„Stăpânii” miliardelor: „Beneficiarul” unui credit de 3 miliarde, consumator de droguri și dat dispărut de familia sa

Cele cin­ci fir­me care au obți­nut cre­di­te de 13 mili­ar­de de lei de la Ban­ca Soci­a­lă sunt con­du­se de per­soa­ne necu­nos­cu­te, care nu acti­vea­ză la adre­se­le la care au fost înre­gis­tra­te. Tatăl unu­ia din­tre fon­da­to­rii de fir­mă care a bene­fi­ci­at de un cre­dit de aproa­pe 3 mili­ar­de de lei sus­ți­ne că nu și-a mai văzut fiul de mai bine de o lună. „Am rămas, nu uimit, da ucis, când mi-au pre­zen­tat în ce s-a băgat el. Să vă spun cin­stit, nu ştiu unde se află, nici nu ştiu unde a ple­cat… După cele comu­ni­ca­te şi pre­zen­ta­te de ofi­ci­a­li, încep să mă gân­desc dacă el se mai află în via­ţă. Nici nu ştiu cine putea să-i facă un ast­fel de cadou fiu­lui meu, mă refer la fir­ma şi la banii împru­mu­ta­ţi”, sus­ți­ne băr­ba­tul.

Dumi­ni­că, 15 mar­tie 2015, Igor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor, a publi­cat pe blo­gul său mai mul­te docu­men­te care ara­tă unde s-au dus o mare par­te din mili­ar­de­le Băn­cii de Eco­no­mii. Acte­le, des­pre care Dodon a spus că i-au fost adu­se de un fost anga­jat al Băn­cii Soci­a­le, s-au dove­dit a fi veri­di­ce, fapt con­fir­mat de repre­zen­tan­ții Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) și ai Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție (PA), care inves­ti­ghea­ză acest caz, fiind des­chis și un dosar penal.

13 miliarde la 5 firme

ZdG a stu­di­at ace­le acte, din care reie­se că aproa­pe 13 mili­ar­de de lei au fost sco­și din Ban­ca Soci­a­lă în urma unor cre­di­te de mili­ar­de, ofe­ri­te mai mul­tor com­pa­nii, în teme­iul unor con­trac­te de cre­dit, sem­na­te pe 25 și 26 noiem­brie 2014, cu doar patru zile îna­in­te de ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Banii au ajuns pe con­tu­ri­le a cin­ci fir­me necu­nos­cu­te: „Dan­mi­ra” SRL, care a obți­nut 29,6 mili­oa­ne de USD, 101 mili­oa­ne de euro și 720 mili­oa­ne de lei, „Davema-Com” SRL – 3,2 mili­ar­de de lei, „Voximar-com” SRL – 164 mili­oa­ne de USD, „Con­tra­de” SRL – 24,9 mili­oa­ne USD și 105 mili­oa­ne de euro și „Cari­tas Gro­up” SRL – 13,6 mili­oa­ne de USD, 28,9 mili­oa­ne de Euro și 1,86 mili­ar­de de lei.

În ședin­ța acțio­na­ri­lor Băn­cii Soci­a­le din 26 noiem­brie 2014, con­vo­ca­tă și petre­cu­tă prin cores­pon­den­ță în or. Kaho­v­ka, Ucrai­na, acțio­na­rii au decis s-o obli­ge pe Nata­lia Rahu­ba, pre­șe­din­ta Băn­cii, să înche­ie un con­tract prin care, pen­tru obli­ga­țiu­ni­le aces­tor cin­ci com­pa­nii față de ban­că, va fi res­pon­sa­bi­lă o a tre­ia par­te – fir­ma offsho­re „Fort­u­na Uni­ted” (Uni­ted Kin­gdom, Sco­ția). Toa­te cele cin­ci fir­me care au luat cre­di­te­le sunt total necu­nos­cu­te, fără vre­un isto­ric. Aces­tea sunt înre­gis­tra­te pe nume­le unor oame­ni sim­pli și la adre­se la care nu mai pot fi găsi­te.

ismail 52, sediul Caritas Group- administrator Nirauta A.-narcomanConsuma droguri și a dispărut

„Cari­tas Gro­up” SRL, fir­ma care ar fi obți­nut aproa­pe 3 mili­ar­de de lei, a fost fon­da­tă pe 18 octom­brie 2012. În acte, în cali­ta­te de fon­da­tor și admi­nis­tra­tor figu­rea­ză un oare­ca­re Andrei Nira­u­ța Ana­to­lie. SRL-ul are adre­sa ofi­ci­a­lă pe str. Isma­il, 52, unde sunt ampla­sa­te mai mul­te case de locu­it, la sol. Fir­ma „Cari­tas Gro­up” SRL închi­ri­a­ză la aceas­tă adre­să un birou, fapt con­fir­mat de o repre­zen­ta­tă a agen­tu­lui eco­no­mic care se ocu­pă de acest pro­ces. Aceas­ta ne-a spus că niciun anga­jat al fir­mei „Cari­tas Gro­up” SRL nu stă în ofi­ciu și că, peri­o­dic, un oare­ca­re Ghen­a­die, și nu șeful, Andrei Nira­u­ță, vine în ofi­ciu, doar pen­tru a pre­lua cores­pon­den­ța. Deși am insis­tat să aflăm nume­le de fami­lie al mis­te­ri­o­su­lui Ghen­a­die, am fost refu­zați, aflând doar că aces­ta este „un om bine făcut” și că ar fi plătit, la fine­le anu­lui tre­cut, aren­da încă­pe­rii pen­tru luni­le ianuarie/martie. Încer­că­ri­le de a dis­cu­ta cu Andrei Nira­u­ța s-au sol­dat cu eșec. Am vor­bit, însă, cu tatăl aces­tu­ia, Ana­to­lie, care s-a dove­dit foar­te îngri­jo­rat de situ­a­ția în care a ajuns fiul său.

Băr­ba­tul ne-a zis că Andrei are 32 de ani și, în ulti­ma peri­oa­dă, avea pro­ble­me cu dro­gu­ri­le. El sus­ți­ne că a rămas cu gura căs­ca­tă, când anga­ja­ții forţe­lor de ordi­ne i-au pre­zen­tat mate­ri­a­le­le din „dosa­rul cre­di­te­lor”. „Am rămas, nu uimit, da ucis când mi-au pre­zen­tat în ce s-a băgat el. Să vă spun cin­stit, nu ştiu unde se află, nici nu ştiu unde a ple­cat. Nu l-am mai văzut de o lună-două. Tot aşa le-am spus şi celor care m-au vizi­tat recent, din orga­ne­le de forţă. El stă­tea mai mult la Cen­trul de rea­bi­li­ta­re a per­soa­ne­lor depen­den­te de dro­gu­ri din Ane­nii Noi. Rar venea aca­să şi nu prea comu­ni­cam,” ne spu­ne Ana­to­lie Nirau­ţa, vădit afec­tat de cele întâm­pla­te. Băr­ba­tul îşi face gri­ji vis-a-vis de soar­ta fiu­lui său. „După cele comu­ni­ca­te şi pre­zen­ta­te de ofi­ci­a­li, încep să mă gân­desc dacă el mai este în via­ţă. Nici nu ştiu cine putea să-i facă un ast­fel de cadou fiu­lui meu, mă refer la fir­mă şi la banii împru­mu­ta­ţi. Nici nu am obser­vat ca, în ulti­mul timp, să aibă mai mulţi bani sau să facă mari chel­tu­ie­li”, ne-a decla­rat Ana­to­lie Nira­u­ța. L-am cău­tat pe Andrei la Cen­trul de Rea­bi­li­ta­re, dar aco­lo ne-au fost con­fir­ma­te spu­se­le tată­lui, afir­mând că nu l-au văzut de câte­va luni, iar ambe­le sale tele­foa­ne mobi­le ar fi deco­nec­ta­te.

hincesti 142, VOXIMAR COM, admin Istrati Sergiu, fost fotbalist MCreditul și fostul fotbalist de la echipa lui Shor

„Voximar-com” SRL, o altă fir­mă care a obți­nut cre­di­te de mili­ar­de este înre­gis­tra­tă la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) pe 29 apri­lie 2013, având sedi­ul pe șos. Hân­cești, 142, ap. (of.) 1. În cali­ta­te de admi­nis­tra­tor și fon­da­tor, figu­rea­ză Ser­giu Istra­ti Ion. La aceas­tă adre­să se află o clă­di­re cu mai mul­te eta­je, care ofe­ră ofi­cii în aren­dă. Per­soa­ne­le res­pon­sa­bi­le de acest pro­ces au zâm­bit, atun­ci când am între­bat nume­le fir­mei, spunându-ne că, în ulti­me­le zile, mai mul­te per­soa­ne s-au inte­re­sat de acest subiect, inclu­siv repre­zen­tan­ți ai unor insti­tu­ții de stat. Aceștia ne-au con­fir­mat că fir­ma aren­dea­ză un birou în acea clă­di­re, dar că nicio per­soa­nă nu se află în acel ofi­ciu și că, cine­va doar vine și ia cores­pon­den­ța. Am bătut la ușa ace­lui ofi­ciu și deși, în inte­ri­or se auzea zgo­mot, nime­ni nu ne-a răs­puns. Am pri­mit două nume­re de con­tact, ale repre­zen­tan­ți­lor „Voximar-com” SRL: al direc­to­ru­lui – Ser­giu și al con­tra­bi­lei – Tatia­na. La pri­mul număr a răs­puns însă o per­soa­nă care ne-a zis că am fi greșit numă­rul, iar tele­fo­nul con­ta­bi­lei era deco­nec­tat.

În R. Mol­do­va, exis­tă mai mul­te per­soa­ne cu nume­le Ser­giu Istra­ti. Unul din­tre ei este, însă, un fost fotba­list al echi­pei Mil­sa­mi Orhei, patro­na­tă de Ilan Shor, cel des­pre care s-a spus că ar fi în spa­te­le aces­tor tranzac­ții. Shor chiar a fost audi­at de două ori de oame­nii legii pe mar­gi­nea aces­tui caz. Fra­te­le lui Ser­giu, Oleg, este mana­ger la echi­pa lui Ilan Shor. Con­tac­tat de ZdG și între­bat des­pre legă­tu­ri­le cu fir­ma ce a obți­nut cre­di­te­le de la Ban­ca Soci­a­lă, Ser­giu ne-a spus că nu ar avea vreo legă­tu­ră cu acest fapt. „E posi­bil ca, după ce a fost spar­tă baza de date la „Star­net”, cine­va să se fi folo­sit de alt­ci­ne­va. Nu am avut în via­ţa mea vreo fir­mă şi nici cre­di­te nu am luat. Nu ştiu nimic des­pre asta. E vor­ba de cre­di­te­le de la ban­ca lui Shor? Da câte mili­oa­ne au fost lua­te cre­dit”, s-a inte­re­sat, la sfârşi­tul scur­tei noas­tre con­vor­bi­ri, Ser­giu Istra­ti. Ulte­ri­or, el ne-a zis că pe tatăl său îl chea­mă Ion, dar că el ar fi de fapt Vasi­le, pen­tru că și-ar fi schim­bat nume­le. La scurt timp după dis­cu­ție, la numă­rul de tele­fon al reda­cţi­ei a sunat o per­soa­nă, care s-a pre­zen­tat ca fiind repre­zen­tant al lui Ser­giu Istra­ti. Băr­ba­tul a spus că se numeş­te Ion Ionuţ şi că este anga­jat al CNA şi a vrut să afle ce dovezi avem împo­tri­va lui Istra­ti, iar după ce l-am anu­nţat că e vor­ba de ZdG, aces­ta a închis tele­fo­nul. ZdG admi­te, însă, că, în acest caz, ar putea fi o coin­ci­den­ță de nume.

După apa­ri­ția arti­co­lu­lui, Ser­giu Istra­ti Ion a venit la redac­ție cu bule­ti­nul de iden­ti­ta­te. Am veri­fi­cat împre­u­nă, la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat și am des­co­pe­rit că fos­tul fotba­list al echi­pei Mil­sa­mi nu este el fon­da­to­rul fir­mei, el având un alt cod per­so­nal decât per­soa­na care a fon­dat fir­ma Voximar-Com. ZdG își cere scu­ze de la fami­lia lui Ser­giu Istra­ti Ion, pre­ci­zând că eroa­rea a fost una nein­ten­țio­na­tă, dato­ra­tă din cau­za fap­tu­lui că aces­te per­soa­ne au ace­lași patro­ni­mic. ZdG nu a avut acces la codul per­so­nal al aces­tor per­soa­ne, care repre­zin­tă date cu carac­ter per­so­nal și care era de fapt sin­gu­ra posi­bi­li­ta­te de a avea o infor­ma­ție pre­ci­să.

Muncesti 271, sediul Contrade, admin Iuhimet Alexei, constructorMuncitor în construcții cu credit de miliarde

„Con­tra­de” SRL este, la fel ca cele­lal­te bene­fi­ci­a­re de cre­di­te, o fir­mă necu­nos­cu­tă. Aceas­ta a fost fon­da­tă de Ale­xei Iuhi­meț Ivan, pe 29 noiem­brie 2013, tot el fiind și admi­nis­tra­to­rul ofi­ci­al al fir­mei. Adre­sa ofi­ci­a­lă, indi­ca­tă la CÎS, este șos. Mun­cești, 271, of. 313 A. La aceas­tă adre­să se află clă­di­rea Com­ple­xu­lui Indus­tri­al „Mol­da­gro­teh”. La eta­jul 3 al clă­di­rii, ofi­ci­ul 313A, dar și cele din jur, sunt „sigi­la­te” cu o foa­ie ștam­pi­la­tă în febru­a­rie 2015. Veci­nii aces­tor ofi­cii ne-au anun­țat că, de mai mult timp, inclu­siv în ofi­ci­ul în care acti­va „Con­tra­de” SRL, nu mai vine nime­ni și că, în urmă cu vreo jumă­ta­te de an, doi fra­ți care lucrau aco­lo ar fi ple­cat să mun­ceas­că în Ode­sa. La numă­rul indi­cat pe ușa biro­u­lui a răs­puns repre­zen­tan­tul fir­mei, care dă în chi­rie ofi­cii în aceas­tă clă­di­re. El ne-a zis că sun­tem deja a tre­ia per­soa­nă care se inte­re­sea­ză de acest birou în ulti­me­le zile, după anga­ja­ții FISC-ului și cei ai unei com­pa­nii de cre­di­ta­re. Am fost infor­ma­ți că SRL-ul nu mai acti­vea­ză la aceas­tă adre­să încă din 2013, când a expi­rat con­trac­tul de aren­dă.

Con­form date­lor de la „Regis­tru”, în R. Mol­do­va exis­tă o sin­gu­ră per­soa­nă cu nume­le de Ale­xei Iuhi­meț Ivan. La domi­ci­li­ul aces­tu­ia a răs­puns mama sa, care ne-a ofe­rit numă­rul de tele­fon al fiu­lui, spunându-ne că aces­ta ar lucra în con­struc­ții. Deși, așa cum pre­ci­zam, în R. Mol­do­va exis­tă o sin­gu­ră per­soa­nă cu acest nume, Ale­xei a negat că ar avea vreo impli­ca­re. „Eu nu cunosc nimic des­pre aceas­tă fir­mă. Acum sunt la ser­vi­ciu şi nu pot vor­bi. Nici nu doresc să vor­besc des­pre niş­te lucru­ri pe care nu le înțe­leg. „Mi-aţi spus că aţi aflat des­pre mine la „Regis­tru”, fiţi buni şi cău­ta­ţi mai depar­te la ei, pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re, prin inter­net, iar pe mine să mă lăsa­ţi în pace, alt­fel o să mă plâng la poli­ţie că mă tero­ri­za­ţi”, sus­ți­ne Iuhu­meț.

Procurorii au pus sechestru pe bunuri de… 50 de milioane de lei

dacia 2, DAVEMA COM, administrator Nichita A. fost vicecomisar de Calarasi„Davema-Com” SRL, un alt SRL „bene­fi­ci­ar” de mili­ar­de a fost înre­gis­trat pe 18 iunie 2013 pe bd. Dacia 2, fon­da­tor și admi­nis­tra­tor fiind Andrei Nichi­ta Ghe­or­ghe. ZdG a fost la aceas­tă adre­să, aco­lo unde se îna­l­ță un bloc cu mai mul­te eta­je. La par­ter exis­tă mai mul­te ofi­cii, încu­ia­te, dar păzi­te de fir­ma de pază „Kir­san”, iar în bloc, oame­nii nu au auzit de o ase­me­nea fir­mă și nici des­pre fami­lia Nichi­ta. ZdG a găsit în s. Pituș­ca, Călă­rași, fami­lia Nichi­ta. Andrei, fost vice­co­mi­sar la Călă­rași, a ple­cat din Mol­do­va acum cin­ci ani. Con­tac­tat de noi, băr­ba­tul ne-a zis că nu are nicio fir­mă. El, însă, a admis că date­le i-ar fi putut fi sus­tra­se, pen­tru că, în urmă cu ceva timp, i-a dat acte­le sale unei per­soa­ne necu­nos­cu­te, pen­tru a-i per­fec­ta viză, iar acea per­soa­nă a dis­pă­rut.

mesterul manole 12, sediul Danmira SRL, administrator Railean. NCon­form infor­ma­ți­i­lor de la CÎS, un alt bene­fi­ci­ar de cre­di­te, „Dan­mi­ra” SRL a fost înre­gis­trat pe 19 noiem­brie 2012, fon­da­tor și adi­mi­nis­tra­tor unic fiind o oare­ca­re Nata­lia Răi­lean. SRL-ul se află pe str. Meș­te­rul Mano­le, 12, în clă­di­rea SA „Ali­men­tar­maș”, aco­lo unde se ofe­ră în chi­rie mai mul­te ofi­cii. Per­soa­na de la recep­ție a con­fir­mat fap­tul că, ante­ri­or, aici aren­da „Dan­mi­ra” SRL. Aces­ta ne-a zis că SRL-ul nu mai acti­vea­ză aco­lo de vreo jumă­ta­te de an, dar că, peri­o­dic, vine o per­soa­nă care ia cores­pon­den­ța.
Edu­ard Haru­n­jen, șeful PA, ne-a spus că, pe dosa­rul cre­di­te­lor de la Ban­ca Soci­a­lă au fost audi­a­te mai mul­te per­soa­ne, inclu­siv repre­zen­tan­ții aces­tor cin­ci fir­me. Haru­n­jen, fiind deja ple­cat de la ser­vi­ciu (l-am con­tac­tat după 17.00) nu a putut să ne spu­nă dacă au fost găsi­ți toți cei res­pon­sa­bi­li, dar a pre­ci­zat că, în dosar, a fost pus seches­tru pe bunu­ri­le mai mul­tor per­soa­ne, inclu­siv Ilan Shor, toa­te în valoa­re de 50 de mili­oa­ne de lei.

UPDATE 1: DETALII NOI: Una din fir­me­le care a obți­nut cre­di­te de mili­ar­de, fon­da­tă ini­țial de un fost acțio­nar rus de la Ban­ca de Eco­no­mii

UPDATE 2: Ser­giu Istra­ti Ion, fos­tul fotba­list al echi­pei Mil­sa­mi NU este el fon­da­to­rul fir­mei Voximar-Com.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

8 comentarii

 1. tania

  Furi un mili­ard de euro, da pui la băta­ie 2 mil de dola­ri. Buna afa­ce­re! Bra­vo sho­rik!!! La duba îți este locul. Dar banii sa-i pui la loc nemer­ni­cu­le!!

 2. Victor

  mul­tu­mesc pen­tru inves­ti­ga­tie …
  iaca asa tre­bu­ie de lucrat ..
  apre­ciez asa arti­co­le ..

 3. ion

  c e fel de nnves­ti­ga­tie ati facut voi neno­ro­ci­ti­lor Ati impli­cat copi­ii mei Mine voi depu­ne o cere­re la pro­cu­ra­tu­ra gene­ra­la .”zia­ris­ti­lor”

 4. Sergiu

  Sunte-ţi bra­vo!
  Am vrut să aflu dacă e posi­bil, ce bunu­ri a gajat Ban­ca în schimb la cre­di­te­le acor­da­te?

 5. roshul

  anul 2010 eu in cla­di­rea d.n.a si unul din doi pro­cu­ro­ri – si ce ?? . siflo­nu­le oda­ta si o data tot o sa cazi lat nu in genun­chi .
  ce s-au gan­dit tra­fi­can­tii de dro­gu­ri cei de pe la motoa­re de avi­oa­ne ? de cand a cazut cea­sescu cu sot­zia lui ? hai din capi­ta­la sa facem si poli­tia m.a.i si anti­co­rup­tia care s.r.i stie de ei de ani de zile au par­te la bani .
  daca s-ar da urma­ri­rea pena­la anti­co­rup­ti­ei ei nu ca : domni­lor noi apa­sam pe un buton si din jeep se face trac­tor .
  anti­co­rup­tia direct con­sum si tra­fic de cocai­nah in mall vitan la cazi­no­u­ri la
  nea­mul pre­da au rela­tii puter­ni­ce si prin bagda­sar arse­nii .
  au si blat si pe pe la pt_ilfov@mpublic.ro .
  cum ar ras­pun­de anti­co­rup­tia daca un bran­car­di­er a omo­rat un pacient – si ce ? .
  pen­tru eta­jul 8 .
  ade­va­rul ca asis­ten­ta mai tre­bu­ia sa si vor­beas­ca – e prea strans ? . nu ! gan­dul lor la cocai­nah , banii pe r.m.n si com­pu­te­re tomo­gra­fe . ei asis­ten­tii nu pune mana la tomo­graf ca e in min­tea cocai­nei .

 6. alex kooper

  pina cind avem 3 sta­pi­ni Unul fost pre­mi­er ! 2 pri­mar de Orhei. Si al 3-lea mol­do­vean cu pasa­port ukrai­ne­sc fals,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *