Şef de Direcţie la Procuratură cu imobil de lux nedeclarat şi ajutor financiar primit de la mama

Ale­xan­dru Nichi­ta este şeful inte­ri­mar al Dire­cţi­ei poli­ti­ci, refor­me şi pro­te­cţia inte­re­se­lor soci­e­tă­ţii de la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă. În ulti­mii ani, aces­ta a con­dus Secţia inves­ti­ga­ţii financiar-economice şi Dire­cţia inves­ti­ga­ţii gene­ra­le. În peri­oa­da res­pec­ti­vă, a reu­şit să-şi ridi­ce un imo­bil de lux pe un teren achi­zi­ţio­nat acum cin­ci ani. Imo­bi­lul, însă, nu figu­rea­ză în decla­ra­ţi­i­le sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te. „Casa e nefi­ni­sa­tă. De asta nu am declarat-o”, expli­că pro­cu­ro­rul.

În sep­tem­brie 2010, pro­cu­ro­rul Ale­xan­dru Nichi­ta a câş­ti­gat con­cur­sul pen­tru numi­rea în fun­cţia de şef al Secţi­ei inves­ti­ga­ţii financiar-economice din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG), iar în febru­a­rie 2014 a fost numit şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei Inves­ti­ga­ţii Gene­ra­le. Astăzi, Nichi­ta este şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei poli­ti­ci, refor­me şi pro­te­cţia inte­re­se­lor soci­e­tă­ţii din cadrul PG. În ulti­mii ani, el a fost şi for­ma­tor la Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţi­ei (INJ). În ianu­a­rie 2014, Nichi­ta a fost ales preşe­din­te al Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din cadrul PG, iar ulte­ri­or, în mai 2016, a fost votat de cole­gi pen­tru a face par­te din Cole­gi­ul de eva­lu­a­re a per­for­manţe­lor pro­cu­ro­ri­lor.

Casa şi explicaţiile procurorului. „Vă invit la mine acasă să vedeţi cum trăiesc”

În octom­brie 2012, fiind şef al Secţi­ei inves­ti­ga­ţii financiar-economice din cadrul PG, Ale­xan­dru Nichi­ta cum­pă­ră un teren de 7 ari la Cri­co­va, mun. Chi­şi­nău. Astăzi, pe acest teren se îna­lţă un imo­bil de lux, cu două nive­lu­ri, proas­păt fina­li­zat. Casa este îngră­di­tă cu un gard îna­lt de pes­te doi metri, care nu per­mi­te curi­oşi­lor să tra­gă cu ochiul în cur­tea care adie a nou. Poar­ta, mai îna­l­tă decât gar­dul, asam­bla­tă din mate­ri­a­le moder­ne, anu­nţă că pro­pri­e­ta­tea este păzi­tă. Casa, însă, nu apa­re în baza de date a Între­prin­de­rii de Stat „Cadas­tru”, semn că pro­pri­e­ta­rul nu a ofi­ci­a­li­zat încă fina­li­za­rea con­stru­cţi­ei bunu­lui imo­bil. Aces­ta, deşi con­stru­it pe un teren care-i apa­rţi­ne, nu se regă­seş­te nici în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te ale lui Ale­xan­dru Nichi­ta, depu­se în ulti­mii ani la Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te.

„În decla­ra­ţia de ave­re pen­tru anul 2015 este indi­cat tere­nul, dacă vă uita­ţi. Da, casa e ridi­ca­tă, e aco­pe­ri­tă, dar între­ba­ţi veci­nii dacă tră­ieş­te cine­va aco­lo. Vă spun eu, nu tră­ieş­te nime­ni. Casa nu e fina­li­za­tă. De asta nu am declarat-o. În decla­ra­ţia pen­tru anul aces­ta, va fi indi­ca­tă”, susţi­ne pro­cu­ro­rul. Între­bat des­pre sur­se­le finan­ci­a­re din care şi-a edi­fi­cat casa, Nichi­ta a decla­rat că a vân­dut, de-a lun­gul tim­pu­lui, mai mul­te apar­ta­men­te. „Între­ba­rea e bună. Hai­deţi să facem alt­fel. Dacă dori­ţi, la ora şase sea­ra, când dori­ţi dvs., vă invit la mine aca­să să vedeţi cum tră­iesc eu, în 50 de m.p., cu soţia, băi­a­tul de 23 de ani şi o feti­ţă. De 16 ani tră­iesc aco­lo. Acum, des­pre banii pen­tru casă. Eu am avut un apar­ta­ment cu trei odăi în blo­cul ridi­cat pen­tru pro­cu­ro­ri pe str. N. Sulac. L-am vân­dut. O par­te din bani au mers pen­tru casă, iar o altă par­te din bani i-am inves­tit într-o altă ipo­te­că, în blo­cu­ri­le din str. Meles­tiu, con­stru­i­te tot pen­tru pro­cu­ro­ri. Doar că, nu am fost înscris în lis­ta pri­vi­le­gi­a­ţi­lor. Sepa­rat, în mod indi­vi­du­al, am sem­nat un con­tract cu fir­ma de con­stru­cţii. Nu am plătit un preţ pri­vi­le­gi­at. Pot con­fir­ma toţi. Am inves­tit aco­lo pen­tru că eram sigur că, fiind un bloc pen­tru pro­cu­ro­ri, se va con­strui cu sigu­ranţă, iar fir­ma nu va fali­men­ta. În 2016, am vân­dut acel apar­ta­ment din str. Meles­tiu şi banii i-am inves­tit în casă. De patru ani con­stru­iesc şi nu ştiu când o să mă mut. Acum mă gân­desc că de 16 ani stau în 50 m.p., poa­te anul ăsta voi vin­de şi acest apar­ta­ment şi poa­te…”, expli­că pro­cu­ro­rul Nichi­ta.

Averea declarată de familia procurorului Nichita

În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2015, Ale­xan­dru Nichi­ta a decla­rat un sala­riu de 137 de mii de lei (11,4 mii de lei lunar) din fun­cţia de şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei inves­ti­ga­ţii gene­ra­le a PG şi alţi 34 de mii de lei din cali­ta­tea de for­ma­tor la INJ. Vioa­ra Nichi­ta, soţia aces­tu­ia, este pro­fe­soa­ră la Şcoa­la de cla­se pri­ma­re nr. 83 „Gri­go­re Vie­ru” din Chi­şi­nău, de unde a avut un sala­riu de 6000 de lei pe lună în 2015 (73 de mii pe an). Tot în acea decla­ra­ţie, pro­cu­ro­rul susţi­ne că cei doi copii ai săi au pri­mit, cu titlu de dona­ţie, câte 42 de mii de lei de la buni­ca. În 2014, aceş­tia au pri­mit alte dona­ţii în sumă tota­lă de 90 de mii de lei, iar în 2013, dona­ţii în valoa­re de 80 de mii de lei. Şi pro­cu­ro­rul Nichi­ta a pri­mit bani din dona­ţii. Mama sa, Vera Nichi­ta, sta­bi­li­tă în Ita­lia, i-ar fi ofe­rit aces­tu­ia 2,3 mii de euro, pe care pro­cu­ro­rul îi cata­lo­ghea­ză drept „remi­tenţe pen­tru achi­ta­rea con­trac­tu­lui de ipo­te­că”. Vera Nichi­ta este fon­da­toa­rea şi admi­nis­tra­toa­rea Între­prin­de­rii Indi­vi­du­a­le „V. Nichi­ta”, agent eco­no­mic care deţi­ne un maga­zin la Pere­se­ci­na, Orhei, loca­li­ta­tea de baş­ti­nă a pro­cu­ro­ru­lui. În 2015, fami­lia Nichi­ta a acu­mu­lat alţi 20 de mii de lei după ce a vân­dut un Mer­ce­des W-124.

Şeful de dire­cţie de la PG decla­ră că deţi­ne două tere­nu­ri, unul extra­vi­lan şi altul intra­vi­lan, achi­zi­ţio­nat în 2012 cu aproa­pe 119 mii de lei. Pe acest teren se şi îna­lţă casa de lux a fami­li­ei. Ale­xan­dru şi Vioa­ra Nichi­ta sunt şi pro­pri­e­ta­rii unui apar­ta­ment de 50 m.p., la Cio­ca­na, cum­pă­rat în 2000. În 2008, Nichi­ta a dobân­dit încă un apar­ta­ment ridi­cat într-un bloc din str. N. Sulac, spe­cial pen­tru anga­ja­ţii pro­cu­ra­tu­rii. Locu­inţa de 118 m. p. a fost însă înstră­i­na­tă de pro­cu­ror la scurt timp după achi­zi­ţie. Apar­ta­men­tul din str. Meles­tiu, des­pre care a vor­bit Nichi­ta în dis­cu­ţia cu ZdG, nu se regă­seş­te în decla­ra­ţi­i­le sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru ulti­mii trei ani.

Mași­na pro­cu­ro­ru­lui Ale­xan­dru Nichi­ta, par­ca­tă pe tro­tu­a­rul din apro­pi­e­rea Insti­tu­tu­lui Națio­nal al Jus­ti­ți­ei, aco­lo unde aces­ta pre­dă vii­to­ri­lor jus­ti­ția­bi­li

Fami­lia Nichi­ta are şi trei auto­mo­bi­le: un Mit­su­bishi din 1993, o Toyo­ta Coro­l­la fabri­ca­tă în 2006 şi un Lexus RX 400, fabri­cat în 2007 şi achi­zi­ţio­nat în 2015. Maşi­na era înma­tri­cu­la­tă în or. Var­na, Bul­ga­ria. În aces­te con­di­ţii, pro­cu­ro­rul Nichi­ta urma să fie unul din bene­fi­ci­a­rii modi­fi­că­ri­lor legi­sla­ţi­ei prin care pose­so­rii de maşi­ni stră­i­ne, intra­te în ţară până la 1 noiem­brie 2016, le pot vămui cu o redu­ce­re de 70%. Zile­le tre­cu­te, ZdG a sur­prins maşi­na pro­cu­ro­ru­lui Nichi­ta par­ca­tă pe tro­tu­a­rul din apro­pi­e­rea Insti­tu­tu­lui Naţio­nal al Jus­ti­ţi­ei, aco­lo unde aces­ta pre­da. Maşi­na avea deja nume­re mol­do­ve­neş­ti, semn că acu­za­to­rul de stat deja a bene­fi­ci­at de aceas­tă faci­li­ta­te.

O procedură disciplinară şi trei distincţii

Ale­xan­dru Nichi­ta

În febru­a­rie 2013, pe nume­le lui Ale­xan­dru Nichi­ta şi a altor doi pro­cu­ro­ri din cadrul Secţi­ei inves­ti­ga­ţii financiar-economice pe care aces­ta o con­du­cea, a fost inten­ta­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră pen­tru înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu la inves­ti­ga­rea unei cau­ze pena­le por­ni­te pen­tru „exces de pute­re sau depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu” pe fap­tul intro­du­ce­rii de către per­soa­ne cu îna­l­tă fun­cţie de răs­pun­de­re a mai mul­tor modi­fi­că­ri şi com­ple­tă­ri la Legea pri­vind regle­men­ta­rea prin licenţi­e­re a acti­vi­tă­ţii de între­prin­ză­tor, fapt care a pre­ju­di­ci­at grav inte­re­se­le sta­tu­lui. În iunie 2013, s-a dis­pus însă înche­ie­rea pro­ce­du­rii dis­ci­pli­na­re din lip­sa teme­iu­lui de tra­ge­re la răs­pun­de­re dis­ci­pli­na­ră. În luna iulie 2013, Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), con­dus de Iurie Gara­ba, a vali­dat Hotă­rârea Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar.

Ale­xan­dru Nichi­ta este şi pose­so­rul unor dis­tin­cţii impor­tan­te. În sep­tem­brie 2015, cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a XXIV-a de la pro­cla­ma­rea inde­pen­denţei R. Mol­do­va, CSP a pro­pus încu­ra­ja­rea lui Ale­xan­dru Nichi­ta, pe atun­ci şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei inves­ti­ga­ţii gene­ra­le, cu Cru­cea pen­tru Merit cla­sa II. Doi ani mai devre­me, cu pri­le­jul Ani­ver­să­rii a XXII-a de la pro­cla­ma­rea inde­pen­denţei R. Mol­do­va, Nichi­ta a pri­mit insig­na „Emi­nent al Pro­cu­ra­tu­rii”, iar în 2011, cu pri­le­jul zilei pro­fe­sio­na­le a lucră­to­ru­lui Pro­cu­ra­tu­rii, meda­lia „Pen­tru ser­vi­ciu impe­ca­bil” cla­sa III.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *