Arhiva: Editoriale

OPINIE: Curtea Constituţională şi activismul judiciar

Hotă­rîrea Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le a Repu­bli­cii Mol­do­va din 13 decem­brie 2016, pri­vind con­fir­ma­rea rezul­ta­te­lor ale­ge­ri­lor şi vali­da­rea man­da­tu­lui de Preşe­din­te al RM, a impre­sio­nat, prin­tre alte­le, prin carac­te­rul său deo­se­bit de…

Cecenia de la Prut

Sis­te­me­le elec­to­ra­le, indi­fe­rent care vor fi, nu vor sal­va R. Mol­do­va, pen­tru că, în R. Mol­do­va, sunt (încă) prea puţi­ni cei care vin în poli­ti­că pen­tru Mol­do­va. Vin pen­tru ei….

Pagini din Jurnalul „Eu am murit”

Nu sunt nici regi­zo­ri, nici sce­na­riș­ti. Nu au stu­dii în dome­ni­ul arte­lor și nici scri­i­to­ri nu se con­si­de­ră. Nu se cred talen­ta­ți și nici nu așteap­tă să le vină muza,…

Karasin a plecat. Noi ce facem?

Kra­s­no­sel­s­ki, potri­vit unei infor­ma­ții TASS, îi cerea acum o săp­tămâ­nă amba­sa­do­ru­lui F. Mucha­me­t­șin spri­ji­nul Rusi­ei în rela­ți­i­le Tiras­po­lu­lui cu Chi­și­nă­ul și Kie­vul. „Dacă pla­nu­ri­le R. Mol­do­va și Ucrai­nei… vor fi…

Igor Dodon în Italia

Igor Dodon a mers zile­le tre­cu­te ”într-o vizi­tă pri­va­tă” în Ita­lia. Fie­ca­re cetă­țean al Repu­bli­cii Mol­do­va, inclu­siv pre­șe­din­te­le aces­te­ia, are drep­tul să mear­gă în vizi­te pri­va­te ori­un­de pe glo­bul pămân­tesc,…

Legea e de partea jurnaliştilor. În SUA

În Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii liber­ta­tea pre­sei este garan­ta­tă de chiar pri­mul amen­dament al Con­sti­tu­ţi­ei. „The fir­st amend­ment” a fost adă­u­gat la Con­sti­tu­ţie cu 226 de ani în urmă, în…

De 25 de ani, „buni cu Rusia”

Kie­vul, în 3 ani de la inva­zia Rusi­ei împo­tri­va Ucrai­nei, a ajuns în Tri­bu­na­lul Inter­națio­nal de la Haga, iar noi în 25 de ani de la inva­da­rea Trans­nis­tri­ei de către…

Bătuți din Penitenciarul 13

Zil­nic, la ZdG, pri­mim scri­so­ri din închi­so­ri. Nu ne scriu „vede­te­le” con­dam­na­te, nu ne scrie Pla­ton sau Filat, nici Șor nu ne scrie din ares­tul său la domi­ci­liu, nici alt­ci­ne­va….

Eroism de 100 de lei

„Mă gân­desc la „Burun­du­cii” ace­lui an de răz­boi 1992. Mă gân­desc și la Filip Lupaș­cu, una din legen­de­le ace­lui răz­boi, omorât, prin tră­da­re, în una din misiu­ni­le sale de lup­tă….