De ce Mihai Poalelungi nu a avut contracandidat pentru şefia CSJ?

Mem­brii Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii argu­men­tea­ză pre­zenţa unei sin­gu­re can­di­da­tu­ri pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie prin fap­tul că magis­tra­ţii nu şi-ar dori să-şi asu­me res­pon­sa­bi­li­tă­ţi, pre­fe­rând como­di­ta­tea. Nu este caz sin­gu­lar. Ante­ri­or, pen­tru fun­cţia de vice­preşe­din­te a aces­tei instanţe, în două rân­du­ri, nu a depus acte­le pen­tru a par­ti­ci­pa la con­curs niciun jude­că­tor. Ante­ri­or, şi la şefia Curţii de Apel Chi­şi­nău, actu­a­lul preşe­din­te, Ion Pleş­ca a fost sin­gu­rul dori­tor de a ocu­pa acest post. „Aşa e în 60% din instanţe”, susţi­ne Teo Câr­naţ, repre­zen­tan­tul soci­e­tă­ţii civi­le în Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii.

Con­cur­sul cu un sin­gur can­di­dat pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie (CSJ) a pro­vo­cat pro­tes­te la sedi­ul Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM), orga­ni­za­te de Plat­for­ma „Dem­ni­ta­te şi Ade­văr”, dar şi de repre­zen­tanţii Par­ti­du­lui Nos­tru, dar şi rea­cţii aprin­se în soci­e­ta­te. S-a ară­tat indig­nat de acest con­curs cu un sin­gur can­di­dat şi Amba­sa­do­rul SUA în R. Mol­do­va, James Pet­tit, ţară care a susţi­nut masiv în ulti­mii ani, inclu­siv finan­ci­ar, refor­ma jus­ti­ţi­ei în R. Mol­do­va. „Ce se întâm­plă la CSM? Un sin­gur can­di­dat? Aşa ar tre­bui să ara­te sec­to­rul de jus­ti­ţie refor­mat?”, s-a între­bat, pro­ba­bil retoric, amba­sa­do­rul pe o reţea de soci­a­li­za­re. Mihai Poa­le­lun­gi a fost votat de 9 din cei 12 mem­bri ai CSM, fiind pro­pus ast­fel Par­la­men­tu­lui pen­tru un nou man­dat la şefia CSJ. Un sin­gur mem­bru a votat împo­tri­vă: Tatia­na Rădu­ca­nu. Dumi­tru Vis­ter­ni­cean nu a par­ti­ci­pat la pro­ce­du­ra de vot, iar Mihai Poa­le­lun­gi s-a abţi­nut să-şi dea votul. Am între­bat mai mulţi repre­zen­tanţi ai sis­te­mu­lui jude­că­to­resc de ce, pen­tru cea mai pres­ti­gi­oa­să fun­cţie din jus­ti­ţie, a exis­tat doar un sin­gur can­di­dat.

„Trebuie să-ţi asumi responsabilitate şi răspundere. Nimeni nu doreşte”

Vic­tor Micu, preşe­din­te­le CSM, cre­de că jude­că­to­rii nu doresc fun­cţia de preşe­din­te al CSJ, pen­tru că nu vor să-şi asu­me res­pon­sa­bi­li­tă­ţi. „Toţi ne învi­nu­iesc că a fost un sin­gur can­di­dat. Dar ce să facem, dacă oame­nii nu doresc? Pen­tru a can­di­da la o fun­cţie mana­ge­ri­a­lă, tre­bu­ie să-ţi asu­mi res­pon­sa­bi­li­ta­te şi răs­pun­de­re. Nime­ni nu doreş­te asta. Eu nu cred că exis­tă pre­siu­ne. Sunt vor­be fără aco­pe­ri­re. Poa­te este şi fac­to­rul ăsta. Că tre­bu­ie să mer­gi în Par­la­ment, în faţa depu­ta­ţi­lor şi să ceri votul, iar aco­lo depu­ta­ţii pot face ce vor cu tine. Poa­te este asta un fel de pre­siu­ne”, zice Micu.

La rân­dul său, Dorel Mus­tea­ţă, un alt mem­bru al CSM ne-a amin­tit că, şi acum o săp­tămâ­nă, pen­tru fun­cţia de vice­preşe­din­te al CSJ a fost doar un sin­gur can­di­dat. „Atun­ci, nime­ni nu a zis nimic. Legea nu spu­ne că nu se poa­te. S-a anu­nţat con­curs. Totul a fost trans­pa­rent. Eu nu ştiu de ce cei de la CSJ nu şi-au depus can­di­da­tu­ri­le. Aţi văzut că nu doar la preşe­din­te, dar şi la fun­cţia de vice­preşe­din­te. La cea de vice­preşe­din­te, la pri­me­le două con­cur­su­ri, în gene­ral, nime­ni nu a depus acte­le. Ulte­ri­or, a depus doar dna Rădu­ca­nu”, punc­tea­ză Mus­tea­ţă. „De ce? Pen­tru că, vedeţi acu­ma ce-i… Vedeţi ce ima­gi­ne are jus­ti­ţia? Vedeţi ce s-a întâm­plat ieri (marţi, n.r.)? Cum să vină cine­va şi să-ţi indi­ce când să ridi­ci şi când să nu ridi­ci mâna. Con­si­de­ra­ţi că asta e demo­cra­ţie? Eu cred că, de când dl Poa­le­lun­gi e la CSJ, s-au pro­dus mai mul­te schim­bă­ri. Da, schim­bă­ri bune. Vedeţi acu­ma ce trans­pa­renţă este? Acum este o ini­ţi­a­ti­vă să fie înre­gis­tra­te video şedinţe­le de jude­ca­tă. Noi sun­tem de acord”, spu­ne mem­brul CSM.

554-poalelungi-casa„Nime­ni nu doreş­te să par­ti­ci­pe. Nu uita­ţi că noi, la CSM, de trei ori am anu­nţat con­curs pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al Cole­gi­u­lui Civil, Comer­ci­al şi de Con­ten­cios Admi­nis­tra­tiv, după ce din fun­cţie a ple­cat Sve­tla­na Filin­co­va. Deja din mai 2015 nu se găseş­te omul. La pri­me­le două con­cur­su­ri nu a depus nime­ni. Doar din a tre­ia încer­ca­re cine­va a depus, dar Con­si­li­ul a respins-o”, zice şi Ana­to­lie Ţur­ca­nu, un alt mem­bru al CSM.

„Doar Poalelungi poate obţine votul deputaţilor”

Teo Câr­naţ con­si­de­ră că a făcut chiar inves­ti­ga­ţii la aceas­tă temă. ”Eu tot mi-am pus aceas­tă între­ba­re. Şi la fun­cţia de vice­preşe­din­te a CSJ, tot o sin­gu­ră can­di­da­tu­ră a fost. Şi la cea de preşe­din­te la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, tot doar o sin­gu­ră can­di­da­tu­ră. Mi-am pus şi între­ba­rea de ce, în 60% din instanţe­le de jude­ca­tă, la fun­cţia de preşe­din­te can­di­dea­ză o sin­gu­ră per­soa­nă. Eu am făcut inves­ti­ga­ţii şi am găsit trei expli­ca­ţii. Dacă ne refe­rim la CSJ, am dis­cu­tat cu trei jude­că­to­ri de aco­lo, care în opi­nia mea, meri­tau să-şi îna­in­te­ze can­di­da­tu­ra. Ei mi-au spus că nu puteau con­cu­ra cu Mihai Poa­le­lun­gi, din punct de vede­re pro­fe­sio­nal şi mana­ge­ri­al şi că, dacă era alt can­di­dat, atun­ci can­di­dau. O altă expli­ca­ţie obţi­nu­tă, care e mai aproa­pe de rea­li­ta­te, e că, de fie­ca­re când tre­bu­ie să can­di­de­ze, aceş­ti oame­ni sunt veri­fi­ca­ţi de SIS, de Cole­gi­ul de Eva­lu­a­re. Şi mulţi nu vor asta. Pre­fe­ră să fie lăsa­ţi în pace. Pre­fe­ră como­di­ta­tea şi să vină cât mai rapid vâr­sta de pen­sio­na­re. Eu mă gân­deam că poa­te au fost pre­siu­ni. Dar m-am infor­mat şi am înţe­les că nu a fost nicio pre­siu­ne. Pur şi sim­plu, jude­că­to­rii pre­fe­ră como­di­ta­tea”, cre­de Teo Câr­naţ.

Neo­fi­ci­al, mai mulţi mem­bri ai CSM au avut însă opi­nii mai dife­ri­te de corul voci­lor ce vor­besc des­pre con­for­tul unor pen­sio­na­ri. „Cel care ar dori să can­di­de­ze îşi dă sea­ma că ar tre­bui să-şi asu­me anga­ja­men­te poli­ti­ce şi poa­te şi alte anga­ja­men­te, obs­cu­re. Nime­ni, din cei cu coloa­nă ver­te­bra­lă, nu vrea să-i fie cui­va dator. Dacă cine­va can­di­dea­ză, tre­bu­ie ulte­ri­or să mear­gă pe la fra­cţiu­ni­le par­la­men­ta­re să-i roa­ge să-i dea votul”, ne-a zis un mem­bru al CSM. „Aşa-i regu­la”, ne-a zis, scurt, un alt mem­bru al CSM, atun­ci când l-am între­bat de ce, pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al CSJ, a can­di­dat doar o sin­gu­ră per­soa­nă. „Un alt can­di­dat ar fi fost doar de for­mă, pen­tru că doar Poa­le­lun­gi poa­te obţi­ne votul depu­ta­ţi­lor. Din acest motiv, unii jude­că­to­ri, care puteau can­di­da, nu au dorit să fie mario­ne­te”, ne-a zis un alt mem­bru al CSM.

De ce, în instanţa pe care o con­du­ce din 2012 a fost un sin­gur can­di­dat, Mihai Poa­le­lun­gi, preşe­din­te­le CSJ, nu a dorit să ne spu­nă. Prin inter­me­di­ul secre­ta­rei, aces­ta ne-a trans­mis că nu va comen­ta subiec­tul, iar dacă dorim expli­ca­ţii, atun­ci va tre­bui să ne adre­săm la CSM.

Averea şefului de la CSJ. Fiica, „parteneră” cu finul

Mihai Poa­le­lun­gi are 54 de ani. A fost vice­preşe­din­te la CSJ între 2005 şi 2008, iar între 2008 — 2012, jude­că­tor la Cur­tea Euro­pea­nă a Drep­tu­ri­lor Omu­lui din par­tea R. Mol­do­va. În 2012, a fost pro­pus de mem­brii CSM şi votat de Par­la­ment pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al CSJ. În con­cur­sul de acum patru ani, Poa­le­lun­gi l-a avut con­tra­can­di­dat pe Ion Muru­ia­nu, care însă a obţi­nut doar două votu­ri. În luna iulie 2012, la cin­ci luni după numi­rea în fun­cţia de preşe­din­te al CSJ, Mihai Poa­le­lun­gi, împre­u­nă cu soţia, Ele­na, şi-au cum­pă­rat o casă de lux, cu o valoa­re de pia­ţă de apro­xi­ma­tiv 5 mili­oa­ne de lei, pe str. Nuca­ri­lor din Chi­şi­nău. Imo­bi­lul, indi­cat în toa­te decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te ale magis­tra­tu­lui este unul modern, situ­at într-un car­ti­er select din capi­ta­lă. Pe lân­gă el, Poa­le­lun­gi decla­ră că este pro­pri­e­ta­rul unui apar­ta­ment de 90 m.p., pe care-l împar­te cu doi din­tre copi­ii săi, Mihai şi Vero­ni­ca Poa­le­lun­gi (Rus­nac), cu soţia, Ele­na, dar şi cu soa­cra. Împre­u­nă cu soţia, în 2014, Poa­le­lun­gi decla­ra şi trei auto­mo­bi­le, două Mercedes-uri şi un Suba­ru Fores­ter, pe care le deţin din anii 2008 — 2009.

Vero­ni­ca Rus­nac, fii­ca (29 de ani) preşe­din­te­lui CSJ, deţi­ne, din decem­brie 2011, ½ dintr-un spa­ţiu nelo­ca­tiv de 232,7 m.p. de pe bd. Mir­cea cel Bătrân. „Par­te­ne­ra” fii­cei şefu­lui de la CSJ este Ele­na Mel­ni­ciuc, mama pen­sio­na­ră a preşe­din­te­lui Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni, Oleg Mel­ni­ciuc, care este finul de cunu­nie al şefu­lui CSJ. Aceas­ta deţi­ne cea­lal­tă par­te a încă­pe­rii. Valoa­rea cadas­tra­lă a aces­tui spa­ţiu era esti­ma­tă de expe­rţii cadas­tra­li, în 2009, la 1, 65 mln. de lei. Vero­ni­ca Rus­nac are, în blo­cul din bd. Mir­cea cel Bătrân, şi un apar­ta­ment de pes­te 130 m.p., pe care l-a pro­cu­rat în peri­oa­da 2008 — 2010, atun­ci când clă­di­rea încă se con­stru­ia, iar ea avea 21 — 23 de ani. În 2014, fii­ca şefu­lui CSJ, a donat unei rude un alt apar­ta­ment, din str. Alba Iulia, pe care-l deţi­nea din 2010, apar­ta­ment care, ruda i-l dona­se, la rându-i, acum cin­ci ani. Pre­ci­zăm că, ZdG a scris ante­ri­or că mama lui Oleg Mel­ni­ciuc deţi­ne alte două spa­ţii comer­ci­a­le în Chi­şi­nău, cu o supra­fa­ţă tota­lă de apro­xi­ma­tiv 500 m.p, toa­te în blo­cu­ri con­stru­i­te de com­pa­nia de con­stru­cţii „Bascon­slux”, cea care a ridi­cat blo­cu­ri pen­tru pro­cu­ro­rii şi jude­că­to­rii din R. Mol­do­va. Acest caz a ajuns şi în vizo­rul Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­ta­te, iar, ulte­ri­or, şi în vizo­rul Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te.

În 2014, noul-vechi preşe­din­te al CSJ a avut un sala­riu de 259 mii de lei, alţi 10 mii din acti­vi­ta­tea didac­ti­că şi 195 de mii din pen­sie. Soţia sa, Ele­na Poa­le­lun­gi, care, din ianu­a­rie 2013, este şefa secţi­ei Exe­c­u­to­ri Jude­că­to­reş­ti din cadrul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, a decla­rat un sala­riu de 69 mii de lei şi alţi 26 de mii de pe urma unui con­ce­diu medi­cal. Totu­şi, preşe­din­te­le CSJ este cel mai înstă­rit jude­că­tor din cadrul instanţei pe care o con­du­ce, dacă ne rapor­tăm la veni­tu­ri­le sale decla­ra­te. El deţi­ne în con­tu­ri ban­ca­re 350 mii de euro (pes­te 7 mili­oa­ne de lei). 317 mii sunt ţinu­ţi în con­tu­ri­le de la Vic­to­ri­a­bank, iar alţi 33 de mii într-o ban­că din Stra­s­bo­urg, Franţa. Cel mai pro­ba­bil, banii au fost câş­ti­ga­ţi atun­ci când era jude­că­tor la CtE­DO, unde Poa­le­lun­gi a avut un sala­riu care varia între 15 şi 20 de mii de euro pe lună. Pre­ci­zăm, tot­o­da­tă, că, prac­tic, toa­te bunu­ri­le fami­li­ei Poa­le­lun­gi au fost obţi­nu­te de aceş­tia îna­in­te, sau la scurt timp, după numi­rea lui Mihai Poa­le­lun­gi în fun­cţia de preşe­din­te al CSJ.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. Tatiana Milea

  Pai daca ati­ta opo­zi­tia nu era de acord cu can­di­da­tul Poalelungi,trebuiau sa iden­ti­fi­ce si ei un can­di­dat demn,care poa­te con­cu­ra in plan de com­pe­ten­te pe care le detin pen­tru a face fat­za aces­tei func­tii!

  • artur

   Ide­ea care e , intr-un ogan juri­dic nu se poa­te impli­ca nime­ni ca sa-si puna can­di­da­tul sau care il dores­te.
   Nas­ta­se foar­te bine sti­ce acest lucru , dar ce a facut el cu acel pro­test de 2 bani nu a fost alt­ce­va de cit un PR de prost gust.

 2. alex kooper

  Hai sa nu uitam de ce este indig­nat Nas­ta­se , ii este lui in cot de Cndi­da­tu­ra lui Poa­le­lun­gi . Nas­ta­se este indig­nat de fap­tul ca se vrea la pute­re ,dar e depar­te de rea­li­ta­te si elsi Topii care au supt Mol­do­va ati­tea ani.

  • Gerald Butler

   Opo­zi­tia a avut posi­bi­li­ta­tea sa ina­in­te­ze un can­di­dat, fiind­ca a avut vreo juma­ta­te de an de cind s-a anun­tat con­cur­sul pen­tru aceas­ta func­tie, insa din cite am vazut nu prea s-au gra­bit, ast­fel un alt exem­plu este Maia San­du care a refu­zat sa fie can­di­dat la func­tia de guver­na­tor al ban­cii natio­na­le.

 3. Reformatorul

  Eu sa fi sti­ut ca e pri­ma sedin­ta in care Mihai e sin­gu­rul can­di­dat, avea s afiu si eu deran­jat ca nu-i demo­cra­tic, dar asa oame­ni buni nu puteam sta la infi­nit fara pre­se­din­te la CSJ…

 4. Iacob Tofan

  Ce am făcut Eu pen­tru Stat ?
  Ce a făcut Sta­tul pen­tru Mine ?

  Domni­lor și Doam­ne­lor, am învi­at.
  Acel om spur­cat, care pose­dă foto­gra­fia mea ca cada­vru, acel om jos­nic și tică­los, care m-a adus la așa o sta­re, să fie bles­te­ma­ți de tot popo­rul.

  13.02.2016

  Refe­ri­tor la inca­pa­ci­ta­tea Dem­ni­ta­ri­lor de Stat de a înlă­tu­ra dis­cri­mi­na­rea cetă­țe­ni­lor sim­pli, chiar și a pro­pri­i­lor părin­ți

  Am mun­cit pe tără­mul peda­go­gic 50 de ani.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­ta­te peda­go­gi­că (am petre­cut cir­ca 50 de mii de ore aca­de­mi­ce în fața ele­vi­lor, fără hal­tu­ră), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de mun­că de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Miha­il Sado­vea­nu” din or. Cup­ci­ni, chiar dacă acti­vam cu jumă­ta­te de sala­riu.
  Am aflat, că Pre­șe­din­te­le Nico­lae Timofte are o pen­sie de 18 mii de lei și un sala­riu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin min­te cîte mii de lei a înca­sat la momen­tul ieși­rii la pen­sie pen­tru anii ser­viți, însă nu știu cui a ser­vit.
  Ce a făcut acest om pen­tru Repu­bli­ca Mol­do­va ca să pri­meas­că unul sin­gur cît 36, dar chiar mai mul­ți, pen­sio­na­ri din rîn­dul oame­ni­lor sim­pli? Meda­lii știu că a împăr­țit și la tîlha­ri.
  Mai știu, că min­ciu­na spu­să bîl­bîit de Preşe­din­te­le Nico­lae Timofti în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­to­ri ai cana­lu­lui TV Mol­do­va 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­do­va în Direct” a acțio­nat asu­pra Cur­ții Con­sti­tu­ţio­na­le,
  care după nouă luni de la sesi­za­rea depu­să de depu­ta­tul Ser­giu Sîr­bu la 6 sep­tem­brie 2012, a emis hotă­rîrea dis­cri­mi­na­to­rie din 23 apri­lie 2013 care a numit Con­sti­tu­ţio­na­lă eli­be­ra­rea din func­ție a peda­go­gi­lor, care au atins vîr­sta de pen­sio­na­re, con­trar Con­sti­tu­ți­ei RM în vigoa­re.
  Ace­eași min­ciu­nă bîl­bîi­tă l-a impus pe Radu Pan­țîru să-mi declare res­pin­să cere­rea mea de la CEDO, cu un motiv fic­tiv.
  Mai bine de 300 de zile scriu pe dife­ri­te site-uri des­pre fap­tul (cau­za con­dam­nă­rii mele la moar­te de către dobi­toa­ce ), că Legea des­pre Sala­ri­za­re și Legea de Pen­sio­na­re a RM sînt niș­te Legi Dis­cri­mi­na­to­rii pen­tru cetă­țe­nii sim­pli ai RM pe mai mul­te cri­te­rii.
  Dem­ni­ta­rii de Stat sînt niș­te ipo­cri­ți, care se gîn­desc numai la pro­pri­i­le buzu­na­re.
  Dem­ni­ta­rii de Stat sus­țin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Aceas­tă sus­ți­ne­re se mani­fes­tă prin urmă­toar­te­le fap­te:
  1. Prin emi­te­rea Deci­zi­i­lor, Hotă­rî­ri­lor și Legi­lor strîm­be și nechi­b­zu­i­te.
  2. Dem­ni­ta­rii de Stat, ști­ind des­pre fur­tul bani­lor cu sacii de la băn­ci­le Sta­tu­lui au tăcut, adi­că au demon­strat com­pli­ci­ta­tea lor la acel furt.
  3. Dem­ni­ta­rii de Stat nu efec­tu­ia­ză modi­fi­că­ri în Legea des­pre Sala­ri­za­re, care per­mi­te ca une­le per­soa­ne să pri­meas­că sala­rii de mili­oa­ne iar cei de rînd abea să ajun­gă la 1-2 mii de lei lunar.
  4. Dem­ni­ta­rii de Stat pri­mesc Îndem­ni­za­ții pen­tru anii mun­ci­ți în cazul ieși­rii la pen­sie, iar popo­rul sim­plu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțe­lea­gă că Legea actu­a­lă de Pen­sio­na­re, care asi­gu­ră:
  Achi­ta­rea pen­si­ei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publi­că cu 50% din mări­mea sta­bi­li­tă – de la buge­tul asi­gu­ră­ri­lor soci­a­le de stat şi 50% – de la buge­tul de stat.
  Mări­mea sta­bi­li­tă a pen­si­ei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publi­că repre­zin­tă 75 % din sala­ri­ul lunar.
  Mări­mea sta­bi­li­tă a pen­si­ei cate­go­ri­i­lor, care repre­zin­tă majo­ri­ta­tea popu­la­ți­ei RM repre­zin­tă 27% din sala­ri­ul lunar, dis­cri­mi­nea­ză popo­rul sim­lu, care repre­zin­tă majo­ri­ta­tea popu­la­ți­ei RM.
  5. Dem­ni­ta­rii de Stat per­mit ca jude­că­to­rii din RM să per­fec­te­ze “spă­la­rea de bani” din Rusia și alte sta­te.
  6. Vale­riu Guma – cul­mea cul­pe­lor Jude­că­to­ri­lor mol­do­ve­ni.
  Domni­lor jude­că­to­ri, oare n-a venit vre­mea să aveți măcar un picuț de soves­te ome­neas­că?
  7. Dem­ni­ta­rii de Stat au adop­tat în întu­ne­ri­cul nop­ții un nou guvern con­ve­na­bil numai lor.
  8. Pen­tru trei ani de guver­na­re depu­ta­ții corup­ți umblă ca un k… într-o căl­da­re.
  Leul s-a deva­lo­ri­zat cu pes­te 30 %, infla­ția a con­sti­tu­it pes­te 15 %, au cres­cut și pre­țu­ri­le, iar pen­si­i­le vor fi inde­xa­te numai cu 10 %. Unde-i echi­ta­tea, Domni­lor ?????
  Lip­sa actu­a­lei cla­se poli­ti­ce la Foru­mul Civic din 29.01.2016 demon­strea­ză cu pri­so­sin­ță carac­te­rul acti­vi­tă­ții cla­sei poli­ti­ce actu­a­le: numai „pe întu­ne­ric”.
  Ale­ge­rea Șefu­lui CSJ – ulti­ma potlo­gă­rie a Jus­ti­ți­ei Mol­do­ve­nești con­tra voin­ței Soci­e­tă­ții Civi­le, popo­ru­lui RM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *