te la Chi­şi­nău aproa­pe două luni non-stop.

După o sui­tă de fla­sh mob-uri, care a con­ti­nu­at toa­tă săp­tămâ­na tre­cu­tă în faţa Par­la­men­tu­lui, dumi­ni­că, în stra­dă, au ieşit câte­va mii de oame­ni. Ca şi fla­sh mob-iştii, mulţi­mea a scan­dat împo­tri­va câr­dă­şi­ei poli­ti­ce Plahotniuc-Dodon: vari­an­ta coma­sa­tă a sis­te­mu­lui elec­to­ral „uni­no­mi­nal” şi „mixt”, vota­tă în Par­la­ment pe 5 mai, în pri­mă lec­tu­ră, de către demo­cra­ţii de la guver­na­re ai lui Vlad Pla­ho­t­niuc şi soci­a­li­ş­tii din opo­zi­ţie ai lui Igor Dodon, spri­ji­ni­ţi una­nim de lătu­ra­şii „inde­pen­denţi” şi gru­pul par­la­men­tar al Par­ti­du­lui Popu­lar Euro­pean (şef de grup, depu­ta­tul Vale­riu Ghi­leţ­chi). Libe­ra­lii, comu­ni­ş­tii şi liberal-democraţii au dez­a­pro­bat pro­iec­tul. La mitin­gul de dumi­ni­că, lumea adu­na­tă în Scu­a­rul Par­la­men­tu­lui a ple­dat pen­tru păs­tra­rea actu­a­lu­lui sis­tem elec­to­ral şi a cerut depu­ta­ţi­lor retra­ge­rea pro­iec­tu­lui de lege, votat pe 5 mai, de pe ordi­nea de zi a par­la­men­tu­lui. „Nu sis­te­mul elec­to­ral tre­bu­ie schim­bat. Tre­bu­ie schim­ba­tă guver­na­rea”, au scan­dat pro­tes­ta­ta­rii. Amin­tim că, tot săp­tămâ­na tre­cu­tă, la soli­ci­ta­rea mai mul­tor par­ti­de din opo­zi­ţie, la Chi­şi­nău s-a aflat într-o vizi­tă de docu­men­ta­re un grup de expe­rţi ai Comi­si­ei de la Veneţia care, după un şir de între­ve­de­ri cu repre­zen­tanţi ai fra­cţiu­ni­lor par­la­men­ta­re, ai par­ti­de­lor extra­par­la­men­ta­re şi ai soci­e­tă­ţii civi­le, urmea­ză să dea un aviz, pozi­tiv sau nega­tiv, pro­iec­tu­lui de modi­fi­ca­re a sis­te­mu­lui elec­to­ral, până la sfârşi­tul aces­tei luni. Iar de la înce­pu­tul aces­tei săp­tămâ­ni, refor­ma elec­to­ra­lă, pusă la cale de PD şi PSRM, a ajuns subiect de dis­cu­ţie la Bru­xe­l­les. Marţi, subiec­tul a fost dez­bă­tut într-o şedinţă comu­nă a Par­la­men­tu­lui Euro­pean, Comi­si­ei Euro­pe­ne şi Con­si­li­u­lui Euro­pean. S-a ajuns sus de tot. Amin­tim că pe 4 mai Par­la­men­tul Euro­pean a decis acor­da­rea unei tranşe de 100 mili­oa­ne de euro R. Mol­do­va (40% din­tre care neram­bu­r­sa­bi­li). Pe 12 mai urmau să fie dis­cu­ta­te moda­li­tă­ţi­le de acor­da­re a bani­lor, însă scan­da­lu­ri­le, pro­tes­te­le şi insta­bi­li­ta­tea poli­ti­că de la Chi­şi­nău, cau­za­tă de schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral, a pus în deru­tă Forul legi­sla­tiv euro­pean. Dis­cu­ți­i­le au fost trans­fe­ra­te pen­tru 16 mai, însă nici de data asta nu s-a ajuns la o fina­li­ta­te. Mai mul­te gru­pu­ri de euro­par­la­men­ta­ri au expri­mat îngri­jo­ră­ri în legă­tu­ră cu situ­a­ţia pre­sei, jus­ti­ţi­ei şi legi­sla­ţi­ei elec­to­ra­le, sus­pec­tând fap­tul că, în spa­te­le deci­zi­ei din 5 mai, s-ar ascun­de inte­re­se de car­tel, care nu au nimic cu demo­cra­ţia, cu inte­re­se­le sta­tu­lui, ale sim­plu­lui cetă­ţean şi cu regu­li­le unui sis­tem elec­to­ral egal pen­tru toţi. În aces­te con­di­ţii, trans­fe­ra­rea bani­lor către R. Mol­do­va ar con­sti­tui un risc, banii nu vor ser­vi inte­re­se­lor R. Mol­do­va – au obiec­tat mai mulţi legiu­i­to­ri şi au cerut ca debu­r­sa­rea bani­lor să fie amâ­na­tă şi strict con­di­ţio­na­tă.

Iată câte­va opi­nii, extra­se din decla­ra­ţi­i­le făcu­te pe 16 mai în Par­la­men­tul Euro­pean: „… În pofi­da fap­tu­lui că s-a furat un mili­ard, nime­ni (la Chi­şi­nău, nota red.) nu are gri­jă ca jus­ti­ţia să fun­cţio­ne­ze. Anu­mi­ţi bani dis­par în buzu­na­re­le eli­te­lor corup­te… Mol­do­va este rezul­ta­tul unui pro­ces de trans­for­ma­re în care oli­gar­hi ca Pla­ho­t­niuc au urmă­rit cu atenţie UE şi au învă­ţat cum se pot trans­for­ma regu­li­le pen­tru a se putea folo­si de ele mai bine… ” (Hel­mut Scholtz, euro­par­la­men­tar ger­man). Sau: „Par­te­ne­ri­a­tul cu UE înseam­nă ca în Mol­do­va să pre­va­le­ze o cul­tu­ră poli­ti­că euro­pea­nă. În Euro­pa regu­li­le elec­to­ra­le sunt pen­tru o com­pe­ti­ţie corec­tă, fără a crea pri­vi­le­gii pen­tru unii. În Euro­pa jus­ti­ţia e un drept” (Petras Auš­tre­vi­či­us, rapor­tor per­ma­nent pen­tru imple­men­ta­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re UE-RM). Şi încă o opi­nie, expri­ma­tă de euro­par­la­men­ta­ra Moni­ca Maco­vei. „Dacă sis­te­mul de vot uni­no­mi­nal şi mixt va fi imple­men­tat, cei boga­ţi vor cum­pă­ra par­la­men­tul şi sta­tul de drept”, a des­ci­frat Maco­vei. Adi­că, vor cum­pă­ra, prac­tic, tot. În con­clu­zie. Pen­tru toţi, dar mai mult pen­tru por­ta­vo­ci­le votu­lui uni­no­mi­nal, care acum sunt, pro­ba­bil, cu votul mixt pe buze. Unu: nu e atât de blân­dă mâţa după cum pare. Şi nu e atât de fru­mos mărul după cum ara­tă. Şi nici atât de voi­nic calul după cum nechea­ză. Sunt niş­te vor­be popu­la­re, care ne duc, vrând-nevrând, la gân­dul că în via­ţa asta, şi în poli­ti­că, mai ales, nu tot ce zbo­a­ră se mănân­că. Adi­că, nu mai e el, acest „vot uninominalo-mixt” (Plahotniuc-Dodon), cirea­şa de pe tort sau „peş­ti­şo­rul de aur”, ori beţi­şo­rul fer­me­cat, care te poa­te face feri­cit cât ai zice „hop”. Că, de fapt, asta au încer­cat să ne bage în cap V. Pla­ho­t­niuc şi toa­tă maşi­nă­ria sa medi­a­ti­că, acom­pa­ni­a­ţi, dimi­neţi­le şi seri­le, de cei care au stat cu gura pe noi de pe toa­te ecra­ne­le: „Votul tău, depu­ta­tul tău”. Hai la proş­ti. Cine-i cel care, ani la rând, alţii şi câte­va man­da­te, s-a înfrup­tat din toa­te plă­ce­ri­le pute­rii şi acum ar fi gata să renu­nţe, să lase tot şi să ple­ce doar pen­tru sim­plul motiv că, la vii­toa­re­le ale­ge­ri, ţaţa Ioa­na şi badea Vasi­le vor pre­fe­ra să nu mai vote­ze niş­te PD-işti, să zicem, pe lis­tă de par­tid, dar să tri­mi­tă în par­la­ment un depu­tat „de-al lor”, din satul sau raio­nul (ora­şul) lor, că aşa spun tele­vi­zoa­re­le. Da, spun. Dar, de fapt, mint. „Nu minţi popo­rul cu tele­vi­zo­rul” de unde s-a luat? De la gre­ci? Sau poa­te de la tur­ci? Eu nu ştiu pe cât este de rea­lă cifra de 850 de mii de sem­na­ta­ri în favoa­rea votu­lui uni­no­mi­nal, dar nu aş vrea să cred că ar mai exis­ta atâ­ta lume nai­vă, care să se prin­dă în niş­te „pla­se poli­ti­ce”, ca iepu­rii săl­ba­ti­ci în laţu­ri. Moni­ca Maco­vei a zis-o franc. Şi din ce a zis avem de înţe­les una: mili­ar­dul furat din băn­ci (şi mul­te alte fur­tu­ri din fon­du­ri­le euro­pe­ne) a ajuns în poli­ti­că. Iar banul mur­dar în poli­ti­că nu e pen­tru lucru­ri cura­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *