Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   (doc) Cele 28 de condiționalități…

(doc) Cele 28 de condiționalități impuse de UE guvernării de la Chișinău pentru a debloca asistența macrofinanciară

Republica Moldova a solicitat asistență macro-financiară din partea Uniunii Europene în august 2015 și a reiterat această solicitare în martie 2016.  La 13 septembrier curent, Parlamentul European și Consiliul UE au hotărât să acorde Moldovei un împrumut în valoare de maximum 60 milioane EUR cu un termen maxim de scadență medie de cincisprezece ani și un grant în valoare de până la 40 de milioane de euro. Pachetul de documente privind acordarea asistemeței macro-financiare a fost semnat de Moldova și UE la 23 noiembrie curent. Asistența este pusă la dispoziție timp de doi ani și jumătate. Banii vor ajunge în trei tranșe, primele două tranșe vor fi de până la 30 de milioane de euro, iar a treia, de până la 40 de milioane de euro. Alocarea fiecărei tranșe este condiționată de o listă criterii exacte pe care guvernarea de la Chișinău trebuie să le îndeplinească. Prin urmare, înainte de eliberarea fiecărei tranșe, Comisia Europeană, în cooperare cu autoritățile naționale și cu personalul Fondului Monetar Internațional, va verifica dacă condițiile legate de această asistență au fost respectate în mod adecvat .

În cadrul evaluării, Comisia Europeană și FMI  vor acorda o atenție deosebită reformelor pentru îmbunătățirea gestionării finanțelor publice și reformei administrației publice, reformelor privind guvernanța sectorului financiar, reformei sectorului energetic, inclusiv o mai bună orientare a rețelei de protecție socială, sprijinirea politicilor active în lupta împotriva fraudei,corupției și spălarea banilor și să promoveze climatul de afaceri și de investiții în conformitate cu Acordul privind zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA).

În cazul unei evaluări negative, Comisia poate să nu permită plata celor trei tranșe până când țara nu dovedește respectarea condiționalității.

„Această asistență este implementată cu înțelegerea faptului că autoritățile țării vor continua să respecte mecanismele democratice eficiente, inclusiv un sistem parlamentar multipartit, statul de drept și respectarea drepturilor omului și vor face progrese satisfăcătoare în direcția îmbunătățirii guvernării, liberale, independente și pluraliste, consolidarea independenței sistemului judiciar și punerea în aplicare a acordului de asociere, inclusiv a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. În acest context, se reamintește și Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei anexată la decizie”, scrie în Memorandumul de Înțelegere R. Moldova și Uniunea Europenă. În declarația comună a celor trei instituții europene se stipulează expres: „Având în vedere inițiativele legate de modificările aduse sistemului electoral din Republica Moldova, Parlamentul European, Consiliul și Comisia subliniază că o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macro-financiare este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macro-financiare din partea Uniunii și, astfel, vor acorda atenție maximă luării în considerare a recomandărilor formulate de partenerii internaționali relevanți (în special Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR) de către autoritățile din Republica Moldova”.

De asemenea, Comisia va verifica în permanență nevoile de finanțare ale țării și poate reduce, suspenda sau anula asistența în cazul în care nevoile de finanțare ale țării au scăzut în mod fundamental în perioada de plată față de proiecțiile inițiale.

În vederea prevenirii fraudei, a corupției, a neregulilor și a oricăror altor activități ilegale legate de utilizarea asistenței UE, prin intermediul instituțiilor sale, va efectua regulat controale în R. Moldova, inclusiv verificări și audituri ale Comsiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi.

Mai mult, Comisia europeană va face evaluări operaționale ale procedurilor administrative și ale circuitelor financiare ale țării și ale agentului care se referă la gestionarea asistenței macro-financiare a UE pe toată durata Memorandumui de Înțelegere și timp de cinci ani de la plata ultimei tranșe.

Pentru deblocarea primei tranșe din asistența marofinanciară UE cere guvenrului de la Chișinău îndeplinirea a zece criterii de reformă: 

GUVERNAREA SECTORULUI PUBLIC

  1. implementarea noii strategii de reformă a administrației publice, pentru a raționaliza administrația publică centrală;
  2. asigurarea funcționării eficiente a Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor;
  3. adoptarea Legii privind întreprinderile de stat și municipale în scopul sporirii transparenței și responsabilității întreprinderilro de stat. Noua lege va introduce audituri legale a situațiilor financiare anuale cu obligativitatea publicării rapoartele de audit și situațiilor financiare pe paginile electronice ale întreprinderilor de stat și a Agenției Proprietății Publice;
  4. Adoptarea unei noi lege a Curții de Conturi și crearea în Parlament a unei funcții a Comitetului Conturilor Publice care să fie responsabilă de desfășurarea audierilor publice ale rapoartelor individuale de audit ale Curții de Conturi;

LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI ȘI A SPĂLĂRII BANILOR

  1. adoptarea Legii privind prevenirea spălării banilor și de combatere a finanțării terorismului;
  2. selectarea de către Consiliul de Integritate, într-un mod transparent, bazat pe merit și competitivitate, a președintelui și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate (ANI);
  3. asigurarea  de către Parlament a  funcționării eficiente a Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, prin alocarea suficientă de personal și resurse bugetare.

REFORMELE SECTORULUI ENERGETIC

  1. adoptarea unei noi Legi cu privire la energetică, în vederea consolidării cadrului de guvernanță și de reglementare a sectorului energetic, inclusiv a independenței Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și abordării recomandărilor revizuirii ANRE realizate de Secretariatul Comunității Energetice;

CLIMATUL DE AFACERI ȘI IMPLEMENTAREA DCFTA

  1. implementarea măsurilor de către guvern pentru a reduce sarcina administrativă de a începe și de a opera o afacere. Ministerul Economiei și Infrastructurii va revizui întregul nomenclator al permiselor și licențelor necesare și va reduce numărul acestora.
  2. Adoptarea de către Parlament a noii legi privind Serviciului Vamal, care va asigura standarde înalte de integritate și bunele practici.

Citiți mai jos textul integral al Memorandumului de Înțelegere dintre UE și R. Moldova, care conține cele 28 de condiționalități