vizualizări
19 octombrie 2020 | 08:17

La 1 noiembrie 2020 vor avea loc alegerile președintelui R. Moldova, care reprezintă cel de-al patrulea scrutin prezidențial de la declararea independenței. Pentru a fi declarat valabil, la scrutin trebuie să participe cel puțin 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. În continuare vă prezentăm răspunsurile la o serie de întrebări despre alegerile prezidențiale și procesul de votare.

Cine are dreptul să aleagă președintele R. Moldova?

Dreptul de a alege președintele îl au toți cetățenii R. Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani.

Cine nu are dreptul să voteze?

Nu pot vota cetățenii R. Moldova cu vârstă mai mică de 18 ani și cei lipsiți de dreptul la vot printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată.

Cine are dreptul să candideze la funcția de președinte?

La funcția de președinte al R. Moldova poate candida orice cetățean al R. Moldova cu drept de vot care are vârsta de 40 de ani împliniți în ziua alegerilor, a locuit sau locuiește permanent pe teritoriul R. Moldova nu mai puțin de 10 ani, posedă limba de stat şi îndeplinește condiţiile prevăzute de Codul Electoral.

În ce caz alegerile sunt declarate nevalabile?

Alegerile sunt considerate nevalabile, dacă la primul tur de scrutin au participat mai puțin de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale. În turul doi de scrutin alegerile se vor declara valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri.

Ce se întâmplă dacă mai mulți candidați au acumulat un număr egal de voturi pentru accederea în turul doi?

Dacă mai mulți candidați au acumulat un număr egal de voturi pentru accederea în turul doi, Comisia Electorală Centrală (CEC) efectuează tragerea la sorți, consemnând faptul respectiv într-un proces-verbal. Candidaților li se oferă posibilitatea de a hotărî de comun acord care dintre ei va candida în al doilea tur sau de a participa la tragerea la sorți.

Dacă în al doilea tur de scrutin ambii candidați obțin același număr de voturi, cum se alege câștigătorul?

În cazul în care ambii candidați au obținut același număr de voturi, se consideră ales candidatul care a întrunit mai multe voturi în primul tur de scrutin. În cazul în care ambii candidați au acumulat același număr de voturi și în primul tur, Comisia Electorală Centrală efectuează tragerea la sorți, consemnând faptul respectiv într-un proces-verbal.

În ce caz alegerile sunt declarate nule?

Dacă Curtea Constituțională stabilește că, în procesul alegerilor şi/sau la numărarea voturilor, au fost comise încălcări ale Codului Electoral care au influențat rezultatele alegerilor, alegerile sunt declarate nule. Dacă alegerile sunt declarate nevalabile sau nule, are loc votarea repetată. CEC dispune, în termen de 2 săptămâni de la declararea alegerilor nevalabile sau nule, efectuarea votării repetate în baza acelorași liste electorale, pentru aceiași candidați şi cu aceleași consilii şi birouri electorale. Concurenții electorali vinovați de frauda care a influențat rezultatele alegerilor se exclud din alegeri, iar consiliile electorale şi birourile secțiilor de votare care au comis asemenea fraude se înlocuiesc.

Cu ce acte mergeți la vot?

În cadrul alegerilor prezidențiale pe teritoriul R. Moldova votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:

 • buletinul de identitate cu fișa de însoțire care confirmă domiciliul sau reședința titularului pe teritoriul secției de votare;
 • buletinul de identitate provizoriu cu mențiunea privind cetățenia R. Moldova și indicarea domiciliului titularului;
 • legitimația de serviciu pentru militarii în termen;
 • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care își satisfac serviciul civil (de alternativă),

iar dacă vă aflați peste hotarele R. Moldova, puteți vota în baza:

 • pașaportului cetăţeanului R. Moldova, inclusiv cu termen de valabilitate expirat; buletinului de identitate al cetățeanului R. Moldova;
 • livretului de marinar.

Dacă în ziua votării nu vă aflați la locul de domiciliu sau la cel de reședință, dar vreți să votați, cum procedați?

În cadrul alegerilor prezidențiale aveți posibilitatea de a solicita certificat pentru drept de vot. Acesta este eliberat de către biroul electoral al secției de votare la care este arondat, în perioada dintre data întocmirii listelor electorale (cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor) și data alegerilor (până în ziua de sâmbătă înainte de ziua votării), în baza actului de identitate acceptat pentru participarea la votare. Certificatul permite exercitarea dreptului la vot în oricare altă secție de votare. În cadrul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 puteți solicita un astfel de certificat în perioada 12-31 octombrie 2020.

Dacă în ziua alegerilor nu vă puteți deplasa la secția de votare, având un motiv întemeiat, de exemplu, sunteți bolnav, cum puteți vota?

În cazul în care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu vă puteți deplasa la secția de votare, puteți depune o cerere scrisă pentru a vota la locul aflării. Biroul electoral al secției de votare va desemna cel puțin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde vă aflați. Cererile pot fi făcute în scris, începând cu două săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 18:00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot fi făcute în scris până la ora 15:00, dacă se prezintă şi certificat medical. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face mențiunea „Votat la locul aflării”. Prevederile respective nu se aplică în cazul votării în străinătate.

Dacă vă aflați peste hotarele țării, puteți să votați fără înregistrare prealabilă?

Dacă vă aflați peste hotarele R. Moldova, vă puteți exercita dreptul la vot chiar dacă nu v-ați înregistrat prealabil. Înregistrarea prealabilă are un caracter informativ și nu impune alegătorilor anumite obligații. Scopul înregistrării prealabile este:

 • de a stabili numărul estimativ al alegătorilor care vor vota în afara țării și la secțiile de votare organizate pentru alegătorii din stângă Nistrului, municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni;
 • de a decide deschiderea secțiilor de votare suplimentare în străinătate, cu acordul autorităților țării respective;
 • de a determina numărul estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite secțiilor de votare respective.

Pentru a vă înregistra, aveți două posibilități:

 • On-line, pe pagina înregistrare.cec.md.
 • Prin cerere scrisă (individuală sau în grup) către CEC (str. V. Alecsandri 119, mun. Chișinău, MD-2012) și/sau către misiunile diplomatice, oficiile consulare ale R. Moldova. Modelul cererii poate fi descărcat aici.

Înregistrarea prealabilă începe cel târziu cu 45 de zile înainte de ziua alegerilor. Pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 înregistrarea prealabilă s-a încheiat pe 16 septembrie, curent.

Când sunt făcute publice listele electorale?

Listele electorale sunt accesibile în localurile secțiilor de votare, precum şi se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, în acestea fiind indicate numele, prenumele și anul nașterii fiecărui alegător. Un exemplar al listei se păstrează la primărie. Alegătorilor li se comunică, cel târziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor, prin toate mijloacele de comunicare disponibile (mass-media, telefon, afișe, internet), sediul secției de votare la care ei vor putea vota.

Cum se poate verifica dacă datele dvs. sunt incluse corect în lista electorală?

Puteți verifica dacă datele dumneavoastră au fost introduse corect în lista electorală atât la biroul electoral al secției de votare, ce corespunde domiciliului sau reședinței sale, cât și online.

Pentru verificarea on-line a datelor există următoarele modalități:

 • pe pagina web oficială a CEC www.cec.md, accesând butonul „Verifică-te în Registrul de Stat al Alegatorilor” (introducând IDNP-ul, trecând o verificare anti-robot, alegătorul poate afla la ce secție de votare este arondat și care este numărul său de ordine din lista electorală);
 • pe pagina verifica.cec.md, accesând butonul „Află unde să votezi” (prin selectarea localității și adresei de domiciliu/reședință);
 • pe pagina liste.cec.md (selectând localitatea și secția de votare, poate fi descărcat fișierul PDF al listei electorale, cu date despre numele, prenumele și anul de naștere al alegătorilor);
 • pe pagina www.cec.md, „Harta secțiilor de votare” (accesând harta geospațială a secțiilor de votare, cu un click pe secția de votare, poate fi vizualizată informația ce conține datele de contact ale acesteia și link-ul la fișierul PDF cu lista alegătorilor din secția respectivă).

În perioada 12-31 octombrie, curent, puteți verifica corectitudinea întocmirii listelor electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

Cum solicitați modificarea datelor în lista electorală?

Modificări în listele electorale pot fi solicitate cel târziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Potrivit legislației electorale, vă puteți adresa la biroul electoral al secției de votare, ce corespunde domiciliului sau reședinței dumneavoastră, pentru a solicita, în baza documentelor confirmative, includerea sau excluderea din listă, corectarea erorilor comise. Biroul electoral comunică imediat CEC modificările solicitate, cu anexarea actelor confirmative: cererea şi declarația alegătorului, copia actelor de identitate.

Dacă ați identificat erori în lista electorală sau dacă ați fost exclus din listă fără motiv, vi se asigură posibilitatea să depuneți o contestație cel târziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Contestațiile se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi contestate ulterior în instanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul în care ați primit refuz de corectare sau includere în listă.

Ce faceți dacă ați aplicat greșit ștampila „Votat” în buletinul de vot?

Dacă ați completat greșit buletinul de vot, puteți cere anularea buletinului și solicita o singură dată eliberarea unui nou buletin de vot. Acest caz va fi menționat în procesul-verbal cu privire la votare şi în lista electorală.

Cum procedați dacă nu sunteți în stare să aplicați de sine stătător ștampila „Votat”?

Dacă nu sunteți în stare să completați de sine stătător buletinul de vot, aveți dreptul să invitați în cabină o altă persoană, cu excepția membrilor biroului secției de votare, reprezentanților concurenților electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operațiile electorale. Aceste cazuri vor fi consemnate aparte în raportul biroului electoral al secției de votare.

În calitate de alegător, puteți contesta acțiunile organului electoral sau ale candidatului electoral, dacă nu sunteți de acord cu acestea?

Alegătorii pot contesta acțiunile/inacțiunile şi hotărârile consiliilor şi birourilor electorale şi acțiunile/inacțiunile concurenților electorali. Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie precedată de contestarea prealabilă la organul electoral ierarhic superior organului al cărui act se contestă, cu excepția contestațiilor privind acțiunile/inacțiunile concurenților electorali, depuse direct în instanța de judecată, și a contestațiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la administrarea alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor.

Acțiunile/inacțiunile concurenților electorali pot fi contestate direct în instanța de judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la data săvârșirii acțiunii/identificării inacțiunii sau adoptării hotărârii. Termenul de depunere se calculează începând cu ziua următoare zilei în care a fost săvârșită acțiunea, a fost identificată inacțiunea sau a fost adoptată hotărârea.

Contestațiile împotriva neincluderii dumneavoastră în lista electorală sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscrierea datelor despre dumneavoastră sau despre alți alegători pot fi făcute cel târziu în ziua precedentă zilei alegerilor. Acestea se examinează de către organele electorale respective în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi contestate în instanţa de judecată, conform procedurii stabilite, în cazul în care ați primit refuz de corectare sau includere în listă.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

R. Moldova se pregătește să procure, în perioada următoare, 600 de mii de teste, dintre care 300 de mii – rapide, pentru depistarea COVID-19

R. Moldova are, în acest moment, suficiente teste pentru testarea cetățenilor la COVID-19, iar în perioada apropiată autoritățile anunță că se pregătesc ca să procure 300 de mii de teste rapide, dar și încă 300…
R. Moldova se pregătește să procure, în perioada următoare, 600 de mii de teste, dintre care 300 de mii – rapide, pentru depistarea COVID-19

VIDEO/ Protest pro și contra limbii ruse la CC, unde este examinată constituționalitatea legii cu privire la limbile vorbite

Două grupuri de persoane protestează la Curtea Constituțională (CC), acolo unde în aceste momente este analizată sesizarea unor deputați care contestă Legea cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe terito…
VIDEO/ Protest pro și contra limbii ruse la CC, unde este examinată constituționalitatea legii cu privire la limbile vorbite

LIVE/ Protest la Federația Moldovenească de Fotbal: „Venim să apărăm drepturile comunității fotbalistice!”

Susținătorii lui Radu Rebeja, fostulu internațional moldovean și actualul deputat al Parlamentului au anunțat un protest la ora 10.30 în fața sediului Federației Moldovenești de Fotbal. Aceștia susțin că vor p…
LIVE/ Protest la Federația Moldovenească de Fotbal: „Venim să apărăm drepturile comunității fotbalistice!”

LIVE/ Curtea Constituțională examinează sesizările depuse privind controlul constituționalității legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul R. Moldova

Curtea Constituțională (CC) examinează joi, 21 ianuarie, în ședință sesizările depuse privind controlul constituționalității Legii nr. 234 din 16 decembrie 2020 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe te…
LIVE/ Curtea Constituțională examinează sesizările depuse privind controlul constituționalității legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul R. Moldova

ARBI va administra un registru unic care va conține informația generalizată a bunurilor infracționale sechestrate. Detalii de la CNA

Procurorii, executorii judecătoreşti, Serviciul Fiscal de Stat şi instanţele de judecată vor transmite informația despre bunurile infracționale indisponiblizate, confiscate și recuperate Agenției de Recuperare…
ARBI va administra un registru unic care va conține informația generalizată a bunurilor infracționale sechestrate. Detalii de la CNA