Informații despre Moldova vândute pentru 23 mii USD! Bolboceanu a fost documentat timp de șapte luni

La 17 mar­tie, ex-deputatul PDM, Iurie Bol­bo­cea­nu a fost reți­nut în fla­grant de către pro­cu­ro­ri și ofi­țe­rii Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ții și Secu­ri­ta­te (SIS) în timp ce pri­mea bani în schim­bul trans­mi­te­rii unui agent sub aco­pe­ri­re al unui stat stră­in a infor­ma­ți­i­lor care ar fi putut adu­ce pre­ju­di­cii R. Mol­do­va. În timp ce Bol­bo­cea­nu a fost reți­nut pen­tru 72 de ore, iar la domi­ci­li­ul său au avut loc per­che­zi­ții, agen­tul sub aco­pe­ri­re a fost lăsat să ple­ce, deo­a­re­ce con­ven­ți­i­le euro­pe­ne nu per­mit reți­ne­rea unei anga­jat ata­șat al unei misiu­ni diplo­ma­ti­ce. Astăzi, Jude­că­to­ria Chi­și­nău urmea­ză să se pro­nun­țe asu­pra măsu­rii de arest pen­tru 30 de zile, soli­ci­ta­tă de pro­cu­ro­ri. 

Acțiu­ni­le de tră­da­re de patrie și spi­o­naj ale fos­tu­lui dem­ni­tar au fost docu­men­ta­te timp de șap­te luni de către Pro­cu­ra­tu­ra pen­tru Com­ba­te­rea Cri­mi­na­li­tă­ţii Orga­ni­za­te şi Cau­ze Spe­ci­a­le (PCCOCS) și ofi­țe­rii  de inves­ti­ga­ție din cadrul SIS, a decla­rat Vita­lie Busui­oc , adjunct-interimar al procurorului-șef al PCCOCS în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să.

Aces­ta sus­ți­ne că în cadrul urmă­ri­rii pena­le a fost demon­strat „cu cer­ti­tu­di­ne” un carac­ter secret și con­spi­ra­tiv a întâl­ni­ri­lor lui Iurie Bol­bo­cean cu un ofi­țer sub aco­pe­ri­re a unui ser­vi­ciu de spi­o­naj stră­in din stră­i­nă­ta­te.

Iurie Bol­bo­cea­nu este vizat într-o cau­ză pena­lă inten­ta­te pe sem­ne­le con­sti­tu­en­te ale infrac­țiu­ni­lor pre­vă­zu­te de art. 337 și art. 338 a Codu­lui Penal al R. Mol­do­va, tră­da­re de patrie  și spi­o­naj.

În cadrul măsu­ri­lor spe­ci­a­le de inves­ti­ga­ție, pre­cum și în cadrul acțiu­nii de urmă­ri­re pena­lă, efec­tu­a­tă la domi­ci­li­ul fos­tu­lui dem­ni­tar, au fost acu­mu­la­te pro­be care demon­strea­ză cule­ge­rea și trans­mi­te­rea infor­ma­ți­i­lor. În acest sens, au fost depis­ta­te și ridi­ca­te dis­po­zi­ti­ve elec­tro­ni­ce de sto­ca­re a date­lor, un lap­top, docu­men­te ce țin de acti­vi­ta­tea legi­sla­ti­vu­lui R. Mol­do­va, tele­foa­ne mobi­le, din­tre care unul era des­ti­nat pen­tru con­vor­bi­ri con­spi­ra­ti­ve cu cetă­țea­nul stră­in.

Inves­ti­ga­ți­i­le efec­tu­a­te au rele­vat fap­tul că cetă­țea­nul Repu­bli­cii Mol­do­va a fost recru­tat de către un ser­vi­ciu spe­cial stră­in, pri­mind însăr­ci­nă­ri de la aces­ta de a cule­ge și trans­mi­te anu­mi­te infor­ma­ții. Ast­fel, în peri­oa­da octom­brie 2016 până la 17 mar­tie 2017, făp­tu­i­to­rul a avut mai mul­te întâl­ni­ri și dis­cu­ții cu cetă­țea­nul stră­in, ofi­țer sub aco­pe­ri­re al unui ser­vi­ciu secret.

În cadrul acțiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă s-au sta­bi­lit ele­men­te cer­te ale acțiu­ni­lor cetă­țea­nu­lui stră­in, expri­ma­te prin efec­tu­a­rea întâl­ni­ri­lor sis­te­ma­ti­ce și clan­des­ti­ne, apli­ca­rea meto­de­lor și teh­ni­ci­lor spe­ci­a­le, uti­li­za­rea cana­le­lor secu­ri­za­te și ascun­se de legă­tu­ră, pre­cum şi ofe­ri­rea recom­pen­se­lor bănești pen­tru misiu­ni­le rea­li­za­te.

Tot­o­da­tă, în cadrul întâl­ni­ri­lor avu­te, ex-demnitarul i-a trans­mis ofi­țe­ru­lui de infor­ma­ții date con­cre­te anti­ci­pa­ti­ve pri­vind stra­te­gi­i­le și tac­ti­ci­le unor refor­me legi­sla­ti­ve națio­na­le de impor­tan­ță majo­ră, acu­mu­la­te de la fac­to­ri de deci­zie poli­ti­că, date per­so­na­le și vul­ne­ra­bi­li­tă­ți ale per­soa­ne­lor cu func­ții îna­l­te în stat, pro­mo­to­ri ai refor­me­lor poli­ti­ce, infor­ma­ții deta­li­a­te refe­ri­tor la inten­ți­i­le și pla­nu­ri­le legi­sla­ti­ve ale gru­pu­ri­lor par­la­men­ta­re baza­te pe date cule­se din inte­ri­o­rul for­ma­țiu­ni­lor poli­ti­ce, infor­ma­ții cu poten­ți­al stra­te­gic, pasi­bi­le de a fi uti­li­za­te con­trar inte­re­se­lor R. Mol­do­va.

La 19.03.2017, cetă­țea­nul R. Mol­do­va a fost pus sub învi­nu­i­re pen­tru săvâr­și­rea acțiu­ni­lor în dau­na suve­ra­ni­tă­ții și secu­ri­tă­ții de stat a Repu­bli­cii Mol­do­va, prin spi­o­naj, infrac­țiu­ne care pre­ve­de o sanc­țiu­ne sub for­mă de închi­soa­re la de 12 la 20 ani.

Pe nume­le cetă­țea­nu­lui Repu­bli­cii Mol­do­va a fost emis man­dat de arest pre­ven­tiv pe un ter­men de 30 de zile.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Victor

    Tra­da­to­rii de patrie tre­bu­ie sa stea pe via­ta dupa gra­te! Omul dat n-are nici un simt ome­ne­sc, sufle­tul ii plin de vier­mi! Cum poti sa vin­zi tara ocu­pan­ti­lor?

  2. ivancelgroaznic

    “agen­tul sub aco­pe­ri­re a fost lăsat să ple­ce, deo­a­re­ce con­ven­ți­i­le euro­pe­ne nu per­mit reți­ne­rea unei anga­jat ata­șat al unei misiu­ni diplo­ma­ti­ce”

    Bine­int­se­les ca lo lasat sa ple­ce, in loc sal ret­si­na … moti­ve se gaseau … chiar shi pen­tru diplo­mat­si ekzis­ta bari­e­re.
    Deci, asta este pre­zen­tat ca un mare usc­ces. Iar tra­da­to­rul va sta cit­si­va anisho­ri la racoa­re, dupe cari va ieshi pe com­por­ta­ment bun, mult mai devre­me, in loc sa stea o viat­sa la inchi­soa­re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *