Cine sunt cei 74 de deputați care au votat „surprizele” legislative privind schimbarea sistemului electoral

În timp ce PL, PCRM și PLDM au cri­ti­cat schim­bă­ri­le Codu­lui Elec­to­ral pro­pu­se de PSRM și PDM, iar în fața clă­di­rii legi­sla­ti­vu­lui erau orga­ni­za­te pro­tes­te, cu votul a 74 de depu­ta­ți demo­cra­ți, soci­a­liș­ti și din Gru­pul Popu­lar Euro­pean, cele două pro­iec­te pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral au fost coma­sa­te într-un sin­gur docu­ment care urmea­ză a fi trans­mis Comi­si­ei juri­di­ce pen­tru redac­ta­re. 

Pro­iec­tul de lege pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral prin intro­du­ce­rea site­mu­lui uni­no­mi­nal, înre­gis­trat în Par­la­ment de către cei 34 de mem­bri ai frac­țiu­nii PDM, a fost intro­dus pe ordi­nea de zi pen­tru exa­mi­na­re în pri­ma lec­tu­ră. Modi­fi­ca­rea agen­dei a fost pro­pu­să de șeful legi­sla­ti­vu­lui, Andri­an Can­du, la înce­pu­tul ședin­ței ple­na­re. Deși la 3 mai a avut loc ședin­ța biro­u­lui per­ma­nent al Par­la­men­tu­lui, iar la 4 mai depu­ta­ții au apro­bat agen­da curen­tă, pro­iec­tul pri­vind intro­du­ce­rea sis­te­mu­lui uni­no­mi­nal nu a fost enun­țat de niciun depu­tat demo­crat. „Sur­pri­za” a fost cri­ti­ca­tă de PLDM, PSRM și PL. Ulti­mii au pără­sit sala de ședin­țe, iar soci­a­liș­tii l-au invi­tat pe Can­du la dis­cu­ții în cadrul frac­țiu­nii,  după ce au soli­ci­tat o pau­ză de 30 de minu­te. PDM și PSRM se pare că au ajuns la un numi­tor comun, deo­a­re­ce, ulte­ri­or, demo­cra­ții au con­si­de­rat „logic” și „corect” ca pro­iec­tul de lege pri­vind intro­du­ce­rea sis­te­mu­lui mixt de vot la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, sem­nat de PSRM, să fie, la fel, intro­dus pe ordi­nea de zi.

Pen­tru coma­sa­rea poiec­te­lor de lege și-au dat votul 74 de depu­ta­ți. Potri­vit infor­ma­ți­i­lor de pe pagi­na web a Par­la­men­tu­lui, aceas­ta ar fi com­po­nen­ța frac­țiu­ni­lor PDM, PSRM și a Gru­pu­lui Popu­lar Euro­pean din Par­la­ment:

Frac­țiu­nea Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va

 1. Lupu Mari­an
 2. Dia­cov Dumi­tru
 3. Sâr­bu Ser­ghei
 4. Andro­na­chi Vla­di­mir
 5. Apols­chii Rai­sa
 6. Baca­lu Ele­na
 7. Bal­moş Gali­na
 8. Ban­ni­cov Ale­xan­dr
 9. Buli­ga Valen­ti­na
 10. Can­du Andri­an
 11. Cara­se­ni Demi­an
 12. Chi­se­li­ov Ser­ghei
 13. Dud­nic Cor­ne­liu
 14. Dudo­glo Nico­lai
 15. Golo­vin Boris
 16. Gori­lă Ana­to­lie
 17. Gudu­mac Ele­na
 18. Iva­nov Vio­le­ta
 19.  Lupu Lidia
 20. Miha­la­che Cor­ne­liu
 21. Mîn­dru Vic­tor
 22. Nichi­forciuc Euge­niu
 23. Padne­vi­ci Cor­ne­liu
 24. Porces­cu Petru
 25. Rădu­can Mar­cel
 26. Reşe­t­ni­cov Artur
 27. Rota­ru Valen­ti­na
 28. Sîr­bu Oleg
 29. Sta­ti Ser­giu
 30. Stra­tan Valen­ti­na
 31. Ţuţu Con­stan­tin
 32. Vitiuc Vla­di­mir
 33. Vre­mea Igor
 34. Zago­rod­nîi Ana­to­lie
 35. Aga­che Angel
 36. Balan Ion
 37. Hoti­nea­nu Vla­di­mir
 38. Jura­vs­chi Nico­lae
 39. Ştir­ba­te Petru
 40. Pleş­ca Nae-Simion

Frac­țiu­nea Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor din R. Mol­do­va

 1. Gre­cea­nîi Zinai­da
 2. Negu­ţa Andrei
 3. Bolea Vasi­le
 4. Batrîn­cea Vlad
 5. Dolinţă Alla
 6. Fur­culi­ţă Cor­ne­liu
 7. Gaga­uz Fio­dor
 8. Golo­va­tiuc Vla­di­mir
 9. Hre­no­va Ele­na
 10. Labu­neţ Ana­to­lie
 11. Lebe­din­schi Adri­an
 12. Lip­s­kii Oleg
 13. Mitriuc Ghen­a­di
 14. Mîz­dren­co Iri­na
 15. Mudre­ac Radu
 16. Neste­ro­vs­chi Ale­xan­dr
 17. Novac Gri­go­re
 18. Odnos­tal­co Vla­di­mir
 19. Rad­van Mari­na
 20. Sav­va Oleg
 21. Smir­nov Edu­ard
 22. Soro­cean Vic­tor
 23. Ţîr­dea Bogdat
 24. Ţur­can Vla­di­mir

Zece depu­ta­ți din  Gru­pul Popu­lar Euro­pean din Par­la­ment

 1. Ște­fan Cre­an­gă
 2. Geor­ge Moca­nu
 3. Ali­o­na Goța
 4. Octa­vi­an Gra­ma
 5. Miha­e­la Spă­ta­ru
 6. Simion Griș­ciuc
 7. Eugen Car­pov
 8. Vale­riu Ghi­le­ț­chi
 9. Iurie Lean­că
 10. Eugen Boda­rev

Citiți AICI ce spuneau la 23 martie fracțiunile parlamentare

Foto: Con­stan­tin Gri­go­ri­ță


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. ivancelgroaznic

  Gru­pu popu­lar euro­pean se da cu dodon, pare­se, ca alt­cum­va nu votau ces­te skim­ba­ri. Apoi vor­ba la nea Ian­cu Cara­d­zha­le – Tra­da­re, tra­da­re, da so shtim shi noi …
  Lean­ca o fi shti­ind el ceva, de so dat cu pro­ru­su.

 2. Traian Harasosfetiuc

  Moar­tea găi­nii = Iura Lean­că este pri­po­nit puter­nic pen­tru fur­tul mili­ar­du­lui.
  Este gata să-i înde­pli­neas­că ori­ce dorin­ță lui Ploho­t­niuk. Numai olo­gar­hul să
  cli­peas­că din ochi!

 3. Victor

  Refor­ma elec­to­ra­lă mult dis­cu­ta­tă din Roma­nia nu pro­dus nicio schim­ba­re spre bine, ba din con­tră, Par­la­men­tul s-a umplut și mai rău de nuli­tă­ți. Ace­lași lucru îl spun și lide­rii euro­pe­ni. Per­sis­ten­ța uno­ra de a căl­ca pe gre­blă, cu tot din­a­din­sul, lasă de gân­dit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *