Cine finanţează „rusismul” lui Dodon?

474-dodonishe1Oameni de afa­ceri locali, unii cu rela­ţii inclu­siv în Fede­ra­ţia Rusă, par să fie, cel puţin la prima vedere, prin­ci­pa­lii finanţa­tori ai Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­dova (PSRM), con­dus de fos­tul comu­nist Igor Dodon, aflat zilele aces­tea într-o vizită de lucru în Rusia. Res­pon­sa­bi­lii for­ma­ţiu­nii evită să ofere date con­crete des­pre sur­sele finan­ci­are din care este susţi­nută acti­vi­ta­tea par­ti­du­lui.

„Inte­gra­rea euro­peană sună bine, dar arată rău. Sem­na­rea Acor­du­lui de Aso­ci­ere cu UE va crea haos, dez­bi­nare şi vom pierde ţara. Mol­dova are nevoie de alt­ceva. Uniu­nea Vamală poate asi­gura dezvol­ta­rea soci­ală şi eco­no­mică a ţării…”. Acesta este mesa­jul din cel mai recent spot video în care apare Igor Dodon, unul din­tre cei mai activi poli­ti­cieni în cam­pa­nia elec­to­rală, căreia soci­a­li­ş­tii i-au dat, ofi­cial, star­tul, pe 6 iunie 2014. Spo­tu­rile cu Dodon au „inun­dat” casele cetă­ţe­ni­lor R. Mol­dova încă din decem­brie 2013.

Cheltuieli de milioane

Doar pen­tru ca spo­tu­rile anti-europene să fie difu­zate la Mol­dova 1, în lunile decem­brie — ianu­a­rie, soci­a­li­ş­tii au plătit circa 100 de mii de lei. Tot­o­dată, susţin sur­sele ZdG, pen­tru feli­ci­ta­rea de 8 mar­tie, Dodon a plătit la TVM 28 de mii de lei. Ţinând cont de fap­tul că spo­tu­rile lui Dodon sunt difu­zate acum la alte pos­turi TV, iar la unele, minu­tul de publi­ci­tate costă mai mult decât la pos­tul public, reiese că suma totală, plătită de soci­a­li­şti pen­tru pro­mo­va­rea Uniu­nii Vamale, ar fi una cu multe zero­uri. Aceste chel­tu­ieli sunt însă o mică parte din cele nece­sare întreţi­ne­rii unui par­tid care se vrea par­la­men­tar. PSRM plă­teşte, anual, aproape 300 de mii de lei pen­tru chi­ria sediu­lui cen­tral, din str. Ser­ghei Lazo, 25/1. Potri­vit con­trac­tu­lui sem­nat la înce­put de 2014, sediul apa­rţine fir­mei „VESMA-TEH”, al cărei direc­tor este Alla Dolinţă, mem­bră a Comi­te­tu­lui Poli­tic Exe­cu­tiv al par­ti­du­lui. Firma Vesma-Teh e fon­dată de un off-shore din Cipru, „HB STRENTON LIMITED”.

Pe lângă sediul cen­tral, în Chi­şi­nău, PSRM mai deţine alte cinci loca­ţii, la fel, luate în chi­rie. În alte loca­li­tăţi, PSRM are 27 de fili­ale, toate, la fel, închi­ri­ate. Tot­o­dată, con­form unor surse, în fie­care orga­ni­za­ţie teri­to­ri­ală este anga­jată, ofi­cial, cel puţin o per­soană, aceasta având un sala­riu, tot ofi­cial, de apro­xi­ma­tiv 3 mii de lei pe lună. Un cal­cul sim­plu arată că doar sala­ri­ile lunare ale tutu­ror peroa­ne­lor anga­jate, dacă admi­tem că ar fi doar câte un sin­gur anga­jat, ar scoate din haz­naua par­ti­du­lui peste 100 de mii de lei lunar şi peste 1,2 mln, anual. PSRM suportă, însă, şi alte chel­tu­ieli, în spe­cial legate de cam­pa­ni­ile de colec­tare de sem­nă­turi anti-Chirtoacă sau de tipă­rire şi dis­tri­bu­ire a zia­ru­lui „Soci­a­li­ş­tii”, cu un tiraj ofi­cial de peste 40 de mii, lunar, plus o edi­ţie spe­cială, cu un tiraj care vari­ază între 10 şi 35 de mii.

Con­form rapor­tu­lui finan­ciar al PSRM pe 2013, for­ma­ţiu­nea a avut veni­turi ofi­ci­ale de 3,53 mln de lei. Din aceş­tia, 3,44 mln au venit din coti­za­ţi­ile de mem­bru de par­tid. Alte 90 de mii de lei, PSRM i-a împru­muat. Cei mai mulţi bani au fost chel­tuiţi pen­tru plăţi de per­so­nal, 1,39 de mln, arenda sedi­i­lor – 1 mln şi 960 de mii de lei, pen­tru presă şi mate­rial pro­moţio­nal.

Liderul, cu credit de 1,5 mln de lei

Cine sunt mem­brii PSRM care fac buge­tul par­ti­du­lui? Cel puţin ofi­cial, lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor şi cel mai impor­tant om al par­ti­du­lui nu poate susţine finan­ciar for­ma­ţiu­nea, dacă ţinem cont de fap­tul că, în 2013, acesta s-a împru­mu­tat cu 1,5 mln de lei de la Vic­to­ri­a­bank, pen­tru a-şi pro­cura o casă de mili­oane, la Buiu­cani, des­pre care ZdG a scris în august 2013. Şi veni­tu­rile ofi­ci­ale ale fami­liei Dodon pe anul 2013 sunt insu­fi­ciente pen­tru întreţi­ne­rea unui par­tid, cei doi soţi indi­când veni­turi totale de apro­xi­ma­tiv 1,1 mln de lei, după ce au vân­dut un apar­ta­ment cu 735 de mii de lei. Suma este însă infimă, dacă nu uităm că mare parte a aces­tor bani au fost achi­taţi de fami­lia Dodon pen­tru pro­cu­ra­rea casei de mili­oane şi a unei maşini Toyota RAV 4.

Spre deo­se­bire de Dodon, care nu are înre­gis­trate pe numele său firme, există câţiva colegi de par­tid cu afa­ceri, care ar putea con­tri­bui la buge­tul par­ti­du­lui. În ultima peri­oadă, în această ecu­a­ţie i s-a dat o tot mai mare impor­tanţă lui Vio­rel Mel­nic, mem­bru al Biro­u­lui Poli­tic Exe­cu­tiv (BPE) al PSRM, fost şef al Ser­vi­ci­u­lui Vamal în peri­oada comu­nistă, pros­per om de afa­ceri, fon­da­tor şi admi­nis­tra­tor al fir­mei „ACTIV BROKER” SRL. În pre­zent, acesta este preşe­din­tele Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Uni­bank, des­pre care s-a spus că ar fi con­tro­lată de omul de afa­ceri Ilan Shor, nume vehi­cu­lat ca fiind prin­tre potenţi­a­lii finanţa­tori ai PSRM. Anul tre­cut, de 9 mai, anume prin inter­me­diul Uni­bank, în PMAN a fost orga­ni­zat un con­cert gran­dios, cu par­ti­ci­pa­rea arti­ş­ti­lor ruşi Iosif Kob­zon şi Lev Leş­cenko, con­cert în care s-a pro­mo­vat exce­siv „rusis­mul” şi Uniu­nea Vamală, idei pro­pa­gade şi de PSRM. Atunci, PMAN a fost rezer­vată pen­tru zilele de 8 şi 9 mai de către Banca Comer­ci­ală „Uni­bank”, iar con­cer­tul a fost orga­ni­zat de Amba­sada Fede­ra­ţiei Ruse la Chi­şi­nău, în par­te­ne­riat cu „Uni­bank” şi Fun­da­ţia „Miron Shor”, ges­tio­nată de Ilan Shor.

474-dodonische2

Afacerile membrilor PSRM

Există şi alţi oameni de afa­ceri în PSRM. Cor­ne­liu Fur­culiţă este fon­da­to­rul şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei S.C. „POLIACTIV” SRL, cu un capi­tal social de 100 de mii de lei şi acti­vi­tăţi în mai multe dome­nii, inclu­siv con­stru­cţii, pro­duse agri­cole sau lem­nă­rie. Fur­culiţă este şi per­soana res­pon­sa­bilă în par­tid cu evi­denţa con­ta­bilă. Vic­tor Soro­cean, preşe­din­tele Orga­ni­za­ţiei Teri­to­ri­ale (OT) Bălţi, este fon­da­to­rul SRL „NORDCOMPLEX”, cu afa­ceri inclu­siv în dome­niul con­stru­cţi­i­lor, şi direc­to­rul fir­mei FPC „EUROPROMEX” SRL, cu acti­vi­tăţi în mai multe dome­nii.

O altă sursă de finanţare a PSRM ar putea fi fabrica „Avi­cola Gal­li­nula”, din Gura Gal­be­nei, Cimi­ş­lia. Soci­e­ta­tea pe acţiuni de tip închis este admi­nis­trată de Oleg Tete­rea, preşe­din­tele OT Cimi­ş­lia a PSRM. Fabrica are un capi­tal social de 4,46 mln de lei şi se ocupă cu cre­ş­te­rea păsă­ri­lor. Oame­nii din Gura Gal­be­nei susţin chiar că Dodon ar avea mai multe rela­ţii cu această fabrică. „Ante­rior, se spu­nea că fabrica ar fi a lui Mişin (Vadim), pe urmă a lui Dodon. Cert e că, pe 1 mai 2014, când soci­a­li­ş­tii au orga­ni­zat acel marş în Chi­şi­nău, de la fabrică, patru auto­buze cu anga­jaţi au ple­cat la marş. Oame­ni­lor li se spu­nea că, dacă nu vor merge, vor fi daţi afară de la fabrică”, susţine un ofi­cial din cadrul Pri­mă­riei Gura Gal­be­nei. „Când au reve­nit, se lău­dau că li s-a dat „moro­jnă” (îngheţată, n.r.) gra­tuit”, rela­tează ofi­ci­a­lul.

Preşe­dinte al OT Cio­cana, mun. Chi­şi­nău, este Petru Bur­duja, şi el om de afa­ceri, direc­tor al com­pa­niei de con­stru­cţii SA „MONOLIT”. Acţio­nari majo­ri­tari ai între­prin­de­rii sunt com­pa­ni­ile „JLC-INVEST”, „LOGOS GRUP” şi „JLC”, toate făcând parte din impe­riul fami­liei lui Vla­di­mir Jar­dan, unul din­tre cei mai bogaţi oameni din R. Mol­dova. Se spune că acesta deţine mono­po­lul pe piaţa lap­te­lui, dar are afa­ceri şi peste hotare. Petru Bur­duja, unul din­tre lide­rii PSRM, e şi mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trare al „JLC Group” (Jar­dan Lapte Com­pany, n.r.), Con­si­liu con­dus de Vla­di­mir Jar­dan.

Ce spun membrii PSRM?

În ultima peri­oadă s-a vehi­cu­lat că prin­tre finanţa­to­rii PSRM ar fi, pe lângă oameni de afa­ceri locali, bus­si­nes­ma­nul „rusi­fi­cat” Ilan Shor, dar şi con­tro­ver­sa­tul om de afa­ceri Vea­ce­slav Pla­ton, acu­zat ante­rior de impli­care în mai multe ata­curi rai­der, dar şi în coru­pe­rea depu­ta­ţi­lor pro­e­u­ro­peni. Recent, fos­tul depu­tat pe lis­tele AMN a recu­nos­cut, indi­rect, că mai este inte­re­sat de poli­tică, adresându-se depu­ta­ţi­lor cu for­mula „dragi vii­tori colegi”. Unii poli­ti­cieni au lăsat să se înţe­leagă că Dodon ar fi finanţat şi din exte­rior, în spe­cial de Fede­ra­ţia Rusă.

Valen­tin Krî­lov, unul din­tre fon­da­to­rii PSRM, exclus din par­tid în 2013, după diver­genţe cu Dodon, crede că, „la înce­put, când acti­vi­ta­tea nu era atât de vizi­bilă, finanţă­rile au venit de la mem­brii par­ti­du­lui. Odată cu apa­ri­ţia spo­tu­ri­lor video, a altor acti­vi­tăţi, cred că banii au înce­put a veni din acti­vi­tăţi tene­bre, din mediul de afa­ceri. Tot­o­dată, păre­rea mea per­so­nală, bazată pe intui­ţie, expe­rienţă poli­tică şi logică, fără a avea şi probe, este că Dodon a pri­mit bani şi după ce a par­ti­ci­pat la vota­rea preşe­din­te­lui ţării, iar mai apoi, la demi­te­rea guver­nu­lui Filat”, crede Krî­lov.

Igor Dodon a avut tele­fo­nul deco­nec­tat în ulti­mele două zile, iar de pe site-ul par­ti­du­lui său aflăm că acesta se află într-o vizită de lucru la Moscova, unde a avut mai multe întâl­niri, inclu­siv cu Ser­ghei Gla­ziev, adjunc­tul Secre­ta­ru­lui Gene­ral al Uniu­nii Euro-Asiatice, şi Tatiana Valo­vaia, minis­trul pe prin­ci­pa­lele dire­cţii inte­gra­ţi­o­niste din cadrul Comi­siei Eco­no­mice Euro-Asiatice. La tele­fon, Cor­ne­liu Fur­culiţă, mem­bru al Comi­te­tu­lui Poli­tic Exe­cu­tiv al par­ti­du­lui, tot el res­pon­sa­bi­lul de evi­denţa con­ta­bilă, a refu­zat să dis­cute cu noi, după ce l-am între­bat cine sunt finanţa­to­rii PSRM. „Con­tac­taţi ser­vi­ciul de presă al par­ti­du­lui”, ne-a îndem­nat acesta. La nume­rele de tele­fon de la sediul PSRM, sau nu a răs­puns nimeni, sau am fost infor­maţi că nu ne pot ajuta cu un răs­puns la între­bă­rile noas­tre. Oleg Lip­s­kii, mem­bru al Con­si­li­u­lui Poli­tic Exe­cu­tiv, ne-a spus că, ante­rior, într-o emi­siune TV, Igor Dodon a răs­puns în deta­liu la această între­bare. „Luaţi arhiva şi vedeţi ce a spus. Acum nu am timp. Oame­nii plă­tesc coti­za­ţii la par­tid”, ne-a spus, mai apoi, Lip­s­kii, lăsând să se înţe­leagă că aceasta ar fi pri­ci­pala sursă de finanţare a PSRM.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • =IULITA Uni­o­nista dela Arciz=

  SPIONAJ RUSESC IN LETONIA
  9 iunie 2014

  Контрразведка:
  российские спецслужбы вербуют талантливую латвийскую молодежь
  (254)

  http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/kontrrazvedka-rossijskie-specsluzhby-verbuyut-talantlivuyu-latvijskuyu-molodezh.d?id=44596278

  Российские спецслужбы ведут активную деятельность на территории Латвии.
  Одно из направлений их работы связано с вербовкой активной молодежи.
  Об этом говорится в публичной части ежегодного отчета Бюро защиты Сатверсме,
  которая была представлена в понедельник вечером.

  Как сообщает контрразведка, иностранные шпионы в Латвии обычно работают под прикрытием посольств. Количество агентов среди дипломатического корпуса составляет от 15% до 35%. Они редко действуют агрессивно, стараясь постепенно увеличивать контакты среди госслужащих, ученых, журналистов и общественников.

  По данным БЗС, активную работу на территории Латвии ведут Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки РФ. Одна из их целевых аудиторий — молодые люди, связанные с Россией, в том числе студенты, которые учатся в российских вузах. В связи с этим спецслужбы РФ выступают за активное развитие академических контактов. Российские спецслужбы способствуют карьерному росту таких лиц, чтобы добиться большего влияния в латвийских структурах.

  Еще одно важное направление работы — формирование общественного мнения при помощи НГО. Здесь важную роль играют общественные структуры, связанные с российскими спецслужбами, — Калининградский центр общественно-политических исследований “Русская Балтика”, “Центр международной и региональной политики”, “Российско-балтийский центр масс-медиа”, Российский институт стратегических исследований.

  БЗС утверждает, что российские спецслужбы в некоторых случаях подкупают жителей Латвии, особенно тех, кто часто бывает в соседней стране. Иностранные шпионы используют и возможности кибер-пространства. Например, имели место провокации, когда иностранным дипломатам рассылались письма якобы от имени латвийских коллег из Министерства обороны.

  При этом бюро считает, что латвийская русская община слишком многообразна, чтобы Россия могла ею манипулировать. Отдельные русскоязычные организации не представляют все русскоговорящее население страны, сказано в докладе. Это не мешает пророссийским структурам получать финансирование, например, через фонд “Русский мир”, Фонд публичной дипломатии имени А.М.Горчакова и Фонд поддержи и защиты соотечественников за рубежом. Среди получателей грантов есть Латвийский Комитет по правам человека, Балтийский центр исторических и социально-политических исследований и Институт европейских исследований.

 • Venl

  vreo doua sap­ta­mini in ruma dodo­nii au tipa­rit peste 600 mii de lis­to­vci deale lor Soci­a­lis­tul in culori la o tipo­gra­fvie cunos­cuta in chi­si­nau.
  si la Ungheni au un pre­se­dinte de orga­ni­za­tie care are o firma de trans­port Rin­cor prim, poate si el da bani grosi lui dodoni ca are de unde, se ocupa transor­ta­rea pe mar­srute a celor din oras si bileta nu da ca si cei­lalti

 • toma ursu

  sa chel­tuie cit mai mult si sa deie cit mai multa maro­jna diji­aba

 • vlad

  PARTIDUL CARE ÎȘI ȘTERGE PICIOARELE DE ADEVĂR,PROSTIND PRIN MINCIUNĂ POPORUL,NICICÂND NU-ȘI VA PUTEA ATINGE SCOPUL

 • Nic

  Par­tid al tra­da­to­ri­lor swi vene­ti­ci­lor

 • Cre­zyi

  Dodon-tradator si vin­za­tor de tara

 • Pingback: UNII DEPUTAŢII INTRĂ ÎN NOUL PARLAMENT CU „PĂCATE” VECHI - Media Source()