557-pitic-csj

(doc) La CSJ, cu Porsche, casă de lux şi soţ cu afaceri, uitat în declaraţii

Mari­ana Pitic, jus­ti­ţi­a­bila cu Porsche, pro­pusă de Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii la fun­cţia de magis­trat la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie, nu indică, în ulti­mele sale decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, ave­rea soţu­lui său, un pros­per om de afa­ceri, care deţine, inclu­siv, un imo­bil de lux într-o subu­r­bie din Chi­şi­nău.

La şedinţa din 26 ianu­a­rie 2016, cu nouă voturi din 12 posi­bile, Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii (CSM) a desemnat-o pe Mari­ana Pitic, care, ofi­cial, este anga­jată la Jude­că­to­ria Cen­tru din Chi­şi­nău, câş­ti­gă­toare a con­cur­su­lui de supli­nire a unei fun­cţii vacante la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie (CSJ). Ast­fel, aceasta a fost pro­pusă Par­la­men­tu­lui pen­tru numire în fun­cţie, până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. Mari­ana Pitic a câş­ti­gat con­cur­sul orga­ni­zat de CSM deşi, din­tre toţi pre­ten­denţii la această fun­cţie, avea abia al tre­i­lea punc­taj, ofe­rit de Cole­giul pen­tru sele­cţia şi cariera jude­că­to­ri­lor. Chiar în ziua con­cur­su­lui, Jur­nal TV a fil­mat maşina cu care magis­trata s-a pre­zen­tat la CSJ, un Porsche Cayenne alb, cu numere per­so­na­li­zate, care costă, la mâna a doua, peste un milion de lei, mult peste veni­tu­rile decla­rate de Pitic în ulti­mele sale decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate.

Concursul de la CSM şi contestaţia la CSJ

Desem­na­rea Mari­a­nei Pitic în fun­cţia de jude­că­toare la CSJ a fost con­tes­tată, în tim­pul con­cur­su­lui, de către Tatiana Rădu­canu, unul din cei doi mem­bri ai CSM care nu şi-a dat votul pen­tru jude­că­toa­rea cu Porche. Ulte­rior, magis­trata a pre­zen­tat o opi­nie sepa­rată, pre­ci­zând că sele­cţia can­di­da­ţi­lor pen­tru pro­mo­vare în fun­cţia de jude­că­tor la o instanţă ierar­hic supe­ri­oară ar tre­bui să fie făcută în baza unor cri­te­rii clare, trans­pa­rente, obiec­tive şi bazate pe merit, iar pro­mo­va­rea jude­că­to­ri­lor la CSJ urmează să fie înte­me­iată exclu­siv pe cali­tă­ţile şi meri­tele con­sta­tate în exer­ci­ta­rea fun­cţiei, ţinându-se cont de pre­gă­ti­rea pro­fe­sio­nală, inte­gri­tate, capa­ci­tate şi efi­cienţă, pre­ci­zând că alţi doi jude­că­tori, Domnica Manole (100) şi Gri­gore Şiş­canu (86) au acu­mu­lat mai multe puncte decât Mari­ana Pitic (82). Rădu­canu con­si­deră că hotă­rârea CSM, fiind bazată doar pe numă­rul de voturi expri­mate „pro”, nu poate fi con­si­de­rată obiec­tivă şi echi­ta­bilă, iar near­gu­men­ta­rea aces­tei hotă­râri dimi­nu­ează încre­de­rea jude­că­to­ri­lor în CSM şi des­cu­ra­jează jude­că­to­rii să mai aplice la ase­me­nea con­cur­suri.

Pre­ci­zăm că Gri­gore Şiş­canu, un alt magis­trat care avea un punc­taj mai mare decât Mari­ana Pitic, nu s-a pre­zen­tat la con­curs, fără a comu­nica moti­vele. Domnica Manole, jude­că­toa­rea de la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău, care era favo­rita con­cur­su­lui, prin prisma punc­ta­ju­lui ofe­rit de Cole­giul pen­tru sele­cţia şi cariera jude­că­to­ri­lor, a ata­cat în instanţă hotă­rârea CSM. Doar că, pe 26 febru­a­rie, un com­plet de jude­că­tori, con­dus de Tatiana Vieru, de la CSJ, a res­pins „ca neîn­te­me­iată” cere­rea depusă de jude­că­toa­rea de la Apel. Avo­ca­ţii Domni­căi Manole au cerut recu­za­rea lui Ion Druţă, jude­că­tor din com­ple­tul care a exa­mi­nat dosa­rul, pe motiv că acesta ar fi cumă­tru cu jude­că­toa­rea Pitic. Cere­rea, însă, a fost res­pinsă.

557-pitic2CV-ul judecătoarei aflate acum în concediu

Mari­ana Pitic are 43 de ani. A absol­vit Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii de Stat din Mol­dova în 1999. Ulte­rior, a fost gre­fi­eră la Jude­că­to­ria Bota­nica şi la Jude­că­to­ria Eco­no­mică de Cir­cum­scri­pţie Chi­şi­nău. În sep­tem­brie 2003, a fost numită jude­că­toare la Hân­ceşti, iar peste doar un an, ajunge, prin trans­fer, la Jude­că­to­ria Cen­tru. În 2008, a fost numită în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În 2012, este deta­şată pen­tru o peri­oadă de 18 luni în fun­cţia de şefă Dire­cţie instru­ire şi cer­ce­tare a Insti­tu­tu­lui Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ). În 2014, peri­oada de deta­şare i-a fost pre­lun­gită cu încă 18 luni, iar din octom­brie 2014, Pitic a deţi­nut fun­cţia de direc­tor inte­ri­mar al INJ. A ple­cat de la INJ în sep­tem­brie 2015, nu îna­inte de a-şi depune can­di­da­tura pen­tru fun­cţia de jude­că­toare la CSJ. În febru­a­rie 2015, este accep­tată în con­curs de Cole­giul pen­tru sele­cţia şi Cariera Jude­că­to­ri­lor.

Mari­ana Pitic a ajuns la CSJ deşi, în ulti­mii ani, nu a prea exa­mi­nat dosare. În vara anu­lui 2008, a ple­cat în con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui. A reve­nit în august 2011, însă în toamna anu­lui 2012, a fost deta­şată la INJ, de unde a ple­cat abia în sep­tem­brie 2015. De atunci, deşi urma să revină la Jude­că­to­ria Cen­tru, a ple­cat în mai multe con­ce­dii con­se­cu­tive. Nici astăzi, 2 mar­tie 2016, jude­că­toa­rea nu reve­nise la ser­vi­ciu. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­riei Cen­tru ne-au anu­nţat că ar fi în con­ce­diu din 15 febru­a­rie 2016, asigurându-ne tot­o­dată că, până la această dată, jude­că­toa­rea ar fi par­ti­ci­pat la exa­mi­na­rea unor dosare.

557-porcheVenituri declarate: 300 mii de lei în trei ani, dar cu Porsche

Pose­soa­rea unui Porsche Cayenne care costă, la mâna a doua, peste un milion de lei, Mari­ana Pitic, declară, în ulti­mele decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, dis­po­ni­bile pe site-urile CSM şi al Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI), veni­turi mai mult decât modeste. De exem­plu, în 2012 ea a avut veni­turi de doar 67 mii de lei din sala­riu şi alţi 5 mii de lei (!) din vân­za­rea unui auto­mo­bil Vol­k­swa­gen. În 2013, magis­trata indică veni­turi de 85 mii de lei din sala­riul de la INJ. În ambele decla­ra­ţii, ea indică un BMW X5, ava­riat, pe care susţine că l-a cum­pă­rat în 2012 cu doar 10 mii de lei, dar şi un teren, des­pre care am aflat că se află în comuna Cio­rescu, o subu­r­bie a Chi­şi­nă­u­lui.

Decla­ra­ţia de avere pen­tru 2014 nu este dis­po­ni­bilă nici pe site-ul CNI, dar nici pe cel al CSM, acolo unde sunt pos­tate toate decla­ra­ţi­ile jude­că­to­ri­lor. Repre­zen­tanţii CNI ne-au spus, însă, după veri­fi­cări, că decla­ra­ţia magis­tra­tei Pitic a fost depusă, doar că nu cunosc moti­vele din care aceasta nu este publi­cată pe site-ul insti­tu­ţiei. Ei ne-au mai zis că, în decla­ra­ţia de avere pen­tru 2014, Mari­ana Pitic a indi­cat un sala­riu de 146 mii de lei, ace­laşi teren, dar şi un auto­mo­bil de model Porsche Cayenne, pro­ba­bil cel cu care a mers la con­cur­sul CSM. În aceste con­di­ţii, con­sta­tăm că, în ulti­mii trei ani, jude­că­toa­rea a decla­rat veni­turi de aproape 300 mii de lei, sufi­ciente, pro­ba­bil, pen­tru a cum­păra o jumă­tate din maşina pe care o con­duce.

557-casa-piticPartenerul de viaţă lipseşte din declaraţii

În nicio decla­ra­ţie, Mari­ana Pitic, magis­trata pro­pusă la CSJ, nu face refe­rire la soţul său, Pavel Pitic, al cărui nume îl poartă, cu care are un copil și cu care poate fi văzut la diverse eve­ni­mente. Acesta este om de afa­ceri, fiind fon­da­tor la trei firme, aşa cum arată datele de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat. Ast­fel, în 2008, Pavel Pitic a fon­dat, împre­ună cu Vadim Muş­tuc şi Vita­lie Veis, firma de publi­ci­tate „Adlib Design”. Tot în 2008, Pitic fon­dează firma „Marnicon&Co”, SRL admi­nis­trat de Vita­lie Veis, par­te­ne­rul lui Pitic din afa­ce­rea cu publi­ci­tate, care le-a adus aces­tora din fabri­ca­rea plă­ci­lor şi dale­lor din cera­mică un venit din vân­zări de 286 mii de lei. Pavel Pitic este şi unul din fon­da­to­rii Între­prin­de­rii Mixte „Era-Prim” SRL, care deţine piaţa din spa­tele sediu­lui Mol­d­te­le­com din Chi­şi­nău. Acolo, Pitic deţine doar 0,62%, echi­va­len­tul unei cote de 19 mii de lei. „Era-Prim” a deve­nit SRL în 2009, ante­rior fiind soci­e­tate pe acţiuni. 37% din capi­ta­lul social al fir­mei e deţi­nut de „Sun­gate Alli­ance” LLP din Marea Bri­ta­nie, în timp ce majo­ri­ta­tea, 52%, e deţi­nută de femeia de afa­ceri, Tatiana Coval­ciuc, tot ea admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Era-Prim” SRL.

cadastru locatie piata piticPavel Pitic, soţul Mari­a­nei Pitic, deţine şi un imo­bil de lux la mar­gi­nea comu­nei Gră­tieşti, mun. Chi­şi­nău, acolo unde, spun oame­nii din zonă, locu­ieşte şi magis­trata. Mier­curi, 2 mar­tie, în cur­tea aces­tei case putea fi obser­vat un auto­mo­bil de model Lexus, iar la poartă aştepta un Porsche Cayenne alb, care sea­mănă izbi­tor cu maşina cu care Mari­ana Pitic s-a pre­zen­tat, la 26 ianu­a­rie, la con­cur­sul CSM. Sin­gura dife­renţă vizi­bilă din­tre cele două maşini este numă­rul de înma­tri­cu­lare, unul fiind de model vechi, iar altul, cel de la poarta casei înre­gis­trată pe numele lui Pavel Pitic, de model nou.

Accident pe contrasens

În 2011, Mari­ana Pitic a fost pro­ta­go­nista unei pro­ce­duri dis­ci­pli­nare ini­ţi­ate pe numele său de către mem­brul CSM Ana­to­lie Ţur­can, după o plân­gere depusă de cetă­ţea­nul Iurie Casian. Acesta s-a plâns la CSM pe acţiu­nile magis­tra­tei Pitic care, pe 29 iulie 2011, a fost impli­cată într-un acci­dent rutier, pro­ta­go­ni­ş­tii cărora au fost Mari­ana Pitic şi Iurie Casian. În urma unor deci­zii din octom­brie 2011, agen­tul con­sta­ta­tor i-a decla­rat vino­vaţi de acci­dent pe ambii, jude­că­toa­rea fiind amen­dată cu 5 uni­tăţi con­venţio­nale pen­tru depla­sare pe banda cu sens opus. Ambii au ata­cat deci­zi­ile în instanţa de jude­cată, la Jude­că­to­ria Cen­tru. În tim­pul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, Iurie Casian a cerut ca jude­că­to­rul Jude­că­to­riei Cen­tru să se auto­re­cuze de la exa­mi­nare, pe motiv că ar fi coleg cu Mari­ana Pitic. Cere­rea i-a fost accep­tată. Totuşi, pen­tru că a tăi­nuit impli­ca­rea în acci­dent, iar ulte­rior fap­tul că acti­vează în instanţa în care urma să-i fie exa­mi­nată cere­rea, CSM a investigat-o. Deşi Ana­to­lie Ţur­can a ini­ţiat o pro­ce­dură dis­ci­pli­nară, a renu­nţat la ea, pe motiv că Mari­ana Pitic a spus că a tăi­nuit că este jude­că­toare doar pen­tru a nu-l influ­enţa pe poli­ţist cu fun­cţia sa, urmând să fie pedep­sită ca şi sim­plu cetă­ţean.

Pre­ci­zăm că pe tot par­cur­sul zilei de marţi şi de mier­curi am încer­cat să o con­tac­tăm pe Mari­ana Pitic la tele­fo­nul său mobil, dar nu ne-a răs­puns. I-am tri­mis un sms, anunţând-o că am vrea să-i adre­săm câteva între­bări, dar şi acest mesaj a rămas fără răs­puns. I-am tri­mis jude­că­toa­rei şi mesaje pe adresa elec­tro­nică, dar nu am pri­mit răs­pun­suri. Repre­zen­tanți de la INJ ne-au con­fir­mat că Pitic a pri­mit între­bă­rile ZdG, urmând să dea un răs­puns ime­diat ce va dis­pune de acces la inter­net. Până la orele 19:30, răs­pun­sul nu a venit. Reda­cţia rămâne des­chisă pen­tru a dis­cuta cu Mari­ana Pitic la subiec­tele abor­date în acest arti­col. Menţio­năm că, pe 15 febru­a­rie 2016, pro­iec­tul de lege pri­vind numi­rea Mari­a­nei Pitic a fost tri­mis Biro­u­lui per­ma­nent al Par­la­men­tu­lui pen­tru apro­bare. Urmează ca acest pro­iect să fie dez­bă­tut în Comi­sia Juri­dică Numiri şi Imu­ni­tăţi. Raisa Apols­chi, preşe­dinta Comi­siei, ne-a spus că pro­iec­tul pri­vind numi­rea Mari­a­nei Pitic la CSJ se află în pro­ce­dură, însă nu se cunoa­şte când acesta va fi pus pe ordi­nea de zi.

Vic­tor Micu, preşe­din­tele CSM, susţine că deci­zia în cazul Mari­a­nei Pitic s-a luat prin vot, fiind o deci­zie cole­gi­ală. „CSM a ajuns la con­clu­zia că este mai demnă ca să acceadă la fun­cţia de jude­că­tor. Refe­ri­tor la Porsche, eu, din câte am înţe­les, este al soţu­lui. Au fost dis­cu­ţii pe tema asta. Soţul este busi­ne­ss­man şi are resurse băneşti. Eu nu pot să vă spun ce a decla­rat şi ce nu. Sunt orga­nele com­pe­tente, care ar putea să exa­mi­neze acest caz. Refe­ri­tor la moti­vare. Pot doar să vă spun că, în cazul altor can­di­daţi care au par­ti­ci­pat la acest con­curs, au fost pro­bleme de inte­gri­tate”, a pre­ci­zat Vic­tor Micu.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.