Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Referendumul pentru demiterea lui Chirtoacă…

Referendumul pentru demiterea lui Chirtoacă nu va avea loc. Curtea de Apel Bălți a admis recursul primarului

Curtea de Apel Bălți a admis recursul lui Dorin Chirtoacă și a casat decizia Judecătoriei Centru prin care a fost înregistrat  grupul de inițiativă privind organizarea referendumului de demitere a primarului general de Chișinău. Decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Tatiana Iovu, avocatul edilului a declarat că decizia Curții instanței de apel este una corectă, deoarece instanța de fond a admis mai multe încălcări de procedură, iar cererea grupului de inițiativă pentru revocarea primarului este una neîntemeiată.

La rândul său, avocatul grupului de inițiativă, Stanislav Ceban, a menționat că au fost prezentate acte prin care sunt puse la îndoială capacitățile manageriale ale primarului.

Victor Chironda, unul dintre liderii grupului de inițiativă spune că decizia va fi atacată la CSJ, iar în caz de necesitate și la CtEDO, pentru a arăta „situația democrației în R. Moldova”, dar și că nu exclude înregistrarea unor alte grupuri de inițiativă.

Jude­că­to­ria Cen­tru a înre­gis­trat la 1 august curent, gru­pul de ini­ția­tivă pen­tru orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui local pen­tru revo­ca­rea pri­ma­ru­lui gene­ral al muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău, Dorin Chir­toacă și a eliberat lis­tele spe­ci­ale pen­tru colec­ta­rea în ter­men de 60 de zile circa 65 de mii de sem­nă­turi. Termenul de colectare a semnăturilor expiră la sfârșitul lunii septembrie. Vic­tor Chi­ronda, unui din­tre lide­rii gru­pu­lui de ini­ția­tivă, anunța că gru­pul de lucru are apro­xi­ma­tiv 300 de mem­bri, iar peste 800 de per­soane vor colecta sem­nă­tu­rile.

Refe­ren­du­mul pen­tru demi­te­rea pri­ma­ru­lui gene­ral Dorin Chir­toacă ar fi putut avea loc la 30 octom­brie, în ace­eași zi cu des­fă­șu­ra­rea ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­ale, dacă gru­pul de ini­ția­tivă colecta în termen numărul de semnături, instanța de jude­cată con­firma veri­di­ci­ta­tea lis­te­lor și aproba data de 30 octom­brie.

Edilul capitalei a declarat anterior că plebiscitul va fi „o pierdere de timp şi o pierdere financiară de câteva milioane de lei”.

„Este o acţiune politică, electorală a oponenţilor care au fost prin mai multe partide politice, se declară şi activişti din societatea civilă acum, după ce au fost prin vreo trei partide, au fost şi la noi în partide ş.a.m.d. Este opţiunea lor… Referendum nu se face pentru că cineva vrea să-l facă şi aşa consideră de cuviinţă. Referendum se face potrivit legii, în cazul în care subsemnatul are nişte încălcări de lege, nu tocmai penale, că, dacă sunt penale te scoate procurorul şi judecătorul şi te pune la răcoare, dar alte încălcări de lege care te fac incompatibil cu funcţia pe primar. Ori asemenea lucruri nu au fost.”, declara primarul într-un interviu pentru Europa Liberă.

Gru­pul de ini­ția­tivă pri­vind orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui numără repre­zen­tan­ții ai orga­ni­za­ți­i­lor negu­ver­na­men­tale și acti­viști civici spe­cia­li­zați pe pro­ble­mele de dezvol­tare urbană.