Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Pensia pentru limită de vârstă.…

Pensia pentru limită de vârstă. Răspunsuri la întrebările adresate de cititori

După publicarea articolului „Pensia pentru limită de vârstă. Cum să ai o pensie mare?” cititorii s-au arătat interesați de subiect și ne-au adresat mai multe întrebări. Mai jos prezentăm răspunsurile oferite de Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS).

  • Din cauza pandemiei, o persoană stabilită peste hotare nu a reușit să depună cererea pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. Din ce dată i se va calcula pensia?

Pensia pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei care a obţinut dreptul la pensie, a tutorelui sau curatorului acesteia sau a reprezentantului desemnat prin procură. Pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgenţă. În R. Moldova a fost declarată stare de urgență în perioada 17 martie-15 mai 2020. La 1 aprilie 2021, a fost instituită stare de urgență pentru o perioadă de 60 de zile, însă, prin decizia Curții Constituționale, aceasta a fost anulată la 28 aprilie.

În cazul în care persoanele au întrunit condiţiile pentru stabilirea unei pensii în perioada stării de urgenţă, fie vârsta de pensionare, încadrarea în grad de dizabilitate sau decesul întreţinătorului şi urmau să depună o cerere în acest sens la casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS), termenul de adresare a fost prelungit până la încetarea stării de urgenţă, informează CNAS.

  • Ce se întâmplă în cazul în care o persoană nu a depus actele la CTAS din cauza pandemiei? 

Pensia pentru limită de vârstă se stabileşte de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de lege: vârsta de pensionare şi stagiul minim de cotizare de 15 ani, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată. În cazurile în care cererea şi actele necesare au fost depuse după expirarea termenului prevăzut, pensia va fi acordată de la data depunerii cererii sau prezentării ultimului act necesar.

Cadrul normativ în vigoare nu prevede o prelungire a termenului de depunere a cererii, indiferent de faptul dacă este motivat sau nu, pensia fiind calculată de la data depunerii cererii, conform documentelor prezentate. Doar pe perioada declarării stării de urgenţă în lupta cu pandemia împotriva virusului SARS-COV-2, termenul de adresare pentru stabilirea unei prestaţii sociale a fost prelungit până la încetarea stării de urgenţă, se arată în răspunsul oferit de CNAS.

  • O persoană are cetățenia R. Moldova, însă are domiciliul în străinătate. Este necesar să-și perfecteze buletinul de identitate cu domiciliul în R. Moldova?

Persoana care şi-a stabilit domiciliul într-un stat cu care R. Moldova nu are încheiat un acord privind asigurările sociale este în drept să depună cererea de pensionare, actul de identitate din sistemul naţional de paşapoarte şi celelalte acte necesare la organul teritorial de asigurare socială de la ultimul domiciliu din R. Moldova, cererea fiind înregistrată în mod obligatoriu. În cazul dat buletinul de identitate cu domiciliul în R. Moldova nu este necesar să fie perfectat.

Totodată, în cazul în care persoana domiciliază într-un stat cu care R. Moldova are încheiat un Acord în domeniul securităţii sociale, cererea pentru stabilirea pensiei se depune la instituţiile competente din statul contractant, fără a fi necesară deplasarea în R. Moldova pentru depunerea cererii, informează CNAS.

  • Cum se obțin certificatele de salarizare? 

Pensia pentru limită de vârstă se determină prin cumularea stagiului de cotizare realizat pentru perioada până şi după 01.01.1999. Baza de calcul a pensiei o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat după 1 ianuarie 1999, valorizat la momentul stabilirii pensiei.

Acest venit se determină din suma contribuţiilor plătite în perioadele contributive, cotele de contribuţii stabilite prin lege pentru aceste perioade şi numărul total de luni de cotizare şi se confirmă prin datele contului personal de asigurări sociale din Registrul evidenţei individuale de stat gestionat de CNAS.

Totodată, venitul asigurat obținut după 1 ianuarie 1999 în cadrul unităților economice lichidate, ale căror documente cu privire la salariul angajaților au fost transmise la arhiva de stat raională, municipală sau națională se confirmă prin certificate de salariu eliberate de arhivele în cauză, informează CNAS.

„În situațiile în care întreprinderile agricole lichidate au transmis documentele cu privire la salariul angajaților la primăria satului sau a comunei, salariul se confirmă prin certificate de salariu eliberate de primărie, care vor conține, în mod obligatoriu, denumirea unității la care a activat persoana în perioada indicată”, precizează CNAS.

Certificatele cu privire la salariu eliberate de angajatorii unde a activat persoana nu vor fi acceptate la stabilirea pensiei, deoarece pensia se determină din datele contului personal de asigurări sociale, informează instituția.

  • Care sunt actele necesare care trebuie depuse atunci când se solicită stabilirea pensiei pentru limită de vârstă?

Cererea şi actele necesare se depun la CTAS de la domiciliul al asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.
Cererea de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă se depune împreună cu actele ce atestă dreptul la pensie : buletinul de identitate în original şi copie; carnetul de muncă (original şi copie) şi alte documente privind stagiul de cotizare realizat; livretul militar, diploma de studii superioare la secţia de zi (original şi copie), alte acte după caz, informează CNAS.

  • Cum se stabilește și cum se calculează pensia pentru limita de vârstă pentru persoanele cu dizabilități? Poate o persoană beneficia de ambele prestații?

În cazul în care o persoană îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singură categorie. Pensionarului în drept să obţină o altă categorie de pensie i se acordă această pensie de la data depunerii cererii şi documentelor necesare, condiţia fiind acordarea unei pensii mai mari. Pensia va fi calculată conform formulelor de calcul în vigoare la momentul depunerii cererii.

  • Cum se calculează stagiul de cotizare și cum se stabilește baza de calcul a pensiei pentru limită de vârstă pentru persoanele care au activat și până la 01.01.1999?

Pensia pentru limita de vârstă, în cazul în care, începând cu 1 ianuarie 1999, asiguratul nu a realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, se calculează pe baza coeficientului nivelului profesional.
În cazul în care persoana a prestat activităţi în funcţii cu nivel profesional diferit, coeficientul nivelului profesional se stabileşte corespunzător ocupaţiei raportate la nivelul profesional cel mai înalt dintre ocupaţiile prestate în ultimii 15 ani de activitate, dacă activitatea în funcţia indicată a durat mai mult de un an – spre exemplu : în cazul unui profesor sau medic cu studii superioare, în cazul în care a activat mai mult de un an în funcţia respectivă, coeficientul nivelului profesional va constitui – 1,8.

  • Care sunt categoriile de persoane care beneficiază de pensii speciale și cum se stabilesc acestea?

În conformitate cu prevederile legii privind sistemul public de pensii, pensia specială reprezintă pensia publică stabilită și plătită conform prevederilor altor legi (spre exemplu : Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, Legea cu privire la statutul judecătorului; Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.

  • Poate o persoană, care are stagiul de cotizare însă nu a atins limita de vârstă să beneficieze de pensia pentru limita de vârstă sau de o altă prestație?

Dreptul la pensie pentru limită de vârstă se acordă dacă sânt îndeplinite cumulativ 2 condiţii vârsta de pensionare şi stagiul de cotizare minim de 15 ani. În cazul în care persoana a realizat stagiul de cotizare minim de 15 ani, dar nu a împlinit vârsta de pensionare prevăzută de legislaţie, nu va putea beneficia de pensie.
În cazul, când persoana care a atins vârsta de pensionare şi nu confirmă stagiul de cotizare necesar (de cel puţin 15 ani), i se acordă conform Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr.499-XIV din 14.07.1999, o alocaţie socială de stat.

Potrivit informației privind beneficiarii de pensii aflaţi la evidenţa CNAS, la situaţia de 01.04.2021, în R. Moldova peste 520 de mii de persoane beneficiază de pensie pentru limită de vârstă.