Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   CEC: Ghimpu, al doilea concurent…

CEC: Ghimpu, al doilea concurent electoral în buletinul de vot

Mihai Ghimpu este cel ce-al doilea candidat electoral la funcția de președinte al R. Moldova. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu votul a șapte membri.

PL a prezentat 870 de liste de subscripție cu 25 de mii de semnături, colectate din 28 unități administrativ-teritoriale de nivelul doi. Totodată, 85 de liste au fost restituite grupului de inițiativă fără a fi verificate, deoarece numărul de semnături depășea plafonul maxim stabilit.

La 6 septembrie, liderul PL a depus la CEC lis­tele de sub­scrip­ție pe care au sem­nat apro­xi­ma­tiv 27 000 de cetă­țeni.

Lide­rul PDM, Marian Lupu este pri­mul con­cu­rent elec­to­ral la func­ția de pre­șe­dinte al R. Mol­dova, înscris în scru­ti­nul din 30 octom­brie. Deși numă­rul minim de sem­nă­turi vala­bile, de 15 mii, a fost întru­nit, CEC a sta­bi­lit mai multe defi­ciențe ale lis­te­lor pre­zen­tate (29 000 de semnături), ast­fel, peste 1000 de sem­nă­turi colec­tate de demo­crați au fost decla­rate nule, deo­a­rece pe lis­tele res­pec­tive nu erau indi­cate numele loca­li­tă­ții și cel al colec­to­ru­lui.

Pen­tru a se putea înscrie în cursa elec­to­rală, can­di­da­ţii pen­tru fun­cţia de preşe­dinte al ţării au nevoie de cel puţin 15 mii de sem­nă­turi şi cel mult 25 de mii. Câte 600 de sem­nă­turi tre­buie să fie obţi­nute din cel puţin 18 rai­oane. În ter­men de 7 zile, CEC urmează să exa­mi­neze setul de docu­mente, să veri­fice lis­tele de sub­scrip­ție pre­zen­tate și să decidă asu­pra înre­gis­tră­rii sau refu­zu­lui înre­gis­tră­rii can­di­da­tu­lui.