Arhiva: Editoriale

Patru luni de regres

Era înce­put de an 2017 şi auto­ri­tă­ţi­le de la Chi­şi­nău prin­deau la curaj în legă­tu­ră cu fap­tul că, în urma unor soli­ci­tă­ri adre­sa­te insti­tu­ţi­i­lor euro­pe­ne, Comi­sia Euro­pea­nă pro­pu­nea acor­da­rea pen­tru…

Putere pe bani furaţi

Dacă sis­te­mul de vot uni­no­mi­nal şi mixt va fi imple­men­tat, cei boga­ţi vor cum­pă­ra par­la­men­tul şi sta­tul de drept… Mili­ar­dul furat din băn­ci (şi mul­te alte fur­tu­ri din fon­du­ri­le euro­pe­ne)…

9 Mai: roşu sau albastru?

Dodon, de 9 Mai, a mers la Putin. Să i se închi­ne. Lui şi glo­ri­oa­sei sale arma­te, scoa­să la defi­la­re pe Pia­ţa Roşie. De 9 Mai, am mers cu flo­ri…

Distracţii fără pâine

De la un timp e tot mai răs­pân­di­tă ide­ea, pe care în mult jin­du­i­ta lor dorinţă o admit şi unii oame­ni de bine, pre­cum că Pla­ho­t­niuc ar fi per­soa­na în…

Ieri voiam să trăiesc în Tanzania

Capi­ta­la Tanza­niei, Dodo­ma, e la vreo 13 mii de kilo­me­tri dis­tanţă de Chi­şi­nău. Ca să ajun­gi aco­lo, pe cale ruti­e­ră, ai nevo­ie de vreo 7 zile, con­su­mând vreo 860 litri…

Farsă de 1 Mai

E o far­să ceea ce a fost de 1 Mai la Chi­şi­nău. Nică­ie­ri în lume nu o să mai întâl­ni­ţi ca un şef de stat să mear­gă de 1 Mai…

Mumia secretelor politice şi presa liberă

Ulti­mii 7 ani sunt, prac­tic, cei mai pro­li­fi­ci ani de aso­ci­e­re cu Uniu­nea Euro­pea­nă şi cu stan­dar­de­le de des­chi­de­re a infor­ma­ţi­i­lor pen­tru o guver­na­re trans­pa­ren­tă. Dar eva­luă­ri­le liber­tă­ţii infor­ma­ţi­ei ara­tă…