Principală  —  Ştiri  —  Social   —   LIVE TEXT/ Foto/ Video: Sute…

LIVE TEXT Foto Video: Sute de moldoveni, 25 de orașe, trei continente, un singur mesaj

Mol­do­ve­nii din dias­po­ră organizează astăzi flashmob-uri în cel puțin 13 țări sau 23 de ora­șe din întraga lume. Cetă­țe­nii R. Mol­do­va sta­bi­li­ți în Ita­lia, Fran­ța, Marea Bri­ta­nie, Ger­ma­nia, Româ­nia, Olan­da, Can­a­da, Elve­ția, Irlan­da, Spa­nia, Dane­mar­ca, dar și alte sta­te, anun­ță „pro­test glo­bal” cu slo­ga­nul „VOT FURAT!”, pentru ora 12.00. Aceștia afir­mă că ale­ge­ri­le au fost fra­u­da­te, iar sta­tul, în par­ti­cu­lar Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă (CEC) și Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne (MAEIE) nu au asi­gu­rat drep­tul la vot a cetă­țe­ni­lor afla­ți în stră­i­nă­ta­te. Aceștia cer demi­sia con­du­că­to­ri­lor aces­tor insti­tu­ții și orga­ni­za­rea repe­ta­tă a celui de-al doi­lea tur.  La ace­eași oră, în Chi­și­nău, Miș­ca­rea Civi­că Tine­rii Mol­do­vei a îndem­nat oame­nii nemul­țu­miți de orga­ni­za­rea ale­ge­ri­lor să iasă la un pro­test paș­nic în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le.  Deși, majo­ri­ta­tea cetă­țe­ni­lor din dias­po­ră își mani­fes­tă sus­ți­ne­rea pen­tru can­di­da­ta pro-europeană, Maia San­du, echi­pa PAS a decla­rat că nu va par­ti­ci­pa la mani­fes­ta­ții până nu va epu­i­za toa­te căi­le lega­le de con­tes­ta­re a ale­ge­ri­lor și a îndemnat par­ti­ci­pan­ții la acțiu­ni­le de pro­test din țară, dar și din stră­i­nă­ta­te „să fie vigi­len­ți și să nu se lase antre­na­ți în even­tu­a­le pro­vo­că­ri”.

Miș­ca­rea civi­că „Tine­rii Mol­do­vei”, orga­ni­za­to­rii acțiu­nii din PMAN sus­țin că sco­pul final al pro­tes­tu­lui este orga­ni­za­rea repe­ta­tă a turu­lui II al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le, dar afir­mă că mani­fes­ta­ția se va des­fă­șu­ra în mod paș­nic și este coor­do­na­tă cu Pri­mă­ria Chi­și­nău și Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ți­ei.

Ora 19.50. 

30 de imagini din 30 de orașe unde diaspora și-a cerut astăzi dreptul la vot

Ora 17.45. Berlin, Germania.

Ora 17.15. Barcelona, Spania.

barcelona

Ora 17.08. Paris, Franța.

frana

Ora 16.33. Bergamo, Italia.

bergamo

Ora 16.31. Danemarca.

danemarca

Ora 16.30. Italia, Torino

torino

Ora 16.25. Polonia

polonia

Ora 16.20. Italia. „Apel către cetățenii R. Moldova stabiliți temporar în Italia cu privire la acționarea în judecată a Comisiei Electorale Centrale și a Ministerului de Externe. Cerem: demisia președintelui CEC și a ministrului de Externe care au gestionat incorect procesul de vot la secțiile de votare din străinătate. Noi nu cerem mai mult decât dreptul de a vota, drept consfințit în Consttuția R. Moldova. Jos corupția, jos corupția! Alegeri repetate! Vot furat!”.

Ora 16.15. Padova, Italia

padova

Ora 16.10. Brescia, Italia.brescia

italia-brescia

Ora 16.07. Mesaj din insulele Caraibe.caraibe

Ora 16.05. „Milano este cu voi”

Ora. 16.00. Italia

Ora 15.20. Cetățenii R. Moldova din Grecia, Atena au ieșit în stradă cu pancarte pe care au scris „Vrem președinte, nu impostor!”.

atena

Ora 15.16.  Câțiva moldoveni aflați la Strasbourg, Franța au ieșit cu mesajul „Vot furat – vrem adevăr și dreptate” în fața Consiliului Europei. Aceștia au transmis doleanțele lor și în limba franceză.

strasbourg

Ora 15.15#votfurat în Amsterdam cu furtună și ploaie

amsterdam
Ora 14.45Pro­tes­tul din Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le (PMAN) a luat sfâr­șit. Cele câte­va sute de per­soa­ne care au par­ti­ci­pat încep să ple­ce. Orga­ni­za­to­rii mani­fes­ta­ți­e­ie pro­mit să reia pro­tes­te­le și să revi­nă în cen­trul capi­ta­lei dacă Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă va con­fir­ma rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor și va vali­da man­da­tul lui Igor Ddoon.

Ora 14:30. Oamenii țin discursuri patriotice și scandează „Jos Dodon!”protest-pman-48

Ora 13.40. Danemarca, Horsens: „Noi, daspora din Danemarca, condamnăm furtul voturilor cetățenilor din R. Moldova și din alte orașe din Europa. Vrem țara înapoi. Cerem demisia CEC. Dodon nu este președintele nostru! Vrem ca alegerile să fie repetate, fraudele să fie investigate. Dodon a greșit, pentru că ne-a mințit pe toți. Visul lui este să devină președinte. Este o persoană orgolioasă și foarte periculoasă. Vrem să avem un sttat democratic cu legea în capul mesei”.


Ora 13.30. În PMAN oamenii fac coadă la „microfonul liber” pentru a-și spune discursurile și a transmite mesaje guvernării și președintelui ales, Igor Dodon: „Moldova fără Dodon!”, „Jos Dodon!”.

prives-eu

Ora 13. 25. „În Cluj-Napoca a început protestul #votfurat. Suntem solidari cu cei de acasă și cu diaspora care nu au putut să își exercite dreptul la vot”, scrie Maxim Eni.

cluj-napoca

Ora 13.22#votfurat Barcelona

anastasia-condruc-barcelona

Ora 13.20. Flashmob „mut” la București. Mai mulți tineri au au cerut alegeri corecte prin mesaje scrise pe foi, fără a vocifera dolianțele lor. Astfel, aceștia au încercat să transmită ideea că statul nu a ținut cont de vocea și votul lor.

Ora 13.10. Mesajul lui Năstase din Dublin: „Să fim precauți şi să evităm protestele cu iz geopolitic, manipulatorii”

Ora 12.57. Mesajul unor vorbitor în PMAN:„La alegerile din România doi minștri și-au dat demisia, unul în turul I, altul în turul II. Oare la noi este posibil așa ceva? Dodon nu este peședintele meu!”

Ora 12.50. Membru al Mișcării Civice Tinerii Moldovei: „Ne merităm președintele ales, Igor Dodon, deoarece suntem doar câteva sute de oameni în PMAN. În Londra s-au adunat mai multi cetțeni decât în Chișinău. (…) Acțiunea de protest de astăzi cere demisia CEC, a ministrului de Externe, organizarea repetată a turului II al alegerilor prezidențiale, deschiderea mai multor secții de votare în diasporă. Vom avea un microfon liber unde fiecare persoană va putea transmite mesaje”.

Ora 12.42. Protestatarii din centrul capitalei onorează imnul de stat al R. Moldova.

Ora 12.40. Primele mesaje din diasporă. Moldovenii din Dubai cere demisia CEC.

dubai

Ora 12.30. Câteva sute de oameni s-au adunat în PMAN, acolo unde răsună cântece patriotice.

Ora 12.10. În PMAN se adună protestatari. Acestea sunt dotați cu drapelul R. Moldova și pancarte cu mesajul „Demisia CEC!”.

protest

Diaspora susține că în cadrul flashmob-urlor va citi o declarație prin care cere alegeri repetate:

„Noi, cetăţenii Republicii Moldova, din dorinţa sinceră de a menţine legătura cu Moldova, conştientizând importanţa pe care o are fiecare cetăţean în alegerile prezidenţiale, am ţinut ca la 13 noiembrie 2016 să ne exercităm dreptul de vot, garantat fiecărui cetăţean de către Constituţia RM şi CEDO. Dreptul de vot este unul care se află la baza unei societăţi democratice şi oferă legitimitate claselor politice. Noi, cetăţenii RM, aflaţi peste hotare contribuim la economia statului anual, investind acolo întregul nostru câştig obţinut aici, în străinătăţi. Moldova este dependentă de investiţiile noastre finanaciare, iar încălcarea dreptului nostru constituţional de a vota, chiar dacă ne aflăm în străinătate, nu are nicio justificare.
· Deşi secţiile de votare s-au aflat la sute sau chiar mii de km pe care a trebuit să-i parcurgem pentru a ne exercita dreptul de a alege, noi am făcut acest efort ca să ne exercităm dreptul de vot.
· Nu au contat condiţiile meteo nefavorabile pe care a trebuit să le suportăm stând la coada secţiilor de votare, ca în final, membrii secţiei de votare să ne comunice că nu mai sunt buletine de vot.
· Chiar dacă pentru majoritatea dintre noi, ziua de duminică e singura zi liberă din săptămână, noi am renunţat la această zi liberă în favoarea dreptului de a vota, dar care, din păcate, a fost încălcat de către autorităţile RM prin deschiderea unui număr insuficient de secţii de voate în raport cu numărul de cetăţeni străini care se află peste hotare.
· Ţinând cont de faptul că diaspora este compusă dintr-un număr impunător de cetăţeni, ceea ce îi conferă un rol important în procesele politice din RM, solicităm să se ofere tuturor cetăţenilor RM din străinătate dreptul de a alege Preşedintele RM, fiind organizat al III-lea tur de scrutin pentru cei doi candidaţi”.

Dias­po­ra s-a mobi­li­zat pe Face­bo­ok după pri­mul tur al scru­ti­nu­lui pre­zi­den­ți­al și a for­mat un grup public, „Adop­tă un vot!”, la care au ade­rat până la acest moment pes­te 96 de mii de inter­na­uți. Prin inter­me­ni­ul aces­tu­ia, cetă­țe­nii de pes­te hota­re s-au aju­tat reci­proc, cu trans­port și caza­re, pen­tru a putea ieși în număr masiv la vot. Ast­fel, dacă la 30 octom­brie în dias­po­ră au votat cir­ca 67 de mii de mol­do­ve­ni, la 13 octom­brie la urne a ieșit un număr dublu, 138 281 de per­soa­ne. ZdG a scris des­pre cetă­țe­ni care au par­curs sute și chiar mii de kilo­me­tri pen­tru a ajun­ge la cea mai apro­pi­a­tă sec­ție de vota­re și a ale­ge, pen­tru pri­ma dată în ulti­mii 20 de ani, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va. Cu toa­te aces­tea, cel puțin trei mii de per­soa­ne, după ce au aștep­tat ore în șir în fața sec­ți­i­lor, în ploa­ie și vânt, nu și-au putut exer­ci­ta drep­tul con­sti­tu­țio­nal pen­tru că s-au epu­i­zat bule­ti­ne­le de vot. Fie­ca­re sec­ție a dis­pus de maxi­mum 3000 de bule­ti­ne de vot, limi­tă pre­vă­zu­tă de Codul Elec­to­ral prin modi­fi­că­ri­le ope­ra­te de Par­la­ment în 2010.

Prin intermediul aceluiași grup public, diaspora a cre­at eve­ni­men­te pen­tru fie­ca­re din­tre ora­șe din Australai, Europa sau SUA și își anun­ță inten­ția de-și expu­ne în mod paș­nic dez­a­cor­dul față de rezul­ta­te­le turu­lui doi al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le.

Citiți și

Lista tuturor orașelor în care sunt anunțate proteste: Australia-UE-SUA

Maia Sandu: „Protestul este împotriva autorităților, nu a celor care au votat altfel decât noi”

Protest „GLOBAL”: aceeași oră pentru cel puțin 17 orașe. Diasopra angajează avocați pentru a ataca CEC-ul în instanță