Declaraţie ZdG: ameninţări telefonice în adresa reporterilor. S-a prezentat Renato Usatîi.

Astăzi, la ora 16.24 reda­cţia ZdG a pri­mit un apel tele­fo­nic la mobil de pe un număr care începe cu '798XXXXXXXX. Per­soana care a ape­lat s-a pre­zen­tat ca Renato Usa­tîi şi a decla­rat că este nemulţu­mit de arti­co­lul cu 2 ore în urmă pe pagina www.zdg.md înti­tu­lat “Renato Ustaîi. Scurt rezu­mat“.Usa­tîi s-a ară­tat nemulţu­mit de arti­col şi de fap­tul că Zia­rul de Gardă nu a publi­cat ceea ce a decla­rat el des­pre Vlad Filat, adă­u­gând că el poate să îşi cum­pere în Mol­dova tele­vi­ziuni şi ziare, dar ar vrea ca şi Zia­rul de Gardă să scrie ade­vă­rul pe care îl spune el.

Am decla­rat că i-am adre­sat nişte între­bări la care nu am pri­mit răs­puns, dar că sun­tem gata să retri­mi­tem între­bă­rile la o nouă adresă de e-mail, pen­tru a ela­bora un nou arti­col. Ustaîi ne-a dic­tat 2 adrese de e-mail, dar a menţio­nat că e bine să îl între­băm şi să scriem des­pre ce spune el des­pre ex-premierul Vlad Filat, pen­tru că  ori­cum “îl voi pune la dubă pe Filat”.

Am decla­rat că avem la dum­ne­a­lui mai multe între­bări, şi dacă vom primi răs­pun­suri, vom reveni la temă, căci ZdG a mai scris des­pre Renato Usa­tii în 2011 câteva arti­cole legate de pro­blema Uni­ver­sal­bank şi de aten­ta­tul asu­pra lui Gher­man Gor­bu­nţov. Am menţio­nat că ZdG va scrie des­pre ceea ce este de inte­res public.

În acel moment Renato Usa­tîi a schim­bat tona­li­ta­tea vocii în una agre­sivă, adă­u­gând că e bine să ne inte­re­săm de jur­na­lis­tul Pavel Pădu­raru “care este încă viu”. Am rugat să explice ce are în vedere prin expre­sia că jur­na­lis­tul este încă viu, si a spus că pur şi sim­plu Pavel Pădu­raru este viu.

În final, Renato Usa­tîi a decla­rat în limba rusă că va face din zia­rul Tim­pul “gara­d­s­kaia golu­be­a­t­nea” şi din Zia­rul de Gardă “res­ta­u­rant la pla­cinte”. Ultima sa frază a fost “Nişte porci sun­teţi români!” şi a închis tele­fo­nul.

Echipa Zia­ru­lui de Gardă îşi exprimă îngri­jo­ra­rea în legă­tură cu ame­ninţă­rile care au răsu­nat în cadrul aces­tei con­vor­biri tele­fo­nice, atât la adresa Zia­ru­lui de Gardă, cât şi la adresa repor­te­ri­lor de la zia­rul Tim­pul. Din această cauză ZdG a depus o plân­gere adre­sată orga­ne­lor de drept ale R.Moldova.

zp8497586rq

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • vlad

  Ame­nin­ță­rile tele­fo­nice sunt un rod al lași­tă­ți­lor, un simp­tom al ago­niei ilu­zi­i­lor pier­dute și înstră­i­nare com­pletă de ide­a­lu­rile demo­cra­ției…

 • xx

  Asa si va tre­buie. Tre­buia de la bun ince­put sa pos­tati acea infor­ma­tie care va dat-o omul, dar nu acea pe care va aduso cineva scrisa deja pe foaie. Apropo, pe ce adresa va aflati ca sa venim la des­chi­de­rea nou­lui res­ta­u­rant La Pla­cinte !!!???

 • mihai

  am citit cu aten­tie repor­taju. da vati prins cu min­ciuna ca este tot o fal­si­fi­care ati inre­jis­trat con­vor­bi­rea la 16.30 si inca ati dove­dit sa scriti pli­jere la organe nu va faceti de ris

 • Vic­tor

  Renat Usa­tyi e un clovn al lui Putin. Cica sa scri­eti des­pre Filat si “ade­va­rul” care-l spune el :))) dar de unde sa stim noi ca ala-i ade­var si nu-i o min­ciuna schi­mo­no­sita de un porc, caruia nu-i place demo­cra­tia si inte­gra­rea UE?

 • melcu

  ZDG nu faceti pe “обиженные жертвы” sun­teti XXXXX!

 • melcu

  apro­bati numai comen­ta­ri­ile care va con­vin, care va da voie Filat sa le pla­sati.

 • marian

  Ce XXXX mai este si usa­tii asta. Tip des­cre­ie­rat si ce poarta niste bile in buzu­na­rele pan­ta­lo­ni­lor ca toti sa cre­ada ca are “balls”. O sim­pla figura pe tabla de sah, ce din pro­prie pros­tie se crede una mai impor­tanta. Mai am o intre­bare. A pus oare pe gaz deja auto­mo­bi­lul sau?

 • P/U Mihai

  Pri­e­tene, plan­ge­rea poti sa o scrii si la ora 3 de noapte caci instan­tele de drept lucreaza non-stop

 • =Epi­scop Dori­me­dont Asa­si­nat=

  Decla­ra­ţie ZdG:
  ame­ninţări tele­fo­nice în adresa repor­te­ri­lor. S-a pre­zen­tat Renato Usa­tîi.

  http://www.zdg.md/stiri/declaratie-zdg-amenintari-telefonice-in-adresa-reporterilor-de-la-un-numar-telefonic-din-federatia-rusa

  Astăzi, la ora 16.24 reda­cţia ZdG a pri­mit un apel tele­fo­nic la mobil de pe un număr care începe cu ‘798XXXXXXXX. Per­soana care a ape­lat s-a pre­zen­tat ca Renato Usa­tîi şi a decla­rat că este nemulţu­mit de arti­co­lul cu 2 ore în urmă pe pagina http://www.zdg.md înti­tu­lat «Renato Ustaîi. Scurt rezumat».Usatîi s-a ară­tat nemulţu­mit de arti­col şi de fap­tul că Zia­rul de Gardă nu a publi­cat ceea ce a decla­rat el des­pre Vlad Filat, adă­u­gând că el poate să îşi cum­pere în Mol­dova tele­vi­ziuni şi ziare, dar ar vrea ca şi Zia­rul de Gardă să scrie ade­vă­rul pe care îl spune el.

  Am decla­rat că i-am adre­sat nişte între­bări la care nu am pri­mit răs­puns, dar că sun­tem gata să retri­mi­tem între­bă­rile la o nouă adresă de e-mail, pen­tru a ela­bora un nou arti­col. Ustaîi ne-a dic­tat 2 adrese de e-mail, dar a menţio­nat că e bine să îl între­băm şi să scriem des­pre ce spune el des­pre ex-premierul Vlad Filat, pen­tru că ori­cum «îl voi pune la dubă pe Filat».

  Am decla­rat că avem la dum­ne­a­lui mai multe între­bări, şi dacă vom primi răs­pun­suri, vom reveni la temă, căci ZdG a mai scris des­pre Renato Usa­tii în 2011 câteva arti­cole legate de pro­blema Uni­ver­sal­bank şi de aten­ta­tul asu­pra lui Gher­man Gor­bu­nţov. Am menţio­nat că ZdG va scrie des­pre ceea ce este de inte­res public.

  În acel moment Renato Usa­tîi a schim­bat tona­li­ta­tea vocii în una agre­sivă, adă­u­gând că e bine să ne inte­re­săm de jur­na­lis­tul Pavel Pădu­raru «care este încă viu». Am rugat să explice ce are în vedere prin expre­sia că jur­na­lis­tul este încă viu, si a spus că pur şi sim­plu Pavel Pădu­raru este viu.

  În final, Renato Usa­tîi a decla­rat în limba rusă că va face din zia­rul Tim­pul «gara­d­s­kaia golu­be­a­t­nea» şi din Zia­rul de Gardă «res­ta­u­rant la pla­cinte». Ultima sa frază a fost «Nişte porci sun­teţi români!» şi a închis tele­fo­nul.

  Echipa Zia­ru­lui de Gardă îşi exprimă îngri­jo­ra­rea în legă­tură cu ame­ninţă­rile care au răsu­nat în cadrul aces­tei con­vor­biri tele­fo­nice, atât la adresa Zia­ru­lui de Gardă, cât şi la adresa repor­te­ri­lor de la zia­rul Tim­pul. Din această cauză ZdG a depus o plân­gere adre­sată orga­ne­lor de drept ale R.Moldova.

 • =Epi­scop Dori­me­dont Mar­ti­rU­ni­o­nis­tA­sa­si­nat=

  PRELUARE:
  — —  —  —  — -
  Ata­curi rai­der, fali­men­tare de bănci, asa­si­nări, rela­ţii cu lumea inter­lopă, averi, toate aceste noţiuni sunt legate direct sau indi­rect de numele lui Renato Usa­tîi.

  Zilele tre­cute, Renato Usa­tîi a remis pre­sei din R. Mol­dova invi­ta­ţii pen­tru jur­na­li­şti şi blo­ggeri la Moscova, decla­rând că, la Chi­şi­nău, se află în peri­col de arest şi răfu­ială poli­tică.

  http://www.zdg.md/politic/renato-usatii-scurt-rezumat

  În inter­viu­rile şi decla­ra­ţi­ile de presă făcute ante­rior, Renato Usa­tîi a remar­cat în repe­tate rân­duri că este bogat, afi­şând obiecte de lux, inclu­siv maşini scumpe (el a decla­rat că deţine unul din­tre cele 7 Rolls-Royceuri exis­tente în R.Moldova. Deşi a menţio­nat de câteva ori că ar avea afa­ceri cu metale, el nu a expli­cat vreo­dată cum s-a lan­sat în afa­ceri. Repor­te­rul nos­tru i-a adre­sat de câteva ori între­bări cu pri­vire la pro­ve­nienţa afa­ce­ri­lor sale, dar acesta nu a răs­puns nici­o­dată la mesaje, inclu­siv la cele remise săp­tămâna tre­cută, după invi­ta­ţia pri­mită de la el la adresa reda­cţiei de a merge la Moscova la eve­ni­men­tul orga­ni­zat spe­cial de Usa­tîi pen­tru presă.

  Ante­rior, ZdG a scris des­pre impli­că­rile lui Usa­tîi în afa­ceri dubi­oase.

  În 2011 Usa­tîi a ajuns în atenţia publică după ce ar fi pre­luat o mare parte din acţiu­nile Uni­ver­sal­bank din Chi­şi­nău. La câteva zile de la pre­lu­a­rea pache­tu­lui majo­ri­tar de acţiuni, Gher­man Gor­bu­nţov, fost pro­pri­e­tar al aces­tor acţiuni, a fost împuș­cat de către o per­soană din R.Moldova. Îna­inte de a fi împuș­cat, Gor­bu­nţov a decla­rat pen­tru presă că pache­tul majo­ri­tar al băn­cii a fost pre­luat printr-un atac rai­der. După aten­ta­tul la viața lui Gher­man Gor­bu­nţov, Uni­ver­sal­bank a fali­men­tat, iar Banca Naţio­nală a retras licenţa aces­tei insti­tu­ţii finan­ci­are, în timp ce depo­nenţii şi cli­enţii băn­cii au supor­tat pre­ju­di­cii, soli­ci­tând luni în şir retur­na­rea bani­lor depuşi.

  Într-o inves­ti­ga­ţie docu­men­tată de RISE Pro­ject în R. Mol­dova, în 2011, sunt pre­zen­tate dovezi că Renato Usa­tîi avea rela­ţii apro­pi­ate cu per­soane impor­tante din Minis­te­rul de Interne. În presă au apă­rut poze cu Renato Usa­tîi lângă ves­ti­tul său Rolls-Royce, în antu­ra­jul unor per­soane dubi­oase, iar rela­ţia sa cu locotenent-colonelul Ale­xan­dru Jiz­dan, şeful de atunci al Secţiei Ser­vi­cii Ope­ra­tive MAI, nu a fost negată. Pe 5 apri­lie 2012, la trei săp­tămâni după împu­ş­ca­rea ban­che­ru­lui Gor­bu­nţov, lt.col. Ale­xan­dru Jiz­dan a fost vizi­tat pro­to­co­lar de Renato Usa­tîi la sediul Secţiei Ser­vi­cii Ope­ra­tive din Chi­şi­nău. Repor­te­rii RISE Pro­ject au sur­prins momen­tul. Ulte­rior, Ale­xan­dru Jiz­dan a fost demis din fun­cţie.

  RISE Pro­ject a obţi­nut trei inter­cep­tări ale con­vor­bi­ri­lor tele­fo­nice pur­tate de Renato Usa­tîi în iarna 2011-2012. Usa­tîi dis­cuta cu Ale­xei Bucă­taru, zis «Lioha Bucă­tari», fos­tul loco­te­nent al lui Malhaz Dja­pa­ri­dze – un hoţ în lege mol­do­vean care, în 2008, a murit în Peni­ten­ci­a­rul nr. 13 din Chi­şi­nău. Renato Usa­tîi şi Ale­xei Bucă­taru pla­ni­fi­cau să recu­pe­reze banii dato­raţi de Gor­bu­nţov unor busi­ne­ss­meni ruşi pe care Usa­tîi pre­tinde că îi repre­zintă în R. Mol­dova. Sumele vehi­cu­late în dis­cu­ţii erau de ordi­nul sute­lor de mili­oane de dolari. Unul din­tre numele invo­cate tele­fo­nic de Renato Usa­tîi este cel al lui Ave­rin Vic­tor Ser­ghe­e­vici, zis «Avera» — mem­bru impor­tant al sin­di­ca­tu­lui cri­mi­nal rus Sol­nt­se­v­s­kaya Bra­tva. Cu toate aces­tea, «Avera» ar deţine res­ta­u­rante şi hote­luri la Buda­pesta şi Viena.

  Până în pre­zent auto­ri­tă­ţile legale ale R.Moldova nu au anu­nţat că Renato Usa­tîi ar fi anche­tat sau urmă­rit penal pen­tru crime sau fra­ude. Săp­tămâna tre­cută Renato Usa­tîi a decla­rat că ar fi fost în rela­ţii de afa­ceri cu ex-premierul mol­do­vean Vlad Filat, acuzându-l de anu­mite ile­ga­li­tăţi, deşi nu a expli­cat de ce nu a sesi­zat nici­o­dată auto­ri­tă­ţile legale ale R.Moldova până în pre­zent asu­pra aces­tor fra­ude de care ar fi ştiut timp de mai mulţi ani. În ulti­mele luni, Renato Usa­tîi a decla­rat pen­tru mass-media că ar fi inte­re­sat să se lanseze în poli­tică.

 • Lud­mila

  Da chiar cu ce oca­zie ati repe­tat infor­ma­tia publi­cata cu mult timp in urma…Acest arti­col nu avea nicio nou­tate des­pre Usa­tii ci doar un rezu­mat al tutu­ror “inves­ti­ga­ti­i­lor” facute de voi pana acum. Atunci se pune intre­ba­rea de ce acum acest rezu­mat! da, clar ca dupa con­fe­rinta de la Moscova a lui Usa­tii, da clar ca ati scris la comanda, da clar ca sun­teti hra­niti de Filat!

 • Ana

  Nu o faceti pe vic­ti­mele. Sin­gur ati cau­tat nod in papura cu acel rezu­mat de doi bani…sare in ochi arti­co­lul pen­tru ca intr-adevar nu avea nimic nou…eh…jurnalisti ce sun­teti!!!

 • Tudor Bivol

  Ma intreb, de ce nimeni nu a obser­vat o decla­ra­tie extrem de peri­cu­loasa, facuta de Renato: «Nişte porci sun­teţi români!» Cine e de fapt Renato si ce fel de misiune are acest fiu de inte­lec­tu­ali basa­ra­beni? El zice ca lupta cu Filat, de fapt el a fost infil­trat sa lupta cu actu­ala guver­nare. Cred ca nu are nicio sansa si ma bucur ca rusii au mizat, in aceste actiuni, pe un om atat de marunt, incult, obraz­nic, un om care nu stie sa mun­ceasca, pen­tru ca nu a mun­cit vreo­data. De fapt, as avea o pro­pu­nere pen­tru toata presa si pen­tru toti lide­rii de opi­nie de la Chi­si­nau: nu-i acor­dati nicio aten­tie atata timp cat nu va pre­zenta public ori­gi­nea veni­tu­ri­lor sale. Din ce bani tra­ieste si mai face si asa-zise acte de cari­tate? Din ce bani cheama jur­na­listi la Moscova? Din ce bani vor­beste cu orele la tele­foane mobile scumpe? Din ce bani cala­to­reste cu avi­oane pri­vate? Sa ne spuna Renato totul, pe puncte, ca sa inte­le­gem daca avem sau nu cu cine vorbi…

 • Andra

  Am gasit undeva, mi s-a parut impor­tant pen­tru aceasta dis­cu­tie si mai ales pen­tru felul in care jur­na­lis­tii din R. mol­dova au decis sa-l tra­teze, con­tra plata, ca pe un erou pe un per­so­naj com­pro­mis si peri­cu­los.

  “Jur­na­lis­mul nu mai este o pro­fe­sie, este o artă. Ce poate fi mai rău pen­tru jur­na­li­şti? Jur­na­lis­mul era pe vre­muri o pro­fe­sie, în care cei ce-o prac­ti­cau aveau un sta­tut simi­lar cu avo­ca­ţii sau cu medi­cii. În zilele noas­tre, toata lumea crede că pen­tru a fi jur­na­list sunt sufi­ciente o tas­ta­tură, un corec­tor orto­gra­fic şi ati­tu­dine. Un val de medi­o­cri­tate a dis­trus pro­fe­sia. Acest fapt a afec­tat cali­ta­tea pro­du­su­lui final. La petre­ceri în anii ’90, dacă spu­neai că eşti jur­na­list, oame­nii erau inte­re­saţi. Acum este ca şi cum ai zice că scrii poe­zii – sau mai rău – că eşti DJ. Eşti luat în serios doar dacă eşti fai­mos”, Michael Bird.

 • Mery,- ade­va­rul pur si nimic mai mult!

  Iaca asta-i buri­cul Mol­do­vei, in care KGB -ul rus pomeaza bani con­tra Mol­do­vei ce tinde spre UE. Con­tra roma­ni­lor basa­ra­beni.
  Iaca asta-i BERIA care v-a face ,,ordine,, in Mol­dova, dacă nu va fi oprit.
  E un al doi­lea gene­ral Lebedi, care a lup­tat si a tras in mol­do­veni in 1992, si care bine­me­ri­tat a zdoh­nit într- un acci­dent avi­a­tic, paremi-se prin Ircutsc, in tim­pul unei com­pa­nii elec­to­rale, pt pos­tul de guver­na­tor al regiu­nii!
  In Groapa salata cuiva, poți sa cazi si sin­gur!

 • liu­do­vik

  crimerussia.ru, http://www.youtube.com/watch?v=nNM40XihoTA , usa­tii e un XXX si o pesca a krem­li­nu­lui, un las ca si plohis, gilea, vorona

 • laura

  Acuma apro­xi­ma­tiv 4 ani de zile un cera­tean Roman din judetu Mures,comuna Sam­paul pe nume Ruja Ale­xan­dru a dis­pa­rut de atunci nu mai stie nimeni nimica de el a ple­cat de acasa cu sco­pul de a merge la lucru dar nu sa mai intors ina­poie.
  Mama sa si tatal il astep­tau acasa cu masa pusa dar parinti vazand ca sa facut tar­ziu au por­nit sa il caute dar nu la gasit nici in ziua de azi.
  Cel mai tris era ca dupa un an de zile TATAL lui cu ace­las nume a dece­dat si farati lui si mama lui cre­deau ca macar atunci o sa vina acasa dar nu sa intors nici la inmor­man­ta­rea tata­lui.
  Mama lui il asteapa acasa macar sa il vada pen­tru 5 minute la fel si sora lui.
  maca o scri­sore sa tri­mita ca i bine si tota lumea va fi mul­tu­mita