Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   (Audio) Discuția agenților economici despre…

(Audio) Discuția agenților economici despre mâncarea alterată folosită la grădiniță

Ofițerii Centrului Național Anticorupție, au efectuat, astăzi, 24 noiembrie, 46 de percheziții la agenții economici și funcționarii publici implicați într-un dosar de aran­ja­re a unor lici­ta­ţii pri­vind achi­zi­ţio­na­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re alterate pen­tru şco­li şi gră­di­ni­ţe. CNA a publi­cat înregistrările audio și stenograma acestor conversații.

„La înce­pu­tul lunii mar­tie 2016 a fost dis­pu­să por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul tru­că­rii lici­ta­ți­i­lor. Astăzi, s-au des­fă­șu­rat 46 de per­che­zi­ții. În cadrul une­ia din­tre aces­te per­che­zi­ții, un băr­bat a încer­cat să dis­tru­gă anu­mi­te docu­men­te care urmau să fie ridi­ca­te, dar nu a reu­șit. În total, în dosar vor fi audi­a­te 23 de per­soa­ne în cali­ta­te de bănu­iți. Per­soa­ne­le care au fost supu­se per­che­zi­ți­i­lor sunt admi­nis­tra­to­ri ai între­prin­de­ri­lor care au fur­ni­zat pro­du­se ali­men­ta­re în baza con­trac­tu­lui cu Direc­ția Gene­ra­lă Edu­ca­ție, Tine­ret și Sport. Ei sunt bănu­iți că favo­ri­zau unii agen­ți eco­no­mi­ci care par­ti­ci­pau la lici­ta­ții”, a men­țio­nat Bogdan Zum­brea­nu, şeful Dire­cţi­ei gene­ra­le de urmă­ri­re pena­lă din cadrul CNA.

Potri­vit șefu­lui Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, Vio­rel Mora­ri, func­țio­na­rii publi­ci aran­jau con­di­ții pen­tru un anu­mit agent eco­no­mic pen­tru ca aces­te să câști­ge lici­ta­ția. În alte cazu­ri, la lici­ta­ție par­ti­ci­pau mai mul­te com­pa­nii care erau ges­tio­na­te de ace­eași per­soa­nă. O altă meto­dă uti­li­za­tă era ofe­ri­rea con­tra pla­tă a unor infor­ma­ții des­pre alți par­ti­ci­pan­ți la lici­ta­ție. Mita ajun­gea până la 10.000 de lei. „Un repre­zen­tat inte­re­sat în câști­ga­rea lici­ta­ți­ei asi­gu­ra par­ti­ci­pa­rea la lici­ta­ție a altor agen­ți eco­no­mi­ci afi­li­ați. Un agent din­tre aceștia pre­zen­ta cel mai mic preț, care urma să fie câști­gă­tor, une­o­ri chiar unul care nu adu­cea pro­fit, con­ști­en­ti­zând că un preț mai mic nu va fi îna­in­tat de alt par­ti­ci­pant. Ulte­ri­or, agen­tul eco­no­mic care era afi­li­at per­soa­nei inte­re­sa­te, din cau­za că nu avea un cer­ti­fi­cat, sau alt motiv, era des­ca­li­fi­cat și lici­ta­ția era câști­ga­tă de alt­ci­ne­va din­tre cei afi­li­ați și care era inte­re­sat. Toa­tă aceas­ta se făcea cu acor­dul unor per­soa­ne publi­ce din direc­ți­i­le muni­ci­pa­le”, a pre­ci­zat Mora­ri.