Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

shor-bancaÎntre­prin­de­rea care a cum­pă­rat recent un pachet majo­ri­tar de acţiuni de la Banca de Eco­no­mii este deţi­nută de o firmă cu sediul la Moscova. Direc­toa­rea fir­mei mosco­vite, este şi direc­toa­rea fir­mei “Vic­to­ria Trade” cu sediul în Amba­sada R.Moldova din Fede­ra­ţia Rusă.

Firma care a pro­cu­rat la 29 august un pachet majo­ri­tar de la Banca de Eco­no­mii deţine în pre­zent 33,72 % de acţiuni la această bancă. Aceasta este o între­prin­dere cu capi­tal străin şi se numeşte “Sis­teme Infor­ma­ţio­nale Inte­grate”. Potri­vit date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CIS), fon­da­to­rul aces­tui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înre­gis­trat în Fede­ra­ţia Rusă, “Con­stanta” SRL.

Atât firma mamă “Con­stanta” SRL, cât şi firma fiică “Sis­teme Infor­ma­tio­nale Inte­grate”, au în cali­tate de mana­ger o sin­gură per­soană – Iana Miha­i­lovna Gai­dai­ciuc. Doar că firma mamă este cu mult mai săracă decât firma fiică, cea care a pro­cu­rat pache­tul majo­ri­tar al unei mari bănci din R.Moldova. În timp ce datele de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) ne arată că firma “Sis­teme Infor­ma­ţio­nale Inte­grate” are un capi­tal sta­tu­tar de circa 57 mili­o­nae lei, firma fon­da­toare de la Moscova indică în regis­trele publice un capi­tal sta­tu­tar de doar 10000 de ruble rusesti, adică ceva mai puţin de 4000 de lei mol­do­ve­neşti.

Firma „Sis­teme Infor­ma­ţio­nale Inte­grate” a fost cre­ată în 1997 cu genuri de acti­vi­tate legate de teh­nica de cal­cul, con­ta­bi­li­tate şi revi­zie con­ta­bilă, con­sul­ta­tii pen­tru mana­ge­ment, cer­ce­tare a pieţei, son­daj al opi­niei publice, inves­ti­ga­ţie şi pro­te­cţie a bunu­ri­lor şi per­soa­ne­lor. Tot­o­dată, firma “Con­stanta” are indi­cat în actele sta­tu­tare un gen de acti­vi­tate foarte dife­rit, fiind spe­cia­li­zată pe tot ce ţine de acti­vi­ta­tea res­ta­u­ran­te­lor şi cafe­ne­le­lor, cum ar fi „pre­gă­ti­rea pro­du­se­lor culi­nare, comer­ci­a­li­za­rea bău­tu­ri­lor, pro­grame dis­trac­tive, ali­men­ta­ţie rapidă, res­ta­u­rante pe vapoare”.

Iana Miha­i­lovna Gai­dai­ciuc este direc­toa­rea câtorva firme din Fede­ra­ţia Rusă. O altă firmă pe care o admi­nis­trează aceasta se numeşte „Vic­to­ria Trade” care îşi are sediul pe strada Roj­des­tvenka 7, Kuz­neţ­kii Most, din Moscova. Exact la ace­eaşi adresă se află şi Amba­sada R.Moldova la Moscova şi hote­lul cu res­ta­u­rant de pe lângă această insti­tu­ţie diplo­ma­tică.

Deşi regis­trele publice din Fede­ra­ţia Rusă care oferă infor­ma­ţii cu pri­vire la acti­vi­tă­ţile sta­tu­tare şi adre­sele fir­me­lor nu dau numere de tele­fon, a fost foarte sim­plu să comu­ni­căm cu Iana Gai­dai­ciuc, care, de la 29 august 2013, e şi mana­gera fir­mei ce deţine pache­tul majo­ri­tar de acţiuni la Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei. Mai multe pagini de anu­nţuri de la Moscova inse­rează un anunţ prin care sunt soli­ci­taţi, pen­tru anga­jare în câm­pul mun­cii, chel­neri cali­fi­caţi. Dori­to­rii de a lucra în cali­tate de chel­neri sunt infor­maţi că se pot adresa la sediul din Roj­des­tven­ska 7 sau o pot apela pe Iana Gai­dai­ciuc la câteva numere de tele­fon afi­şate.

Con­tac­tată tele­fo­nic de repre­zen­tanţii reda­cţiei, Iana Miha­i­lovna a recu­nos­cut că firma pe care o admi­nis­trează a deve­nit acţio­nar deci­siv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoa­şte toate atri­bu­ţi­ile legate de noul său sta­tut, dar că nu are de gând să şi le împăr­tă­şească nimă­nui la tele­fon.

Potri­vit date­lor publice, firma „Vic­to­ria Trade” de la Moscova este deţi­nută de către firma mol­do­ve­nească „Mol­do­cla­s­sica”, cre­ată de omul de afa­ceri Miron Şor în anii 90. Ante­rior, ZdG a scris că res­ta­u­ran­tul din sediul Con­su­la­tu­lui R.Moldova la Moscova ar fi întreţi­nut de către Ilan Şor şi soţia sa, cân­tă­reaţa Jas­min. Atunci, repre­zen­tanţii Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Externe şi Inte­gră­rii Euro­pene al R. Mol­dova ne-au decla­rat că firma “Con­stanta”, care detine acum şi acţiuni la BEM, este cea care ges­tio­nează res­ta­u­ran­tul “Mol­dova” din incinta Amba­sa­dei, res­ta­ur­nat care a apa­rţi­nut cân­dva Amba­sa­dei R. Mol­dova în Rusia.

RdG

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • ion

  E o afa­cere in sirul de “afaceri”-ACTIUNI ANTI-VILNIUS, menite sa com­pro­mita R.Moldova in fata UE, sa tre­zeasca nein­cre­dere, sa fie ama­nata para­fa­rea Acor­du­lui de Aso­ci­ere si “fra­tii mai mari” sa mai capete un ragaz pen­tru aca­pa­ra­rea defi­ni­tiva a R.Moldova si rupe­rea ei de la spa­tiul UE. Tot­o­data sunt actiuni PROVOCATOARE, de care Voro­nin etc. se vor folosi pen­tru a declansa asa-zisa “revo­lu­tie de cati­fea” – la fel ANTI-VILNIUS al PCRM, PSDM, PSM etc.
  Con­si­liul Supe­rior de Secur­tate, Jus­ti­tia, Pro­cu­ra­tura ar tre­bui sa veri­fice lega­li­ta­tea tranzac­ti­i­lor, iar pre­se­den­tia, par­la­men­tul si guve­er­nul ar tre­bui sa ia de urgenta masuri adec­vate pen­tru a redresa situ­a­tia acvum, cand pana la Vil­nius au mai ramas mai putin de 100 de zile.

 • Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  Impus­cati ca pe Cia­u­sescu ,- ar fi prea cres­ti­ne­ste pt lepa­da­tu­rile ce vând tot ce mișca pe palma de pământ între Prut si Nis­tru!
  Arși de vii, iar cenușă de impras­tiat pe vânt !

 • Ruslan

  SRL Mol­dova

 • alex

  urma­riti link-ul http://jcc.justice.md/services.php?court=20&key=CEBA95A4-6B84-E111-9696-00215AE00343&case_number=20-2e-3190-12042012&lang=ro
  si veti vedea un dosar intre firma data si Minis­te­rul Finan­te­lor, inten­tat la cere­rea ulti­mu­lui
  Justice.md
  Jude­că­to­ria Cen­tru

  pagina ofi­ci­ală

  Meniu
  Mesa­jul Preşe­din­te­lui jude­că­to­riei
  Com­pe­tenţa
  Cadrul nor­ma­tiv
  Ser­vi­ciul rela­tii cu publi­cul
  Comu­ni­cate de presă
  Nou­tăţi
  Arhiva
  Orga­ni­zare
  Lista şedinţe
  Lista dosare
  Baza de date hotă­rîri
  Infor­ma­ţii sta­tis­tice
  Infor­ma­ţii de inte­res public
  Link-uri utile

  Cau­tare dupa:
  Tipul dosa­ru­lui:
  Denu­mi­rea dosa­ru­lui:
  Numă­rul dosa­ru­lui:
  De la: Cho­ose date
  Pînă la: Cho­ose date

  Deta­lii:
  Numă­rul dosa­ru­lui 20-2e-3190-12042012
  Tipul dosa­ru­lui Civil
  Sub­ti­pul dosa­ru­lui 2e
  Cate­go­ria dosa­ru­lui Liti­gii pri­vind exe­cu­ta­rea obli­ga­ti­i­lor
  Jude­că­to­rul
  Numă­rul dosa­ru­lui revi­zuit
  Denu­mi­rea dosa­ru­lui Minis­te­rul Finan­te­lor vs SRL Sis­teme Infor­ma­tio­nale Inte­grate
  Numă­rul dosa­ru­lui atri­buit manual 2e-1196/12
  Esenţa cau­zei
  Data creă­rii dosa­ru­lui 12-04-2012
  Data arhi­vă­rii dosa­ru­lui
  Data înre­gis­tră­rii dosa­ru­lui 12-04-2012
  Pro­ce­dura exa­mi­nă­rii Prima instanţă
  Cauza solu­ţio­nată NU
  Data renu­nţă­rii la cerere
  Comen­ta­rii

  <<< Ina­poi

 • Igor

  Iata de ce Sturza a dat de inte­les ca e impli­cat si Filat pe aici , cred ca este vri-o lega­tura doar Ilan Shor ar fi omul care pre­tinde la prea multe ile­ga­li­tati si tre­buie gasita metoda de-al stopa in toate infrac­tiu­nile.

 • radu

  Am impre­sia ca guver­nan­tii se gin­desc numai la ziua de azi numai la ce pot sa fure azi.
  Chiar nu se vede cum sis­te­mul ban­car este aca­pa­rat in mare parte de FSB-ul rusesc prin per­soa­nele influ­ente in stat, Pla­ho­t­niuc, Filat ca sa nu se supere ca se impart ruble rusesti fara el, Ilan Sor, res­tul rai­de­ri­lor………….
  La fine, care va fi ros­tul R.Moldova in UE cu un sis­tem ban­car con­tro­lat de F.Rusa, ia sa-mi ras­punda unul ce are cre­ier…?

 • sido­rel

  Sor a luat cre­dite de la BEM nu le intoarce, banca a sla­bit, cu banii inpru­mu­tati tot de la banca cum­para actiu­nile ban­cii, bravo asa se fura nu cu cutitu la colt de strada

 • Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  @Ion, radu…
  Nu ajun­gem noi in UE, fra­ții mei! 
  VORBARAIA DESPRE ASOCIEREA, SEMNAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT, VIZE , SCHIMB LIBER DE MARFURI, INTRARE IN COMUNITATE… ESTE O PERDEA DE FUM! 
  NOI NU V-OM AJUNGE  NICI  LA VILNUS DACĂ CAPETELE MAFIEI NU AJUNG IN PUȘCĂRIE, PANA IN NOIEMBRIE! Dea­juns sa se inci­apa CURATIREA chiar  de la cei mai MARUNTEI  din gasti, par­don , par­tide ! SA SE INCIAPA MĂCAR A ZGÂLTÂI GASTILE, CA  EI SA ÎNCEAPĂ A SE AFUNDA UNUL PE ALTUL. PT CA CEI CE-S COMPLICI LA FURAT  SE SUSȚIN RECIPROC, SE AJUTA,  DAR DACĂ S-AR ÎNCEPE O CURATIRE SI ZGALTAIALA ZDRAVANA S-AR CĂTACHI  UNUL PE ALTUL! 
  SI SUNT CONVINSA 100 la 100  , ȘTIȚI CINE O SA-I ZGALTAIE? 
  NIMENI ALTUL DECÂT VORONIN! 
  EU, FĂRĂ DE PARTID, ANTICOMUNISTA, ÎL VOI VOTA PE VOROȘCA, SA LE DEA LA BOT DERMORAHATILOR DE TOT SOIUL! 
  SI MAI ALES VREAU SA VAD CUM ÎL TANJESTE, ADICĂ MI-l CROIESTE,   PE BULBUCUL- PENIS DE 2 METRI  LUPU, PE PLOHOTNIUC, SARGHISOR, DONDONEL…
  NOI , POPORUL,  DEACUM NU AVEM NIMIC DE PIERDUT,- ne-au furat totul, ne-au vân­dut totul… Si onoa­rea, si spe­ranta , si tara! 
  O farama de tara de rahat, o parte  dintr-un popor glo­rios, dar care am ajuns ple­bei,-  nu tre­bu­ieśte Euro­pei, nici Rusiei, nici Nimă­nui! 

 • Vlad Dra­k­pula

  Mol­do­veni tam­piti!!!!!! Cica mama­liga nu explo­deaza!!!! care vii­tor europeam,mai,blegilor!!!!!

 • ion-ion

  Bre oameni buni poto­li­tiva. In RM toata viata si in soci­a­lizm si in comu­nizm comer­tul si afa­ce­rile au apar­ti­nut “jida­ni­lor”. Mol­do­veni si atunci si acu au fost numai langa sapa

 • Vir­gi­nia

  Bravo Mery! Te sus­tin si la urma­toa­rele ale­geri lide­rul nos­tru este poli­ti­cia­nul V.Voronin!

 • Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  @ Vir­gi­nia
  Sper ca pana la ale­ge­rile vii­toare sa se pro­ducă un mira­col, sa apară o forța noua, din tineri , si mai ales femei, hotă­râ­tori – hai­duci ade­va­rati, băr­bați ai nea­mu­lui.
  Sal­va­rea pal­mei de pământ între Prut si Nis­tru o v-or face feme­ile!
  PT ca noi feme­ile , bătrâ­nii, copiii am cam rămas fără băr­bați.
  O Mare parte sunt alco­o­lici cro­nici ( beau ca vitele, alt­fel nu pot sa mă exprim in adresa omu­lui ce bea pana își perde ratiu­nea ) , o parte se vad numai pe ei însuși si fami­li­ile lor ( nu-i fre­aca nimic de cei­lalți) , o parte se ocupa numai de furat si se socot hărți si des­cur­ca­reti, iar o parte sunt liche­lele si tra­da­tori ce
  vând tot: si nea­mul si tara!
  Tare as vrea sa nu stau cu strean­gul in gât , sa am un alt lider pt al vota, ca acest lider sa fie un Vlad Tepes, pt ca VOROȘCA e un hoț si un dis­cre­e­rat.
  Un paca­tos de neer­tat. Care e bun numai PT ce am scris: sa dea la bot der­mo­cra­ti­lor de tot soiul. Ei, comu­nis­tii , au mers numai pe tru­puri, au ars si dis­trus moral popoare!
  Dar cel mai grav,- au îna­in­tat prin nimi­ci­rea ade­vă­ru­lui isto­ric si a unei imense părți a ome­ni­rii,- prin pro­po­ga­rea si implan­ta­rea cu forța a min­ciu­nei!
  Am fost si sunt ANTICOMUNISTA! 

  Eu sal­va­rea

 • Acto­rul Vasile But­naru

  Basa­ra­bia e Tem­nita Rusea­ska. Dol­dora cu sclavi. Sclavi de ori­gine latina. Romanie,salveaza-i.