Părinţii suspecţilor de la Străşeni: Între divorţuri şi puşcărie

Cei patru mino­ri acu­za­ti ca au par­ti­ci­pat la cri­ma de la Stră­şe­ni din noap­tea de 25 noiem­brie 2016 pro­vin din fami­lii cu difi­cul­ta­ti. Doi din­tre părinţi au ispă­şit pedep­se cu închi­soa­rea, tatăl tână­ru­lui acu­zat ca  a insti­gat la cri­mă fiind recent eli­be­rat din închi­soa­re pen­tru con­sum de dro­gu­ri, într-un dosar în care fiul minor a fost unul din­tre mar­to­rii prin­ci­pa­li. În urmă cu trei luni, mama celui mai mic din­tre sus­pe­cţi, sin­gu­rul aflat în liber­ta­te dato­ri­tă pre­ve­de­ri­lor lega­le lega­te de vâr­stă, a fost pedep­si­tă cu o amen­dă de 300 de lei de către Jude­că­to­ria Stră­şe­ni pen­tru „neîn­de­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor de întreţi­ne­re, edu­ca­re şi instru­i­re a copi­lu­lui”. La înce­pu­tul lunii august, mino­rul a fost dus în comă alco­o­li­că în secţia de rea­ni­ma­re a Spi­ta­lu­lui din Stră­şe­ni, fiind găsit fără cunoş­tinţă în apro­pi­e­rea lice­u­lui în care era înma­tri­cu­lat, dar pe care nu-l frec­ven­ta. Pro­fe­so­rii, veci­nii, dar şi rude­le celor patru băieţi cu care ZdG a dis­cu­tat, redau isto­rii tul­bu­ră­toa­re des­pre via­ţa şi com­por­ta­men­tul aces­to­ra.

Eugen Zagor­je­vs­chi acum câți­va ani

Eugen Zagor­je­vs­chi, pore­clit „Zaga”, are 15 ani, pe care i-a împli­nit în luna mar­tie. El era pri­e­te­nul Cris­ti­nei, fata de 14 ani, uci­să cu bes­ti­a­li­ta­te, în noap­tea de 25 noiem­brie 2016, gasi­ta într-o clă­di­re aban­do­na­tă din cen­trul ora­şu­lui Stră­şe­ni. „Zaga” a fost pri­mul din cei patru mino­ri, anche­ta­ţi în dosa­rul penal, care ar fi lovit în vic­ti­mă. La cei 15 ani şi jumă­ta­te, mino­rul are o via­ţă tumul­toa­să, la fel ca şi tatăl său.

A crescut cu tatăl consumator de droguri

Eugen Zagor­je­vs­chi

Ser­giu şi Liu­ba Zagor­je­vs­chi, părinţii lui Eugen, sunt divorţa­ţi. După divorţ, mama a ple­cat în Ita­lia, iar băi­a­tul a rămas în gri­ja tată­lui. În 2014, Ser­giu Zagor­je­vs­chi, tatăl lui Eugen, a fost jude­cat pen­tru păs­tra­rea sub­stanţe­lor nar­co­ti­ce la domi­ci­li­ul său. În urma per­che­zi­ţi­i­lor efec­tu­a­te de către cola­bo­ra­to­rii Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie (IP) Stră­şe­ni în febru­a­rie 2014, într-un dulap ampla­sat lân­gă dor­mi­tor a fost depis­ta­tă o cutie de car­ton în care se aflau 3 serin­gi goa­le, o seringă de 3 ml cu un lichid inco­lor, 5 bucă­ţi de folie din sta­ni­ol îmbi­ba­te cu sub­stanţă brun-cenuşie, un pacheţel din hâr­tie de culoa­re vio­le­tă în care era praf de culoa­re cafe­nie, un pachet de hâr­tie de culoa­re ver­de în care era praf de culoa­re albă şi 2 fla­coa­ne din sti­clă. Lân­gă o nop­ti­e­ră care era ampla­sa­tă tot în oda­ia unde se afla dor­mi­to­rul, la podea, s-a depis­tat şi s-a ridi­cat o sti­clă din mate­ri­al poli­me­ric trans­pa­rent cu volu­mul de 0,5 l. Toa­te obiec­te­le au fost ridi­ca­te, iar rapor­tul de exper­ti­ză a ară­tat că sub­stanţe­le găsi­te repre­zen­tau răşi­nă de can­na­bis. După exa­mi­na­rea medi­ca­lă la care a fost supus, s-a demon­strat că Ser­giu Zagor­je­vs­chi mani­fes­ta con­se­cinţe ale con­su­mu­lui de opi­um şi câne­pă.

Eugen Zagor­je­vs­chi

În şedinţa de jude­ca­tă, băr­ba­tul şi-a recu­nos­cut vina şi a decla­rat că îi pare rău pen­tru fap­ta comi­să. Totu­şi, el i-a spus jude­că­to­ru­lui că a fumat sub­stanţe nar­co­ti­ce din cau­za dure­ri­lor de măsea, la pro­pu­ne­rea unui cunos­cut, şi că, ulte­ri­or, nu a mai făcut acest gest. Ser­giu Zagor­je­vs­chi a mai decla­rat că sub­stanţe­le inter­zi­se depis­ta­te la el în oda­ie au fost adu­se de un alt cunos­cut şi că ele ar fi fost strân­se de pe teri­to­ri­ul Ofi­ci­u­lui Sta­re Civi­lă Stră­şe­ni. Atun­ci, jude­că­to­rul Igor Chi­roş­ca l-a ier­tat. În sen­tinţa emi­să de aces­ta se menţio­nea­ză că instanţa a ţinut cont de fap­tul că incul­pa­tul se căieş­te, că deşi se carac­te­ri­zea­ză nega­tiv la locul de trai, se află la evi­denţa medi­cu­lui nar­co­log cu dia­gnos­ti­cul „con­su­ma­tor multi-drog” şi are la întreţi­ne­re doi copii mino­ri. Ast­fel, s-a con­si­de­rat că „este posi­bi­lă corec­ta­rea lui fără izo­la­rea de soci­e­ta­te”, aplicându-i-se o pedeap­să de şase luni de închi­soa­re, cu sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei pe un ter­men de pro­bă de un an. În sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni se pre­ci­zea­ză că Ser­giu Zagor­je­vs­chi, tatăl lui Eugen „Zaga”, a fost ante­ri­or „con­dam­nat pen­tru alte fap­te”.

Apar­ta­men­tul în care a locu­it fami­lia Zagor­je­vs­chi

Condamnarea tatălui cu fiul minor în calitate de martor

Lucru­ri­le însă nu s-au oprit aici. Câte­va luni mai târ­ziu, în octom­brie 2014, în tim­pul efec­tuă­rii altor per­che­zi­ţii la domi­ci­li­ul lui Ser­giu Zagor­je­vs­chi, au fost ridi­ca­te 2 părţi supe­ri­oa­re de bute­lie din masă plas­ti­că şi 14 serin­gi. În urma exper­ti­zei s-a con­sta­tat că depu­ne­ri­le de pe 2 serin­gi ară­tau urme de răşi­nă de can­na­bis, în depu­ne­ri­le altor 5 serin­gi s-a depis­tat hero­i­nă, iar în cele din alte 3 serin­gi s-a găsit metam­fe­ta­mi­nă. În alte serin­gi s-au găsit urme de alca­lo­izi ati­vi ai opi­u­mu­lui, mor­fi­nă, code­i­nă, pre­cum şi deri­va­te­le lui, hero­i­nă şi dio­ni­nă.

Pe 15 mar­tie 2016, chiar de ziua mino­ru­lui Eugen, Judec­to­ria Stră­şe­ni l-a con­dam­nat pe Ser­giu Zagor­je­vs­chi, tatăl său, la 8 luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re în peni­ten­ci­ar de tip-semiînchis. În dosar, dar şi la dezmă­ţul tată­lui său, mino­rul, aflat în arest după ce a par­ti­ci­pat la uci­de­rea Cris­ti­nei, a fost mar­tor. „Zaga” a fost audi­at în instanţă şi a ţinut par­tea tată­lui său, ambii având o ipo­te­ză simi­la­ră. Cei doi au decla­rat că sub­stanţe­le nar­co­ti­ce au ajuns în casă după ce Eugen, împre­u­nă cu un pri­e­ten, Arti­om, ar fi mătu­rat prin cori­dor şi ar fi depis­tat mai mul­te sti­cle şi serin­gi, pe care le-au adus în casă pen­tru că puteau fi uti­li­za­te la aprin­de­rea focu­lui. Jude­că­to­rii de la Stră­şe­ni şi Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău au apre­ciat însă cri­tic decla­ra­ţi­i­le lui Eugen Zagor­je­vs­chi, con­sta­tând că aces­ta ar fi putut fi influ­enţat de tatăl său pen­tru a depu­ne măr­tu­rii min­ci­noa­se.

În mai 2016, CA Chi­şi­nău a menţi­nut sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni emi­să în luna mar­tie. Jude­că­to­rii au sta­bi­lit ca Eugen Zagor­je­vs­chi, care avea exact 15 ani în momen­tul reţi­ne­rii tată­lui său, să ajun­gă sub tute­la Dire­cţi­ei Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Fami­li­ei din Stră­şe­ni.

Blo­cul în care a locu­it fami­lia Zagor­je­vs­chi

La 16 ani în clasa a 6-a. „Nu poate să nu facă nişte prostii”

Eugen Zagor­je­vs­chi nu a ajuns însă într-un cen­tru de pla­sa­ment pen­tru că, în mai 2016, în ţară a reve­nit mama sa, Liu­ba. Aceas­ta a mers la gim­na­zi­ul „Mihai Vitea­zul” din Stră­şe­ni, aco­lo unde băi­a­tul era înma­tri­cu­lat, şi i-a ridi­cat acte­le, exprimându-şi dorinţa de a-l lua pe Eugen, cu ea, în Ita­lia.

Deşi avea 15 ani şi jumă­ta­te, spu­ne Lud­mi­la Cube, direc­toa­rea gim­na­zi­u­lui „Mihai Vitea­zul”, „Zaga” era abia în cla­sa a 6-a, după ce a rămas repe­tent în câte­va rân­du­ri. „După vâr­stă, Zagor­je­vs­chi tre­bu­ia să ter­mi­ne cla­sa a 9-a anul tre­cut, dar era în cla­sa a 6-a. Rămâ­nea cla­sa. A fost la şcoa­la rusă, apoi la şcoa­la spor­ti­vă şi după asta a venit încoa­ce. El îi aşa un băi­at care nu poa­te să nu facă niş­te pros­tii”, remar­că direc­toa­rea. Şi pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re, „Zaga” demon­strea­ză un com­por­ta­ment pro­vo­ca­tor, apă­rând în ima­gi­ni în timp ce fumea­ză sau con­su­mă bău­tu­ri alco­o­li­ce.

Gim­na­zi­ul „Mihai Vitea­zul” din Stră­şe­ni

Am încer­cat să dis­cu­tăm cu Ser­giu Zagor­je­vs­chi, care, ofi­ci­al, a ispă­şit cele 8 luni de puş­că­rie la mij­lo­cul lunii noiem­brie. L-am cău­tat pe aces­ta la locul său de domi­ci­liu. Astăzi, locu­inţa în care, de fapt, toa­tă fami­lia Zagor­je­vs­chi îşi are viza de reşe­dinţă, afla­tă într-un bloc sinis­tru, cu două nive­lu­ri din or. Stră­şe­ni, este pusă sub seches­tru, chiar dacă, ofi­ci­al, aceas­ta nici măcar nu este înre­gis­tra­tă la orga­ne­le cadas­tra­le. În inte­ri­o­rul blo­cu­lui domi­nă întu­ne­ri­cul. Uşa odă­ii în care au locu­it ante­ri­or Ser­giu, Liu­ba şi Eugen Zagor­je­vs­chi are o gau­ră, iar în inte­ri­or puteau fi obser­va­te mai mul­te anve­lo­pe, scân­du­ri, dar şi câte­va hai­ne pe un uscă­tor de rufe. Veci­nii sunt reti­cenţi atun­ci când încer­ci să dis­cu­ţi cu ei des­pre fami­lia Zagor­je­vs­chi, însă afir­mă că nu i-au mai văzut pe aco­lo în ulti­me­le luni.

La 13 ani, protejat de lege: mama, pedepsită cu amendă de 300 de lei

Un alt minor acu­zat de crim din Stră­şe­ni este  Vita­lie Gâr­neţ. Aces­ta are 13 ani şi zece luni, iar Codul Penal şi cel de Pro­ce­du­ră Pena­lă nu per­mit orga­ne­lor de drept reţi­ne­rea şi nici măcar anche­ta­rea copi­i­lor care nu au împli­nit vâr­sta de 14 ani. „Pen­tru ast­fel de cazu­ri, legea ar tre­bui să aibă exce­pţii, să fie un meca­nism care eva­lu­ea­ză capa­ci­ta­tea de a înţe­le­ge şi per­ce­pe lucru­ri­le, pen­tru că, de fapt, eli­be­ra­rea de răs­pun­de­re a mino­ri­lor are la bază fap­tul că ei la aceas­tă vâr­stă nu sunt pe deplin dezvol­ta­ţi şi nu înte­leg fap­te­le comi­se”, pre­ci­zea­ză avo­ca­tul Dumi­tru Petru Sli­u­sa­ren­co, suge­rând că ar fi nevo­ie de o modi­fi­ca­re a legi­sla­ţi­ei.

Casa fami­li­ei Gâr­neţ

Până atun­ci, desi are legea de par­tea sa, Vita­lie Gâr­neţ duce o via­ţă par­că des­prin­să din fil­me­le de groa­za. A cres­cut doar cu mama, dar care e fos­tă con­dam­na­tă. Tatăl său nu este cetă­ţean al R. Mol­do­va şi, cel mai pro­ba­bil, cei doi nici măcar nu s-au cunos­cut. Cu doar câte­va luni îna­in­te de omo­rul fetei de la Stră­şe­ni, Nata­lia Gâr­neţ, mama lui Vita­lie, a fost amen­da­tă de Jude­că­to­ria Stră­şe­ni cu 300 de lei, fiind găsi­tă vino­va­tă de „neîn­de­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor de întreţi­ne­re, edu­ca­re şi instru­i­re a copi­lu­lui”. La înce­pu­tul verii, la numă­rul scurt 903 au fost soli­ci­ta­ţi medi­cii, după ce Vita­lie a fost găsit fără cunoş­tinţă. Dia­gno­za: into­xi­ca­ţie de eti­o­lo­gie necu­nos­cu­tă. Comă. Inter­nat în secţia de rea­ni­ma­re. Când şi-a reve­nit, aces­ta le-a spus poli­ţi­ş­ti­lor că a ser­vit bău­tu­ri alco­o­li­ce pe teri­to­ri­ul sta­dio­nu­lui lice­u­lui Mihai Emi­ne­scu. „Mul­te nu poa­te comu­ni­ca deo­a­re­ce a ser­vit alco­ol şi nu-şi adu­ce amin­te ce s-a întâm­plat”, se menţio­nea­ză în hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni din 9 sep­tem­brie 2016, prin care mama sa, Nata­lia, a fost recu­nos­cu­tă vino­va­tă şi obli­ga­tă să achi­te o amen­dă de 15 uni­tă­ţi con­venţio­na­le, echi­va­len­tul pe atun­ci a 300 de lei. Hotă­rârea a fost lua­tă de jude­că­to­rul Igor Chi­roş­ca, cel care a jude­cat ante­ri­or şi dosa­rul tată­lui lui Eugen Zagor­je­vs­chi.

Lice­ul „Mihai Emi­ne­scu” din Stră­şe­ni

„Noi n-am văzut aşa copil cu aşa probleme”

Beţia de pe teri­to­ri­ul lice­u­lui este însă doar un epi­sod minor din via­ţa lui Vita­lie Gâr­neţ. Pro­fe­so­rii lice­u­lui unde aces­ta este înma­tri­cu­lat redau isto­rii de-a drep­tul tul­bu­ră­toa­re cu impli­ca­rea aces­tu­ia. „Este ieşit de sub con­tro­lul părinţi­lor. Poli­ţia ştie ches­tia asta foar­te bine. Sunt vreo patru fra­ţi. Vita­lie mer­ge ca neş­co­la­ri­zat. El a fost anul tre­cut la Chi­şi­nău într-un cen­tru de rea­bi­li­ta­re. Avea ceva pro­ble­me cu sis­te­mul ner­vos, după care el a aban­do­nat şcoa­la, nu a mai frecventat-o. Când îl mai găseam, îl adu­ceam la şcoa­lă. El din cla­se­le pri­ma­re e pro­ble­ma­tic. Fura de la copii, se vedea că are ceva… Şi mama, tot, se vede că, din start, nu corect a luat dru­mul să-l edu­ce şi băi­a­tul tare e, să zic aşa aşa, conş­ti­ent de ce face. E conş­ti­ent însă că nu are 14 ani şi nu are nime­ni ce să-i facă”, rela­tea­ză Tatia­na Tro­ian, direc­toa­rea lice­u­lui Mihai Emi­ne­scu din Stră­şe­ni, com­ple­ta­tă de fos­ta direc­toa­re, Sve­tla­na Cio­ba­nu. „Cu dân­sul foar­te mult s-a lucrat, încă de la gră­di­ni­ţă. El de atun­ci se vedea că e copil cu pro­ble­me. El în cla­sa a 2-a tot a făcut pro­ble­me mari aici, am che­mat poli­ţia. Lucra psi­ho­lo­gul cu el. Copi­lul era cu pro­ble­me. Noi cre­dem că din fami­lie se trag toa­te. În pri­mul rând, cât copi­lul era mic, maică-sa era deţi­nu­tă…”, pre­ci­zea­ză Cio­ba­nu.

„Când era în cla­sa a 4-a, avea pe masă o sti­clu­ţă cu apă dul­ce, dar el ceva a mai tur­nat aco­lo. A băut de aco­lo şi şi-a pier­dut cunoş­tinţa. Învă­ţă­toa­rea mai nu a leşi­nat şi ea. Am che­mat poli­ţia, am che­mat ambu­lanţa. Până a venit însă sal­va­rea şi poli­ţia el s-a tre­zit şi l-a bătut pe direc­to­rul adjunct cu picioa­re­le, l-a zgâri­at, i-a făcut vână­tăi şi a fugit. Noi l-am dus la psi­hia­tru, l-am dus la nar­co­log şi l-au inter­nat la Chi­şi­nău… Vă spun sin­cer, eu am 20 de ani de când lucrez în şcoa­lă. Noi n-am văzut aşa copil cu aşa pro­ble­me, cu aşa devi­e­ri în com­por­ta­ment. Noi aşa şi spu­neam, hai­deţi ceva să facem că el până n-o să omoa­re pe cine­va să stea închis n-o să… Dar, legea nu per­mi­te şi nime­ni nu a putut să-i facă nimic”, expli­că fos­ta direc­toa­re a lice­u­lui.

Pro­fe­so­rii lice­u­lui „Mihai Emi­ne­scu” ne ara­tă docu­men­te­le în care sunt înre­gis­tra­te toa­te inci­den­te­le cu impli­ca­rea lui Vita­lie Gâr­neț

„Cu o mână în gips, dar cu alta a furat portmoneul”

„El venea la şcoa­lă câte­va zile, ne bătea copi­ii, îi şan­ta­ja… La spi­tal, s-a dus cu mâna rup­tă să i-o pună în gips. Ne-a sunat medi­cul şi ne întrea­bă: „Dvs­tră şti­ţi ce copil aveţi în şcoa­lă?” Cu o mână în gips, dar cu alta i-a furat port­mo­ne­ul. El şi într-un viol ni s-a spus că a fost impli­cat şi a fost reţi­nut pe o lună şi ceva de poli­ţia din sect. Cio­ca­na, Chi­şi­nău. Asta ne-au spus cei de la Inspec­to­rat. A fost însă eli­be­rat deo­a­re­ce, la fel ca acum, nu avea vâr­sta pen­tru a fi tras la răs­pun­de­re. Dar, el conş­ti­ent îi atra­ge pe cei mai mari. Şti­ţi, noi de mul­te ori când îl vedeam cum rea­cţio­nea­ză şi cum vor­beş­te, chiar şi psi­ho­lo­gul spu­nea că, dacă nu l-ar vedea, ar cre­de că el deja a stat în puş­că­rie şi ştie niş­te ches­tiu­ni care se întâm­plă aco­lo. El pro­ce­dea­ză ca un om mare, ca un fost deţi­nut. Şi nu ştim de unde vine asta. Că mama a fost deţi­nu­tă şi i-a învă­ţat niş­te lucru­ri… nu ştim”, poves­tesc pro­fe­so­rii Lice­u­lui Mihai Emi­ne­scu.

Repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­ei ne-au ară­tat mai mul­te demer­su­ri în adre­sa Poli­ţi­ei şi a auto­ri­tă­ţi­lor loca­le prin care cereau ante­ri­or loca­li­za­rea lui Vita­lie şi adu­ce­rea forţa­tă la lecţii. De cele mai mul­te ori însă încer­că­ri­le eşu­au. „Mino­rul Gâr­neţ Vita­lie pre­zin­tă un com­por­ta­ment nea­dec­vat, delic­vent, care se mani­fes­tă prin fuga de aca­să cu săp­tămâ­ni­le… Până în pre­zent copi­lul a aban­do­nat şcoa­la, con­su­mă tut­un şi sub­stanţe toxi­ce. Toa­te încer­că­ri­le de a solu­ţio­na pro­ble­ma nu au adus niciun rezul­tat”, se menţio­nea­ză în unul din aces­te demer­su­ri din octom­brie 2014, atun­ci când Vita­lie nu avea 12 ani împli­ni­ţi. Acum un an, în noiem­brie 2015, admi­nis­tra­ţia lice­u­lui era infor­ma­tă de către Pri­mă­ria Stră­şe­ni des­pre fap­tul că s-a con­vo­cat Con­si­li­ul pen­tru Pro­te­cţia Drep­tu­ri­lor Copi­lu­lui. La acea şedinţă s-a pre­zen­tat buni­ca fra­ţi­lor Gâr­neţ. Aceas­ta a fost aver­ti­za­tă că dacă nu se va schim­ba com­por­ta­men­tul copi­i­lor, fii­ca sa, Nata­lia, va fi decă­zu­tă din drep­tu­ri­le părin­teş­ti. Feme­ia a pro­mis auto­ri­tă­ţi­lor că se va impli­ca cu mai mul­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te în edu­ca­rea nepoţi­lor.

Bunelul minorului: „Bunica chiar îl bătea câteodată, dar…”

Am încer­cat să dis­cu­tăm cu Nata­lia Gâr­neţ, mama lui Vita­lie, dar şi cu el. La domi­ci­li­ul ofi­ci­al, o casă modes­tă din Stră­şe­ni, am găsit însă poar­ta blo­ca­tă cu o buca­tă de lemn în loc de lacăt. Am dis­cu­tat cu bune­lul lui Vita­lie, care locu­ieş­te tot în Stră­şe­ni. Repre­zen­tanţii lice­u­lui ne-au spus că aces­ta ar fi încer­cat să-i schim­be com­por­ta­men­tul mino­ru­lui, fiind, împre­u­nă cu soţia, mult mai inte­re­sat de soar­ta mino­ru­lui decât pro­pria lui mamă.

„Vita­lie este acum aca­să. El zice că nu a făcut nimic. El pur şi sim­plu a fost aco­lo. El asta spu­ne şi plân­ge. Zice că atun­ci când cei­la­lţi au înce­put s-o loveas­că pe fată, a ple­cat. Eu am fost cu el la Poli­ţie unde el a spus asta. Nu a fost mama lui pen­tru că era la lucru… Da, el e un băi­at huli­ga­nic, dar s-a jurat că nu a lovit în fată. El tot a fost bătut atun­ci. Când l-am văzut, avea vână­tăi. Am înţe­les că au încer­cat să-l impu­nă şi pe el să loveas­că. Ştiu că fura şi bani. Buni­ca chiar îl bătea câteo­da­tă, dar… Mama lui a fost con­dam­na­tă ante­ri­or, însă i s-a întins o cur­să. A fost acu­za­tă că ducea femei în Cipru… Pe urmă a fost amnis­ti­a­tă. Tatăl e prin Ucrai­na. Ştim des­pre el că nu a fost un om bun. Vita­lie spu­ne că se sim­te rău. Eu de mul­te ori îi zic să fie ca băieţii de aici, să mear­gă să joa­ce fotbal, să fie alt­fel. Dar, fără rezul­tat”, poves­teş­te bune­lul lui Vita­lie Gâr­neţ.

Ana­to­lie Gul­co cu mama sa

Mama unui suspect: „Dacă el îi vinovat, el trebuie să răspundă, nu?”

Părinţii lui Ana­to­lie Gul­co, al tre­i­lea minor inves­ti­gat în dosa­rul cri­mei de la Stră­şe­ni sunt divorţa­ţi. În 2010, con­form unei hotă­râri a Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni, Igor şi Mari­a­na Gul­co s-au des­pă­rţit. Ana­to­lie avea atun­ci doar 10 ani, iar sora sa, cu un an mai puţin. Cea care a cerut divorţul a fost mama copi­i­lor, motivându-şi ges­tul prin fap­tul că „nu mai au înţe­le­ge­re în fami­lie, per­ma­nent se iscă cer­tu­ri, pârâ­tul face abuz de alco­ol, scan­da­lu­ri. Nu întreţi­ne copi­ii”.

Ana­to­lie Gul­co

Instanţa a sta­bi­lit că părţi­le nu locu­iau împre­u­nă deja de un an şi nu se aju­tau reci­proc, ast­fel că a dis­pus accep­ta­rea cere­rii de divorţ, cu sta­bi­li­rea domi­ci­li­u­lui celor doi copii mino­ri cu mama, Mari­a­na Gulco-Lupu. Aceas­ta este anga­ja­tă a Între­prin­de­rii Muni­ci­pa­le „Gos­po­dă­ri­rea Ape­lor Stră­şe­ni”, în fun­cţia de şefă a ser­vi­ci­u­lui per­so­nal.

Mama lui Ana­to­lie Gul­co spu­ne că, deşi în urma pro­ce­su­lui de jude­ca­tă tute­la asu­pra fiu­lui i-a reve­nit, Ana­to­lie, de mai bine de doi ani, locu­ia mai mult la tatăl lui. Ea susţi­ne că nu a reu­şit să vor­beas­că cu fiul ei după reţi­ne­re. „Tatăl lui se ocu­pă de asta. Tre­bu­ie unul din părinţi, dar eu lucrez, tatăl lui e aca­să şi de asta el se ocu­pă”. Între­ba­tă dacă a obser­vat pro­ble­me de com­por­ta­ment la Ana­to­lie, feme­ia spu­ne că aces­ta era „ca toţi băieţii de vâr­sta lui”.

Igor Gul­co, tatăl

„Cum… pro­ble­ma­tic… nu chiar pro­ble­ma­tic. Ca băieţii la vâr­sta lui, dar aşa ca să facă… să aibă aşa… nici nu ştiu cum să… să-i trea­că prin cap aşa să facă, nu ştiu. Nu pot să spun nimic de atâ­ta că nu ştim nimic ce-i aco­lo. Dacă el îi vino­vat, el tre­bu­ie să răs­pun­dă, nu?”, zice feme­ia.

Pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re, Ana­to­lie Gul­co apa­re cu pse­u­do­ni­mul „Volk” (lup) şi are mai mul­te foto­gra­fii însoţi­te de un lim­baj vul­gar. Liud­mi­la Cube, direc­toa­rea gim­na­zi­u­lui Mihai Vitea­zul şi fos­tă pro­fe­soa­ră a lui Gul­co, îl des­crie pe aces­ta ca fiind, la fel ca şi cei­la­lţi mino­ri din dosar, „pro­ble­ma­tic încă din anii de şcoa­lă”. „El când voia venea, când nu – nu. El tot tim­pul se ară­ta lider, dar lider nu în sen­sul fru­mos al cuvân­tu­lui. Îi plă­cea să obij­du­ias­că pe cine­va sau să… Per­ma­nent erau invi­ta­ţi părinţii la şcoa­lă, per­ma­nent era invi­tat bune­lul”, afir­mă direc­toa­rea.

Cazul Vlad: „Ambele părţi sunt responsabile pentru destrămarea familiei”

Vita­lie Vlad

Vita­lie Vlad, pore­clit „Zaiaţ” (iepu­re), cel mai mare din­tre mino­rii impli­ca­ţi în omo­rul de la Stră­şe­ni, a pără­sit ţara şi a fost găsit ulte­ri­or de către poli­ţia din Unga­ria. Aces­ta a ple­cat de pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va la data de 27 noiem­brie 2016, la două zile de la comi­te­rea cri­mei. A fost loca­li­zat pe 6 decem­brie şi reţi­nut, iar acum urmea­ză să fie extră­dat auto­ri­tă­ţi­lor din R. Mol­do­va.

Vita­lie Vlad pro­vi­ne dintr-o fami­lie a cărui părinţi sunt divorţa­ţi. O hotă­râre în acest sens a fost emi­să de Jude­că­to­ria Stră­şe­ni în 2013. Ala Vlad, mama lui Vita­lie, a menţio­nat în faţa jude­că­to­ru­lui că „a eşu­at căsă­to­ria cu pârâ­tul deo­a­re­ce nu mai au înţe­le­ge­re. Rela­ţi­i­le s-au răcit. Au deve­nit per­soa­ne stră­i­ne unul pen­tru altul. Toa­te încer­că­ri­le de a păs­tra fami­lia au eşu­at”.

Ala Vlad, mama

Ser­giu Vlad, tatăl lui Vita­lie, a cerut şi el admi­te­rea cere­rii de divorţ şi sta­bi­li­rea domi­ci­li­u­lui lui Vita­lie şi a suro­rii sale mai mici, cu mama, Ala Vlad.  Copi­ii au fost tri­mi­şi în cus­to­dia mamei. Astăzi, pe rolul Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni exis­tă un liti­giu de ordin finan­ci­ar între foş­tii soţi. Ala Vlad nu a răs­puns la ape­lu­ri­le repe­ta­te ale ZdG.

Ale­xan­dru Raţă, pro­cu­ro­rul r. Stră­şe­ni, susţi­ne că dosa­rul penal în care figu­rea­ză mino­rii ar putea fi tri­mis în jude­ca­tă cu doar doi incul­pa­ţi. „Dacă cel de-al tre­i­lea o să fie extră­dat, o să mear­gă împre­u­nă, dar dacă în timp de-o lună n-o să fie extră­dat, atun­ci noi o să tri­mi­tem mai îna­in­te dosa­rul în jude­ca­tă”. Raţă afir­mă că pro­ce­du­ra de extră­da­re a lui Vita­lie Vlad poa­te dura câte­va luni. Des­pre cel de-al patru­lea minor din dosar, pro­cu­ro­rul spu­ne că a fost audi­at, dar că nu poa­te fi tras la răs­pun­de­re pen­tru că nu are încă 14 ani. „Doar părin­te­le poar­tă răs­pun­de­re. Ris­că pedeap­să con­tra­venţio­na­lă (n.r.: amen­dă)”, zice aces­ta. Pro­cu­ro­rul pre­ci­zea­ză că, în acest caz, este o pro­ble­mă de legi­sla­ţie şi, dacă nu va fi modi­fi­ca­tă vâr­sta la care inter­vi­ne răs­pun­de­rea pena­lă, atun­ci mino­rii de până la 14 ani nu vor putea fi pedep­si­ţi indi­fe­rent de gra­vi­ta­tea infra­cţiu­ni­lor comi­se de aceş­tia.

Vă mulțumim pentru că ați citit acest articol. Puteți dona un abonament la ediția tiparită a Ziarului de Gardă, care apare în fiecare joi. Abonamentele pot fi perfectate electronic și ziarul va ajunge la adresa indicată în orice oraș sau sat din Republica Moldova. La fel, puteți abona și Versiunea PDF a ZdG.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Huru

  Am citit par­ti­al arti­co­lul pen­tru ca pro­ble­ma imi este cunos­cu­ta.
  Am o intre­ba­re care e con­clu­zia si care este solu­tia.
  O alta intre­ba­re este cine se face vino­vat?
  Pai sa for­mu­lez alt­fel intre­ba­rea cine e vino­vat in afa­ra de parin­ti?

  Hai ca nu ajun­gem la nimic cu asa intre­ba­ri.
  Va spun eu ei sunt rashod­nii mate­ri­al pen­tru struc­tu­ri­le cri­mi­na­le.

  Adi­ca sunt nis­te oame­ni mor­ti.
  Deja sa apu­ci o cale gre­si­ta gen pus­ca­rie asat e moar­te len­ta.

  Si cine va ras­pun­de pen­tru asta?

  Daca sa luam ca pes­te 1000 000 sunt ple­ca­ti pes­te hota­re ce avem noi azi?

  Cine­va inte­le­ge ca in intrea­ga sche­ma lip­seste doar lide­rul sau capul ca aceas­ta gloa­ta nu de 3 indi­ca­ti aici da de pes­te vreo minim 30 000 copii vaga­bon­zi sa devi­na o arma seri­oa­sa?

  Mi se pare ca in Mexic cam tot asa sa ince­put dife­ren­ta ca aco­lo parin­tii imi­grau in SUA.

  OAMENI BUNI NU FITI INDIFERENTI.
  STIU CA UNII DIN VOI AVETI COPII CARE II ALINTATI II MINGIIATI MAI MULT DECIT MERITA LE CUMPARATI HAINE DE LA ARMANI SI GUCCI in timp ce altii se hra­ne­sc cu res­tu­ri.

  Oare cre­de­ti ca cu indi­fe­ren­ta voas­tra copii vos­tri vor avea o via­ta buna?

  Nu da doam­ne sa apa­ra lide­rul lor ca feri­ce de mate­ri­a­lul vos­tru gene­tic atit de mult inca­l­zit si min­gi­i­at pes­te masu­ra.

  Lasa­ti ego­izmul ca el omoa­ra.

  Nu uita­ti aces­ti vaga­bon­zi nu au ce pier­de si via­ta lor e doar o cli­pa.

  Hai sa insis­tam ca sta­tul sa faca un fond pen­tru ei iar struc­tu­ri­le soci­a­le sa poar­te res­pon­sa­bi­li­ta­te.

  Banii?
  Pai noi tre­bu­ie fie­ca­re din noi sa pla­tim pen­tru ei ca ast­fel garan­tam secu­ri­ta­tea copi­i­lor nos­tri.

  Si sa nu cre­de­ti ca urgia va va oco­li pe voi sau copii vos­tri.

  Sigur nu.

  Aces­ti vaga­bon­zi sunt nis­te arme necon­tro­la­te si toti sunt in cau­ta­rea sta­pi­nu­lui.

  Sta­pi­nul?
  Sta­pi­nul nu va fi vaga­bond si asta e marea pro­ble­ma.
  Posi­bil cine­va cu stu­dii si cunos­tin­te spe­ci­a­le dar pen­tru care acest con­tin­gent nu va fi decit o masi­na­rie pen­tru inte­re­se per­so­na­le.

  Poli­tia?
  Adu­ce­ti­va amin­te de anii 90 pen­tru ca ei se pot intoar­ce in alta for­ma. Spri­a­la ca for­ma geo­me­tri­ca a fost si va rami­i­ne.

  Azi sau mii­ne?
  Azi tre­bu­ie de actio­nat. Excact azi sau mii­ne pute­ti sa coman­da­ti sicrie pen­tru copii vos­tri.

  Hai sa nu fim indi­fe­ren­ti si in loc sa pro­tes­tam pen­tru lucru­ri de nimic sau sa lup­tam cu fuma­to­rii, web cam mode­le­le sau pros­ti­tu­a­te­le sa atra­gem o aten­tie spe­cia­la la noua arma soci­a­la care a apa­rut tot din vina noas­tra.

  Alt­fel ce rost mai are sa face­ti copii?

  As suge­ra la ZDG sa scoa­le din som­nul de moar­te si alte cadre gen Pro­TV sau Uni­me­dia care mai mult pos­tea­za des­pre Xenia Deli care o duce fine decit des­pre cei la care via­ta e doar un chin.

  Am si eu intre­ba­ri la pre­sa si ros­tul ei care actio­nea­za doar cind e prea tir­ziu.
  Intra­de­var in o tara sla­ba o con­du­ce­re sla­ba si o pre­sa sla­ba,

  Vre­ti sa ma con­tra­zi­ce­ti?
  Pai uite la Pro­TV mate­ri­a­le des­pre Xenia Deli sunt pes­te masu­ra fat­sa de vaga­bon­zii mol­do­vei.

  Pacat ca avem o pre­sa pepon­de­rent oar­ba. Chiar pacat.

  Sunt sigur ca aici totul se ter­mi­na dar la sigur va con­ti­nua cind vom ajun­ge la situ­a­tia din Mexic si cre­de­ti­ma totul sa ince­put.

  1. Imi­gra­rea in masa
  2. Sara­cia si cri­za eco­no­mi­ca
  3. Sla­bi­ciu­nea sta­tu­lui
  4. Popu­la­tia pre­pon­de­rent batri­na

  Pai miroa­se a orga­ni­zm in sta­re de putre­fac­tie.

  Sper ca sti­ti cum ara­ta moar­tea si asta sunt doar simp­to­me­le de start.

  Daca sa va spun sin­cer deja e prea tir­ziu.

  Cum­pa­ra­ti­va umbre­la.

  • iohanis

   Aici ii si pro­ble­ma sta­tu­lui ca parin­tii ambi­lor des­par­tit si cind copi­lu nui are pe ambii lin­ga el se des­tra­ba­lea­za .ar tre­bui o lege sa fie sanc­tio­nat acel parin­te care cere divor­tul si disru­ge fami­lia de la ace­la parin­te se dis­tra­ma tot se des­tru­ge si min­ta­li­ta­tea copi­i­lor in pri­mul rind

 2. Ioana de Căpriana

  Aces­te nume de Zagor­je­v­s­ki și Gul­ko ali­as Volk
  sunt oare chiar de mol­do­ve­ni sau de ruso-foni ?
  E pur și sim­plu o între­ba­re ling­vis­ti­că, nimic mai mult.

 3. Nichita

  Când o prom­ble­mă nu este rup­tă din rădă­ci­ni, aceas­ta cre­ş­te şi cre­ş­te tot mai mult. Dacă copii aceş­tia sunt cu mora­vu­ri anti­so­ci­a­le, atun­ci, să fie cu forţa băga­ţi într-o insti­tu­ţie de core­cţie, iar părinţii, san­cţio­na­ţi şi decă­zu­ţi din drep­tu­ri­le părin­teş­ti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *