(doc) La CSJ, cu Porsche, casă de lux şi soţ cu afaceri, uitat în declaraţii

Mari­a­na Pitic, jus­ti­ţi­a­bi­la cu Porsche, pro­pu­să de Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii la fun­cţia de magis­trat la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie, nu indi­că, în ulti­me­le sale decla­ra­ţii cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, ave­rea soţu­lui său, un pros­per om de afa­ce­ri, care deţi­ne, inclu­siv, un imo­bil de lux într-o subu­r­bie din Chi­şi­nău.

La şedinţa din 26 ianu­a­rie 2016, cu nouă votu­ri din 12 posi­bi­le, Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) a desemnat-o pe Mari­a­na Pitic, care, ofi­ci­al, este anga­ja­tă la Jude­că­to­ria Cen­tru din Chi­şi­nău, câş­ti­gă­toa­re a con­cur­su­lui de supli­ni­re a unei fun­cţii vacan­te la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ). Ast­fel, aceas­ta a fost pro­pu­să Par­la­men­tu­lui pen­tru numi­re în fun­cţie, până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. Mari­a­na Pitic a câş­ti­gat con­cur­sul orga­ni­zat de CSM deşi, din­tre toţi pre­ten­denţii la aceas­tă fun­cţie, avea abia al tre­i­lea punc­taj, ofe­rit de Cole­gi­ul pen­tru sele­cţia şi carie­ra jude­că­to­ri­lor. Chiar în ziua con­cur­su­lui, Jur­nal TV a fil­mat maşi­na cu care magis­tra­ta s-a pre­zen­tat la CSJ, un Porsche Cayen­ne alb, cu nume­re per­so­na­li­za­te, care cos­tă, la mâna a doua, pes­te un mili­on de lei, mult pes­te veni­tu­ri­le decla­ra­te de Pitic în ulti­me­le sale decla­ra­ţii cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te.

Concursul de la CSM şi contestaţia la CSJ

Desem­na­rea Mari­a­nei Pitic în fun­cţia de jude­că­toa­re la CSJ a fost con­tes­ta­tă, în tim­pul con­cur­su­lui, de către Tatia­na Rădu­ca­nu, unul din cei doi mem­bri ai CSM care nu şi-a dat votul pen­tru jude­că­toa­rea cu Porche. Ulte­ri­or, magis­tra­ta a pre­zen­tat o opi­nie sepa­ra­tă, pre­ci­zând că sele­cţia can­di­da­ţi­lor pen­tru pro­mo­va­re în fun­cţia de jude­că­tor la o instanţă ierar­hic supe­ri­oa­ră ar tre­bui să fie făcu­tă în baza unor cri­te­rii cla­re, trans­pa­ren­te, obiec­ti­ve şi baza­te pe merit, iar pro­mo­va­rea jude­că­to­ri­lor la CSJ urmea­ză să fie înte­me­ia­tă exclu­siv pe cali­tă­ţi­le şi meri­te­le con­sta­ta­te în exer­ci­ta­rea fun­cţi­ei, ţinându-se cont de pre­gă­ti­rea pro­fe­sio­na­lă, inte­gri­ta­te, capa­ci­ta­te şi efi­cienţă, pre­ci­zând că alţi doi jude­că­to­ri, Domni­ca Mano­le (100) şi Gri­go­re Şiş­ca­nu (86) au acu­mu­lat mai mul­te punc­te decât Mari­a­na Pitic (82). Rădu­ca­nu con­si­de­ră că hotă­rârea CSM, fiind baza­tă doar pe numă­rul de votu­ri expri­ma­te „pro”, nu poa­te fi con­si­de­ra­tă obiec­ti­vă şi echi­ta­bi­lă, iar near­gu­men­ta­rea aces­tei hotă­râri dimi­nu­ea­ză încre­de­rea jude­că­to­ri­lor în CSM şi des­cu­ra­jea­ză jude­că­to­rii să mai apli­ce la ase­me­nea con­cur­su­ri.

Pre­ci­zăm că Gri­go­re Şiş­ca­nu, un alt magis­trat care avea un punc­taj mai mare decât Mari­a­na Pitic, nu s-a pre­zen­tat la con­curs, fără a comu­ni­ca moti­ve­le. Domni­ca Mano­le, jude­că­toa­rea de la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău, care era favo­ri­ta con­cur­su­lui, prin pris­ma punc­ta­ju­lui ofe­rit de Cole­gi­ul pen­tru sele­cţia şi carie­ra jude­că­to­ri­lor, a ata­cat în instanţă hotă­rârea CSM. Doar că, pe 26 febru­a­rie, un com­plet de jude­că­to­ri, con­dus de Tatia­na Vie­ru, de la CSJ, a res­pins „ca neîn­te­me­ia­tă” cere­rea depu­să de jude­că­toa­rea de la Apel. Avo­ca­ţii Domni­căi Mano­le au cerut recu­za­rea lui Ion Dru­ţă, jude­că­tor din com­ple­tul care a exa­mi­nat dosa­rul, pe motiv că aces­ta ar fi cumă­tru cu jude­că­toa­rea Pitic. Cere­rea, însă, a fost res­pin­să.

557-pitic2CV-ul judecătoarei aflate acum în concediu

Mari­a­na Pitic are 43 de ani. A absol­vit Facul­ta­tea de Drept a Uni­ver­si­tă­ţii de Stat din Mol­do­va în 1999. Ulte­ri­or, a fost gre­fi­e­ră la Jude­că­to­ria Bota­ni­ca şi la Jude­că­to­ria Eco­no­mi­că de Cir­cum­scri­pţie Chi­şi­nău. În sep­tem­brie 2003, a fost numi­tă jude­că­toa­re la Hân­ceş­ti, iar pes­te doar un an, ajun­ge, prin trans­fer, la Jude­că­to­ria Cen­tru. În 2008, a fost numi­tă în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. În 2012, este deta­şa­tă pen­tru o peri­oa­dă de 18 luni în fun­cţia de şefă Dire­cţie instru­i­re şi cer­ce­ta­re a Insti­tu­tu­lui Naţio­nal al Jus­ti­ţi­ei (INJ). În 2014, peri­oa­da de deta­şa­re i-a fost pre­lun­gi­tă cu încă 18 luni, iar din octom­brie 2014, Pitic a deţi­nut fun­cţia de direc­tor inte­ri­mar al INJ. A ple­cat de la INJ în sep­tem­brie 2015, nu îna­in­te de a-şi depu­ne can­di­da­tu­ra pen­tru fun­cţia de jude­că­toa­re la CSJ. În febru­a­rie 2015, este accep­ta­tă în con­curs de Cole­gi­ul pen­tru sele­cţia şi Carie­ra Jude­că­to­ri­lor.

Mari­a­na Pitic a ajuns la CSJ deşi, în ulti­mii ani, nu a prea exa­mi­nat dosa­re. În vara anu­lui 2008, a ple­cat în con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui. A reve­nit în august 2011, însă în toam­na anu­lui 2012, a fost deta­şa­tă la INJ, de unde a ple­cat abia în sep­tem­brie 2015. De atun­ci, deşi urma să revi­nă la Jude­că­to­ria Cen­tru, a ple­cat în mai mul­te con­ce­dii con­se­cu­ti­ve. Nici astăzi, 2 mar­tie 2016, jude­că­toa­rea nu reve­ni­se la ser­vi­ciu. Repre­zen­tanţii Jude­că­to­ri­ei Cen­tru ne-au anu­nţat că ar fi în con­ce­diu din 15 febru­a­rie 2016, asigurându-ne tot­o­da­tă că, până la aceas­tă dată, jude­că­toa­rea ar fi par­ti­ci­pat la exa­mi­na­rea unor dosa­re.

557-porcheVenituri declarate: 300 mii de lei în trei ani, dar cu Porsche

Pose­soa­rea unui Porsche Cayen­ne care cos­tă, la mâna a doua, pes­te un mili­on de lei, Mari­a­na Pitic, decla­ră, în ulti­me­le decla­ra­ţii cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, dis­po­ni­bi­le pe site-urile CSM şi al Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te (CNI), veni­tu­ri mai mult decât modes­te. De exem­plu, în 2012 ea a avut veni­tu­ri de doar 67 mii de lei din sala­riu şi alţi 5 mii de lei (!) din vân­za­rea unui auto­mo­bil Vol­k­swa­gen. În 2013, magis­tra­ta indi­că veni­tu­ri de 85 mii de lei din sala­ri­ul de la INJ. În ambe­le decla­ra­ţii, ea indi­că un BMW X5, ava­ri­at, pe care susţi­ne că l-a cum­pă­rat în 2012 cu doar 10 mii de lei, dar şi un teren, des­pre care am aflat că se află în comu­na Cio­res­cu, o subu­r­bie a Chi­şi­nă­u­lui.

Decla­ra­ţia de ave­re pen­tru 2014 nu este dis­po­ni­bi­lă nici pe site-ul CNI, dar nici pe cel al CSM, aco­lo unde sunt pos­ta­te toa­te decla­ra­ţi­i­le jude­că­to­ri­lor. Repre­zen­tanţii CNI ne-au spus, însă, după veri­fi­că­ri, că decla­ra­ţia magis­tra­tei Pitic a fost depu­să, doar că nu cunosc moti­ve­le din care aceas­ta nu este publi­ca­tă pe site-ul insti­tu­ţi­ei. Ei ne-au mai zis că, în decla­ra­ţia de ave­re pen­tru 2014, Mari­a­na Pitic a indi­cat un sala­riu de 146 mii de lei, ace­la­şi teren, dar şi un auto­mo­bil de model Porsche Cayen­ne, pro­ba­bil cel cu care a mers la con­cur­sul CSM. În aces­te con­di­ţii, con­sta­tăm că, în ulti­mii trei ani, jude­că­toa­rea a decla­rat veni­tu­ri de aproa­pe 300 mii de lei, sufi­cien­te, pro­ba­bil, pen­tru a cum­pă­ra o jumă­ta­te din maşi­na pe care o con­du­ce.

557-casa-piticPartenerul de viaţă lipseşte din declaraţii

În nicio decla­ra­ţie, Mari­a­na Pitic, magis­tra­ta pro­pu­să la CSJ, nu face refe­ri­re la soţul său, Pavel Pitic, al cărui nume îl poar­tă, cu care are un copil și cu care poa­te fi văzut la diver­se eve­ni­men­te. Aces­ta este om de afa­ce­ri, fiind fon­da­tor la trei fir­me, aşa cum ara­tă date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat. Ast­fel, în 2008, Pavel Pitic a fon­dat, împre­u­nă cu Vadim Muş­tuc şi Vita­lie Veis, fir­ma de publi­ci­ta­te „Adlib Design”. Tot în 2008, Pitic fon­dea­ză fir­ma „Marnicon&Co”, SRL admi­nis­trat de Vita­lie Veis, par­te­ne­rul lui Pitic din afa­ce­rea cu publi­ci­ta­te, care le-a adus aces­to­ra din fabri­ca­rea plă­ci­lor şi dale­lor din cera­mi­că un venit din vân­ză­ri de 286 mii de lei. Pavel Pitic este şi unul din fon­da­to­rii Între­prin­de­rii Mix­te „Era-Prim” SRL, care deţi­ne pia­ţa din spa­te­le sediu­lui Mol­d­te­le­com din Chi­şi­nău. Aco­lo, Pitic deţi­ne doar 0,62%, echi­va­len­tul unei cote de 19 mii de lei. „Era-Prim” a deve­nit SRL în 2009, ante­ri­or fiind soci­e­ta­te pe acţiu­ni. 37% din capi­ta­lul soci­al al fir­mei e deţi­nut de „Sun­ga­te Alli­an­ce” LLP din Marea Bri­ta­nie, în timp ce majo­ri­ta­tea, 52%, e deţi­nu­tă de feme­ia de afa­ce­ri, Tatia­na Coval­ciuc, tot ea admi­nis­tra­toa­rea fir­mei „Era-Prim” SRL.

cadastru locatie piata piticPavel Pitic, soţul Mari­a­nei Pitic, deţi­ne şi un imo­bil de lux la mar­gi­nea comu­nei Gră­tieş­ti, mun. Chi­şi­nău, aco­lo unde, spun oame­nii din zonă, locu­ieş­te şi magis­tra­ta. Mier­cu­ri, 2 mar­tie, în cur­tea aces­tei case putea fi obser­vat un auto­mo­bil de model Lexus, iar la poar­tă aştep­ta un Porsche Cayen­ne alb, care sea­mă­nă izbi­tor cu maşi­na cu care Mari­a­na Pitic s-a pre­zen­tat, la 26 ianu­a­rie, la con­cur­sul CSM. Sin­gu­ra dife­renţă vizi­bi­lă din­tre cele două maşi­ni este numă­rul de înma­tri­cu­la­re, unul fiind de model vechi, iar altul, cel de la poar­ta casei înre­gis­tra­tă pe nume­le lui Pavel Pitic, de model nou.

Accident pe contrasens

În 2011, Mari­a­na Pitic a fost pro­ta­go­nis­ta unei pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re ini­ţi­a­te pe nume­le său de către mem­brul CSM Ana­to­lie Ţur­can, după o plân­ge­re depu­să de cetă­ţea­nul Iurie Casi­an. Aces­ta s-a plâns la CSM pe acţiu­ni­le magis­tra­tei Pitic care, pe 29 iulie 2011, a fost impli­ca­tă într-un acci­dent ruti­er, pro­ta­go­ni­ş­tii căro­ra au fost Mari­a­na Pitic şi Iurie Casi­an. În urma unor deci­zii din octom­brie 2011, agen­tul con­sta­ta­tor i-a decla­rat vino­va­ţi de acci­dent pe ambii, jude­că­toa­rea fiind amen­da­tă cu 5 uni­tă­ţi con­venţio­na­le pen­tru depla­sa­re pe ban­da cu sens opus. Ambii au ata­cat deci­zi­i­le în instanţa de jude­ca­tă, la Jude­că­to­ria Cen­tru. În tim­pul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, Iurie Casi­an a cerut ca jude­că­to­rul Jude­că­to­ri­ei Cen­tru să se auto­re­cu­ze de la exa­mi­na­re, pe motiv că ar fi coleg cu Mari­a­na Pitic. Cere­rea i-a fost accep­ta­tă. Totu­şi, pen­tru că a tăi­nu­it impli­ca­rea în acci­dent, iar ulte­ri­or fap­tul că acti­vea­ză în instanţa în care urma să-i fie exa­mi­na­tă cere­rea, CSM a investigat-o. Deşi Ana­to­lie Ţur­can a ini­ţi­at o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră, a renu­nţat la ea, pe motiv că Mari­a­na Pitic a spus că a tăi­nu­it că este jude­că­toa­re doar pen­tru a nu-l influ­enţa pe poli­ţist cu fun­cţia sa, urmând să fie pedep­si­tă ca şi sim­plu cetă­ţean.

Pre­ci­zăm că pe tot par­cur­sul zilei de marţi şi de mier­cu­ri am încer­cat să o con­tac­tăm pe Mari­a­na Pitic la tele­fo­nul său mobil, dar nu ne-a răs­puns. I-am tri­mis un sms, anunţând-o că am vrea să-i adre­săm câte­va între­bă­ri, dar şi acest mesaj a rămas fără răs­puns. I-am tri­mis jude­că­toa­rei şi mesa­je pe adre­sa elec­tro­ni­că, dar nu am pri­mit răs­pun­su­ri. Repre­zen­tan­ți de la INJ ne-au con­fir­mat că Pitic a pri­mit între­bă­ri­le ZdG, urmând să dea un răs­puns ime­di­at ce va dis­pu­ne de acces la inter­net. Până la ore­le 19:30, răs­pun­sul nu a venit. Reda­cţia rămâ­ne des­chi­să pen­tru a dis­cu­ta cu Mari­a­na Pitic la subiec­te­le abor­da­te în acest arti­col. Menţio­năm că, pe 15 febru­a­rie 2016, pro­iec­tul de lege pri­vind numi­rea Mari­a­nei Pitic a fost tri­mis Biro­u­lui per­ma­nent al Par­la­men­tu­lui pen­tru apro­ba­re. Urmea­ză ca acest pro­iect să fie dez­bă­tut în Comi­sia Juri­di­că Numi­ri şi Imu­ni­tă­ţi. Rai­sa Apols­chi, preşe­din­ta Comi­si­ei, ne-a spus că pro­iec­tul pri­vind numi­rea Mari­a­nei Pitic la CSJ se află în pro­ce­du­ră, însă nu se cunoa­ş­te când aces­ta va fi pus pe ordi­nea de zi.

Vic­tor Micu, preşe­din­te­le CSM, susţi­ne că deci­zia în cazul Mari­a­nei Pitic s-a luat prin vot, fiind o deci­zie cole­gi­a­lă. „CSM a ajuns la con­clu­zia că este mai dem­nă ca să accea­dă la fun­cţia de jude­că­tor. Refe­ri­tor la Porsche, eu, din câte am înţe­les, este al soţu­lui. Au fost dis­cu­ţii pe tema asta. Soţul este busi­ne­ss­man şi are resur­se băneş­ti. Eu nu pot să vă spun ce a decla­rat şi ce nu. Sunt orga­ne­le com­pe­ten­te, care ar putea să exa­mi­ne­ze acest caz. Refe­ri­tor la moti­va­re. Pot doar să vă spun că, în cazul altor can­di­da­ţi care au par­ti­ci­pat la acest con­curs, au fost pro­ble­me de inte­gri­ta­te”, a pre­ci­zat Vic­tor Micu.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

5 comentarii

  1. Simion

    Cri­mi­nal la cri­mi­na­la nu scoa­te ochii. Cri­mi­na­li de lux din RMoldo-Sicilia sunt de doua felu­ri: pro­te­ja­ti de jus­ti­tia cri­mi­na­la si pro­mo­va­ti de jus­ti­tia cri­mi­na­la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *