Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   O oră în deliberări pentru…

O oră în deliberări pentru 19 ani de închisoare. Cine decide soarta lui Filat?

Magistrații Judecătoriei Sectorului Buiucani se află de o oră în deliberare pentru pronunțarea sentinței în dosarul fostului premier. Cei trei jude­că­tori care exa­mi­nează acest dosar sunt Andrei Nicul­cea, Galina Mos­cal­ciuc şi Ser­giu Lazări. Procurorul Adriana Bețișor a cerut 19 ani de detenție și amendă în valoare de  60 de mii de lei, pri­va­rea de drep­tul de a ocupa fun­cţii publice pe un ter­men de cinci ani, dar şi con­fis­ca­rea ave­rii fos­tu­lui prim-ministru. Între timp, sediul judecătoriei este încojurat de polițiști, iar mai mulți susținători ai fostului premier scandează „Libertate lui Filat!”

Andrei Nicul­cea este jude­că­tor din iulie 2015. Îna­inte de a îmbrăca roba de magis­trat, acesta a fost pro­cu­ror, ini­ţial, în rai­oa­nele Can­te­mir şi Cău­şeni, iar din 2010, în secţia judiciar-penală din cadrul Dire­cţiei Judi­ci­are a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale.

Galina Mos­cal­ciuc este jude­că­toare din anul 2005 şi a acti­vat toată cariera în cadrul Jude­că­to­riei Buiu­cani. Mos­cal­ciuc este jude­că­toa­rea care l-a achi­tat pe Ion Perju, poli­ţis­tul învi­nuit de moar­tea lui Vale­riu Boboc, în dosa­rul 7 apri­lie. Ulte­rior, sen­tinţa magis­tra­tei a fost anu­lată de instanţele supe­ri­oare.

Ser­giu Lazări este jude­că­tor din anul 1990, fiind şi el fost pro­cu­ror. Lazări a ajuns la Jude­că­to­ria Buiu­cani încă în 1993. Acesta s-a remar­cat în ulti­mii ani printr-o rela­ţie bru­tală cu presa, refu­zând acce­sul la mai multe şedinţe de jude­cată. Lazări este jude­că­to­rul care exa­mi­nează, de mai bine de cinci ani, dosa­rul fos­tu­lui comi­sar adjunct al mun. Chi­şi­nău, Iacob Gume­niţă, fără a pro­nu­nţa sen­tinţa. De câteva luni, Lazări a anu­nţat că a ple­cat în deli­be­rare, fără a anu­nţa data pro­nu­nţă­rii sen­tinţei.

Acum două săptămâni, fostul premier a scris pe pagina sa de socializare că  „se aşteaptă să fie con­dam­nat până la sfârşi­tul aces­tei luni”.

Acesta afirma că sen­tinţa ar fi o comandă: „PD-ul tre­buie să meargă în ale­geri cu un „ţap ispă­şi­tor” în cazul mili­ar­du­lui furat. Iar cel care a decis pedeapsa este Pla­ho­t­niuc. Moti­vul este unul mai vechi: am îndrăz­nit să lupt cu el şi cu sis­te­mul lui dia­bo­lic. Tot­o­dată, sen­tinţa mea va fi un exem­plu pen­tru alţii care vor îndrăzni să nu i se supună. Sen­tinţa pre­vede 16-18 ani de închi­soare”, a scris Filat. Tot­o­dată, fos­tul pre­mier a recu­nos­cut că în 2013, când por­nise „răz­bo­iul” cu Pla­ho­t­niuc, s-a lăsat influ­enţat şi a dat dovadă de „laşi­tate poli­tică” atunci când a renu­nţat la luptă.

Vlad Filat a fost reţi­nut pe 15 octom­brie 2015, după ce busi­ne­ss­ma­nul Ilan Şor, fiind învi­nuit în dosa­rul fra­u­de­lor de la Banca de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM), l-a denu­nţat, acu­zând că i-ar fi dat fos­tu­lui pre­mier mită în valoare de 250 de mili­oane USD. La scurt timp, Filat a fost ares­tat, iar la sfârşi­tul lunii decem­brie 2015, dosa­rul a fost tri­mis în instanţa de jude­cată.