Scenariu „de nisip” în tentativa de asasinare a lui Plahotniuc

Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, pre­șe­din­te­le PDM, ar fi fost țin­ta unei ten­ta­ti­ve de omor la coman­dă în schim­bul sumei de 200 de mii USD, coman­di­ta­ri fiind doi cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va, unul din­tre care s-ar afla în pre­zent la Mosco­va. La 7 apri­lie, în cadrul unei ope­ra­țiu­ni comu­ne, pro­cu­ro­rii din R. Mol­do­va și cei din Ucrai­na au reți­nut 17 mem­bri ai unei gru­pă­ri cri­mi­na­le inter­națio­na­le, opt pe teri­to­ri­ul țării și nouă în sta­tul vecin. Pe acest caz a fost des­chi­să o cau­ză pena­lă pen­tru ten­ta­ti­vă de infrac­țiu­ne, orga­ni­za­rea unui grup cri­mi­nal și omor la coman­dă, iar șase cetă­țe­ni mol­do­ve­ni și doi ucrai­ne­ni au fost pla­sa­ți în arest pre­ven­tiv pen­tru 30 de zile în Peni­ten­ci­a­rul nr. 13. Insti­tu­ți­i­le de drept ale ambe­lor sta­te au medi­a­ti­zat extins ope­ra­țiu­nea, une­le infor­ma­ții ofe­ri­te de aces­tea însă dife­ră.

După medi­a­ti­za­rea cazu­lui, Vlad Pla­ho­t­niuc nu a făcut decla­ra­ții publi­ce, PDM publi­când un comu­ni­cat pe site-ul for­ma­țiu­nii prin care con­dam­nă ten­ta­ti­va de asa­si­na­re și afir­mă că for­ma­țiu­nea nu comen­tea­ză „spe­cu­la­ți­i­le în pri­vin­ța sco­pu­lui celor care au pus la cale acest aten­tat”.

Scenariu pe nisip

Anun­țul des­pre deju­ca­rea ten­ta­ti­vei de asa­si­na­re a „celui mai mare oli­garh din Mol­do­va” a fost făcut de minis­trul de Inter­ne din Ucrai­na, Arsen Ava­kov, și șeful poli­ți­ei ucrai­ne­ne, Ser­ghei Knea­zev, într-o con­fe­rin­ță de pre­să la Kiev. Ava­kov, însă, a vor­bit des­pre omo­rul la coman­dă al unui oare­ca­re Ser­ghei Pri­ho­di­ko, „fost vice­pre­mi­er al R. Mol­do­va”. Ulte­ri­or, pe site-ul minis­te­ru­lui figu­ra deja nume­le lui Pla­ho­t­niuc. Auto­ri­tă­ți­le de la Chi­și­nău nu au con­fir­mat decât a doua zi, 8 apri­lie, nume­le lui Pla­ho­t­niuc, drept țin­tă a aten­ta­tu­lui. Oame­nii legii au făcut publi­ce ima­gi­ni video din tim­pul reți­ne­rii, efec­tuă­rii per­che­zi­ți­i­lor, dar și sec­ven­țe fil­ma­te cu came­ra ascun­să. Într-un epi­sod apar trei băr­bați care vor­besc, în cur­tea unui bloc, des­pre cum ar urma să aibă loc ope­ra­țiu­nea. Ei pro­nun­ță nume­le țin­tei. Unul le des­crie celor­lal­ți doi cum ara­tă zona în care este ampla­sa­tă clă­di­rea Glo­bal Busi­ne­ss Cen­ter (GBC), unde-și are biro­ul Pla­ho­t­niuc, țin­ta ata­cu­lui, desenând, cu dege­tul, pe nisip, sche­ma ampla­să­rii clă­di­rii. Per­soa­na care ar fi inter­cep­tat dis­cu­ția cu mij­loa­ce spe­ci­a­le de inves­ti­ga­ție se află aproa­pe de cei trei, iar cali­ta­tea ima­gi­nii și a sune­tu­lui este una foar­te bună.

Potri­vit Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei (IGP), în decem­brie 2016, insti­tu­ți­i­le de drept de la Chi­și­nău au pri­mit infor­ma­ția pre­cum că, în Mol­do­va, urmea­ză să ajun­gă asa­si­ni din Rusia sau Ucrai­na, dar țin­ta nu era cunos­cu­tă. Nume­le țin­tei a deve­nit cunos­cut pro­cu­ro­ri­lor la sfâr­șit de mar­tie, când un grup for­mat din repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­i­lor de drept din Ucrai­na au ofe­rit deta­lii des­pre pre­gă­ti­rea aten­ta­tu­lui, pre­ci­zând că loca­ția unde urma să aibă loc aten­ta­tul repre­zin­tă un edi­fi­ciu cu șap­te eta­je, din veci­nă­ta­tea unei gră­di­ni­țe de copii, a unui cerc gira­to­riu și a unor blo­cu­ri loca­ti­ve.

Artur Pime­nov, secre­ta­rul Amba­sa­dei Ucrai­nei în R. Mol­do­va, Vita­lie Busui­oc, adjunct inte­ri­mar PCCOCS și Ion Iachi­mov, șeful Inspec­to­ra­tu­lui Națio­nal de Inves­ti­ga­ții Foto: cap­tu­ră foto rlive.md

Per­soa­ne­le care urmau să exe­cu­te aten­ta­tul au pre­gă­ti­re mili­ta­ră. Aces­tea ar fi sosit zile­le tre­cu­te în Mol­do­va din Ucrai­na, oco­lind punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei. S-a decis ca reți­ne­rea să aibă loc la 7 apri­lie, după ce ar fi fost obți­nu­te infor­ma­ții că even­tu­a­lii coman­di­ta­ri ai asa­si­na­tu­lui îi gră­besc pe exe­c­u­to­ri. În urma per­che­zi­ți­i­lor, au fost ridi­ca­te arme și alte obiec­te des­ti­na­te comi­te­rii aten­ta­tu­lui: patru arun­că­toa­re de gren­a­de, două pis­to­a­le model CZ cu amor­ti­za­tor, car­tușe, sta­ții radio, tele­foa­ne mobi­le, obiec­te pen­tru deghi­za­re.

„Sunt reți­nu­te 8 per­soa­ne. 6 sunt cetă­țe­ni ai Mol­do­vei care dețin și alte cetă­țe­nii. Doi sunt cetă­țe­ni ai Ucrai­nei. Cei 6 au ante­ce­den­te pena­le gra­ve. Au fost reți­nu­ți inter­me­di­a­rii, per­soa­ne de legă­tu­ră și alte per­soa­ne care au con­tri­bu­it la orga­ni­za­rea aten­ta­tu­lui. Fie­ca­re avea un rol pres­ta­bi­lit… Des­pre coman­di­ta­ri, la aceas­tă eta­pă sunt sta­bi­li­te două per­soa­ne, cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va, una din­tre care se află în Fede­ra­ția Rusă, la Mosco­va. S-a sta­bi­lit indu­bi­ta­bil legă­tu­ra din­tre gru­pul de coman­di­ta­ri din R. Mol­do­va și per­soa­na de la Mosco­va, o auto­ri­ta­te a lumii cri­mi­na­le atât în R. Mol­do­va, cât și în Fede­ra­ția Rusă. Simul­tan, în Ucrai­na, sunt reți­nu­te 9 per­soa­ne, 2 din­tre care au par­ti­ci­pat la acțiu­ni în Don­bas. Cetă­țe­nii reți­nu­ți ris­că închi­soa­re de la 15 la 20 de ani”, a pre­ci­zat adjunc­tul inte­ri­mar al șefu­lui Pro­cu­ra­tu­rii pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mei Orga­ni­za­te și Cau­ze Spe­ci­a­le (PCCOCS), Vita­lie Busui­oc.

Nume­le „auto­ri­tă­ții cri­mi­na­le” care ar sta în spa­te­le aten­ta­tu­lui nu este enun­țat nici de minis­trul de Inter­ne, Ale­xan­dru Jiz­dan, care ar fi în rela­ții de pri­e­te­nie cu o rudă a pro­cu­ro­ru­lui Busui­oc. Ale­xan­dru Jiz­dan a decla­rat că a exis­tat „o vite­ză enor­mă de a exe­cu­ta sau de a duce la capăt acest sce­na­riu”, dar și că „cetă­țe­nii noș­tri vor afla cine este coman­di­ta­rul aces­tui omor”.

Tot­o­da­tă, într-un comu­ni­cat al Ser­vi­ci­u­lui Fron­ti­e­rei de Stat al Ucrai­nei se spu­ne că ten­ta­ti­va de asa­si­na­re a lui Vlad Pla­ho­t­niuc ar fi fost coor­do­na­tă de repre­zen­tan­ții ser­vi­ci­i­lor spe­ci­a­le ruse. După rea­li­za­rea omo­ru­lui, exe­c­u­to­rii urmau să revi­nă în Ucrai­na, ast­fel dis­cre­di­tând sis­te­mul de drept al Ucrai­nei, res­pec­tiv, înră­u­tă­țind rela­ți­i­le din­tre R. Mol­do­va și Ucrai­na. Ser­vi­ci­ul Fron­ti­e­rei de Stat al Ucrai­nei sus­ți­ne că pla­nul ope­ra­tiv de reți­ne­re a gru­pă­rii cri­mi­na­le a fost apro­bat de pre­șe­din­te­le Ucrai­nei, Petro Poro­șen­ko, care a și con­dus ope­ra­țiu­nea la toa­te etapele-cheie.

Arme iden­ti­fi­ca­te de Ser­vi­ci­ul Fron­ti­e­rei de Stat al Ucrai­nei  în urma per­che­zi­ți­i­lor Foto: dpsu.gov.ua

Pre­sa a scris ante­ri­or des­pre afa­ce­ri­le comu­ne ale pre­șe­din­te­lui ucrai­ne­an și Pla­ho­t­niuc. Ulti­mul a negat acest fapt, decla­rând că îl lea­gă de Poro­șen­ko „o pri­e­te­nie de foar­te mulţi ani” şi o „rela­ţie bună”. Cei doi şi-au afi­șat pri­e­te­nia în repe­ta­te rân­du­ri pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

Ace­eași insti­tu­ție, Ser­vi­ci­ul Fron­ti­e­rei de Stat al Ucrai­nei, infor­mea­ză că, în R. Mol­do­va, au fost reți­nu­ți coman­di­ta­rul omo­ru­lui în timp ce trans­mi­tea 100 mii USD drept avans, doi orga­ni­za­to­ri și mai mul­ți com­pli­ci, pe când în Ucrai­na – lide­rul gru­pă­rii cri­mi­na­le și opt mem­bri.

Cine sunt cei opt potențiali killeri

La 10 apri­lie, Jude­că­to­ria Chi­și­nău a emis man­da­te de arest pe nume­le celor opt: Vale­ri­an Zabo­lo­t­nîi, Iurie Par­ho­men­co, Dumi­tru Șev­cen­co, Igor Mel­nic, Ste­pan Chi­rov, Edu­ard Șaț­chi, Igor Șev­cen­co și Vasi­le Dra­gu­lea. Pro­cu­ro­rii sus­țin că, ante­ri­or, majo­ri­ta­tea au fost cer­ce­ta­ţi penal pen­tru comi­te­rea infra­cţiu­ni­lor excep­țio­nal de gra­ve, inclu­siv omor şi tâlhă­rie.

Vale­ri­an Zabo­lo­tnâi. Foto: cap­tu­ră foto crimemoldova.com

Iurie Par­ho­men­co. Foto: cap­tu­ră foto crimemoldova.com

Dumi­tru Șev­cen­co. Foto: cap­tu­ră foto crimemoldova.com

Igor Mel­nic. Foto: cap­tu­ră foto crimemoldova.com

Ste­pan Chi­rov. Foto: cap­tu­ră foto crimemoldova.com

Edu­ard Șaț­chi. Foto: cap­tu­ră foto crimemoldova.com

Igor Șev­cen­co. Foto: cap­tu­ră foto crimemoldova.com

Vasi­le Dra­gu­lea nu a fost escor­tat la ședin­ță, deo­a­re­ce a soli­ci­tat inter­ven­ția asis­ten­tței medi­ca­le de urgen­ță. Foto: cap­tu­ră foto crimemoldova.com

Pri­mul care a pri­mit un ter­men de deten­ție în Peni­ten­ci­a­rul 13 este Vale­ri­an Zabo­lo­t­nîi, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei inter­na­ţio­na­le de pri­e­te­nie şi cola­bo­ra­re „Moldova-Bulgaria” şi vice­preşe­din­te al Fun­da­ţi­ei de aju­tor al vete­ra­ni­lor și inva­li­zi­lor din sport, IFAVIS, con­dus de „hoțul în lege” Gri­go­re Cara­ma­lac, ali­as Bul­ga­ru, dat în cău­ta­re prin Inter­pol încă în 1998, când avea des­chi­se în R. Mol­do­va două dosa­re pena­le, pen­tru ten­ta­ti­ve de omor la coman­dă și mai mul­te epi­soa­de de şan­taj. În 2013, dosa­re­le pe nume­le lui Cara­ma­lac au fost trans­mi­se la Mosco­va de către Andrei Pân­tea, ex-procuror gene­ral inte­ri­mar, iar în 2015 orga­ne­le de drept din Rusia le-au cla­sat. Zabo­lo­t­nîi a decla­rat ante­ri­or că este pri­e­ten cu Gri­go­re Cara­ma­lac.

Depu­ta­tul PDM Cor­nel Dud­nic (pri­mul din stân­ga) și vice­pre­șe­din­te­le IFAVIS, Vale­ri­an Zabo­lo­tnâi, la un eve­ni­ment spor­tiv în octom­brie 2016. IFAVIS. Foto: sporter.md

Pe por­ta­lul instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă figu­rea­ză două per­soa­ne cu nume­le Mel­nic Igor Miha­il care au ante­ce­den­te pena­le. Unul din­tre aceștia a fost con­dam­nat în 2009 de CSJ la 9 ani de închi­soa­re în peni­ten­ci­ar semiîn­chis pen­tru câte­va epi­soa­de în care a par­ti­ci­pat împre­u­nă cu alte per­soa­ne la acte de furt, ame­nin­ța­re cu moar­tea și vătă­ma­re cor­po­ra­lă. O altă per­soa­nă cu ace­lași nume a fost con­dam­na­tă de instan­ța supre­mă în sep­tem­brie 2015 la 10 ani de închi­soa­re pen­tru huli­ga­nism și tâlhă­rie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Omul cand imba­tra­ne­ste, ori che­les­te, ori pros­tes­te. In sub­te­ran, in Ofi­ci­na GBC, se clo­cesc – in nume­le Nasu­lui si a finu­lui, si a nasei si a intre­gul duh Mafi­ot – sce­na­rii de tot soi­ul. Dar nu ori­cum, ci cu ten­ta “apo­ca­lip­ti­ca”, cu petar­de cos­ma­res­ti. Sce­na­rii gar­ni­si­te, de fie­ca­re data, cu apa­ri­tii decre­pi­te care ori­pi­lea­za opi­nia publi­ca. Nime­ni insa nu-i plan­ge de mila…regizorului care si-a insce­nat asa­si­na­rea. Dis­trac­tia va con­ti­nua, pen­tru ca nime­ni nu-i poa­te opri pe sce­na­ris­tii carac­ter zero, inte­li­gen­ta zero barat. Fi-mi-ar scar­ba de ei, auto­rii si acto­rii “Ope­rei bufe” cu rolu­ri bine regi­za­te. In fine, sunt nis­te legu­me. Iar legu­me­le nu se sinu­cid.

  2. ivancelgroaznic

    Sint prea mul­te nee­k­za­k­ti­tat­si in cest sche­na­riu, che duche gin­du la min­chiu­ni nesimt­si­te, iar dak mer­zhe vor­ba de Pla­ho­t­niuk, min­chiu­ni­le se fak rea­li­ta­te …
    cum bine o spus dom­nu Marin, o legu­ma kea­la de kara­k­ter nu poa­te fi dekit proas­ta shi lip­si­ta de de ori­che bun­simts ele­men­tar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *