Arhiva: Editoriale

Mumia secretelor politice şi presa liberă

Ulti­mii 7 ani sunt, prac­tic, cei mai pro­li­fi­ci ani de aso­ci­e­re cu Uniu­nea Euro­pea­nă şi cu stan­dar­de­le de des­chi­de­re a infor­ma­ţi­i­lor pen­tru o guver­na­re trans­pa­ren­tă. Dar eva­luă­ri­le liber­tă­ţii infor­ma­ţi­ei ara­tă…

Rostul morţii lui Mihail Filipschi

Marţi, 25 apri­lie, la ami­a­ză, un arbo­re frânt de furt­u­nă a răpus via­ţa lui Miha­il Filip­s­chi, în vâr­stă de 65 de ani, anga­jat al unei insti­tu­ţii de învă­ţământ din Chi­şi­nău….

Imperiul Plahotniuc

V. Pla­ho­t­niuc, ca ori­ce tip cu ambi­ţii şi orgo­lii, cu oport­u­ni­tă­ți­le pe care le are, este vădit obse­dat de ide­ea unui nou impe­riu pen­tru R. Mol­do­va, un Impe­riu Oli­gar­hic, des­pre…

Hristos, înviat lângă Dodon

În noap­tea Învi­e­rii, la ora 12.00, când Mitro­po­li­tul va stri­ga ”Hris­tos a Învi­at!”, Iisus se va pome­ni viu şi cu Igor Dodon spri­ji­nit de el. Igor Dodon va fi obo­sit,…

Percheziţiile

Marţi-dimineaţă era soa­re. Vân­tul din wee­kend se poto­li­se, iar Ser­vi­ci­ul Meteo, care face pro­nos­ti­cu­ri uti­li­zând apa­ra­te vechi, aproa­pe rugi­ni­te, ne infor­ma că pes­te noi ar veni niş­te ploi. O ploa­ie…

Un altfel de 7 aprilie

Vlad Pla­ho­t­niuc a venit în poli­ti­că cu deprin­de­ri­le din afa­ce­ri, şi nu cu cele mai bune deprin­de­ri şi nu din cele mai cura­te afa­ce­ri… Iar cei care umblă cu moar­tea…

De ce Diaspora NU va avea deputatul său

O com­pa­nie de son­da­je a ches­tio­nat tele­fo­nic 599 de repre­zen­tanţi ai Dias­po­rei şi a con­clu­zio­nat că 51% (vreo 300 de inter­vi­e­va­ţi) din­tre cei ple­ca­ţi din R. Mol­do­va pen­tru a-şi sal­va…

100 de zile de supărări

În 3 luni de man­dat să nu vrei să faci alt­ce­va, decât să ceri pute­ri supli­men­ta­re și anti­ci­pa­te, nu e un lux prea mare? Sau, într-o sută de zile să…

OPINIE: Curtea Constituţională şi activismul judiciar

Hotă­rîrea Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le a Repu­bli­cii Mol­do­va din 13 decem­brie 2016, pri­vind con­fir­ma­rea rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor şi vali­da­rea man­da­tu­lui de Preşe­din­te al RM, a impre­sio­nat, prin­tre alte­le, prin carac­te­rul său deo­se­bit de…