Proprietarul majoritar al BEM îşi are sediul la Ambasada Moldovei de la Moscova

shor-bancaÎntre­prin­de­rea care a cum­pă­rat recent un pachet majo­ri­tar de acţiu­ni de la Ban­ca de Eco­no­mii este deţi­nu­tă de o fir­mă cu sedi­ul la Mosco­va. Direc­toa­rea fir­mei mosco­vi­te, este şi direc­toa­rea fir­mei “Vic­to­ria Tra­de” cu sedi­ul în Amba­sa­da R.Moldova din Fede­ra­ţia Rusă.

Fir­ma care a pro­cu­rat la 29 august un pachet majo­ri­tar de la Ban­ca de Eco­no­mii deţi­ne în pre­zent 33,72 % de acţiu­ni la aceas­tă ban­că. Aceas­ta este o între­prin­de­re cu capi­tal stră­in şi se numeş­te “Sis­te­me Infor­ma­ţio­na­le Inte­gra­te”. Potri­vit date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CIS), fon­da­to­rul aces­tui SRL este unic, fiind de fapt un alt SRL, înre­gis­trat în Fede­ra­ţia Rusă, “Con­stan­ta” SRL.

Atât fir­ma mamă “Con­stan­ta” SRL, cât şi fir­ma fii­că “Sis­te­me Infor­ma­tio­na­le Inte­gra­te”, au în cali­ta­te de mana­ger o sin­gu­ră per­soa­nă – Iana Miha­i­lov­na Gai­dai­ciuc. Doar că fir­ma mamă este cu mult mai săra­că decât fir­ma fii­că, cea care a pro­cu­rat pache­tul majo­ri­tar al unei mari băn­ci din R.Moldova. În timp ce date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) ne ara­tă că fir­ma “Sis­te­me Infor­ma­ţio­na­le Inte­gra­te” are un capi­tal sta­tu­tar de cir­ca 57 mili­o­nae lei, fir­ma fon­da­toa­re de la Mosco­va indi­că în regis­tre­le publi­ce un capi­tal sta­tu­tar de doar 10000 de rub­le ruses­ti, adi­că ceva mai puţin de 4000 de lei mol­do­ve­neş­ti.

Fir­ma „Sis­te­me Infor­ma­ţio­na­le Inte­gra­te” a fost cre­a­tă în 1997 cu genu­ri de acti­vi­ta­te lega­te de teh­ni­ca de cal­cul, con­ta­bi­li­ta­te şi revi­zie con­ta­bi­lă, con­sul­ta­tii pen­tru mana­ge­ment, cer­ce­ta­re a pieţei, son­daj al opi­ni­ei publi­ce, inves­ti­ga­ţie şi pro­te­cţie a bunu­ri­lor şi per­soa­ne­lor. Tot­o­da­tă, fir­ma “Con­stan­ta” are indi­cat în acte­le sta­tu­ta­re un gen de acti­vi­ta­te foar­te dife­rit, fiind spe­cia­li­za­tă pe tot ce ţine de acti­vi­ta­tea res­ta­u­ran­te­lor şi cafe­ne­le­lor, cum ar fi „pre­gă­ti­rea pro­du­se­lor culi­na­re, comer­ci­a­li­za­rea bău­tu­ri­lor, pro­gra­me dis­trac­ti­ve, ali­men­ta­ţie rapi­dă, res­ta­u­ran­te pe vapoa­re”.

Iana Miha­i­lov­na Gai­dai­ciuc este direc­toa­rea câtor­va fir­me din Fede­ra­ţia Rusă. O altă fir­mă pe care o admi­nis­trea­ză aceas­ta se numeş­te „Vic­to­ria Tra­de” care îşi are sedi­ul pe stra­da Roj­des­tven­ka 7, Kuz­neţ­kii Most, din Mosco­va. Exact la ace­ea­şi adre­să se află şi Amba­sa­da R.Moldova la Mosco­va şi hote­lul cu res­ta­u­rant de pe lân­gă aceas­tă insti­tu­ţie diplo­ma­ti­că.

Deşi regis­tre­le publi­ce din Fede­ra­ţia Rusă care ofe­ră infor­ma­ţii cu pri­vi­re la acti­vi­tă­ţi­le sta­tu­ta­re şi adre­se­le fir­me­lor nu dau nume­re de tele­fon, a fost foar­te sim­plu să comu­ni­căm cu Iana Gai­dai­ciuc, care, de la 29 august 2013, e şi mana­ge­ra fir­mei ce deţi­ne pache­tul majo­ri­tar de acţiu­ni la Ban­ca de Eco­no­mii a Mol­do­vei. Mai mul­te pagi­ni de anu­nţu­ri de la Mosco­va inse­rea­ză un anu­nţ prin care sunt soli­ci­ta­ţi, pen­tru anga­ja­re în câm­pul mun­cii, chel­ne­ri cali­fi­ca­ţi. Dori­to­rii de a lucra în cali­ta­te de chel­ne­ri sunt infor­ma­ţi că se pot adre­sa la sedi­ul din Roj­des­tven­ska 7 sau o pot ape­la pe Iana Gai­dai­ciuc la câte­va nume­re de tele­fon afi­şa­te.

Con­tac­ta­tă tele­fo­nic de repre­zen­tanţii reda­cţi­ei, Iana Miha­i­lov­na a recu­nos­cut că fir­ma pe care o admi­nis­trea­ză a deve­nit acţio­nar deci­siv în cadrul BEM. Ea a mai spus că îşi cunoa­ş­te toa­te atri­bu­ţi­i­le lega­te de noul său sta­tut, dar că nu are de gând să şi le împăr­tă­şeas­că nimă­nui la tele­fon.

Potri­vit date­lor publi­ce, fir­ma „Vic­to­ria Tra­de” de la Mosco­va este deţi­nu­tă de către fir­ma mol­do­ve­neas­că „Mol­do­cla­s­si­ca”, cre­a­tă de omul de afa­ce­ri Miron Şor în anii 90. Ante­ri­or, ZdG a scris că res­ta­u­ran­tul din sedi­ul Con­su­la­tu­lui R.Moldova la Mosco­va ar fi întreţi­nut de către Ilan Şor şi soţia sa, cân­tă­rea­ţa Jas­min. Atun­ci, repre­zen­tanţii Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Inte­gră­rii Euro­pe­ne al R. Mol­do­va ne-au decla­rat că fir­ma “Con­stan­ta”, care deti­ne acum şi acţiu­ni la BEM, este cea care ges­tio­nea­ză res­ta­u­ran­tul “Mol­do­va” din incin­ta Amba­sa­dei, res­ta­ur­nat care a apa­rţi­nut cân­d­va Amba­sa­dei R. Mol­do­va în Rusia.

RdG

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

15 comentarii

 1. ion

  E o afa­ce­re in sirul de “afaceri”-ACTIUNI ANTI-VILNIUS, meni­te sa com­pro­mi­ta R.Moldova in fata UE, sa tre­zeas­ca nein­cre­de­re, sa fie ama­na­ta para­fa­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re si “fra­tii mai mari” sa mai cape­te un ragaz pen­tru aca­pa­ra­rea defi­ni­ti­va a R.Moldova si rupe­rea ei de la spa­ti­ul UE. Tot­o­da­ta sunt actiu­ni PROVOCATOARE, de care Voro­nin etc. se vor folo­si pen­tru a declan­sa asa-zisa “revo­lu­tie de cati­fea” – la fel ANTI-VILNIUS al PCRM, PSDM, PSM etc.
  Con­si­li­ul Supe­ri­or de Secur­ta­te, Jus­ti­tia, Pro­cu­ra­tu­ra ar tre­bui sa veri­fi­ce lega­li­ta­tea tranzac­ti­i­lor, iar pre­se­den­tia, par­la­men­tul si guve­er­nul ar tre­bui sa ia de urgen­ta masu­ri adec­va­te pen­tru a redre­sa situ­a­tia acvum, cand pana la Vil­ni­us au mai ramas mai putin de 100 de zile.

 2. Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  Impus­ca­ti ca pe Cia­u­sescu ,- ar fi prea cres­ti­ne­ste pt lepa­da­tu­ri­le ce vând tot ce miș­ca pe pal­ma de pământ între Prut si Nis­tru!
  Arși de vii, iar cenu­șă de impras­ti­at pe vânt !

 3. alex

  urma­ri­ti link-ul http://jcc.justice.md/services.php?court=20&key=CEBA95A4-6B84-E111-9696-00215AE00343&case_number=20-2e-3190-12042012&lang=ro
  si veti vedea un dosar intre fir­ma data si Minis­te­rul Finan­te­lor, inten­tat la cere­rea ulti­mu­lui
  Justice.md
  Jude­că­to­ria Cen­tru

  pagi­na ofi­ci­a­lă

  Meniu
  Mesa­jul Preşe­din­te­lui jude­că­to­ri­ei
  Com­pe­tenţa
  Cadrul nor­ma­tiv
  Ser­vi­ci­ul rela­tii cu publi­cul
  Comu­ni­ca­te de pre­să
  Nou­tă­ţi
  Arhi­va
  Orga­ni­za­re
  Lis­ta şedinţe
  Lis­ta dosa­re
  Baza de date hotă­rî­ri
  Infor­ma­ţii sta­tis­ti­ce
  Infor­ma­ţii de inte­res public
  Link-uri uti­le

  Cau­ta­re dupa:
  Tipul dosa­ru­lui:
  Denu­mi­rea dosa­ru­lui:
  Numă­rul dosa­ru­lui:
  De la: Cho­o­se date
  Pînă la: Cho­o­se date

  Deta­lii:
  Numă­rul dosa­ru­lui 20-2e-3190-12042012
  Tipul dosa­ru­lui Civil
  Sub­ti­pul dosa­ru­lui 2e
  Cate­go­ria dosa­ru­lui Liti­gii pri­vind exe­cu­ta­rea obli­ga­ti­i­lor
  Jude­că­to­rul
  Numă­rul dosa­ru­lui revi­zu­it
  Denu­mi­rea dosa­ru­lui Minis­te­rul Finan­te­lor vs SRL Sis­te­me Infor­ma­tio­na­le Inte­gra­te
  Numă­rul dosa­ru­lui atri­bu­it manu­al 2e-1196/12
  Esenţa cau­zei
  Data creă­rii dosa­ru­lui 12-04-2012
  Data arhi­vă­rii dosa­ru­lui
  Data înre­gis­tră­rii dosa­ru­lui 12-04-2012
  Pro­ce­du­ra exa­mi­nă­rii Pri­ma instanţă
  Cau­za solu­ţio­na­tă NU
  Data renu­nţă­rii la cere­re
  Comen­ta­rii

  <<< Ina­poi

 4. Igor

  Iata de ce Sturza a dat de inte­les ca e impli­cat si Filat pe aici , cred ca este vri-o lega­tu­ra doar Ilan Shor ar fi omul care pre­tin­de la prea mul­te ile­ga­li­ta­ti si tre­bu­ie gasi­ta meto­da de-al sto­pa in toa­te infrac­tiu­ni­le.

 5. radu

  Am impre­sia ca guver­nan­tii se gin­desc numai la ziua de azi numai la ce pot sa fure azi.
  Chiar nu se vede cum sis­te­mul ban­car este aca­pa­rat in mare par­te de FSB-ul rusesc prin per­soa­ne­le influ­en­te in stat, Pla­ho­t­niuc, Filat ca sa nu se supe­re ca se impart rub­le ruses­ti fara el, Ilan Sor, res­tul rai­de­ri­lor………….
  La fine, care va fi ros­tul R.Moldova in UE cu un sis­tem ban­car con­tro­lat de F.Rusa, ia sa-mi ras­pun­da unul ce are cre­ier…?

 6. sidorel

  Sor a luat cre­di­te de la BEM nu le intoar­ce, ban­ca a sla­bit, cu banii inpru­mu­ta­ti tot de la ban­ca cum­pa­ra actiu­ni­le ban­cii, bra­vo asa se fura nu cu cuti­tu la colt de stra­da

 7. Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  @Ion, radu…
  Nu ajun­gem noi in UE, fra­ții mei! 
  VORBARAIA DESPRE ASOCIEREA, SEMNAREA ACORDURILOR DE PARTENERIAT, VIZE , SCHIMB LIBER DE MARFURI, INTRARE IN COMUNITATE… ESTE O PERDEA DE FUM! 
  NOI NU V-OM AJUNGE  NICI  LA VILNUS DACĂ CAPETELE MAFIEI NU AJUNG IN PUȘCĂRIE, PANA IN NOIEMBRIE! Dea­juns sa se inci­a­pa CURATIREA chiar  de la cei mai MARUNTEI  din gas­ti, par­don , par­ti­de ! SA SE INCIAPA MĂCAR A ZGÂLTÂI GASTILE, CA  EI SA ÎNCEAPĂ A SE AFUNDA UNUL PE ALTUL. PT CA CEI CE-S COMPLICI LA FURAT  SE SUSȚIN RECIPROC, SE AJUTA,  DAR DACĂ S-AR ÎNCEPE O CURATIRE SI ZGALTAIALA ZDRAVANA S-AR CĂTACHI  UNUL PE ALTUL! 
  SI SUNT CONVINSA 100 la 100  , ȘTIȚI CINE O SA-I ZGALTAIE? 
  NIMENI ALTUL DECÂT VORONIN! 
  EU, FĂRĂ DE PARTID, ANTICOMUNISTA, ÎL VOI VOTA PE VOROȘCA, SA LE DEA LA BOT DERMORAHATILOR DE TOT SOIUL! 
  SI MAI ALES VREAU SA VAD CUM ÎL TANJESTE, ADICĂ MI-l CROIESTE,   PE BULBUCUL- PENIS DE 2 METRI  LUPU, PE PLOHOTNIUC, SARGHISOR, DONDONEL…
  NOI , POPORUL,  DEACUM NU AVEM NIMIC DE PIERDUT,- ne-au furat totul, ne-au vân­dut totul… Si onoa­rea, si spe­ran­ta , si tara! 
  O fara­ma de tara de rahat, o par­te  dintr-un popor glo­ri­os, dar care am ajuns ple­bei,-  nu tre­bu­ieś­te Euro­pei, nici Rusi­ei, nici Nimă­nui! 

 8. Vlad Drakpula

  Mol­do­ve­ni tam­pi­ti!!!!!! Cica mama­li­ga nu explo­dea­za!!!! care vii­tor europeam,mai,blegilor!!!!!

 9. ion-ion

  Bre oame­ni buni poto­li­ti­va. In RM toa­ta via­ta si in soci­a­li­zm si in comu­ni­zm comer­tul si afa­ce­ri­le au apar­ti­nut “jida­ni­lor”. Mol­do­ve­ni si atun­ci si acu au fost numai lan­ga sapa

 10. Virginia

  Bra­vo Mery! Te sus­tin si la urma­toa­re­le ale­ge­ri lide­rul nos­tru este poli­ti­cia­nul V.Voronin!

 11. Mery,-adevrul pur si nimic mai mult!

  @ Vir­gi­nia
  Sper ca pana la ale­ge­ri­le vii­toa­re sa se pro­du­că un mira­col, sa apa­ră o for­ța noua, din tine­ri , si mai ales femei, hotă­râ­to­ri – hai­du­ci ade­va­ra­ti, băr­bați ai nea­mu­lui.
  Sal­va­rea pal­mei de pământ între Prut si Nis­tru o v-or face feme­i­le!
  PT ca noi feme­i­le , bătrâ­nii, copi­ii am cam rămas fără băr­bați.
  O Mare par­te sunt alco­o­li­ci cro­ni­ci ( beau ca vite­le, alt­fel nu pot sa mă exprim in adre­sa omu­lui ce bea pana își per­de ratiu­nea ) , o par­te se vad numai pe ei însu­și si fami­li­i­le lor ( nu-i fre­a­ca nimic de cei­lal­ți) , o par­te se ocu­pa numai de furat si se socot hăr­ți si des­cur­ca­re­ti, iar o par­te sunt liche­le­le si tra­da­to­ri ce
  vând tot: si nea­mul si tara!
  Tare as vrea sa nu stau cu strean­gul in gât , sa am un alt lider pt al vota, ca acest lider sa fie un Vlad Tepes, pt ca VOROȘCA e un hoț si un dis­cre­e­rat.
  Un paca­tos de neer­tat. Care e bun numai PT ce am scris: sa dea la bot der­mo­cra­ti­lor de tot soi­ul. Ei, comu­nis­tii , au mers numai pe tru­pu­ri, au ars si dis­trus moral popoa­re!
  Dar cel mai grav,- au îna­in­tat prin nimi­ci­rea ade­vă­ru­lui isto­ric si a unei imen­se păr­ți a ome­ni­rii,- prin pro­po­ga­rea si implan­ta­rea cu for­ța a min­ciu­nei!
  Am fost si sunt ANTICOMUNISTA! 

  Eu sal­va­rea

 12. Actorul Vasile Butnaru

  Basa­ra­bia e Tem­ni­ta Rusea­s­ka. Dol­do­ra cu scla­vi. Scla­vi de ori­gi­ne lati­na. Romanie,salveaza-i.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *