Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   (VIDEO) Mascații au blocat accesul…

(VIDEO) Mascații au blocat accesul presei la pronunțarea hotărârii pe cazul Platon

La procesul de judecată în care a fost audiat Veaceslav Platon, mascații de la Direcția Instituții Penitenciare au blocat accesul presei inclusiv la pronunțarea încheierii, care trebuia să fie publică.

Sursa Video: www.ZdG.md

Magis­tra­ții Jude­că­to­riei Buiu­cani au res­pins plân­ge­rea avo­ca­ți­lor lui Vea­ce­slav Pla­ton. „Noi con­ti­nuăm să sus­ți­nem că drep­tu­rile cli­en­tu­lui nos­tru sunt încăl­cate, chiar dacă magis­tra­ții au decis că nu. Noi nu cunoaș­tem dacă a fost por­nită urmă­ri­rea penală; pro­cu­ro­rul face impe­di­mente la fie­care pas, ca să nu-l putem vizita pe Pla­ton”, s-a ară­tat nemul­țu­mit avo­ca­tul Ion Viz­do­agă. Tot­o­dată, el sus­ține că joi vor cere eli­be­ra­rea omu­lui de afa­ceri, din motiv că ter­me­nul de 30 de zile a expi­rat.

Men­țio­năm că, în timp ce Vea­ce­slav Pla­ton mer­gea pe holul Jude­că­to­rii Buiu­cani, încon­ju­rat de mas­cați, acesta a spus că denun­țul lui Șor este unul  fals. „Am probe con­tra lui Vlad Pla­ho­t­niuc, inclu­siv în scris. Le voi pre­zenta curând, fiindcă ei (par­tea acu­ză­rii, n.r.) vor să trans­mită dosa­rul în jude­cată deja în octom­brie”, a decla­rat Pla­ton.

Amin­tim că ieri, 12 sep­tem­brie, avo­ca­ții con­tro­ver­sa­tu­lui om de afa­ceri Vea­ce­slav Pla­ton au depus patru cereri de recu­zare a jude­că­to­ru­lui Ghen­a­die Pav­liuc, cel care urmează să exa­mi­neze plân­ge­rile busi­ne­ss­ma­nu­lui împo­triva mai mul­tor încăl­cări admise de pro­cu­ro­rul Andrei Băieșu.