(doc) Varianta finală a compromisului PDM-PSRM: se renunță la revocarea deputaților

Com­pro­mi­sul „larg” din­tre depu­ta­ții demo­cra­ți, cei soci­a­liș­ti, dar și din Gru­pul par­la­men­tar Popu­lar Euro­pean, expri­mat la 5 mai prin votul comun în vede­rea coma­să­rii celor două pro­iec­te de lege ce pre­su­pun schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral, a fost defi­ni­ti­vat ligi­sla­tiv. Comi­sia juri­di­că, numi­ri și imu­ni­tă­ți a Par­la­men­tu­lui a ela­bo­rat un sin­gur pro­iect de lege care pre­ve­de că urmă­to­rul scru­tin în Legi­sla­ti­vul de la Chi­și­nău ar putea avea loc în baza unui sis­tem mixt, alt­fel spus, cetă­țe­nii vor pri­mi două bule­ti­ne de vot. Pe unul, iden­tic pen­tru toți, se vor ale­ge depu­ta­ți pe lis­te de par­tid în baza votu­lui pro­por­țio­nal. Pe cel de-al doi­lea bule­tin, indi­vi­du­al pen­tru fie­ca­re cir­cum­scrip­ție uni­no­mi­na­lă, vor fi ale­și depu­ta­ți în baza votu­lui majo­ri­tar.

După ce a medi­a­ti­zat, printr-o amplă cam­pa­nie publi­ci­ta­ră, ide­ea că atuul sis­te­mu­lui uni­no­mi­nal con­stă în apro­pi­e­rea depu­ta­ți­lor de cetă­țe­ni care vor putea demi­te ale­sul popo­ru­lui dacă aces­ta nu-și va înde­pli­ni pro­mi­siu­ni­le, Par­ti­dul Demo­crat din Mol­do­va (PDM) se pare a fost con­vins de Par­ti­dul Soci­a­liș­ti­lor din R. Mol­do­va (PSRM) de a renun­ța la ini­ția­ti­vă. Docu­men­tul de „com­pro­mis” nu pre­ve­de retra­ge­rea man­da­tu­lui de depu­tat, pro­mi­să de PDM, pre­ve­de­re care, de alt­fel, con­tra­vi­ne nor­mei con­sti­tu­țio­na­le a actu­a­le. Sin­gu­ra men­țiu­ne refe­ri­tor la vacan­ța fun­cţi­ei de depu­tat spu­ne că, în ulti­me­le 6 luni îna­in­te de expi­ra­rea man­da­tu­lui Par­la­men­tu­lui, nu se orga­ni­zea­ză ale­ge­ri noi în cir­cum­scri­pţi­i­le uni­no­mi­na­le neo­cu­pa­te.

Într-un inter­viu pen­tru europalibera.org, pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du a decla­rat PDM este for­țat să renun­țe la ide­ea revo­că­rii depu­ta­ți­lor, invo­când fap­tul par­te­ne­rii inter­națio­na­li au cerut un con­sens în Par­la­ment, dar a decla­rat că spe­ră să revi­nă la acest meca­nism și la sis­te­mul uni­no­mi­nal la ale­ge­riel par­la­men­ta­re din 2022.

„Dar, în baza sis­te­mu­lui mixt, avem două cate­go­rii de depu­ta­ţi: depu­ta­ţi care vin pe lis­te de par­tid şi depu­ta­ţi care vin din cir­cum­scri­pţii. Şi atun­ci tre­bu­ie să le apli­ci ace­ea­şi regu­lă, nu poţi pe unii să îi revo­ci, pe alţii nu. Şi, cu regret, dato­ri­tă aces­tui com­pro­mis cerut de par­te­ne­rii inter­na­ţio­na­li, cel mai pro­ba­bil, va tre­bui pen­tru aceas­tă eta­pă inter­me­di­a­ră să renu­nţăm la idee, deo­a­re­ce este impo­si­bil, din punct de vede­re juri­dic”, a decla­rat Can­du.

Pro­iec­tul de lege pre­su­pu­ne for­ma­rea unei sin­gu­re cir­cum­scrip­ții națio­na­le în care vor fi ale­și 50 de legiu­i­to­ri în baza votu­lui repre­zen­tă­rii națio­na­le, dar și împăr­ți­rea teri­to­ri­u­lui R. Mol­do­va în 51 de cir­cum­scrip­ții uni­no­mi­na­le, în care vor fi ale­și tot atâ­ția depu­ta­ți, dintr-un sin­gur tur.

Auto­rii pro­iec­tu­lui coma­sat spun că cele 51 de cir­cum­scrip­ții elec­to­ra­le vor fi for­ma­te în baza numă­ru­lui de ale­gă­to­ri înscriși în lis­te­le elec­to­ra­le la fie­ca­re sec­ție de vota­re de la ulti­me­le ale­ge­ri națio­na­le, că sec­ți­i­le de pes­te hota­re vor fi con­sti­tu­i­te în baza înre­gis­tră­rii pre­a­la­bi­le a cetă­țe­ni­lor, iar locu­i­to­rii din regiu­nea trans­nis­trea­nă vor vota în sec­ți­i­le des­chi­se pe malul drept al Nis­tru­lui. Demo­cra­ții și soci­a­liș­tii afir­mă că mem­brii dias­po­rei care nu s-au înscris pre­a­la­bil vor putea vota la ori­ce sec­ție con­sti­tu­i­tă pes­te hota­re, dar că fie­ca­re sec­ție din stră­i­nă­ta­te va avea o capa­ci­ta­te de 5000 de bule­ti­ne de vot, spre deo­se­bi­re de 3000, în for­mu­la actu­a­lă a Codu­lui Elec­to­ral.

Docu­men­tul sta­bi­leș­te că, pen­tru cir­cum­scrip­ția națio­na­lă, par­ti­de­le poli­ti­ce vor putea îna­in­ta o lis­tă de mini­mum 30 și maxi­mum 55 de per­soa­ne, dar și câte un sin­gur can­di­dat pen­tru fie­ca­re cir­cum­scrip­ție uni­no­mi­na­lă. La rân­dul lor, can­di­da­ții inde­pen­den­ți vor putea con­cu­ra doar pen­tru o cir­cum­scrip­ție uni­no­mi­na­lă. Tot­o­da­tă, dacă can­di­da­tul ales în cir­cum­scri­pţia uni­no­mi­na­lă a fost ales şi pe lis­ta de par­tid în cir­cum­scri­pţia naţio­na­lă, se con­si­de­ră că a fost ales doar în cir­cum­scri­pţia uni­no­mi­na­lă şi nu va fi luat în cal­cul la atri­bu­i­rea man­da­te­lor în baza lis­tei de par­tid.

Pen­tru ale­gă­to­rii de pes­te hota­re, dar și din stân­ga Nis­tru­lui vor fi for­ma­te con­si­lii elec­to­ra­le de cir­cum­scrip­ție care vor acti­va în raza muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău.

Pen­tru a fi înre­gis­trați drept can­di­dați, pre­ten­den­ții la foto­li­ul de depu­tat vor tre­bui să colec­te­ze sem­nă­tu­ri­le a cel puţin 600 și cel mult 1000 de susţi­nă­to­ri cu drept de vot din cir­cum­scri­pţia uni­no­mi­na­lă unde intenţio­nea­ză să can­di­de­ze. Sem­nă­tu­ri­le pen­tru sus­ți­ne­rea can­di­da­ți­lor din cir­cum­scrip­ți­i­le uni­no­mi­na­le pes­te hota­re­le țării sau pen­tru loca­li­tă­ți­le din stân­ga Nis­tru­lui vor putea însă pro­ve­ni de la ori­ca­re cir­cum­scrip­ție.

PDM a accep­tat pro­pu­ne­rea soci­a­liș­ti­lor de a per­mi­te stu­den­ți­lor și ele­vi­lor să vote­ze în loca­li­ta­tea unde stu­di­a­ză, dacă vor sem­na o decla­ra­ţie pe pro­prie răs­pun­de­re pri­vind abţi­ne­rea de la vota­rea mul­ti­plă. Aceștia vor fi înscriși pe lis­te­le supli­men­ta­re, unde se va indi­ca și insti­tu­ția de învă­țământ unde sunt înma­tri­cu­la­ți.

Pro­iec­tul de lege urmea­ză a fi dez­bă­tut cu soci­e­ta­tea civi­lă și avi­zat de Comi­sia de la Vene­ția, la mij­loc de iunie. Demo­cra­ții și soci­a­liș­tii sus­țin că nu vor vota docu­men­tul în lec­tu­ră fina­lă decât după pro­nun­ța­rea Comi­si­ei de la Vene­ția.

Citiți AICI ce spu­neau la 23 mar­tie frac­țiu­ni­le par­la­men­ta­re des­pre schim­ba­rea sis­te­mu­lui de vot


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Elena

    Sun­te­ti, din punc­tul meu de vede­re, un ziar cu o popu­la­ri­ta­te de necon­tes­tat, dar, din paca­te, admi­te­ti nis­te gre­se­li gro­so­la­ne in roma­na. Imi pare foar­te rau si sper sa va per­fec­ta­ti lim­ba pen­tru vii­tor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *