Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Judecătorul din Drochia, bănuit de…

Judecătorul din Drochia, bănuit de corupere pasivă, şi-a recunoscut vinovăţia

Judecătorul Valeriu Ghedreuțan a fost condamnat de prima instanță, în ianuarie 2018, la 7 ani de închisoare

Vale­riu Ghe­dre­u­țan (foto stânga), jude­că­tor la Jude­că­to­ria Dro­chia, bănuit de corupere pasivă, şi-a recunoscut vinovăţia. Acesta a fost eliberat în baza ordonanţei procurorului şi are obligaţia de a nu părăsi localitatea şi de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală.

Amintim, că acum două zile, Valeriu Ghedreuțan a fost reți­nut de pro­cu­rori și ofi­ţe­rii CNA, fiind  bănuit de comi­te­rea coru­pe­rii pasive. Pro­cu­ro­rul Gene­ral inte­ri­mar, Edu­ard Haru­n­jen, a pri­mit marți, 22 martie, acor­dul Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii la efec­tu­a­rea per­che­zi­ţi­i­lor domi­ci­li­u­lui, auto­mo­bi­lu­lui, biro­u­lui de ser­vi­ciu, per­che­zi­ţiei cor­po­rale şi reţi­ne­rii res­pec­ti­vu­lui jude­că­tor.

Urmă­ri­rea penală pe acest caz a fost por­nită de Pro­cu­ro­rul Gene­ral pe 15 febru­a­rie 2016, în baza plîn­ge­rii depuse de o peti­ţio­nară – cetă­ţeancă a Repu­bli­cii Mol­dova, sta­bi­lită cu tra­iul în Ita­lia, care reclama acţiu­nile corup­ti­bile ale magis­tra­tu­lui.

Din actul de sesi­zare pre­zen­tat şi pro­bele admi­nis­trate rezultă că, la înce­pu­tul lunii apri­lie 2010, jude­că­to­rul a acor­dat peti­ţio­na­rei o con­sul­ta­ţie în ordine pri­vată refe­ri­toare la căile şi modul de reven­di­care în instanţă a drep­tu­lui de pro­pri­e­tate asu­pra bunu­lui imo­bil, care con­sti­tuia obiec­tul unui liti­giu din­tre ea şi  con­cu­bi­nul său.
În cadrul aces­tei dis­cu­ţii, jude­că­to­rul i-a comu­ni­cat, că o va ajuta să-şi recu­pe­reze casa şi va aranja moda­li­ta­tea prin care dosa­rul civil să-i fie repar­ti­zat lui, urmînd ca deta­li­ile să le dis­cute ulte­rior. Tot atunci, acesta a pre­tins şi a pri­mit de la femeie 200 euro pre­cum că  pen­tru con­sul­ta­ţie.

Peste două zile, în cadrul urmă­toa­rei întîl­niri, magis­tra­tul i-a comu­ni­cat că pen­tru suma de 6200 euro va exa­mina cazul şi va adopta o hotă­rîre în favoa­rea decla­ran­tei. În apri­lie 2014, femeia a trans­fe­rat din Ita­lia pe numele magis­tra­tu­lui suma inte­grală soli­ci­tată, pe care ulti­mul a ridicat-o şi primit-o de la o insti­tu­ţie ban­cară.
Ast­fel, pe 17 noiem­brie 2014, în rezul­ta­tul exa­mi­nă­rii liti­gi­u­lui nomi­na­li­zat, jude­că­to­rul a emis hotă­rîrea jude­că­to­rească prin care a dis­pus recu­noa­ş­te­rea după femeie a drep­tu­lui de pro­pri­e­tate asu­pra a 75,26% din valoa­rea imo­bi­lu­lui, însă nu s-a expus şi asu­pra seches­tru­lui care era apli­cat asu­pra imo­bi­lu­lui din liti­giu. În con­ti­nu­are, moti­vînd că banii trans­mişi ante­rior nu au fost sufi­cienţi pen­tru solu­ţio­na­rea pozi­tivă a cazu­lui, acesta a pre­tins de la femeie încă 1000 euro.

În ace­iaşi zi, Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie a pur­ces la efec­tu­a­rea măsu­ri­lor spe­ci­ale de inves­ti­ga­ţie, fiind pro­bată şi înre­gis­trată con­vor­bi­rea în care jude­că­to­rul con­firma fap­tul pri­mi­rii sume­lor esto­rcate de la femeie în vede­rea înde­pli­ni­rii acţiu­ni­lor în exer­ci­ta­rea fun­cţiei sale.

Ope­ra­ţiu­nea de reţi­nere a avut loc în seara zilei de marți, acesta fiind reţi­nut pre­ven­tiv pen­tru 72 de ore şi pla­sat în Izo­la­to­rul CNA. Urmă­ri­rea penală pe acest caz este exer­ci­tată de Pro­cu­ra­tura Anti­co­ru­pţie.
Vale­riu Ghe­dre­u­țan este jude­că­tor din anul 2000. El este și pre­șe­din­tele Aso­ci­a­ției regio­nale de fotbal din Dro­chia, dar și fon­da­to­rul clu­bu­lui de fotbal „Spe­ranţa Plus”.

foto: gliadrochiana.info