Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Judecătoarea cu Porsche, casă de…

Judecătoarea cu Porsche, casă de lux și soț cu afaceri, uitat în declarații, propusă de Comisia Juridică pentru promovare la CSJ

Mari­ana Pitic, jus­ti­ţi­a­bila cu Porsche, pro­pusă de Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii la fun­cţia de magis­trat la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie, despre care ZdG a scris că nu indică, în ulti­mele sale decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, ave­rea soţu­lui său, un pros­per om de afa­ceri, care deţine, inclu­siv, un imo­bil de lux într-o subu­r­bie din Chi­şi­nău a trecut și de Comisia Juridică numiri și imunități, fiind la doar un pas de a fi promovată la CSJ.

Vineri, 1 aprilie, la ședința Comisiei Juridice a Parlamentului s-a discutat despre propunerea venită de la CSM de a o numi pe Mariana Pitic în funcția de judecătoare la CSJ. „Interviul mimat al dnei Pitic a durat 4 minute. Nici o întrebare despre averi, despre experiența de 4 ani în funcția de judecător? Ce facem cu investigațiile jurnalistice?”, se întreabă, pe o rețea de socializare, Ion Guzun, de la Centrul de Resurse Juridice, organizație care anterior, într-un apel public adresat Parlamentului, a indicat că CSM a selectat și propus spre promovare la CSJ un judecător care nu a acumulat cel mai înalt punctaj la Colegiul de selecție și cariera judecătorilor și care avea cea mai mică experiență în funcția de judecător dintre toți candidații.

Mari­ana Pitic are 43 de ani. A absol­vit Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii de Stat din Mol­dova în 1999. Ulte­rior, a fost gre­fi­eră la Jude­că­to­ria Bota­nica şi la Jude­că­to­ria Eco­no­mică de Cir­cum­scri­pţie Chi­şi­nău. În sep­tem­brie 2003, a fost numită jude­că­toare la Hân­ceşti, iar peste doar un an, ajunge, prin trans­fer, la Jude­că­to­ria Cen­tru. În 2008, a fost numită în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În 2012, este deta­şată pen­tru o peri­oadă de 18 luni în fun­cţia de şefă a Dire­cţiei instru­ire şi cer­ce­tare a Insti­tu­tu­lui Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ). În 2014, peri­oada de deta­şare i-a fost pre­lun­gită cu încă 18 luni, iar din octom­brie 2014, Pitic a deţi­nut fun­cţia de direc­tor inte­ri­mar al INJ. A ple­cat de la INJ în sep­tem­brie 2015, nu îna­inte de a-şi depune can­di­da­tura pen­tru fun­cţia de jude­că­toare la CSJ. În febru­a­rie 2015, este accep­tată în con­curs de Cole­giul pen­tru sele­cţia şi Cariera Jude­că­to­ri­lor.

Mari­ana Pitic a ajuns la CSJ deşi, în ulti­mii ani, nu a prea exa­mi­nat dosare. În vara anu­lui 2008, a ple­cat în con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui. A reve­nit în august 2011, însă în toamna anu­lui 2012, a fost deta­şată la INJ, de unde a ple­cat abia în sep­tem­brie 2015. De atunci, deşi urma să revină la Jude­că­to­ria Cen­tru, a ple­cat în mai multe con­ce­dii con­se­cu­tive. Nici până în mar­tie 2016, jude­că­toa­rea nu reve­nise la ser­vi­ciu. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­riei Cen­tru ne-au anu­nţat că ar fi în con­ce­diu din 15 febru­a­rie 2016, asigurându-ne tot­o­dată că, până la această dată, jude­că­toa­rea ar fi par­ti­ci­pat la exa­mi­na­rea unor dosare.

Pose­soa­rea unui Porsche Cayenne care costă, la mâna a doua, peste un milion de lei, Mari­ana Pitic, declară, în ulti­mele decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, dis­po­ni­bile pe site-urile CSM şi al Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI), veni­turi mai mult decât modeste. De exem­plu, în 2012 ea a avut veni­turi de doar 67 mii de lei din sala­riu şi alţi 5 mii de lei (!) din vân­za­rea unui auto­mo­bil Vol­k­swa­gen. În 2013, magis­trata indică veni­turi de 85 mii de lei din sala­riul de la INJ. În ambele decla­ra­ţii, ea indică un BMW X5, ava­riat, pe care susţine că l-a cum­pă­rat în 2012 cu doar 10 mii de lei, dar şi un teren, des­pre care am aflat că se află în comuna Cio­rescu, o subu­r­bie a Chi­şi­nă­u­lui.

Decla­ra­ţia de avere pen­tru 2014 nu este dis­po­ni­bilă nici pe site-ul CNI, dar nici pe cel al CSM, acolo unde sunt pos­tate toate decla­ra­ţi­ile jude­că­to­ri­lor. Repre­zen­tanţii CNI ne-au spus, însă, după veri­fi­cări, că decla­ra­ţia magis­tra­tei Pitic a fost depusă, doar că nu cunosc moti­vele din care aceasta nu este publi­cată pe site-ul insti­tu­ţiei. Ei ne-au mai zis că, în decla­ra­ţia de avere pen­tru 2014, Mari­ana Pitic a indi­cat un sala­riu de 146 mii de lei, ace­laşi teren, dar şi un auto­mo­bil de model Porsche Cayenne, pro­ba­bil cel cu care a mers la con­cur­sul CSM. În aceste con­di­ţii, con­sta­tăm că, în ulti­mii trei ani, jude­că­toa­rea a decla­rat veni­turi de aproape 300 mii de lei, sufi­ciente, pro­ba­bil, pen­tru a cum­păra o jumă­tate din maşina pe care o con­duce.

Partenerul de viaţă lipseşte din declaraţii

52-pitic2În nicio decla­ra­ţie, Mari­ana Pitic, magis­trata pro­pusă la CSJ, nu face refe­rire la soţul său, Pavel Pitic, al cărui nume îl poartă, cu care are un copil și cu care poate fi văzut la diverse eve­ni­mente.
Acesta este om de afa­ceri, fiind fon­da­tor la trei firme, aşa cum arată datele de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat. Ast­fel, în 2008, Pavel Pitic a fon­dat, împre­ună cu Vadim Muş­tuc şi Vita­lie Veis, firma de publi­ci­tate „Adlib Design”. Tot în 2008, Pitic fon­dează firma „Marnicon&Co”, SRL admi­nis­trat de Vita­lie Veis, par­te­ne­rul lui Pitic din afa­ce­rea cu publi­ci­tate, care le-a adus aces­tora din fabri­ca­rea plă­ci­lor şi dale­lor din cera­mică un venit din vân­zări de 286 mii de lei. Pavel Pitic este şi unul din fon­da­to­rii Între­prin­de­rii Mixte „Era-Prim” SRL, care deţine piaţa din spa­tele sediu­lui Mol­d­te­le­com din Chi­şi­nău. Acolo, Pitic deţine doar 0,62%, echi­va­len­tul unei cote de 19 mii de lei. „Era-Prim” a deve­nit SRL în 2009, ante­rior fiind soci­e­tate pe acţiuni. 37% din capi­ta­lul social al fir­mei e deţi­nut de „Sun­gate Alli­ance” LLP din Marea Bri­ta­nie, în timp ce majo­ri­ta­tea, 52%, e deţi­nută de femeia de afa­ceri, Tatiana Coval­ciuc, tot ea admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Era-Prim” SRL.557-casa-pitic
Pavel Pitic, soţul Mari­a­nei Pitic, deţine şi un imo­bil de lux la mar­gi­nea comu­nei Gră­tieşti, mun. Chi­şi­nău, acolo unde, spun oame­nii din zonă, locu­ieşte şi magis­trata. Mier­curi, 2 mar­tie, în cur­tea aces­tei case putea fi obser­vat un auto­mo­bil de model Lexus, iar la poartă aştepta un Porsche Cayenne alb, care sea­mănă izbi­tor cu maşina cu care Mari­ana Pitic s-a pre­zen­tat, la 26 ianu­a­rie, la con­cur­sul CSM. Sin­gura dife­renţă vizi­bilă din­tre cele două maşini este numă­rul de înma­tri­cu­lare, unul fiind de model vechi, iar altul, cel de la poarta casei înre­gis­trată pe numele lui Pavel Pitic, de model nou.