Cine finanţează „rusismul” lui Dodon?

474-dodonishe1Oame­ni de afa­ce­ri loca­li, unii cu rela­ţii inclu­siv în Fede­ra­ţia Rusă, par să fie, cel puţin la pri­ma vede­re, prin­ci­pa­lii finanţa­to­ri ai Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­do­va (PSRM), con­dus de fos­tul comu­nist Igor Dodon, aflat zile­le aces­tea într-o vizi­tă de lucru în Rusia. Res­pon­sa­bi­lii for­ma­ţiu­nii evi­tă să ofe­re date con­cre­te des­pre sur­se­le finan­ci­a­re din care este susţi­nu­tă acti­vi­ta­tea par­ti­du­lui.

„Inte­gra­rea euro­pea­nă sună bine, dar ara­tă rău. Sem­na­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu UE va crea haos, dez­bi­na­re şi vom pier­de ţara. Mol­do­va are nevo­ie de alt­ce­va. Uniu­nea Vama­lă poa­te asi­gu­ra dezvol­ta­rea soci­a­lă şi eco­no­mi­că a ţării…”. Aces­ta este mesa­jul din cel mai recent spot video în care apa­re Igor Dodon, unul din­tre cei mai acti­vi poli­ti­cie­ni în cam­pa­nia elec­to­ra­lă, căre­ia soci­a­li­ş­tii i-au dat, ofi­ci­al, star­tul, pe 6 iunie 2014. Spo­tu­ri­le cu Dodon au „inun­dat” case­le cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va încă din decem­brie 2013.

Cheltuieli de milioane

Doar pen­tru ca spo­tu­ri­le anti-europene să fie difu­za­te la Mol­do­va 1, în luni­le decem­brie — ianu­a­rie, soci­a­li­ş­tii au plătit cir­ca 100 de mii de lei. Tot­o­da­tă, susţin sur­se­le ZdG, pen­tru feli­ci­ta­rea de 8 mar­tie, Dodon a plătit la TVM 28 de mii de lei. Ţinând cont de fap­tul că spo­tu­ri­le lui Dodon sunt difu­za­te acum la alte pos­tu­ri TV, iar la une­le, minu­tul de publi­ci­ta­te cos­tă mai mult decât la pos­tul public, reie­se că suma tota­lă, plăti­tă de soci­a­li­ş­ti pen­tru pro­mo­va­rea Uniu­nii Vama­le, ar fi una cu mul­te zero­u­ri. Aces­te chel­tu­ie­li sunt însă o mică par­te din cele nece­sa­re întreţi­ne­rii unui par­tid care se vrea par­la­men­tar. PSRM plă­teş­te, anu­al, aproa­pe 300 de mii de lei pen­tru chi­ria sediu­lui cen­tral, din str. Ser­ghei Lazo, 25/1. Potri­vit con­trac­tu­lui sem­nat la înce­put de 2014, sedi­ul apa­rţi­ne fir­mei „VESMA-TEH”, al cărei direc­tor este Alla Dolinţă, mem­bră a Comi­te­tu­lui Poli­tic Exe­cu­tiv al par­ti­du­lui. Fir­ma Vesma-Teh e fon­da­tă de un off-shore din Cipru, „HB STRENTON LIMITED”.

Pe lân­gă sedi­ul cen­tral, în Chi­şi­nău, PSRM mai deţi­ne alte cin­ci loca­ţii, la fel, lua­te în chi­rie. În alte loca­li­tă­ţi, PSRM are 27 de fili­a­le, toa­te, la fel, închi­ri­a­te. Tot­o­da­tă, con­form unor sur­se, în fie­ca­re orga­ni­za­ţie teri­to­ri­a­lă este anga­ja­tă, ofi­ci­al, cel puţin o per­soa­nă, aceas­ta având un sala­riu, tot ofi­ci­al, de apro­xi­ma­tiv 3 mii de lei pe lună. Un cal­cul sim­plu ara­tă că doar sala­ri­i­le luna­re ale tutu­ror peroa­ne­lor anga­ja­te, dacă admi­tem că ar fi doar câte un sin­gur anga­jat, ar scoa­te din haz­na­ua par­ti­du­lui pes­te 100 de mii de lei lunar şi pes­te 1,2 mln, anu­al. PSRM supor­tă, însă, şi alte chel­tu­ie­li, în spe­cial lega­te de cam­pa­ni­i­le de colec­ta­re de sem­nă­tu­ri anti-Chirtoacă sau de tipă­ri­re şi dis­tri­bu­i­re a zia­ru­lui „Soci­a­li­ş­tii”, cu un tiraj ofi­ci­al de pes­te 40 de mii, lunar, plus o edi­ţie spe­cia­lă, cu un tiraj care vari­a­ză între 10 şi 35 de mii.

Con­form rapor­tu­lui finan­ci­ar al PSRM pe 2013, for­ma­ţiu­nea a avut veni­tu­ri ofi­ci­a­le de 3,53 mln de lei. Din aceş­tia, 3,44 mln au venit din coti­za­ţi­i­le de mem­bru de par­tid. Alte 90 de mii de lei, PSRM i-a împru­mu­at. Cei mai mulţi bani au fost chel­tui­ţi pen­tru plă­ţi de per­so­nal, 1,39 de mln, aren­da sedi­i­lor – 1 mln şi 960 de mii de lei, pen­tru pre­să şi mate­ri­al pro­moţio­nal.

Liderul, cu credit de 1,5 mln de lei

Cine sunt mem­brii PSRM care fac buge­tul par­ti­du­lui? Cel puţin ofi­ci­al, lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor şi cel mai impor­tant om al par­ti­du­lui nu poa­te susţi­ne finan­ci­ar for­ma­ţiu­nea, dacă ţinem cont de fap­tul că, în 2013, aces­ta s-a împru­mu­tat cu 1,5 mln de lei de la Vic­to­ri­a­bank, pen­tru a-şi pro­cu­ra o casă de mili­oa­ne, la Buiu­ca­ni, des­pre care ZdG a scris în august 2013. Şi veni­tu­ri­le ofi­ci­a­le ale fami­li­ei Dodon pe anul 2013 sunt insu­fi­cien­te pen­tru întreţi­ne­rea unui par­tid, cei doi soţi indi­când veni­tu­ri tota­le de apro­xi­ma­tiv 1,1 mln de lei, după ce au vân­dut un apar­ta­ment cu 735 de mii de lei. Suma este însă infi­mă, dacă nu uităm că mare par­te a aces­tor bani au fost achi­ta­ţi de fami­lia Dodon pen­tru pro­cu­ra­rea casei de mili­oa­ne şi a unei maşi­ni Toyo­ta RAV 4.

Spre deo­se­bi­re de Dodon, care nu are înre­gis­tra­te pe nume­le său fir­me, exis­tă câţi­va cole­gi de par­tid cu afa­ce­ri, care ar putea con­tri­bui la buge­tul par­ti­du­lui. În ulti­ma peri­oa­dă, în aceas­tă ecu­a­ţie i s-a dat o tot mai mare impor­tanţă lui Vio­rel Mel­nic, mem­bru al Biro­u­lui Poli­tic Exe­cu­tiv (BPE) al PSRM, fost şef al Ser­vi­ci­u­lui Vamal în peri­oa­da comu­nis­tă, pros­per om de afa­ce­ri, fon­da­tor şi admi­nis­tra­tor al fir­mei „ACTIV BROKER” SRL. În pre­zent, aces­ta este preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al Uni­bank, des­pre care s-a spus că ar fi con­tro­la­tă de omul de afa­ce­ri Ilan Shor, nume vehi­cu­lat ca fiind prin­tre potenţi­a­lii finanţa­to­ri ai PSRM. Anul tre­cut, de 9 mai, anu­me prin inter­me­di­ul Uni­bank, în PMAN a fost orga­ni­zat un con­cert gran­di­os, cu par­ti­ci­pa­rea arti­ş­ti­lor ruşi Iosif Kob­zon şi Lev Leş­cen­ko, con­cert în care s-a pro­mo­vat exce­siv „rusis­mul” şi Uniu­nea Vama­lă, idei pro­pa­ga­de şi de PSRM. Atun­ci, PMAN a fost rezer­va­tă pen­tru zile­le de 8 şi 9 mai de către Ban­ca Comer­ci­a­lă „Uni­bank”, iar con­cer­tul a fost orga­ni­zat de Amba­sa­da Fede­ra­ţi­ei Ruse la Chi­şi­nău, în par­te­ne­ri­at cu „Uni­bank” şi Fun­da­ţia „Miron Shor”, ges­tio­na­tă de Ilan Shor.

474-dodonische2

Afacerile membrilor PSRM

Exis­tă şi alţi oame­ni de afa­ce­ri în PSRM. Cor­ne­liu Fur­culi­ţă este fon­da­to­rul şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei S.C. „POLIACTIV” SRL, cu un capi­tal soci­al de 100 de mii de lei şi acti­vi­tă­ţi în mai mul­te dome­nii, inclu­siv con­stru­cţii, pro­du­se agri­co­le sau lem­nă­rie. Fur­culi­ţă este şi per­soa­na res­pon­sa­bi­lă în par­tid cu evi­denţa con­ta­bi­lă. Vic­tor Soro­cean, preşe­din­te­le Orga­ni­za­ţi­ei Teri­to­ri­a­le (OT) Bălţi, este fon­da­to­rul SRL „NORDCOMPLEX”, cu afa­ce­ri inclu­siv în dome­ni­ul con­stru­cţi­i­lor, şi direc­to­rul fir­mei FPC „EUROPROMEX” SRL, cu acti­vi­tă­ţi în mai mul­te dome­nii.

O altă sur­să de finanţa­re a PSRM ar putea fi fabri­ca „Avi­co­la Gal­li­nu­la”, din Gura Gal­be­nei, Cimi­ş­lia. Soci­e­ta­tea pe acţiu­ni de tip închis este admi­nis­tra­tă de Oleg Tete­rea, preşe­din­te­le OT Cimi­ş­lia a PSRM. Fabri­ca are un capi­tal soci­al de 4,46 mln de lei şi se ocu­pă cu cre­ş­te­rea păsă­ri­lor. Oame­nii din Gura Gal­be­nei susţin chiar că Dodon ar avea mai mul­te rela­ţii cu aceas­tă fabri­că. „Ante­ri­or, se spu­nea că fabri­ca ar fi a lui Mişin (Vadim), pe urmă a lui Dodon. Cert e că, pe 1 mai 2014, când soci­a­li­ş­tii au orga­ni­zat acel marş în Chi­şi­nău, de la fabri­că, patru auto­bu­ze cu anga­ja­ţi au ple­cat la marş. Oame­ni­lor li se spu­nea că, dacă nu vor mer­ge, vor fi daţi afa­ră de la fabri­că”, susţi­ne un ofi­ci­al din cadrul Pri­mă­ri­ei Gura Gal­be­nei. „Când au reve­nit, se lău­dau că li s-a dat „moro­j­nă” (îngheţa­tă, n.r.) gra­tu­it”, rela­tea­ză ofi­ci­a­lul.

Preşe­din­te al OT Cio­ca­na, mun. Chi­şi­nău, este Petru Bur­du­ja, şi el om de afa­ce­ri, direc­tor al com­pa­niei de con­stru­cţii SA „MONOLIT”. Acţio­na­ri majo­ri­ta­ri ai între­prin­de­rii sunt com­pa­ni­i­le „JLC-INVEST”, „LOGOS GRUP” şi „JLC”, toa­te făcând par­te din impe­ri­ul fami­li­ei lui Vla­di­mir Jar­dan, unul din­tre cei mai boga­ţi oame­ni din R. Mol­do­va. Se spu­ne că aces­ta deţi­ne mono­po­lul pe pia­ţa lap­te­lui, dar are afa­ce­ri şi pes­te hota­re. Petru Bur­du­ja, unul din­tre lide­rii PSRM, e şi mem­bru al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­re al „JLC Gro­up” (Jar­dan Lap­te Com­pany, n.r.), Con­si­liu con­dus de Vla­di­mir Jar­dan.

Ce spun membrii PSRM?

În ulti­ma peri­oa­dă s-a vehi­cu­lat că prin­tre finanţa­to­rii PSRM ar fi, pe lân­gă oame­ni de afa­ce­ri loca­li, bus­si­nes­ma­nul „rusi­fi­cat” Ilan Shor, dar şi con­tro­ver­sa­tul om de afa­ce­ri Vea­ce­slav Pla­ton, acu­zat ante­ri­or de impli­ca­re în mai mul­te ata­cu­ri rai­der, dar şi în coru­pe­rea depu­ta­ţi­lor pro­e­u­ro­pe­ni. Recent, fos­tul depu­tat pe lis­te­le AMN a recu­nos­cut, indi­rect, că mai este inte­re­sat de poli­ti­că, adresându-se depu­ta­ţi­lor cu for­mu­la „dra­gi vii­to­ri cole­gi”. Unii poli­ti­cie­ni au lăsat să se înţe­lea­gă că Dodon ar fi finanţat şi din exte­ri­or, în spe­cial de Fede­ra­ţia Rusă.

Valen­tin Krî­lov, unul din­tre fon­da­to­rii PSRM, exclus din par­tid în 2013, după diver­genţe cu Dodon, cre­de că, „la înce­put, când acti­vi­ta­tea nu era atât de vizi­bi­lă, finanţă­ri­le au venit de la mem­brii par­ti­du­lui. Oda­tă cu apa­ri­ţia spo­tu­ri­lor video, a altor acti­vi­tă­ţi, cred că banii au înce­put a veni din acti­vi­tă­ţi tene­bre, din medi­ul de afa­ce­ri. Tot­o­da­tă, păre­rea mea per­so­na­lă, baza­tă pe intui­ţie, expe­rienţă poli­ti­că şi logi­că, fără a avea şi pro­be, este că Dodon a pri­mit bani şi după ce a par­ti­ci­pat la vota­rea preşe­din­te­lui ţării, iar mai apoi, la demi­te­rea guver­nu­lui Filat”, cre­de Krî­lov.

Igor Dodon a avut tele­fo­nul deco­nec­tat în ulti­me­le două zile, iar de pe site-ul par­ti­du­lui său aflăm că aces­ta se află într-o vizi­tă de lucru la Mosco­va, unde a avut mai mul­te întâl­ni­ri, inclu­siv cu Ser­ghei Gla­zi­ev, adjunc­tul Secre­ta­ru­lui Gene­ral al Uniu­nii Euro-Asiatice, şi Tatia­na Valo­va­ia, minis­trul pe prin­ci­pa­le­le dire­cţii inte­gra­ţi­o­nis­te din cadrul Comi­si­ei Eco­no­mi­ce Euro-Asiatice. La tele­fon, Cor­ne­liu Fur­culi­ţă, mem­bru al Comi­te­tu­lui Poli­tic Exe­cu­tiv al par­ti­du­lui, tot el res­pon­sa­bi­lul de evi­denţa con­ta­bi­lă, a refu­zat să dis­cu­te cu noi, după ce l-am între­bat cine sunt finanţa­to­rii PSRM. „Con­tac­ta­ţi ser­vi­ci­ul de pre­să al par­ti­du­lui”, ne-a îndem­nat aces­ta. La nume­re­le de tele­fon de la sedi­ul PSRM, sau nu a răs­puns nime­ni, sau am fost infor­ma­ţi că nu ne pot aju­ta cu un răs­puns la între­bă­ri­le noas­tre. Oleg Lip­s­kii, mem­bru al Con­si­li­u­lui Poli­tic Exe­cu­tiv, ne-a spus că, ante­ri­or, într-o emi­siu­ne TV, Igor Dodon a răs­puns în deta­liu la aceas­tă între­ba­re. „Lua­ţi arhi­va şi vedeţi ce a spus. Acum nu am timp. Oame­nii plă­tesc coti­za­ţii la par­tid”, ne-a spus, mai apoi, Lip­s­kii, lăsând să se înţe­lea­gă că aceas­ta ar fi pri­ci­pa­la sur­să de finanţa­re a PSRM.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. =IULITA Unionista dela Arciz=

  SPIONAJ RUSESC IN LETONIA
  9 iunie 2014

  Контрразведка:
  российские спецслужбы вербуют талантливую латвийскую молодежь
  (254)

  http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/kontrrazvedka-rossijskie-specsluzhby-verbuyut-talantlivuyu-latvijskuyu-molodezh.d?id=44596278

  Российские спецслужбы ведут активную деятельность на территории Латвии.
  Одно из направлений их работы связано с вербовкой активной молодежи.
  Об этом говорится в публичной части ежегодного отчета Бюро защиты Сатверсме,
  которая была представлена в понедельник вечером.

  Как сообщает контрразведка, иностранные шпионы в Латвии обычно работают под прикрытием посольств. Количество агентов среди дипломатического корпуса составляет от 15% до 35%. Они редко действуют агрессивно, стараясь постепенно увеличивать контакты среди госслужащих, ученых, журналистов и общественников.

  По данным БЗС, активную работу на территории Латвии ведут Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки РФ. Одна из их целевых аудиторий — молодые люди, связанные с Россией, в том числе студенты, которые учатся в российских вузах. В связи с этим спецслужбы РФ выступают за активное развитие академических контактов. Российские спецслужбы способствуют карьерному росту таких лиц, чтобы добиться большего влияния в латвийских структурах.

  Еще одно важное направление работы — формирование общественного мнения при помощи НГО. Здесь важную роль играют общественные структуры, связанные с российскими спецслужбами, — Калининградский центр общественно-политических исследований “Русская Балтика”, “Центр международной и региональной политики”, “Российско-балтийский центр масс-медиа”, Российский институт стратегических исследований.

  БЗС утверждает, что российские спецслужбы в некоторых случаях подкупают жителей Латвии, особенно тех, кто часто бывает в соседней стране. Иностранные шпионы используют и возможности кибер-пространства. Например, имели место провокации, когда иностранным дипломатам рассылались письма якобы от имени латвийских коллег из Министерства обороны.

  При этом бюро считает, что латвийская русская община слишком многообразна, чтобы Россия могла ею манипулировать. Отдельные русскоязычные организации не представляют все русскоговорящее население страны, сказано в докладе. Это не мешает пророссийским структурам получать финансирование, например, через фонд “Русский мир”, Фонд публичной дипломатии имени А.М.Горчакова и Фонд поддержи и защиты соотечественников за рубежом. Среди получателей грантов есть Латвийский Комитет по правам человека, Балтийский центр исторических и социально-политических исследований и Институт европейских исследований.

 2. Venl

  vreo doua sap­ta­mi­ni in ruma dodo­nii au tipa­rit pes­te 600 mii de lis­to­v­ci dea­le lor Soci­a­lis­tul in culo­ri la o tipo­gra­fvie cunos­cu­ta in chi­si­nau.
  si la Unghe­ni au un pre­se­din­te de orga­ni­za­tie care are o fir­ma de trans­port Rin­cor prim, poa­te si el da bani gro­si lui dodo­ni ca are de unde, se ocu­pa transor­ta­rea pe mar­sru­te a celor din oras si bile­ta nu da ca si cei­lal­ti

 3. vlad

  PARTIDUL CARE ÎȘI ȘTERGE PICIOARELE DE ADEVĂR,PROSTIND PRIN MINCIUNĂ POPORUL,NICICÂND NU-ȘI VA PUTEA ATINGE SCOPUL

 4. Pingback: Oamenii lui Dodon și „buzunarul” electoral - Media Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *