Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Platon a fost extrădat și…

Platon a fost extrădat și a ajuns aseară la Chișinău. De ce este acuzat?

Veaceslav Platon, învinuit de fraude de 1 miliard de lei a fost extrădat autorităților de la Chișinău. Astăzi, acesta urmează să fie adus la Judecătoria Buiucani din capitală unde i se va aduce la cunoștință învinuirea, așa cum prevede procedura. Anterior, instanța a eliberat mandat de arest pentru 30 de zile pe numele controversatului om de afaceri.

Pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie şi ofi­ţe­rii Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie afirmă că Vea­ce­slav Pla­ton a obţi­nut, prin scheme ile­gale, 1 mili­ard de lei de la Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei, în urma unor cre­dite acor­date pen­tru firme con­duse de per­soane inter­puse în noiem­brie 2014. Ilan Şor, care pe atunci con­du­cea insti­tu­ţia finan­ci­ară, i-a fost com­plice. Din această cauză, Pla­ton riscă ani grei de puş­că­rie, fiind acu­zat de escro­che­rie şi spă­lare de bani în pro­porţii deo­se­bit de mari. Reţi­nut în Ucraina în ziua în care auto­ri­tă­ţile de la Chi­şi­nău l-au anu­nţat în cău­tare inter­na­ţio­nală, Pla­ton a fost extră­dat în R. Mol­dova, chiar dacă avo­ca­ţii săi susţineau că extră­da­rea nu poate avea loc, pen­tru că cel supra­nu­mit „rai­de­rul nr. 1 din spa­ţiul CSI” deţine cetă­ţe­nia Ucrai­nei, ţară care, deşi l-a reţi­nut, nu-şi extră­dează cetă­ţe­nii.

Luni, 25 iulie 2016, Vio­rel Morari, şeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, declara că pro­cu­ro­rii au efec­tuat per­che­zi­ţii la 5 agenţi eco­no­mici şi la admi­nis­to­rii aces­tora, la trei insti­tu­ţii finan­ci­are, Vic­to­ri­a­bank, Mol­dova Agro­in­d­bank (MAIB) şi Mol­dind­con­bank, dar şi la com­pa­nia de asi­gu­rări Asito, căreia recent i s-a retras licenţa de acti­vi­tate. Pro­cu­ro­rii au cău­tat docu­mente ce ar demon­stra că Pla­ton a bene­fi­ciat de bani din fra­u­da­rea Băn­cii de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM). „În pri­vinţa lui a fost eli­be­rat man­dat de arest pen­tru 30 de zile, fiind dat în cău­tare”, anu­nţa Morari.

Aseară, avocatul Ilia Novikov, care a preluat dosarul Platon preciza că există zvonuri că Platon urma să fie extrădat noaptea trecută. „Mâine (azi, n.r.) va avea loc o conferință de presă unde vom discuta împreună cu Andrei Shevchuk mai multe detalii și „cozile politicie” ale acestei istorii. Astăzi, 29 august, s-a strecurat un zvon, că, în pofida tuturor normelor legale, Veaceslav Platon ar putea fi transportat la Chișinău. Dacă mâine acest lucru se va dovedi a fi adevărat atunci asta va fi un semn foarte rău”, scria avocatul.

Mier­curi, 27 iulie 2016, Vio­rel Morari şi Adrian Corci­mari, şef adjunct al Ser­vi­ci­u­lui Pre­ve­nire şi Com­ba­tere a Spă­lă­rii Bani­lor şi Finanţă­rii Tero­ris­mu­lui, CNA, au pre­zen­tat în deta­liu sche­mele prin care Vea­ce­slav Pla­ton ar fi sus­tras, ini­ţial de la Vic­to­ri­a­bank, iar ulte­rior de la BEM, pen­tru a deturna cre­di­tele de la Vic­to­ri­a­bank, sute de mili­oane de lei. „Apro­xi­ma­tiv 1 mili­ard de lei”, zice Vio­rel Morari. Pro­cu­ro­rul a pre­ci­zat că Pla­ton figu­rează în două dosare penale pen­tru escro­che­rie şi spă­lare de bani în pro­porţii deo­se­bit de mari, des­chise în 2015, con­e­xate pe 19 iulie 2016 într-un sin­gur dosar.

Potri­vit celor pre­zen­tate de Morari, schema a fun­cţio­nat în felul urmă­tor: În decem­brie 2011 şi decem­brie 2012, cinci firme, toate con­duse de ucrai­neni, „Semgroup-Systems”, con­dusă de Ole­k­sandr Illi­ushenko, „Infoart Inter­na­tio­nal”, con­dusă de Ole­k­sii Roma­niuk, „Neghina-Com”, con­dusă de Mak­sym Zvi­a­gin, „Cris­tal Impex”, con­dusă de Yurii Mali­kha­tko, şi „Bogdan & CO”, con­dusă de Boh­dan Kuchai, firmă cu sediul în Cău­şeni, ora­şul în care s-a năs­cut Pla­ton, au bene­fi­ciat de cre­dite de la Vic­to­ri­a­bank în sumă de 40 mili­oane de USD şi 123,9 mili­oane de lei. Banii au fost trans­fe­raţi la patru firme off-shore: „Augela Sys­tems”, „Sea­bon Limi­ted”, „Wes­tburn Enter­pri­ses” şi „Cal­don Hol­ding”, firme care au fost impli­cate şi în spă­la­rea celor 20 de mili­arde USD din Rusia prin instanţele de jude­cată din R. Mol­dova. Tranza­cţi­ile au avut loc prin inter­me­diul băn­cii Trasta Komer­c­banka din Leto­nia, unde aveau con­turi cele patru firme off-shore.

„Trans­fe­ru­rile au fost făcute elec­tro­nic. În ambele cazuri, atât al agenţi­lor eco­no­mici care au obţi­nut cre­dite de la Vic­to­ri­a­bank, cât şi al fir­me­lor din off-shore care au bene­fi­ciat de cre­dite, acce­sa­rea a fost făcută de la ace­eaşi adresă IP. Agenţii eco­no­mici care au bene­fi­ciat de cre­di­tul de la Vic­to­ri­a­bank erau ges­tio­naţi de per­soane inter­puse, care, de facto, nu au avut intenţia creă­rii fir­me­lor şi desfă­şu­ră­rii unor acti­vi­tăţi eco­no­mice. Bene­fi­ciar efec­tiv în acest caz, potri­vit pro­be­lor admi­nis­trate în cadrul urmă­ri­rii penale, este Vea­ce­slav Pla­ton”, a decla­rat Vio­rel Morari.

Creditele de la Victoriabank, rambursate cu banii de la BEM
platon foto retinereCa să obţină cre­dite de la Vic­to­ri­a­bank, cei cinci agenţi eco­no­mici con­duşi de cetă­ţeni ucrai­neni au pus în gaj acţiuni de la Mol­dind­con­bank, Asito, imo­bile din Mol­dova şi Fede­ra­ţia Rusă. Cre­di­tele au fost con­trac­tate pen­tru o peri­oadă de patru ani, până în 2015. „Între timp, pen­tru a sus­trage anu­miţi bani de la BEM, două soci­e­tăţi comer­ci­ale, care fac parte din gru­pul Şor, obţin cre­dite în sumă de 53 mili­oane de euro”, pre­ci­zează pro­cu­ro­rul, făcând refe­rire la fir­mele „Pro­vo­li­rom” SRL, con­dusă de o oare­care Ala Lala, şi la „Cari­tas Grup”, fon­dată şi con­dusă ofi­cial de Andrei Nirauţa, o per­soană depen­dentă de dro­guri, dată dis­pă­rută de fami­lia sa, des­pre care ZdG scria ante­rior. Pri­mul fon­da­tor al aces­tei firme a fost repre­zen­tan­tul unui acţio­nar de la BEM, cetă­ţea­nul rus Ale­k­sei Kuche­renko. Aceste firme, după ce au obţi­nut cre­di­tele, au trans­fe­rat banii în off-shoruri. După mai multe tranza­cţii suc­ce­sive, banii ajung la un alt off-shore, care încheie un con­tract de fide­ju­siune (situ­a­ţia când o parte (fide­ju­sor) se obligă faţă de o altă parte (cre­di­tor) să exe­cute inte­gral sau parţial, gra­tuit sau one­ros, obli­ga­ţia debi­to­ru­lui) cu Vic­to­ri­a­bank pen­tru garan­ta­rea res­ti­tu­i­rii împru­mu­tu­ri­lor luate în 2011 şi 2012 de cei cinci agenţi eco­no­mici con­duşi de ucrai­neni afi­li­aţi lui Vea­ce­slav Pla­ton.

„Cre­di­tul urma să fie ram­bu­r­sat până în 2015, dar el este aco­pe­rit un pic mai repede, la sfârşit de 2014”, pre­ci­zează şeful PA. „Ast­fel, cre­di­tul de la Vic­to­ri­a­bank a fost ram­bu­r­sat din banii BEM, care se afla atunci într-o situ­a­ţie pre­cară. Atunci, la BEM au fost pla­sate mij­loace finan­ci­are de la alte două bănci, MAIB şi Mol­dind­con­bank. Banii res­pec­tivi au fost sus­traşi şi cu ei s-a achi­tat cre­di­tul de la Vic­to­ri­a­bank, iar ulte­rior, sta­tul a aco­pe­rit lip­su­rile”, explică pro­cu­ro­rul. „De exem­plu, dacă dvs. aţi avea un cunos­cut infan­til, care nu se orien­tează prea bine, îi acor­daţi o sumă de bani, ca împru­mut. Dar, suma res­pec­tivă, împre­ună cu el, o folo­siţi pen­tru dis­tra­cţii pro­prii. Sau vă cum­pără ceva, sau mer­geţi într-o călă­to­rie, toate achi­tate din banii pe care dvs. i-aţi împru­mu­tat ami­cu­lui. Toate astea pen­tru că, şti­ind că acest cunos­cut are nişte părinţi bogaţi, sau un frate, care, într-o even­tu­a­li­tate, va achita dato­ria. Reiese că banii pe care dvs. i-aţi trans­mis aces­tui cunos­cut i-aţi uti­li­zat tot în folo­sul dvs., ulte­rior invo­când faţă de rudele pri­e­te­nu­lui să vă întoarcă banii pe care i-aţi împru­mu­tat”, explică Morari. „E o pro­ce­dură cla­sică de spă­lare de bani”, explică Adrian Corci­mari. „Pen­tru a deghiza aceste tranza­cţii şi a com­plica afla­rea per­soa­ne­lor din spa­tele lor, toate fir­mele din gru­pul Pla­ton au fost ges­tio­nate de per­soane din Ucraina, de obi­cei din pături social-vulnerabile. La gru­pul Şor s-a făcut uz de per­soane din Fede­ra­ţia Rusă, la fel, inter­puse, pen­tru a deghiza per­soa­nele reale care au ges­tio­nat aceste com­pa­nii off-shore”, a pre­ci­zat Corci­mari.

Altă schemă: Banii de la BEM pentru acţiuni de la Asito şi MAIB
schema morari 1Împre­ună cu Morari, acesta a pre­zen­tat câteva con­tracte de fide­ju­siune prin care Pla­ton ar fi garan­tat, la Vic­to­ri­a­bank, pen­tru fie­care din cei cinci agenţi eco­no­mici care au luat în 2011 şi 2012 cre­dite, că va res­ti­tui banii. „E cum ar fi ca dvs, doi jur­na­li­şti, împru­mu­taţi bani unul de la altul şi eu vin să garan­tez că-i res­ti­tuiţi… Reiese că cel care a garan­tat e şi bene­fi­ci­a­rul cre­di­te­lor res­pec­tive, el fiind obli­gat să res­ti­tuie banii, care până la urmă au fost întorşi din banii BEM”, afirmă Vio­rel Morari. Cei doi ofi­ci­ali de la PA şi CNA au pre­zen­tat şi înche­ieri ale exe­c­u­to­ri­lor judi­ci­ari pri­vind înca­sa­rea în folo­sul unor agenţi eco­no­mici din zone off-shore impli­caţi în schemă, „Wes­tburn Enter­pri­ses” sau Augela Sis­tems, a 740 mili­oane USD şi, res­pec­tiv, a 500 mili­oane USD, în dosa­rul spă­lă­rii celor 20 de mili­arde USD din Rusia prin inter­me­diul instanţe­lor de jude­cată din Mol­dova. „Asta arată legă­tura din­tre cre­di­tele luate de la Vic­to­ri­a­bank şi spă­la­rea de bani prin inter­me­diul instanţe­lor din Mol­dova”, susţine pro­cu­ro­rul.

Cei doi au pre­zen­tat şi altă schemă, simi­lară cu prima, al cărui bene­fi­ciar ar fi, la fel, Vea­ce­slav Pla­ton. Ast­fel, în noiem­brie 2014, „Voxi­mar Com”, con­dusă de un oare­care Ser­giu Istrati, şi „Pro­vo­li­rom”, admi­nis­trată de Ala Lala, obţin de la BEM cre­dite în valoare de 425 mili­oane de lei. „Doi agenţi eco­no­mici iau cre­dite, par­curg un anu­mit drum, iar ulte­rior banii ajung la un sin­gur bene­fi­ciar. Aici, banii au fost în off-shore, apoi la Trasta Comer­c­bank şi apoi iar la firme off-shore, care inves­tesc în com­pa­nia de asi­gu­rări Asito sau achi­zi­ţio­nează un număr de acţiuni de la MAIB. „Ast­fel având loc lega­li­za­rea bani­lor sus­traşi de la BEM. Atât la Asito cât şi la MAIB bene­fi­ci­a­rul efec­tiv a fost Vea­ce­slav Pla­ton, care a urmă­rit dobân­di­rea bani­lor de la BEM”, mai spune pro­cu­ro­rul Morari, menţionând că, în ambele scheme, Ilan Şor, care era în noiem­brie 2014 preşe­dinte al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al BEM, a fost com­pli­cele lui Pla­ton.