CÂND și CUM vor putea primi mamele indemnizații unice la naștere de 5 300 de lei

Încă la 24 ianu­a­rie, în rapor­tul său pen­tru pri­mul an de acti­vi­ta­te la Minis­te­rul Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei, Ste­la Gri­go­raș tre­cea în lis­ta suc­ce­se­lor mai mul­te majo­ră­ri ale indem­ni­za­ți­i­lor adre­sa­te fami­li­i­lor cu copii, prin­tre care și mări­rea de la 3 100 lei până la 5 300 lei a indem­ni­za­ți­ei uni­ce la naș­te­re pen­tru copi­ii năs­cuți înce­pând cu 1 ianu­a­rie 2017. Legea pri­vind pres­ta­ți­i­le soci­a­le pen­tru copii a fost vota­tă de Par­la­ment în lec­tu­ră fina­lă la 23 decem­brie și a intrat în vigoa­re în pri­ma zi a anu­lui curent, iar mămi­ci­le aștep­tau să pri­meas­că  un aju­tor din par­tea sta­tu­lui cu 2 200 de lei mai mare. Lucru care nu s-a întâm­plat nici până în luna mar­tie, deo­a­re­ce Regu­la­men­tul cu pri­vi­re la modul de sta­bi­li­re şi pla­tă a indem­ni­za­ţi­i­lor adre­sa­te fami­li­i­lor cu copii a fost modi­fi­cat de către Guvern abia la 15 mar­tie și a intrat în vigoa­re pes­te două zile, la 17 mar­tie, atun­ci când a fost publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al (MO). Res­pec­tiv, mămi­ci­le vor putea ridi­ca banii pro­miși de către stat nu mai devre­me de luna apri­lie.

Lidia Cebo­ta­ri, şefa Dire­cţi­ei indem­ni­za­ţii şi com­pen­sa­ţii din cadrul Dire­cţi­ei gene­ra­le pres­ta­ţii soci­a­le a Casei Națio­na­le de Asi­gu­ră­ri Soci­a­le (CNAS), afir­mă că oda­tă ce majo­ra­rea indem­ni­za­ți­ei a intrat în vigoa­re în luna mar­tie, prin publi­ca­rea în MO a Regu­la­men­tu­lui, lis­te­le bene­fi­ci­a­re­lor de indem­ni­za­ție vor fi actu­a­li­za­te prin efec­tu­a­rea recal­cu­lă­ri­lor, iar mame­le, fără a pre­zen­ta acte supli­men­ta­re la ofi­ci­i­le teri­to­ri­a­le ale CNAS, vor pri­mi în luna apri­lie câte 2 200 de lei.

„Indem­ni­za­ția uni­că la naș­te­rea copi­lu­lui se acor­dă în cuan­tum nou oda­tă cu publi­ca­rea în Moni­to­rul Ofi­ci­al a hotă­rârii. Tutu­ror mămi­ci­lor care  au năs­cut înce­pând cu 1 ianu­a­rie curent și până în pre­zent, și care au bene­fi­ci­at de indem­ni­za­ție de 3 100 de lei,  li se vor efec­tua recal­cu­lă­ri auto­mat. Când vor mer­ge pen­tru a pri­mi indem­ni­za­ția luna­ră vor pri­mi și dife­ren­ța de 2 200 de lei”, sus­ți­ne Lidia Cebo­ta­ri.

Spe­cia­lis­ta CNAS expli­că fap­tul că Legea care a intrat în vigoa­re la 1 ianu­a­rie 2017 sta­bi­leș­te doar ce pre­ve­de indem­ni­za­ția uni­că la naș­te­re, iar pen­tru ca să dema­re­ze efec­tu­a­rea plă­ți­lor era nece­sar o hotă­râre a Exe­cu­ti­vu­lui care să modi­fi­ce Regu­la­men­tul cu pri­vi­re la modul de sta­bi­li­re şi pla­tă a indem­ni­za­ţi­i­lor adre­sa­te fami­li­i­lor cu copii.

De ce 5 300 de lei?

Minis­te­rul Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei sus­ți­ne că a con­sul­tat date­le Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tă­ri Juri­di­ce și Poli­ti­ce a Aca­de­mi­ei de Ști­in­țe a Mol­do­vei, care a sta­bi­lit că suma de 5 300 de lei este sufi­cien­tă pen­tru pro­cu­ra­rea setu­lui minim de bunu­ri la naș­te­rea copi­lu­lui, con­sti­tu­it din: pătuc, hăi­nu­țe, pla­pu­mă, sti­clu­țe, suze­te și arti­co­le de igie­nă.

Am între­bat mai mul­te mame care au năs­cut în 2017 și care nu au bene­fi­ci­at încă de o indem­ni­za­ție majo­ra­tă dacă acești bani asi­gu­ră mini­mul nece­sar pen­tru un nou-născut.

Iurie și Gabrie­la Ceban au deve­nit la 10 ianu­a­rie părin­ți pen­tru întâia oară. Gabrie­la spu­ne că a mers la CNAS să depu­nă o cere­re pen­tru sta­bi­li­rea indem­ni­za­ți­ei uni­ce la naș­te­re și a fost infor­ma­tă că va pri­mi 3 100 de lei, iar anga­ja­ții ofi­ci­u­lui nu i-au spus nimic des­pre modi­fi­că­ri și recal­cu­lă­ri. Majo­ra­rea, spu­ne Gabrie­la, ori­cum, nu com­pen­sea­ză pro­cu­ra­rea celor nece­sa­re. „Sunt chel­tu­e­li foar­te mari, mai ales dacă copi­lul nu este hră­nit cu lap­te matern, dar cu lap­te arti­fi­ci­al. O cutie de lap­te praf cos­tă 182 de lei și ajun­ge pen­tru apro­xi­ma­tiv trei-patru zile, de ace­ea cei 540 de lei lunar nu com­pen­sea­ză nici cea mai mică par­te. Scu­te­ce­le, de ase­me­nea, sunt foar­te scum­pe”, sus­ți­ne Gabrie­la.

Tatia­na va adu­ce în curând pe lume ce-l de-al doi­lea copil. Aceas­ta recu­noaș­te că majo­ra­rea este bine­ve­ni­tă, dar că și pre­țu­ri­le sunt mari. Ea cre­de că dacă mămi­ci­le s-ar mobi­li­za și ar ieși la un miting, poa­te că s-a pro­du­ce une­le schim­bă­ri. „De obi­cei, fie­ca­re are un aju­tor de unde­va. Sau soțul este ple­cat pes­te hota­re, sau părin­ții con­tri­bu­ie. Tot mai des însă, plea­că întrea­ga fami­lie și nemul­țu­mi­rea rămâ­ne doar în inte­ri­o­rul fie­că­ru­ia. Cu păre­re de rău, exis­tă mămi­ci care spun că copi­ii tre­bu­ie să-i facem pen­tur noi, nu pen­tru stat. Mă amu­ză afir­ma­ția dată. Evi­dent că pen­tru fami­lia noas­tră îi naș­tem. În ziua de azi dacă nu-ți per­miți să între­ții un copil, nici nu tre­bu­ie să-l naști”, este de păre­re Tatia­na.

Iri­na Deni­sen­co are o feti­ță de zece ani, iar în ianu­a­rie a năs­cut al doi­lea copil. Mama con­si­de­ră aju­to­rul din par­tea sta­tu­lui „băta­ie de joc”, deo­a­re­ce nu este ajus­tat la pre­țu­ri­le exis­ten­te astăzi la pro­du­se­le pen­tru copii. Și Ele­na Pavel spu­ne că pro­cu­ra­rea setu­lui minim a cos­tat mult pes­te aceas­tă sumă, iar fiind mamă sin­gu­ră îi este foar­te greu.

Între­ba­tă de ce anga­ja­ții ofi­ci­i­lor teri­to­ri­a­le CNAS nu au putut expli­ca mame­lor când vor fi achi­ta­te indem­ni­za­ții majo­ra­te, Lidia Cebo­ta­ri a decla­rat că aceștia nu au putut anun­ța popu­la­ția des­pre even­tu­a­le modi­fi­că­ri, atât timp cât Guver­nul nu apro­ba­se noul cuan­tum. Acum, sus­ți­ne spe­cia­lis­ta, pe toa­te pano­u­ri­le infor­ma­ti­ve din cadrul CNAS vor fi pla­sa­te toa­te infor­ma­ți­i­le.

Majo­ra­rea indem­ni­za­ți­ei res­pec­ti­ve, sus­ți­ne Minis­te­rul Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei în Nota infor­ma­ti­vă a Legii pri­vind pres­ta­ți­i­le soci­a­le pen­tru copii, face par­te din stra­te­gia de poli­ti­că demo­gra­fi­că a sta­tu­lui și vine pen­tru a sti­mu­la creș­te­rea numă­ru­lui de copii în R. Mol­do­va.

Ce modificări au mai intrat în vigoare

 

Dacă până în pre­zent per­soa­ne­le nea­si­gu­ra­te pri­meau indem­ni­za­ții luna­re pen­tru  între­ți­ne­rea copi­lu­lui pe o peri­oa­dă de 1,5 ani, Legea pri­vind pres­ta­ți­i­le soci­a­le pen­tru copii pre­ve­de că de la 1 ianu­a­rie aceas­tă peri­oa­dă se măreș­te până la doi ani.

A fost intro­du­să o nouă pres­ta­ție pen­tru creș­te­rea până la vâr­sta de 3 ani a copi­i­lor geme­ni sau a mai mul­tor copii năs­cuți dintr-o sin­gu­ră sar­ci­nă. Aceas­ta va con­sti­tui 270 lei lunar pen­tru fie­ca­re copil.

Alo­ca­ția luna­ră pen­tru pen­tru între­ți­ne­rea copi­lu­lui în seri­vi­cul asis­ten­ță paren­ta­lă pro­fe­si­o­nis­tă a fost majo­ra­tă și va con­sti­tui 31 lei/zi pen­tru copil.

Cu 100 lei au cres­cut indem­ni­za­ți­i­le luna­re pen­tru între­ți­ne­rea copi­lu­lui până la atin­ge­rea vâr­stei de 1,5 ani pen­tru per­soa­ne­le nea­si­gu­ra­te și  cuna­tu­mul minim al indem­ni­za­ți­ei luna­re pen­tru creș­te­rea copi­lu­lui până la vâr­sta de 3 ani.

Foto sim­bol: Viori­ca Tata­ru


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *