casa mihaela

Judecătoarea care a condamnat-o pe femeia care crește cinci copii din Strășeni: casă de lux și tată judecător

Miha­ela Gavriliţă-Grosu, jude­că­toa­rea Jude­că­to­riei Stră­șeni care a condamnat-o ieri pe Vic­to­ria Pru­teanu la 3 ani și 8 luni de puș­că­rie, obli­gând poli­țiș­tii s-o rețină chiar din sala de jude­cată, în fața celor cinci copii minori, este fiica lui Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni, ple­cat din sis­tem în 2014 pen­tru a-i lăsa loc fii­cei sale. Magis­trata locu­iește într-o casă de lux din Stră­șeni, pe care o deține de la vâr­sta de 20 de ani, con­stru­ită cel mai pro­ba­bil de tatăl său. 

Miha­ela Gavriliță-Grosu are acum 27 de ani. A fost numită în func­ție, con­form infor­ma­ți­i­lor de pe site-ul magistrat.md în decem­brie 2014, la scurt timp după ce tatăl ei, Mihail Gavri­liță, fost pre­șe­dinte al Jude­că­to­riei Stră­șeni se pen­siona.

Casă de lux la 20 de ani

casa mihaelaLa vâr­sta de 27 de ani, aceasta locu­ieşte într-un imo­bil de mili­oane pe str. Mio­riţa din Stră­șeni, fiind vecină de car­tier cu fos­tul pro­cu­ro­r de Stră­şeni, Ale­xan­dru Raţă, dar şi cu mai mulţi fun­cţio­nari locali. Aceasta a absol­vit în 2013 Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ) şi a acti­vat o peri­oadă la Jude­că­to­ria Stră­şeni, insti­tu­ție con­dusă atunci de tatăl său, iar ulte­rior a fost anga­jată la Jude­că­to­ria Buiu­cani, însă nu în cali­tate de jude­că­toare, ci de spe­cia­list, inspec­tor Supe­rior asu­pra con­tro­lu­lui exe­cu­tă­rii hotă­rî­ri­lor, spe­cia­list supe­rior în sec­ția Evi­dență și docu­men­tare pro­ce­su­ală și asis­tent judi­ciar (la Jude­că­to­ria Buiu­cani). Prin Hotă­rîrea nr. 46/6 din 18 iunie 2014 a Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, a fost admisă can­di­da­tura Miha­e­lei Grosu-Gavriliță pen­tru par­ti­ci­pa­rea la con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ți­i­lor vacante de jude­că­tor. Deși ini­țial, can­di­da­tura sa a fost res­pinsă, la scurt timp, pe 3 decem­brie 2014, ea a fost totuși numită pe un ter­men de cinci ani, în func­ția de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Stră­șeni.

Cu doar câteva luni îna­inte ca fiica să fie numită jude­că­toare, Mihail Gavri­liță a ple­cat, subit, la pen­sie, în apri­lie 2014, deși mai avea încă un an până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă, dar și la doar o lună după ce ZdG scria des­pre ave­rea şi dosa­rele fami­liei magis­tra­tu­lui de la Stră­şeni. Mem­brii CSM nu au dis­cu­tat prea mult cere­rea de pen­sio­nare a lui Gavri­liţă, care este şi fost mem­bru al CSM, acceptând-o şi mulţumindu-i pen­tru acti­vi­tate.

grosu_mSoțul în poli­ție, prins în fla­grant

Jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță (foto) este căsă­to­rită, din octom­brie 2006, cu Mihail Grosu, un fost cola­bo­ra­tor al poli­ţiei ruti­ere de la Stră­şeni, actu­al­mente inspec­tor al Poli­ţiei de Patru­lare din Chi­şi­nău, din sep­tem­brie 2014. ZdG a scris ante­rior că soțul jude­că­toa­rei a fost reţi­nut în fla­grant şi ares­tat de ofi­ţe­rii Anti­co­ru­pţie pen­tru tra­fic de influ­enţă în iunie 2006. Con­form sen­tinţei Jude­că­to­riei Buiu­cani din 14 sep­tem­brie 2006, incul­pa­tul Mihail Grosu, împre­ună cu un coleg, l-a depis­tat la volan, în stare de ebri­e­tate, pe cetă­ţea­nu­lui V. Mere­uţă şi a soli­ci­tat de la acesta, inclu­siv în incinta Jude­că­to­riei Stră­şeni, 300 USD, ameninţându-l că, dacă nu dă acei bani, va fi san­cţio­nat cu 15 sau 30 de zile de arest. Grosu susţi­nea atunci că are influ­enţă asu­pra jude­că­to­ru­lui care va exa­mina cazul şi că îl poate deter­mina pe acesta să nu-i aplice ares­tul.

În ace­eaşi zi, dosa­rul a fost exa­mi­nat chiar de către socrul său, Mihail Gavri­liţă, Mere­uţă fiind san­cţio­nat cu o amendă de doar 15 uni­tăţi con­venţio­nale, adică cu 300 de lei. A doua zi, Grosu a soli­ci­tat din nou bani de la Mere­uţă, în sumă de 250 USD, menţionând că l-a influ­enţat pe jude­că­tor pen­tru ca acesta să nu-i aplice măsura de arest. Peste câteva zile, sub con­tro­lul ofi­ţe­ri­lor anti­co­ru­pţie, într-un bar din Chi­şi­nău, lui Grosu i-au fost trans­mişi 200 USD, acesta fiind prins în fla­grant. În jude­cată, el şi-a recu­nos­cut vina pe deplin, s-a căit de cele comise, pre­ci­zând că, de fapt, Mere­uţă insista să fie aju­tat. Într-un final, Grosu însă nu a fost pedep­sit penal. Jude­că­to­rul Iurie Beje­naru, pe atunci la Jude­că­to­ria Buiu­cani, i-a apli­cat doar o amendă în valoare de două mii de lei, iar la puţin timp, Grosu a reve­nit în struc­tu­rile MAI.

În decla­ra­ția cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pe anul 2014, jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță declară casă de lux din Stră­șeni, 1/5 dintr-un alt imo­bil, deți­nut împre­ună cu părin­ții săi, dar și un BMW 318, dobân­dit în 2013. În peri­oada 2013-2014, magis­trata a întors un cre­dit de 2000 de USD pe care l-a con­trac­tat la o rată a dobân­zii de 0%.

A dis­pus ares­ta­rea unei femei care crește cinci copii

Pre­ci­zăm că, joi, 21 ianu­a­rie 2016, jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță a decis con­dam­na­rea Vic­to­riei Pru­teanu, o tânără mamă din Stră­șeni, la 3 ani și 8 luni de închi­soare cu exe­cu­tare. Magis­trata a dis­pus ca incul­pata, care are doi copii a săi, dar îngri­jește și de cei 3 frați minori, după ce părin­ții au dece­dat, și care a fost învi­nu­ită că și-a ucis soțul care o bătea, să fie reți­nută chiar din sala de jude­cată, în fața rude­lor și a copi­i­lor care plân­geau că se des­part da mamă. Deși a cerut, de nenu­mă­rate ori, aju­to­rul auto­ri­tă­ți­lor, Vic­to­ria nu a fost pro­te­jată de soțul său vio­lent, deși, au fost eli­be­rate pe numele ei inclu­siv ordo­nanțe de pro­tec­ție. Cazul Vic­to­riei Pru­teanu, con­dam­nată de jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță a sen­si­bi­li­zat soci­e­ta­tea. Vineri, 22 ianu­a­rie 2016, a fost ini­țiată sem­na­rea unei peti­ții prin care sute de oameni cer pre­șe­din­te­lui Timofti, dar și minis­tru­lui Jus­ti­ției să ia act de cazul tine­rei și s-o eli­be­reze. Deta­lii des­pre acest caz, citiți AICI.

Aso­ci­a­ția Promo-LEX anunță că va ataca la Cur­tea de Apel sen­tința emisă de Miha­ela Grosu-Gavriliță în cazul Vic­to­riei Pru­teanu. Ea a fost trans­por­tată la Peni­ten­ci­a­rul nr 13.

Ion Gume­niuc, avo­ca­tul Vic­to­riei Pru­teanu pre­ci­zează pen­tru ZdG că instanța în acest caz ar fi tre­buit să amâne cel puțin ares­ta­rea cli­en­tei sale. “Au fost multe cazuri. Și Papuc, și avo­ca­tul Mân­zat, care, deși con­dam­nați, nu au fost reți­nuți în sala de jude­cată. Ea însă crește cinci copii minori, care în pre­zent nu are unde-i duce. Tre­buia să o ia sub arest? Jude­că­toa­rea putea să aștepte sau măcar să facă așa cum eu am soli­ci­tat. Dacă nu e posi­bil să fie achi­tată, măcar să i se aplice pedeapsă doar după ce copiii nu vor atinge vâr­sta de opt ani. Este așa pre­ve­dere în lege. Jude­că­toa­rea însă nu a dorit asta, nu cunosc din ce motiv. Moti­va­rea instan­ței va veni abia pe 9 febru­a­rie”, pre­ci­zează avo­ca­tul Gume­niuc.

Am încer­cat să dis­cu­tăm că jude­că­toa­rea însă repre­zen­tan­ții Jude­că­to­riei Stră­șeni ne-au spus că aceasta este în pauză de masă, iar ulte­rior, că este în ședință de jude­cată. Vom reveni cu o reac­ție din par­tea magis­tra­tei, dacă aceasta va dori să dis­cute cu noi.

Vla­di­mir Cebo­tari, minis­trul Jus­ti­ției afirmă pe o rețea de soci­a­li­zare că are o altă opi­niei decât magis­trata Miha­ela Grosu-Gavriliță în cazul tine­rei din Stră­șeni. “În pofida fap­tu­lui că nu obiș­nu­iesc să îmi fac publică acti­vi­ta­tea mea și cu atât mai mult viața per­so­nală, situ­a­ția unei mame a cinci copii din rn. Stră­șeni care a fost supusă actu­lui de jus­ti­ție și în raport cu care eu și insti­tu­ția pe care o repre­zint avem o opi­nie morală sepa­rată, mă simt nevoit să lansez această punte de dia­log, care să îmi per­mită să infor­mez și să reac­țio­nez prompt refe­ri­tor la situ­a­ți­ile de impor­tanță majoră pen­tru soci­e­tate dar și să men­țin un dia­log con­sis­tent cu cei în ser­vi­ciul căruia mă aflu – cetă­țe­nii Repu­bli­cii Mol­dova”, scrie acesta pe o rețea de soci­a­li­zare.

CITIȚI și: (foto) Pro­cu­ro­rul care a cerut 12 ani de închi­soare pen­tru tânăra din Stră­șeni care crește 5 copii

Acest arti­col este rea­li­zat în cadrul pro­iec­tu­lui „Con­so­li­da­rea Sta­tu­lui de drept şi asi­gu­ra­rea trans­pa­renţei sis­te­mu­lui jude­că­to­resc”, imple­men­tat de către A.O. „Juri­ş­tii pen­tru drep­tu­rile omu­lui” cu supor­tul Civil Rights Defen­ders şi Natio­nal Endow­ment for Demo­cracy, care nu influ­enţează în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­cate.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Ryo

  E o casa nor­mala.

  • ye ha

   Nor­mala? Pro­ba­bil con­stru­ita din sala­riul de citeva mii de lei. Majo­ri­ta­tea mol­do­ve­ni­lor nici o camera ama­rita nu au.

   • Ryo

    Daca si tigla asta e un lux, apoi eu nu inte­leg in ce case tre­buie sa locuim ca sa se con­si­dere nor­male. Majo­ri­ta­tea mol­do­ve­ni­lor inca au o men­ta­li­tate sovi­e­tica de grup, si asteapta sa le cada ceva din pod, de dorit “pidi­jeaba”.

    • ye ha

     Care pod, care “pidi­jeaba”? Sin­gur ai inte­les ce ai scris sau macar ai ciit mesa­jul meu? Casa aceasta costa minu­mum 60.000€. Vrei sa spui ca oame­nii care lucreaza cin­stit cu 3-4000 lei pe luna asteapta pidi­jeaba? Citi ani tre­buie sa lucrezi cu un sala­riu mediu ca sa cum­peri asa casa? Chiar si ca jude­ca­tor? Aceasta se numeste lux.

     • Ryo

      Eu nu stiu cum lucreaza unii, nici nu ma inte­re­seaza, dar in satul de unde vin eu juma­tate de mahala are tigla meta­lica pe case, cur­tea pavata, gard de beton si polis­ti­ren pe casa. Si nu ii con­si­der oameni bogati, fie­care se des­curca cum poate. Nimeni nu fura si sunt oameni cin­stiti si mun­ci­tori. Te-ai deprins sa numeri banii altora. Daca tu stai cu 4000 de lei pe luna, inseamna ca asta meriti.

     • ye ha

      Nu unii ci 90% din popu­la­tia RM. Eu nustiu ce te-ai legat tu de tigla ceea meta­lica, cred ca e vre-un fetish per­so­nal. Nu m-am deprins sa numar banii altora (si chiar daca ii numar, care e pro­blema?) si nu stau cu 4000 pe luna (si chiar daca as sta, care e pro­blema?. Ras­pun­su­rile tale nu au nici lega­tura nici cu arti­co­lul nici nu ce am scris eu.

     • Ryo

      Feli­ci­tari! Esti un “mol­do­van” ade­va­rat. Invi­dios, lenes si prost.

     • ye ha

      Nu sunt nici invi­dios, nici lenes si prost. Ai dovezi? Dar cine esti tu ca ma insulti fara motiv si fara nici un drept?

     • ye ha

      Poate voi in “mahala” cum spui tu, vor­biti asa unul cu altul dupa ce pas­teti vacile, dar oame­nii edu­cati vor­besc fru­mos :).

    • ye ha

     Numai feres­trele costa cit un sala­riu pe 2 ani la un mol­do­vean de rind.

  • Impo­triva Tara­no­i­lor

   da, e o casa nor­mala de boga­tas

   • Ryo

    Niste tigla meta­lica ama­rata, un gard de beton si niste fini­saje cu polis­ti­ren, nu sunt un lux, poate doar pen­tru un pen­sio­nar. Una peste alta asta nu inseamna ca sunt dea­cord cu sen­tinta pro­nun­tata.

   • arse­nie troca

    uite-un kap de pork care-a sca­pat de piftie, pisha-m-ash pe mor­tii lui de asis­tat impu­tit 🙂