Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Noi rețineri în „dosarul Triboi”

Noi rețineri în „dosarul Triboi”

Veaceslav Moldovan. sursa foto: ESP.md

Patru persoane au mai fost reținute în dosarul în care este vizat viceministrul Economiei, Valeriu Triboi. Astfel, după gratii au ajuns unul dintre şoferii viceministrului Economiei, tot el şi angajatul agentului economic, gestionat din umbră de demnitar, directorul companiei care a dat în locaţiune FEE – Nord imobilul cumpărat de la Moldtelecom, unul dintre consilierii demnitarului, dar și directorul Întreprinderii Furnizarea Energiei Electrice Nord, Veaceslav Moldovan” anunță Angela Starinschi, purtătoarea de cuvânt a CNA. 

Veaceslav Moldovan are 30 de ani și este originar din s. Cinișeuți, Rezina. Este reprezentant al PDM și candidat pe listele formațiunii la alegerile locale din 2015 pentru un mandat de consilier în mun. Chișinău, lista democraților fiind condusă de ministra Culturii, Monica Babuc.


Perchezițiile la Guvern au continuat și sâmbătă, după ce vineri, Valeriu Triboi, viceministrul Economiei a fost reținut pentru abuz în serviciu.

Vine­ri sea­ra, Vale­riu Tri­boi a fost reți­nut de ofi­țe­rii Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție. Într-un comu­ni­cat al CNA se pre­ci­zea­ză că vice­mi­nis­trul Eco­no­mi­ei a fost reţi­nut de către pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie şi ofi­ţe­rii Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie într-un dosar în care este bănu­it de abuz de pute­re şi pre­ju­di­ci­e­rea buge­tu­lui de stat în pro­porţii deo­se­bit de mari. Dem­ni­ta­rul va rămâ­ne în cus­to­dia CNA pen­tru 72 de ore.

Veaceslav Moldovan. sursa foto: ESP.md

În fapt, pro­cu­ro­rii au sta­bi­lit că bănu­i­tul, abu­zând de fun­cţia sa, prin inter­me­di­ul unor terţe per­soa­ne, ar fi cum­pă­rat de la SA Mol­d­te­le­com, fon­da­tor al căru­ia este Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, un imo­bil în valoa­re de aproa­pe 1 000 000 de lei, iar ulte­ri­or a dat clă­di­rea în loca­ţiu­ne, pe o peri­oa­dă de 10 ani, între­prin­de­rii Fur­ni­za­rea Ener­gi­ei Elec­tri­ce Nord. În con­ti­nu­a­rea intenţi­i­lor sale, prin abuz de pute­re, bănu­i­tul ar fi dat indi­ca­ţii unor fac­to­ri de deci­zie ai între­prin­de­rii să repa­re imo­bi­lul, dat în loca­ţiu­ne, din con­tul aces­te­ia. Potri­vit docu­men­te­lor admi­nis­tra­te de anche­ta­to­ri, pen­tru repa­ra­ţia clă­di­rii au fost alo­ca­te 4 000 000 de lei. Pro­cu­ro­rii şi ofi­ţe­rii CNA au des­cins în biro­ul de ser­vi­ciu şi la domi­ci­li­ul fun­cţio­na­ru­lui, unde au efec­tu­at per­che­zi­ţii. De ase­me­nea, au fost per­che­zi­ţio­na­te şi auto­mo­bi­le­le bănu­i­tu­lui. În urma acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă, anche­ta­to­rii au ridi­cat mai mul­te pro­be care vor fi ane­xa­te la dosar.

Pe fap­te­le des­cri­se a fost ini­ţi­a­tă o urmă­ri­re pena­lă în teme­iul art. 327 Cod penal – abuz de pute­re, infra­cţiu­ne ce pre­ve­de o pedeap­să cu amen­dă în mări­me de la 1350 la 2350 uni­tă­ţi con­venţio­na­le sau cu închi­soa­re de la 2 la 6 ani, în ambe­le cazu­ri cu pri­va­rea de drep­tul de a ocu­pa anu­mi­te fun­cţii sau de a exer­ci­ta o anu­mi­tă acti­vi­ta­te pe un ter­men de la 5 la 10 ani. Pro­cu­ro­rii anun­ță con­ti­nu­a­rea acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă în acest caz pen­tru sta­bi­li­rea între­gu­lui cerc de sus­pe­cţi