Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Decizia magistratei Chistol în dosarul…

Decizia magistratei Chistol în dosarul Diaspora: Statul nu a încălcat dreptul la vot a moldovenilor din străinătate

După mai bine de 11 ore de ședințe și două ore de deliberare, magistrata sect. Centru, Djeta Chistol, a respins cererea de chemare în judecată a celor 143 de cetățeni din diasporă, calificând-o drept „neîtemeiată”. Altfel spus, instanța nu a recunoscut faptul că alegătorilor din străinătate le-a fost încălcat, la 13 noiembrie, dreptul la vot. Avocații diasporei vor contesta hotărârea motivată la Curtea de Apel.

În ultima ședință, din 1 decembrie, judecătoarea a respins și solicitarea de audiere a 2 martori care au fost prezenți la secțiile de votare din Italia, în orașele Mestre și Bologna.

„Timp de câteva ore, am audiat pârâții și am insistat să primim răspunsuri referitor la asigurarea dreptului la vot, acțiunile și competențele acestora, de care s-au eschivat la examinarea contestațiilor. Am observat justificări, dar și pasarea responsabilității pe seama normelor neclare și contradictorii din Codul Electoral.

Apoi s-au examinat și analizat materialele din dosar. Am ținut să dau citire fiecărui cuvânt din contestațiile reclamanților din or. Mestre și or. Bologna,(care sunt numite de autorități simple petiții) pentru a evidenția că aceștia au indicat exact încălcarea dreptului la vot, și cerințele lor. La fel, și Eduard Digore a evidențiat faptul că actele autorităților de remitere a acestora, sunt ilegale și trebuiau să fie examinate și aduse la cunoștință d-stră. Iar autoritățile nu au putut răspunde clar de ce nu au examinat contestațiile cu privire la încălcarea dreptului la vot și de ce nu au luat hotărîri conform competenței”, a declarat Veonica Mihailov-Moraru, unul dintre avocații în dosarul „Diaspora vs R. Moldova”.

De asemenea, avocații au declarat că instanța a refuzat să acorde timp pentru pregătirea susținerilor verbale: Au fost discursuri aprinse din partea tuturor, cu argumente și cu analiza probelor și legislației, pe alocuri și cu critici și cu emoții. Instanța s-a retras în deliberare puțin după orele 19.00 și cam pe la orele 20.55 a pronunțat hotărîrea de respingere a tuturor cererilor de chemare în judecată, ca fiind neîntemeiate
Considerăm această hotărâre injustă față de voi. Lupta nu se termină aici, vom face cunoștință cu Hotărârea motivată, și o vom contesta”.

Cine este judecătoarea care va examina dosarul „Diaspora vs R. Moldova”

Totodată, avocații diasporei a considerat un pas pozitiv faptul că reprezentanții CEC au propus diasporei să participe și să înanteze propuneri grupului de lucru creat pentru modificarea integrală a Codului Electoral, inclusiv în partea ce ține de contestații.

La 21 noiem­brie, avo­ca­ții Edu­ard Digo­re și Vero­ni­ca Mihailov-Moraru, man­da­ta­ți de către 143 de cetă­țe­ni mol­do­ve­ni din Ita­lia, Marea Bri­ta­nie, Fran­ța, Irlan­da și Ger­ma­nia, au depus două cere­ri de che­ma­re în jude­ca­tă la Jude­că­to­ria Cen­tru, iar ca păr­ți ter­țe au fost atra­se CEC, MAEIE și Guver­nul R. Mol­do­va.

La 20 noiem­brie, în cel puțin 30 de ora­șe din întrea­ga lume cetă­țe­nii mol­do­ve­ni au orga­ni­zat acțiu­ni de pro­test și flasmob-uri prin care și-au expri­mat dez­a­cor­dul față de rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le din 13 noiem­brie curent. Dias­po­ra a cerut demi­sia con­du­ce­rii Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le și a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne. De ase­me­nea, cetă­țe­nii au soli­ci­tat sta­tu­lui orga­ni­za­rea repe­ta­tă a turu­lui II de scru­tin.

La 13 noiem­brie pes­te hota­re au votat 138720 de ale­gă­to­ri, număr record din isto­ria ale­ge­ri­lor în R. Mol­do­va. În cel puțin 14 sec­ții de vota­re din dias­po­ră numă­rul maxim de trei mii de bule­ti­ne de vot a fost epu­i­zat.