[sondaj] Duminică societatea protestează

Soci­e­ta­tea civi­lă a anun­țat des­pre un pro­test care urmea­ză să aibă loc pe 11 iunie curent în fața  Par­la­men­tu­lui Repu­bli­cii Mol­do­va. Ei, ală­tu­ri de alți cetă­țe­ni cer să nu fie schim­bat sis­te­mul elec­to­ral actu­al, întru­cât schim­bă­ri­le pro­pu­se de guver­na­re ridi­că nume­roa­se sem­ne de între­ba­re. Exper­ții spun că nu con­tea­ză nea­pă­rat numă­rul celor pre­zen­ți, ci, mai ales, nece­si­ta­tea de a expri­ma o pozi­ție civi­că clar. 

11 iunie: de ce protestăm?

Ion Guzun, jurist Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Aceas­ta este o moda­li­ta­te de a apă­ra demo­cra­ția, ca abu­zu­ri­le care sunt comi­se în Par­la­ment și lip­sa de trans­pa­ren­ță deci­zio­na­lă să fie taxa­te. Atun­ci când poli­ti­cie­nii impun o altă agen­dă, de fapt, fal­să, noi, cetă­țe­nii, tre­bu­ie să ară­tăm că exis­tă cu totul alte pro­ble­me în stat. Ulti­me­le son­da­je ara­tă că pro­ble­me cu care de fac­to se con­frun­tă R. Mol­do­va sunt lip­sa locu­ri­lor de mun­că, nive­lul mare de corup­ție, neîn­cre­de­rea în jus­ti­ție. Nu regă­sim nică­ie­ri nece­si­ta­tea de a schim­ba sis­te­mul elec­to­ral, ca o îngri­jo­ra­re de bază a cetă­țe­ni­lor. Poli­ti­cie­nii tre­bu­ie să audă popo­rul, ei ori­cum vor fi taxa­ți dacă se vor pre­fa­ce că nu aud. Nu con­tea­ză că vor fi mul­ți sau puți­ni la pro­test, ci ca aceas­tă voce comu­nă să se expu­nă, pen­tru că, de mul­te ori, noi, cetă­țe­nii R. Mol­do­va nu ne expu­nem și apoi regre­tăm schim­bă­ri­le care au loc în defa­voa­rea ceă­țe­ni­lor. Aces­ta este un meca­nism corect și demo­cra­tic de a ne expu­ne opi­nia, de a spu­ne care sunt ris­cu­ri­le schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral, dar tot­o­da­tă, aceas­ta și este o exer­ci­ta­re a drep­tu­lui la liber­ta­tea de expri­ma­re, a drep­tu­lui la opi­nie, pre­cum și o manie­ră de infor­ma­re a publi­cu­lui des­pre schim­bă­ri­le care au loc.

Lilia Carasciuc, directoare Transparency International

Este impor­tant ca oame­nii să vină la pro­test ca să nu li se ia și ulti­mul drept – la vot, să nu li se ia ulti­mul drept de a avea un repre­zen­tant al voin­ței lor în Par­la­ment, pen­tru că Par­la­men­tul este corupt, sunt o mul­ți­me de trans­fu­gi. Mie foar­te mult îmi pla­ce expre­sia din lim­ba engle­ză turn­coat, adi­că o per­soa­nă și-a schim­bat pal­to­nul pe dos și a deve­nit mem­bru al altui par­tid. Dacă se adop­tă așa o modi­fi­ca­re a sis­te­mu­lui elec­to­ral, cum ar fi votul uni­no­mi­nal, atun­ci noi, cetă­țe­nii sim­pli, nu vom fi deloc repre­zen­ta­ți de către cine­va și nu vom mai putea cere nimic de la acest Par­la­ment. Pen­tru noi este prin­ci­pi­al de a opu­ne rezis­ten­ță aces­tei ini­ția­ti­ve a două per­soa­ne care doresc să rămâ­nă la pute­re cu ori­ce preț. Eu voi veni la pro­test și îmi voi lua și fami­lia. Aces­ta e un mesaj și pen­tru guver­na­re și pen­tru acea soci­e­ta­te civi­lă care nu știe pen­tru ce sem­nea­ză, dar o face, și un mesaj pen­tru Comi­sia de la Vene­ția și pen­tru insti­tu­ți­i­le care moni­to­ri­zea­ză, că lumea nu e într-atât de lip­si­tă de logi­că ca să poa­tă fi dusă de nas în așa mod.

Ion Manole, director executiv Asociația Promo-Lex

Pro­tes­te­le întot­dea­u­na schim­bă ceva, sau cel puțin, tre­bu­ie să schim­be. Este impor­tant ca atun­ci când auto­ri­tă­ți­le igno­ră anu­mi­te pro­ce­du­ri, igno­ră opi­nia publi­că și încear­că să cre­a­dă sau să impu­nă opi­ni­ei publi­ce că tot ceea ce fac ei este corect, să se pro­tes­te­ze. Pro­tes­tul în stra­dă, pro­tes­tul paș­nic, ati­tu­di­nea civi­că tre­bu­ie să schim­be aces­te abor­dă­ri și prac­ti­ci, pen­tru că alt­fel, data vii­toa­re va fi mult mai grav, iar abu­zu­ri­le se pot repe­ta sau agra­va. Nu con­tea­ză câtă lume vine – vin 100 de oame­ni sau 100.000, con­tea­ză însăși fap­tul că exis­tă în soci­e­ta­te o anu­mi­tă par­te de oame­ni, de cetă­țe­ni care nu sunt de acord cu încăl­că­ri­le, care cer ca pro­ce­du­ri­le să fie res­pec­ta­te, care cer repre­zen­tan­ți­lor sta­tu­lui să nu se gră­beas­că atun­ci când iau o deci­zie și să se res­pec­te pro­ce­du­ri­le, să încer­ce să nu schim­be regu­li­le în tim­pul jocu­lui, pen­tru că dacă se fac în gra­bă anu­mi­te lucru­ri, asta tre­zeș­te sus­pi­ciu­ni.

Nadejda Hriptievschi, Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Par­la­men­tul nos­tru vrea să facă aces­te modi­fi­că­ri ale sis­te­mu­lui elec­to­ral, doar că ele nu sunt accep­ta­te de oame­ni. Dacă noi nu ne vom opu­ne și nu vom ară­ta că sun­tem împo­tri­vă, ei pur și sim­plu, vor igno­ra inclu­siv opi­nia Comi­si­ei de la Vene­ția. Prac­tic, nu ne-a mai rămas alt­ce­va decât să pro­tes­tăm, pen­tru că dacă ei adop­tă modi­fi­ca­rea sis­te­mu­lui, putem să spu­nem „la reve­de­re” pen­tru o peri­oa­dă lun­gă de timp schim­bă­ri­lor pozi­ti­ve din stat, inclu­siv la nive­lul demo­cra­ți­ei, des­chi­de­rii insti­tu­ți­i­lor, refor­mei jus­ti­ți­ei, inde­pen­den­ței și lup­tei cu corup­ția. Cu acest vot uni­no­mi­nal s-ar putea să avem un sis­tem elec­to­ral care va favo­ri­za populis­mul și cume­tris­mul, con­e­xiu­ni­le cu oame­nii boga­ți, care nu nea­pă­rat și-au făcut ave­ri­le în mod one­st. Vom avea mul­ti­pli­cat, dacă vre­ți exem­plul lui Șor – pri­ma­rul de Orhei, acu­zat pe dosa­re de corup­ție. E impor­tant să nu lăsăm să ni se fure insti­tu­ția ale­ge­ri­lor. Cel puțin, oame­nii ieșeau liber la vot și aveau opțiu­ni. Acum se vrea să ni ia și asta. Con­tea­ză să ieșim să pro­tes­tăm. Dacă nu cre­dem noi că vocea noas­tră con­tea­ză pen­tru poli­ti­cie­nii noș­tri, atun­ci ea chiar nu va con­ta.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ivancelgroaznic

    Dac tot e stir­ni­te ati­te dis­cut­si cu shel vot, lucru cel mai bun este un refe­ren­dum nat­sio­nal, sa se espri­me toto noro­du in mazho­ri­ta­te, ce vrea cu votu. Shi cum o vrea mazho­ri­ta­tea, ashe sa fie. Ca tot ne pre­zin­ta pro­tes­te, mitin­gu­ri, son­da­zhe de pre­sa, da nu veri­fi­ca nime­ni dak sunt ade­va­ra­te. asha, cu refe­ren­dum, se poa­te cla­ri­fi­ca shi este legal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *