Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   (VIDEO) ULTIMA ORĂ: Curtea de…

(VIDEO) ULTIMA ORĂ: Curtea de Apel îl menține pe Filat în pușcărie

Magistrații Curții de Apel Chișinău au menținut sentința instanței de fond pe numele fostului premier Vlad Filat, prin care a fost condamnat la nouă ani de închisoare. CA a casat însă parțial decizia Judecătoriei Buiucani și au emis o nouă hotărâre referitor la confiscarea bunurilor fostului premier. Sentința motivată va fi făcută la 9 decembrie 2016.

După pronunțarea deciziei, Vlad Filat a declarat că va merge la Curtea Supremă de Justiție: „Mergem mai departe la Curtea Supremă. Ilegală”, a declarat Vlad Filat.

La 27 iunie 2016, Vlad Filat a fost con­dam­nat la 9 ani de închi­soare cu exe­cu­tare, într-un dosar de coru­pere pasi­vă și tra­fic de influ­ență. Instan­ța de fond a decis, pe lân­gă con­dam­na­rea la 9 ani de închi­soare, și con­fis­ca­rea ave­rii: imo­bi­lul de lux în care a locu­it, la Tele­cen­tru, dar și impu­nă­toa­rea clă­di­re din cen­trul Chi­și­nă­u­lui, ges­tio­na­tă de „Ipteh” SA.

Poli­ti­cia­nul a fost reți­nut pe 15 octom­brie 2015, în urma unui auto­de­nu­nţ al omu­lui de afa­ce­ri Ilan Şor, în care spu­nea că, pe par­cur­sul mai mul­tor ani, i-ar fi ofe­rit lui Filat mită în valoa­re de 250 de mili­oa­ne USD. După auto­de­nu­nţ, pro­cu­ro­rul gene­ral, Cor­ne­liu Gurin, a soli­ci­tat ridi­ca­rea imu­ni­tă­ţii lui Filat. Pro­pu­ne­rea a fost vota­tă de 79 de depu­ta­ţi, iar ex-premierul a fost reţi­nut pen­tru 72 de ore. La 18 octom­brie 2015, aces­ta a fost ares­tat pen­tru 30 de zile, fiind acu­zat de coru­pe­re pasi­vă şi tra­fic de influ­enţă.

Dosa­rul Filat, cel mai medi­a­ti­zat dosar din isto­ria R. Mol­do­va, a fost exa­mi­nat la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, cu uși­le închi­se, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Adri­a­na Beți­șor, care a pre­ci­zat că publi­ci­ta­tea pro­ce­su­lui i-ar pre­ju­di­cia pro­be­le într-un alt dosar pe care îl are în ges­tiu­ne, și în care Filat este, la fel, vizat. În tim­pul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, mai mul­te ONG-uri au soli­ci­tat ca pro­ce­sul să fie unul public.