Comisia de la Veneția NU recomandă schimbarea sistemului electoral

Comi­sia de la Vene­ția a publi­cat astăzi, 19 iunie, avi­zul pri­vind modi­fi­ca­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral. Potri­vit aces­tu­ia, Comi­sia aten­țio­nea­ză că anu­mi­te schim­bări ale sis­te­mu­lui elec­to­ral ar putea agra­va situ­a­ția din R. Mol­do­va.

„În con­di­ți­i­le actu­a­le din R. Mol­do­va, pro­iec­tul de lege pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral  este ino­port­un, pen­tru că aces­ta ar spori ris­cul ca majo­ri­ta­tea can­di­daț­lor inde­pen­denți să fie influ­en­țați de oame­nii de afa­ceri sau de alți actori care urmă­resc inte­re­se­le pro­prii. De ase­me­nea, res­pon­sa­bi­li­ta­tea ofe­ri­tă Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le de a sta­bili com­po­nen­ța cir­cum­scrip­ți­lor se bazea­ză pe cri­te­rii vagi și poa­te influ­en­ța acti­vi­ta­tea CEC”, aten­țio­nea­ză mem­brii Comi­si­ei.

Deși au decla­rat că vor ține cont de avi­zul Comi­si­ei de la Vene­ția, în  ulti­me­le câte­va zile, Vlad Pla­ho­t­niuc, Andri­an Can­du, dar și Igor Dodon au dat de înțe­les că indi­fe­rent de avi­zul Comi­si­ei, totuși, nu vor renun­ța de la inten­ția de schim­ba­re a sis­te­mu­lui elec­to­ral.

„Se insis­tă că ar urma să fie pri­mit un aviz. De fapt, ar urma o serie de reco­man­dări. Aș vrea să fie foar­te cla­ră pozi­ția PD față de aceas­tă ana­li­ză – noi o vom ana­li­za cu tot inte­re­sul, ne dorim să avem aceas­tă exper­ti­ză. Ime­di­at ce pri­mim exper­ti­za, o vom ana­li­za și vom face în pro­iect toa­te schim­bă­ri­le nece­sa­re. Fap­tul că opo­zi­ția nepar­la­men­ta­ră și un număr foar­te mic de ONG-uri lup­tă împo­tri­va ale­ge­rii direc­te a depu­ta­ți­lor e regre­ta­bil. Res­pec­tăm drep­tul lor de a se mani­fes­ta așa cum vor, însă nu putem accep­ta ca aces­te gru­puri să ia în cap­ti­vi­ta­te ter­me­nul de „soci­e­ta­te civi­lă”. E regre­ta­bil că opo­zi­ția nepar­la­men­ta­ră nu are curaj să iasă în fața oame­ni­lor și se ascun­de după ONG-uri. Noi vom mer­ge mai depar­te cu cetă­țe­nii în acest demers de schim­ba­re a sis­te­mu­lui elec­to­ral”, a spus Pla­ho­t­niuc în cadrul con­fe­rin­ței de pre­să din săp­tămâ­na tre­cu­tă.

Câte­va ore mai târ­ziu, și pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon, a sus­ți­nut o con­fe­rin­ță de pre­să în care aproa­pe că l-a citat pe Can­du, vor­bind des­pre schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral. „Dacă vor fi pro­pu­neri ce pot fi lua­te în cal­cul pen­tru îmbu­nă­tă­ți­rea pro­iec­tu­lui, ele vor fi lua­te în cal­cul, dar cate­goric nu poa­te fi vor­ba de un aviz pozi­tiv sau nega­tiv”, a spus Dodon. Asta deși, pe 5 mai, curent, când pro­iec­tul de lege pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral a fost votat în pri­mă lec­tu­ră, Dodon spu­nea că „dacă va fi aviz pozi­tiv, atunci va fi imple­men­tat votul mixt, dacă va fi aviz nega­tiv – va rămâ­ne sis­te­mul actu­al”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. timofei

    nu reco­man­da in con­di­ti­i­le in care nu este con­sens poli­tic, i dau ase­me­nea decla­ra­tie rezer­va­ta pen­tru ca totu­si se vede ca opo­zi­tia este con­tra
    insa, toa­te son­da­je­le ara­ta ca ceta­te­nii doresc aceas­ta schim­ba­re, iar con­sen­sul poli­tic s-a demon­strat prin cele 74 de voturi pro in pri­ma lec­tu­ra!

  2. ivancelgroaznic

    Nu par­la­men­tu in mazho­ri­ta­te sau mino­ri­ta­te hota­ra­sh­te ce vrea omul de rind, ceta­tea­nu tsari. este o alta hot­sie shi mane­vra de la oli­garhi , daka ei vor hotari ce sis­tem de vota­re va fi. refe­ren­dum pe tema de vot, shi numa refe­ren­dum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *