Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Platforma DA a prezentat la…

Platforma DA a prezentat la CEC 25 de mii de semnături

Comisia Electorală Centrală a recepționat listele de subscripție cu 25 de mii de semnături, depuse de grupul de inițiativă în susținerea candidatului Partidului Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), Andrei Năstase.

În ter­men de 7 zile din data depu­ne­rii, CEC urmează să exa­mi­neze setul de docu­mente, să veri­fice lis­tele de sub­scrip­ție pre­zen­tate și să decidă asu­pra înre­gis­tră­rii sau refu­zu­lui înre­gis­tră­rii can­di­da­tu­lui desem­nat în ale­geri.

CEC a înre­gis­trat 24 de gru­puri de ini­ția­tivă în vede­rea sus­ți­ne­rii can­di­da­ți­lor la func­ția de Pre­șe­dinte al Repu­bli­cii Mol­dova. Până la acest moment trei gru­prui de ini­ția­tivă au reu­șit să colec­teze sem­nă­tu­rile nece­sare și au pre­zen­tat lis­tele de sub­scrip­ție la CEC pen­tru veri­fi­ca­rea lor. Este vorba des­pre gru­pul de ini­ția­tivă în sus­ți­ne­rea lide­ru­lui PDM, Marian Lupu, cel pen­tru sus­ți­ne­rea lide­ru­lui PL, Mihai Ghimpu și gru­pul care a colec­tat sem­nă­turi pen­tru sus­ți­ne­rea can­di­da­tu­rii pre­șe­din­te­lui PPEM, Iurie Leancă