(VIDEO) A fost sau nu a fost reformat CNA-ul?

În cadrul unei mese rot­unde, a fost pre­zen­tat rapor­tul final de moni­to­ri­zare a imple­men­tă­rii Foii de par­curs pri­vind agenda de reforme pri­o­ri­tare pen­tru imple­men­ta­rea Acor­du­lui de Aso­ci­ere RM-UE, adop­tată de către Guver­nul şi Par­la­men­tul Repu­bli­cii Mol­dova la 1 mar­tie 2016. Reforma Centrului Național Anticorupție (CNA) din Republica Moldova a fost unul dintre subiectele intens discutate. În timp ce experții susțin că instituția a rămas nereformată și că s-ar ocupa în special de corupția mică, autoritățile afirmă contrariul, menționând că CNA a fost lăudat chiar de instituții internaționale.

Sursa Video: www.ZdG.md

Con­sta­tă­rile şi con­clu­zi­ile rapor­tu­lui se referă la acti­vi­ta­tea auto­ri­tă­ţi­lor în peri­oada martie-august 2016. Expe­rţii celor trei orga­ni­za­ţii au pre­zen­tat gra­dul de imple­men­tare a acţiu­ni­lor incluse în cele 13 dome­nii din Foia de Par­curs.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat repre­zen­tanţii Par­la­men­tu­lui, Guver­nu­lui, Comi­siei Elec­to­rale Cen­trale, Băn­cii Naţio­nale a Mol­do­vei, Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie, repre­zen­tanţii par­ti­de­lor poli­tice, mass-media etc.

Cum au decurs refor­mele asu­mate de Guvern în ulti­mele 5 luni

În total au fost moni­to­ri­zate 69 de acţiuni pe care urma să le între­prindă guver­na­rea (Guver­nul, Par­la­men­tul şi un şir de alte insti­tu­ţii publice) în 5 luni (1 mar­tie – 31 iulie 2016). Con­form Foii de par­curs, depă­şi­rea cri­zei urma să fie atinsă prin cana­li­za­rea efor­tu­ri­lor guver­nă­rii spre două obiec­tive majore: insta­u­ra­rea bunei guver­nări şi a sta­tu­lui de drept; dezvol­ta­rea eco­no­mică şi asi­gu­ra­rea unei eco­no­mii de piaţă fun­cţio­nale.

Pe cele două dimen­siuni, insti­tu­ţi­ile abi­li­tate au asi­gu­rat înde­pli­ni­rea fără defi­cienţe a 55% din­tre acţiuni (38 la număr), 28% (19 din­tre acţiuni) cu defi­cienţe şi apro­xi­ma­tiv 17% (12 la număr) nu au fost rea­li­zate.

La esti­ma­rea înde­pli­ni­rii pre­ve­de­ri­lor Foii de par­curs pri­vind agenda de reforme pri­o­ri­tare accen­tul a fost pus pe cali­ta­tea acte­lor adoptate/acţiunilor între­prinse şi mai puţin pe res­pec­ta­rea ter­me­ne­lor de rea­li­zare, deo­a­rece aces­tea dese­ori au fost ireal de res­trânse. Atri­bu­i­rea cali­fi­ca­ti­vu­lui de rea­li­zat cu defi­cienţe pre­su­pune că în pro­ce­sul de rea­li­zare a acţiu­nii au fost depis­tate pro­bleme ce ţin de: res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor legale cu pri­vire la pro­ce­dura legi­sla­tivă, trans­pa­renţa în pro­ce­sul deci­zio­nal, conţi­nu­tul actu­lui adop­tat sau acţiu­nile între­prinse nu sunt con­forme spi­ri­tu­lui sau sco­pu­lui acţiu­nii sau sunt con­trare anga­ja­men­te­lor inter­na­ţio­nale.

Prin­tre prin­ci­pa­lele rea­li­zări înre­gis­trate pot fi menţio­nate: pro­mul­ga­rea legii cu pri­vire la pro­cu­ra­tură, adop­ta­rea legii cu pri­vire la reor­ga­ni­za­rea sis­te­mu­lui instanţe­lor jude­că­to­reşti şi a pache­tu­lui de legi cu pri­vire la inte­gri­tate, opti­mi­za­rea con­troa­le­lor de stat pen­tru între­prin­deri, adop­ta­rea Stra­te­giei de atra­gere a inves­ti­ţi­i­lor şi pro­mo­vare a expor­tu­ri­lor 2016 – 2020, ini­ţi­e­rea pro­ce­su­lui de refor­mare a sec­to­ru­lui ban­car prin ali­ni­e­rea la prin­ci­pi­ile Basel 3, “dezgheţa­rea” pro­ce­su­lui de nego­ci­eri pri­vind un potenţial pro­gram cu FMI, ini­ţi­e­rea refor­mei admi­nis­tra­ţiei publice, şi, nu în ulti­mul rând, pro­ce­sul rela­tiv trans­pa­rent şi inclu­siv de selec­tare a Guver­na­to­ru­lui BNM şi a mem­bri­lor Con­si­li­u­lui de Supra­ve­ghere.

Prin­tre prin­ci­pa­lele defi­cienţe înre­gis­trate menţio­năm deru­la­rea lentă a anche­tei pri­vind fra­u­dele depis­tate în sis­te­mul ban­car în 2014, pro­ce­sul lent de reformă a BNM în vede­rea spo­ri­rii inde­pen­denţei şi com­pe­tenţe­lor aces­teia, şi pro­ce­sul lent de imple­men­tare a Agen­dei de Aso­ci­ere. În dome­niul ener­ge­tic, din cauza lip­sei de trans­pa­renţă în legă­tură cu reîn­no­irea con­trac­tu­lui cu fur­ni­zo­rul din regiu­nea trans­nis­treană şi res­pin­ge­rea ofer­tei fur­ni­zo­ru­lui ucrai­nean, nu a fost nego­ciat cel mai avan­ta­jos preţ de fur­ni­zare a ener­giei elec­trice.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *