Judecătoarea care a condamnat-o pe femeia care crește cinci copii din Strășeni: casă de lux și tată judecător

Miha­ela Gavriliţă-Grosu, jude­că­toa­rea Jude­că­to­ri­ei Stră­șe­ni care a condamnat-o ieri pe Vic­to­ria Pru­tea­nu la 3 ani și 8 luni de puș­că­rie, obli­gând poli­țiș­tii s-o reți­nă chiar din sala de jude­ca­tă, în fața celor cin­ci copii mino­ri, este fii­ca lui Miha­il Gavri­li­ță, fost pre­șe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Stră­șe­ni, ple­cat din sis­tem în 2014 pen­tru a-i lăsa loc fii­cei sale. Magis­tra­ta locu­ieș­te într-o casă de lux din Stră­șe­ni, pe care o deți­ne de la vâr­sta de 20 de ani, con­stru­i­tă cel mai pro­ba­bil de tatăl său. 

Miha­e­la Gavriliță-Grosu are acum 27 de ani. A fost numi­tă în func­ție, con­form infor­ma­ți­i­lor de pe site-ul magistrat.md în decem­brie 2014, la scurt timp după ce tatăl ei, Miha­il Gavri­li­ță, fost pre­șe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Stră­șe­ni se pen­sio­na.

Casă de lux la 20 de ani

casa mihaelaLa vâr­sta de 27 de ani, aceas­ta locu­ieşte într-un imo­bil de mili­oane pe str. Mio­riţa din Stră­șe­ni, fiind veci­nă de car­tier cu fos­tul pro­cu­ro­r de Stră­şeni, Ale­xan­dru Raţă, dar şi cu mai mulţi fun­cţio­nari loca­li. Aceas­ta a absol­vit în 2013 Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei (INJ) şi a acti­vat o peri­oadă la Jude­că­to­ria Stră­şeni, insti­tu­ție con­du­să atun­ci de tatăl său, iar ulte­ri­or a fost anga­jată la Jude­că­to­ria Buiu­cani, însă nu în cali­ta­te de jude­că­toa­re, ci de spe­cia­list, inspec­tor Supe­ri­or asu­pra con­tro­lu­lui exe­cu­tă­rii hotă­rî­ri­lor, spe­cia­list supe­ri­or în sec­ția Evi­den­ță și docu­men­ta­re pro­ce­su­a­lă și asis­tent judi­ci­ar (la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni). Prin Hotă­rîrea nr. 46/6 din 18 iunie 2014 a Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii, a fost admi­să can­di­da­tu­ra Miha­e­lei Grosu-Gavriliță pen­tru par­ti­ci­pa­rea la con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea func­ți­i­lor vacan­te de jude­că­tor. Deși ini­țial, can­di­da­tu­ra sa a fost res­pin­să, la scurt timp, pe 3 decem­brie 2014, ea a fost totuși numi­tă pe un ter­men de cin­ci ani, în func­ția de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Stră­șe­ni.

Cu doar câte­va luni îna­in­te ca fii­ca să fie numi­tă jude­că­toa­re, Miha­il Gavri­li­ță a ple­cat, subit, la pen­sie, în apri­lie 2014, deși mai avea încă un an până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă, dar și la doar o lună după ce ZdG scria des­pre ave­rea şi dosa­rele fami­liei magis­tra­tu­lui de la Stră­şeni. Mem­brii CSM nu au dis­cu­tat prea mult cere­rea de pen­sio­na­re a lui Gavri­liţă, care este şi fost mem­bru al CSM, acceptând-o şi mulţumindu-i pen­tru acti­vi­tate.

grosu_mSoțul în poli­ție, prins în fla­grant

Jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță (foto) este căsă­to­rită, din octom­brie 2006, cu Miha­il Gro­su, un fost cola­bo­ra­tor al poli­ţiei ruti­ere de la Stră­şeni, actu­al­mente inspec­tor al Poli­ţiei de Patru­lare din Chi­şi­nău, din sep­tem­brie 2014. ZdG a scris ante­ri­or că soțul jude­că­toa­rei a fost reţi­nut în fla­grant şi ares­tat de ofi­ţe­rii Anti­co­ru­pţie pen­tru tra­fic de influ­enţă în iunie 2006. Con­form sen­tinţei Jude­că­to­riei Buiu­cani din 14 sep­tem­brie 2006, incul­pa­tul Miha­il Gro­su, împre­ună cu un coleg, l-a depis­tat la volan, în sta­re de ebri­e­tate, pe cetă­ţea­nu­lui V. Mere­uţă şi a soli­ci­tat de la aces­ta, inclu­siv în incin­ta Jude­că­to­riei Stră­şeni, 300 USD, ameninţându-l că, dacă nu dă acei bani, va fi san­cţio­nat cu 15 sau 30 de zile de arest. Gro­su susţi­nea atun­ci că are influ­enţă asu­pra jude­că­to­ru­lui care va exa­mina cazul şi că îl poa­te deter­mina pe aces­ta să nu-i apli­ce ares­tul.

În ace­eaşi zi, dosa­rul a fost exa­mi­nat chiar de către socrul său, Miha­il Gavri­liţă, Mere­uţă fiind san­cţio­nat cu o amen­dă de doar 15 uni­tăţi con­venţio­nale, adi­că cu 300 de lei. A doua zi, Gro­su a soli­ci­tat din nou bani de la Mere­uţă, în sumă de 250 USD, menţionând că l-a influ­enţat pe jude­că­tor pen­tru ca aces­ta să nu-i apli­ce măsu­ra de arest. Pes­te câte­va zile, sub con­tro­lul ofi­ţe­ri­lor anti­co­ru­pţie, într-un bar din Chi­şi­nău, lui Gro­su i-au fost trans­mişi 200 USD, aces­ta fiind prins în fla­grant. În jude­cată, el şi-a recu­nos­cut vina pe deplin, s-a căit de cele comi­se, pre­ci­zând că, de fapt, Mere­uţă insis­ta să fie aju­tat. Într-un final, Gro­su însă nu a fost pedep­sit penal. Jude­că­to­rul Iurie Beje­naru, pe atun­ci la Jude­că­to­ria Buiu­cani, i-a apli­cat doar o amen­dă în valoa­re de două mii de lei, iar la puţin timp, Gro­su a reve­nit în struc­tu­rile MAI.

În decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pe anul 2014, jude­că­toa­rea Miha­e­la Grosu-Gavriliță decla­ră casă de lux din Stră­șe­ni, 1/5 dintr-un alt imo­bil, deți­nut împre­u­nă cu părin­ții săi, dar și un BMW 318, dobân­dit în 2013. În peri­oa­da 2013-2014, magis­tra­ta a întors un cre­dit de 2000 de USD pe care l-a con­trac­tat la o rată a dobân­zii de 0%.

A dis­pus ares­ta­rea unei femei care creș­te cin­ci copii

Pre­ci­zăm că, joi, 21 ianu­a­rie 2016, jude­că­toa­rea Miha­e­la Grosu-Gavriliță a decis con­dam­na­rea Vic­to­ri­ei Pru­tea­nu, o tână­ră mamă din Stră­șe­ni, la 3 ani și 8 luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. Magis­tra­ta a dis­pus ca incul­pa­ta, care are doi copii a săi, dar îngri­jeș­te și de cei 3 fra­ți mino­ri, după ce părin­ții au dece­dat, și care a fost învi­nu­i­tă că și-a ucis soțul care o bătea, să fie reți­nu­tă chiar din sala de jude­ca­tă, în fața rude­lor și a copi­i­lor care plân­geau că se des­part da mamă. Deși a cerut, de nenu­mă­ra­te ori, aju­to­rul auto­ri­tă­ți­lor, Vic­to­ria nu a fost pro­te­ja­tă de soțul său vio­lent, deși, au fost eli­be­ra­te pe nume­le ei inclu­siv ordo­nan­țe de pro­tec­ție. Cazul Vic­to­ri­ei Pru­tea­nu, con­dam­na­tă de jude­că­toa­rea Miha­e­la Grosu-Gavriliță a sen­si­bi­li­zat soci­e­ta­tea. Vine­ri, 22 ianu­a­rie 2016, a fost ini­ția­tă sem­na­rea unei peti­ții prin care sute de oame­ni cer pre­șe­din­te­lui Timofti, dar și minis­tru­lui Jus­ti­ți­ei să ia act de cazul tine­rei și s-o eli­be­re­ze. Deta­lii des­pre acest caz, citiți AICI.

Aso­ci­a­ția Promo-LEX anun­ță că va ata­ca la Cur­tea de Apel sen­tin­ța emi­să de Miha­e­la Grosu-Gavriliță în cazul Vic­to­ri­ei Pru­tea­nu. Ea a fost trans­por­ta­tă la Peni­ten­ci­a­rul nr 13.

Ion Gume­niuc, avo­ca­tul Vic­to­ri­ei Pru­tea­nu pre­ci­zea­ză pen­tru ZdG că instan­ța în acest caz ar fi tre­bu­it să amâ­ne cel puțin ares­ta­rea cli­en­tei sale. “Au fost mul­te cazu­ri. Și Papuc, și avo­ca­tul Mân­zat, care, deși con­dam­na­ți, nu au fost reți­nu­ți în sala de jude­ca­tă. Ea însă creș­te cin­ci copii mino­ri, care în pre­zent nu are unde-i duce. Tre­bu­ia să o ia sub arest? Jude­că­toa­rea putea să aștep­te sau măcar să facă așa cum eu am soli­ci­tat. Dacă nu e posi­bil să fie achi­ta­tă, măcar să i se apli­ce pedeap­să doar după ce copi­ii nu vor atin­ge vâr­sta de opt ani. Este așa pre­ve­de­re în lege. Jude­că­toa­rea însă nu a dorit asta, nu cunosc din ce motiv. Moti­va­rea instan­ței va veni abia pe 9 febru­a­rie”, pre­ci­zea­ză avo­ca­tul Gume­niuc.

Am încer­cat să dis­cu­tăm că jude­că­toa­rea însă repre­zen­tan­ții Jude­că­to­ri­ei Stră­șe­ni ne-au spus că aceas­ta este în pau­ză de masă, iar ulte­ri­or, că este în ședin­ță de jude­ca­tă. Vom reve­ni cu o reac­ție din par­tea magis­tra­tei, dacă aceas­ta va dori să dis­cu­te cu noi.

Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ți­ei afir­mă pe o rețea de soci­a­li­za­re că are o altă opi­ni­ei decât magis­tra­ta Miha­e­la Grosu-Gavriliță în cazul tine­rei din Stră­șe­ni. “În pofi­da fap­tu­lui că nu obiș­nu­iesc să îmi fac publi­că acti­vi­ta­tea mea și cu atât mai mult via­ța per­so­na­lă, situ­a­ția unei mame a cin­ci copii din rn. Stră­șe­ni care a fost supu­să actu­lui de jus­ti­ție și în raport cu care eu și insti­tu­ția pe care o repre­zint avem o opi­nie mora­lă sepa­ra­tă, mă simt nevo­it să lansez aceas­tă pun­te de dia­log, care să îmi per­mi­tă să infor­mez și să reac­țio­nez prompt refe­ri­tor la situ­a­ți­i­le de impor­tan­ță majo­ră pen­tru soci­e­ta­te dar și să men­țin un dia­log con­sis­tent cu cei în ser­vi­ci­ul căru­ia mă aflu – cetă­țe­nii Repu­bli­cii Mol­do­va”, scrie aces­ta pe o rețea de soci­a­li­za­re.

CITIȚI și: (foto) Pro­cu­ro­rul care a cerut 12 ani de închi­soa­re pen­tru tână­ra din Stră­șe­ni care creș­te 5 copii

Acest arti­col este rea­li­zat în cadrul pro­iec­tu­lui „Con­so­li­da­rea Sta­tu­lui de drept şi asi­gu­ra­rea trans­pa­renţei sis­te­mu­lui jude­că­to­resc”, imple­men­tat de către A.O. „Juri­ş­tii pen­tru drep­tu­ri­le omu­lui” cu supor­tul Civil Rights Defen­ders şi Natio­nal Endow­ment for Demo­cra­cy, care nu influ­enţea­ză în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­ca­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

15 comentarii

  • ye ha

   Nor­ma­la? Pro­ba­bil con­stru­i­ta din sala­ri­ul de cite­va mii de lei. Majo­ri­ta­tea mol­do­ve­ni­lor nici o came­ra ama­ri­ta nu au.

   • Ryo

    Daca si tigla asta e un lux, apoi eu nu inte­leg in ce case tre­bu­ie sa locu­im ca sa se con­si­de­re nor­ma­le. Majo­ri­ta­tea mol­do­ve­ni­lor inca au o men­ta­li­ta­te sovi­e­ti­ca de grup, si asteap­ta sa le cada ceva din pod, de dorit “pidi­jea­ba”.

    • ye ha

     Care pod, care “pidi­jea­ba”? Sin­gur ai inte­les ce ai scris sau macar ai ciit mesa­jul meu? Casa aceas­ta cos­ta minu­mum 60.000€. Vrei sa spui ca oame­nii care lucrea­za cin­stit cu 3-4000 lei pe luna asteap­ta pidi­jea­ba? Citi ani tre­bu­ie sa lucre­zi cu un sala­riu mediu ca sa cum­pe­ri asa casa? Chiar si ca jude­ca­tor? Aceas­ta se numes­te lux.

     • Ryo

      Eu nu stiu cum lucrea­za unii, nici nu ma inte­re­sea­za, dar in satul de unde vin eu juma­ta­te de maha­la are tigla meta­li­ca pe case, cur­tea pava­ta, gard de beton si polis­ti­ren pe casa. Si nu ii con­si­der oame­ni boga­ti, fie­ca­re se des­cur­ca cum poa­te. Nime­ni nu fura si sunt oame­ni cin­sti­ti si mun­ci­to­ri. Te-ai deprins sa nume­ri banii alto­ra. Daca tu stai cu 4000 de lei pe luna, inseam­na ca asta meri­ti.

     • ye ha

      Nu unii ci 90% din popu­la­tia RM. Eu nustiu ce te-ai legat tu de tigla ceea meta­li­ca, cred ca e vre-un fetish per­so­nal. Nu m-am deprins sa numar banii alto­ra (si chiar daca ii numar, care e pro­ble­ma?) si nu stau cu 4000 pe luna (si chiar daca as sta, care e pro­ble­ma?. Ras­pun­su­ri­le tale nu au nici lega­tu­ra nici cu arti­co­lul nici nu ce am scris eu.

     • Ryo

      Feli­ci­ta­ri! Esti un “mol­do­van” ade­va­rat. Invi­di­os, lenes si prost.

     • ye ha

      Nu sunt nici invi­di­os, nici lenes si prost. Ai dovezi? Dar cine esti tu ca ma insul­ti fara motiv si fara nici un drept?

     • ye ha

      Poa­te voi in “maha­la” cum spui tu, vor­bi­ti asa unul cu altul dupa ce pas­te­ti vaci­le, dar oame­nii edu­ca­ti vor­besc fru­mos :).

   • Ryo

    Nis­te tigla meta­li­ca ama­ra­ta, un gard de beton si nis­te fini­sa­je cu polis­ti­ren, nu sunt un lux, poa­te doar pen­tru un pen­sio­nar. Una pes­te alta asta nu inseam­na ca sunt dea­cord cu sen­tin­ta pro­nun­ta­ta.

   • arsenie troca

    uite-un kap de pork care-a sca­pat de piftie, pisha-m-ash pe mor­tii lui de asis­tat impu­tit 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *