Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Arenda pădurilor a fost interzisă!

Arenda pădurilor a fost interzisă!

Guvernul a aprobat ieri o Hotărâre de Guvern, elaborată de Ministerul Mediului, prin care a fost modificat Regulamentul privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărie cinegetică şi/sau recreere. Scopul primordial al modificărilor adoptate azi constă în interzicerea pe viitor a arendei pădurilor, pentru a evita însuşirea de hectare întregi din patrimoniul forestier al R. Moldova.

„Arendarea terenurilor forestiere a fost permisă odată cu adoptarea la 20 februarie 2008 a Hotărârii de Guvernului nr. 187, care instituia mecanismul legal de obţinere a pădurilor. Însă, în loc să contribuie la menţinerea, conservarea şi dezvoltarea fondului forestier, a faunei cinegetice, precum şi obţinerea profitului, se pare că doar ultimul obiectiv a fost determinant pentru unii agenţi economici.

563-padurea1]Astfel, R. Moldva a pierdut din gestiunea sa mii de hectare de pădure valoroasă, majoritatea acestora fiind distruse de intervenţii antropice barbare — construirea caselor multietajate, beciurilor, piscinelor, gardurilor din beton, drumurilor asfaltate şi chiar a stadioanelor. Din păcate, multe dintre aceste daune sunt iremediabile, iar prejudiciul adus nu va putea fi recuperat curând.

Actualmente, între Agenţia „Moldsilva” şi beneficiari rămân în vigoare peste 650 de contracte de arendă pe o suprafaţă totală de aproape 7000 de hectare, însă procesul de reziliere prin acţiuni în justiţie şi de comun acord al părţilor continuă — din cele 842 de contracte încheiate în perioada 2008—2015, aproape 200 de contracte au fost deja reziliate. Această tendinţă degresivă este continuată şi va căpăta noi viteze în viitorul apropiat. Împreună cu interzicerea categorică a încheierii noilor contracte, aceste acţiuni vor duce la revenirea pădurilor în gestiunea exclusivă a statului şi în beneficiul tuturor cetăţenilor.

Alt scop urmărit prin promovarea acestei Hotărâri de Guvern îl reprezintă interzicerea expresă a transmiterii dreptului de arendă în scop de recreere către alte persoane fizice sau juridice, indiferent de forma organizatorico-juridică. Prin această prevedere vom evita „vânzarea” pădurilor prin concesiunea drepturilor de folosinţă. Ministerul Mediului va controla respectarea acestei modificări extrem de riguros, căci dezmăţul şi delăsarea unor arendaşi nu mai pot fi tolerate!
La fel de importantă este majorarea de circa 5 ori a preţului arendei forestiere, astfel încât plata pe termen de un an pentru un hectar de terenuri forestiere va constitui 19092,37 lei. Prin această creștere statul îşi estimează la justa valoare una dintre cele mai preţioase resurse: „aurul verde”. Ministerul Mediului consideră că majorarea prețului va contribui la dezagrearea arendării terenurilor forestiere și va ajuta la scăderea numărului contractelor de arendă, mai ales că restanţele arendatorilor la bugetul de stat deja au depăşit suma de peste 12 milioane de lei.

Prevederile din Hotărârea de Guvern adoptată ieri (interzicerea arendei pădurilor, creșterea prețurilor pentru arenda existentă şi interdicţia de concesionare a dreptului de arendă către alte persoane) fac parte, alături de alte acţiuni (cum ar fi, interzicerea exportului de lemn brut sau creşterea suprafeţelor împădurite) din programul Ministerului Mediului îndreptat spre consolidarea şi dezvoltarea fondului forestier. Alte iniţiative imperioase vor fi promovate în cel mai scurt timp”, susțin reprezentanții Ministerului Mediului.

Amintim că, într-un interviu anterior pentru ZdG, Valeriu Munteanu, ministrul Mediului, a declarat că:

563-valeriu-munteanu„În 2008, în penul­ti­mul an de guver­nare a fami­liei Voro­nin, a fost adop­tată o hotă­râre de Guvern cu pri­vire la arenda fores­ti­eră. Din 1991 până în 2008, nu a fost per­misă arenda. Res­pec­tiv, acest spa­țiu public a fost impe­ne­tra­bil. Când s-a per­mis arenda, prin acea hotă­râre de Guvern, s-a adus un pre­ju­di­ciu fără pre­ce­dent, care nu poate fi măsu­rat în bani. Acum, noi încer­căm să facem modi­fi­cări în acest sens, dar reu­şim cu greu. Simţim pre­siuni, pen­tru că au fost înre­gis­trate 900 de con­tracte de arendă de la 1 ha până la câteva sute de hec­tare. Evi­dent, cei care au aren­dat și-au ales tere­nuri de păduri sănă­toase, la drum, cu multă floră și la pre­țuri mici. Acum, prin hotă­rârea care a ajuns la Guvern și pe care urmează s-o apro­băm în vreo două săp­tămâni, urmează să inter­zi­cem total arenda și să regle­men­tăm rela­ți­ile cu cei 600 de con­trac­tanţi care au mai rămas… Pri­mul lucru, cel mai impor­tant, și vreau să audă asta cei care au con­tracte: am pre­vă­zut majo­ra­rea de cinci ori a aren­dei fores­ti­ere, de la 4 la 20 de mii de lei pe an. Este con­sis­tent, din punc­tul nos­tru de vedere, și este des­cu­ra­jant pen­tru cei care, pur și sim­plu, vor să par­curgă acest spa­țiu public. Între timp, pe apro­xi­ma­tiv 10% din cele 600 de con­tracte pe care le avem s-a reu­șit să se edi­fice con­struc­ții. Unele res­pectă legea, iar altele o încalcă. Cei care res­pectă legea pro­ce­dează în felul urmă­tor: şi-au pus un foi­șor sau, pur și sim­plu, şi-au luat pătura și au mers la odihnă. Gar­dul tre­buie să fie din plasă, trans­pa­rent. Nu este per­misă îngră­di­rea unor supra­fețe întinse, lăsând loc ani­ma­le­lor să treacă pe acolo. De obi­cei, însă, lucru­rile arată dife­rit, și noi am găsit ast­fel de lucruri. Per­so­nal voi face un efort pen­tru a mai ieși în pădure, or, dacă nu te implici per­so­nal, lucru­rile văzute din biroul unui minis­tru arată bine și foarte bine. În pădu­rea de la Dur­lești și în cea de lângă Ialo­veni sunt cele mai mari pro­bleme. Am cal­cu­lat că există câteva zeci, până la 100 de case în zonele fores­ti­ere luate în arendă, edi­fi­cate, ile­gal, din beton”.

Publicitate
Publicitate