(foto) Deputații români din partidul pro-rusului Igor Dodon

Ple­dează pen­tru Uniu­nea Vamală şi apro­pi­e­rea de Fede­ra­ţia Rusă, dar sunt şi cetă­ţeni ai Româ­niei. Igor Dodon, lide­rul par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor şi unul din cei mai mari lup­tă­tori împo­triva apro­pi­e­rii R. Mol­dova de Uniu­nea Euro­peană și de Româ­nia, şi un apă­ră­tor fer­vent al mol­do­ve­nis­mu­lui şi-a umplut par­ti­dul de mem­bri cu cetă­ţe­nie dublă. 

Repor­te­rii ZdG au veri­fi­cat doar lista celor 25 de mem­bri ai Soci­a­li­ş­ti­lor care după numă­ră­toa­rea parţi­ală a votu­rile ar trece în Par­la­ment. Din aceş­tia cel puţin cinci ar deţine cetă­ţe­nia dublă, cea a R. Mol­dova, dar și cea a Româ­niei. Dodon este cunos­cut pen­tru cri­ti­cile aduse fun­cţio­na­ri­lor ce deţin cetă­ţe­nie dublă, în speţă pe cea a sta­tu­lui vecin. 

mitriucCorneliu furculitaVii­to­rii depu­taţi ce deţin cetă­ţe­nia dublă din PSRM sunt: Ana­to­lie Labu­neţ, numărul 21 în listă, Ghen­a­die Mitriuc numă­rul 18, Radu Mudreac al 15-lea pe listă și Cor­ne­liu Furculiţă-13. De ase­me­nea în lis­tele per­soa­ne­lor care au pri­mit cetă­ţe­nia română am găsit şi un nume simi­lar cu cel al fos­tu­lui amba­sa­dor al R. Mol­dova la Moscova, Andrei Neguţă şi locul 5 în lista soci­a­li­ş­ti­lor, însă acesta neagă că ar deţine cetă­ţe­nia română. 

Am reu­şit să-l con­tac­tăm pe Ghen­a­die Mitriuc, însă el a refu­zat să ne vor­bească, moti­vând că este ocu­pat, dar a dat de înţe­les că infor­ma­ţia este una corectă. 

Radu Mudreac a fost mai vor­bă­reţ şi a spus că nu poate vorbi des­pre subiect deo­a­rece aşteaptă întru­ni­rea Con­si­li­u­lui Repu­bli­can al Soci­a­li­ş­ti­lor care va avea loc în curând. După acest Con­si­liu Mudreac a afir­mat că repre­zen­tanţii par­ti­du­lui său vor ieşi cu un comu­ni­cat care va lămuri soarta cetă­ţe­ni­lor români din par­tid.

Am încer­cat să aflăm mai multe infor­ma­ţii la sediul aces­tui par­tid, iar după ce ne-au ascul­tat, repre­zen­tanţii soci­a­li­ş­ti­lor ne-au cerut să reve­nim. După ce i-am con­tac­tat din nou, am aflat că soci­a­lis­tul Mudreac, care făcea refe­rire la Con­si­liul for­ma­țiu­nii, s-a cam încur­cat, pen­tru că, acesta a avut loc „acum mult timp în urmă”, iar mem­brii cu cetă­ţe­nie dublă, ce prind lista celor care vor intra în Par­la­ment sau în altă fun­cţie publică, vor începe pro­ce­du­rile de dezi­cere de dubla cetă­ţe­nie, ne-au spus repre­zen­tan­ții PSRM.

În foto­gra­fii: Ghen­a­die Mitriuc și Cor­ne­liu Fur­culiță.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • danila

  …veri­fi­cati va rog si cati au ceta­te­nia rusa…si mai aleti cati din ei fac parte din ser­vi­ci­ile secrete de spi­o­naj ruse!!! niste tra­da­tori de neam si de tara…rusine

 • df

  In mod nor­mal aces­tora din Psrm sta­tul Roman ar trb sa le retraga ceta­te­nia!!!

 • Fac­tor X

  Dodon este o pedeapsa pen­tru Mol­dova. Mii rusine ca asa par­tid a luat atit de multe pro­cente. Mii rusine ca exista ati­tIa con­ce­ta­teni de ai mei care s-au lasat mani­pu­lati si l-au votat pe dodon.

 • Vale­riu Toma

  Dupa cum vedem Dodon cri­tica pe alti depu­tati din alte frac­tiuni ca aces­tia detin ceta­te­nia romana da aici sin­gur a admis la el in lista asa ceva. Asta inseamna ca el este un show-man fara nici un fel de prin­ci­pii. Azi spune una, miine alta.

 • Cris­tian

  La fel el se con­tra­zice si cu Inte­gra­rea in UE, cu citiva ani in urma sin­gur a ince­put cola­bo­ra­rea cu UE, insa acum este deja impo­triva. Asta cum reiese? Cind era la guver­nare inte­le­gea ca este o deci­zie corecta inte­gra­rea, insa cind a iesit de la putere vrea sa minta elec­to­ra­tul de stinga ca vrea in Uniu­nea Vomala?

 • vlad

  MAI PE SCURT: Pre­șe­din­tele Auto­ri­tă­ții Națio­nale pen­tru Cetă­țe­nie urmează să ia în cal­cul Jurămân­tul de cre­dință Sta­tu­lui Român al per­soa­ne­lor men­țio­nate…

 • andreW

  zia­rele din roma­nia au titrat ca par­ti­dul soci­a­list, adica par­ti­dul care a cas­ti­gat ale­ge­rile in rep. mol­dova, si-a bazat cam­pa­nia elec­to­rala pe ura fata de romani.
  in lega­tura cu ceta­te­ni­ile soci­a­lis­ti­lor, ce mai con­teaza.
  daca ii ajuta cu ceva, sa fie feri­citi cu ele.
  ori­cum, cine citeste netul vede clar ca sim­pa­tia roma­ni­lor fata de cei din­tre prut si nis­tru s-a dimi­nuat des­tul de mult si asta intr-adevar este dra­ma­tic.

 • niko­lai

  UN DOI ,UN DOI DODONGONDON LA GUNOI..

 • eu

  ZDG.
  La soci­a­listi, cu nr. 97 in lista de can­di­dati in depu­tati este inscris un oare­care Iadi­chin Igor, 1980 a.n. domi­ci­liat in or.Ialoveni.
  Doamne fereste. Acest Iadi­chin a fost con­dam­nat de multe, multe ori pen­tru fur­tuti si nar­co­tice, a stat multe ori in arest si la pus­ca­rie…
  Daca nu ati stiut, va spun eu.
  Nu am cuvinte. Tot Ialo­ve­niul ride… Hotii si nar­co­ma­nii vor in Par­la­ment.

 • bazili

  Pacat de asa mișto dodon,dacâ avea mus­tâți era sa fie folo­sit mai mult dar fârâ mus­tâți satis­fâ­câ­toare e de unica folosințâ,nu-și dâ sama câ nu lau votat p-u prin­ci­pi­ile care le aduce si care s-t ca scaiu, ci lau votat cei care nu vor sâ res­pecte și sâ invețe limba ROMINÂ, trâesc de zeci de ani și care incurcâ toate ițele spu­nind câ s-m mul­te­na­țio­nali și a.m.d. Care popor nu-i mul­ti­na­țio­nal? Dar întro țarâ cu legi bine puse toatâ lumea res­pectâ sim­țul, tra­di­ți­ile strâ­ve­chi… Dar NIȘTE LEPÂDÂTURI care pun în capul mesei orișice, numai nu RESPECTUL si bunul simț, p-u ași apâra fun­dul și chel­tu­e­lee pier­dute, se bat cu pum­nul în piept și spun câ iei au legi de dezvol­tare si mai dau și din deget câ s-t cineva.? Cine nu-și uitâ nea­mul, strâ­mo­șii este slâ­vit.!…

 • Pingback: DEPUTAŢI VECHI, DOAR CU SALARIU. DEPUTAŢI NOI – CU SRL-URI - Media Source()