Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Noua Lege cu privire la…

Noua Lege cu privire la Procuratură a fost publicată în Monitorul Oficial

Noua Lege cu privire la Procuratură, promulgată pe 16 martie 2016 prin Decretul Preşedintelui Re. Moldova, Nicolae Timofti, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Amintim că, pe 25 februarie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a votat, în a doua lectură, proiectul noii Legi cu privire la Procuratură.

Documentul va intra în vigoare pe 1 august 2016, după operarea modificărilor în legislaţia conexă, care reglementează activitatea Procuraturii, precum şi ajustarea actelor normative departamentale la prevederile noii legi.

Proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost elaborat de către un grup de lucru, condus de un reprezentant al societăţii civile, în componenţa acestuia fiind desemnaţi atît responsabili din cadrul Procuraturii şi ai Ministerului Justiţiei, cît şi reprezentanţi ai societăţii civile. Cu statut de observatori, în cadrul grupului de lucru au fost incluşi consilierii Misiunii Europene de consiliere în politici publice pentru R. Moldova, care acordă asistenţă Ministerului Justiţiei şi Procuraturii.

Proiectul noii Legi cu privire la Procuratură a fost supus dezbaterilor publice, avizării şi expertizării din partea instituţiilor naţionale şi internaţionale competente, astfel, încât acum două luni, Comisia de la Veneţia a adoptat Avizul pozitiv asupra acestuia.

Docu­men­tul pre­vede că pro­cu­ro­rul gene­ral va avea un man­dat de 7 ani. Acesta va fi numit de preşe­din­tele ţării, la pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, şi nu de Par­la­ment, cum este în pre­zent. Tot­o­dată mai sunt pre­vă­zute meca­nisme de pro­mo­vare în fun­cţii, dar şi de san­cţio­nare a pro­cu­ro­ri­lor care au încăl­cat legi­sla­ţia. Toţi pro­cu­ro­rii ar urma să pri­mească sala­rii mai mari. La func­ția de pro­cu­ror gene­ral vor putea can­dida per­soane cu cel puţin 10 ani de expe­riență şi cu con­di­ția de nu fi mem­bru al vre­u­nui par­tid poli­tic de cel puţin 3 ani.