[sondaj] Nu toată R. Moldova e Igor Dodon

Pe 29 mai, Chi­şi­nă­ul a decla­rat per­so­na non gra­ta 5 diplo­ma­ţi din cadrul Amba­sa­dei ruse în R. Mol­do­va. Pen­tru acţiuni sub­ver­si­ve. Două zile mai târ­ziu, Rusia a răs­puns cu o deci­zie simi­la­ră. Mosco­va a acu­zat R. Mol­do­va de rele intenţii. Minis­trul rus de Exter­ne, S. Lavrov, a cali­fi­cat deci­zia Chi­şi­nă­u­lui drept insul­tă la adre­sa „popo­ru­lui rus”, care „este unul răb­dă­tor, dar este şi un popor care are dem­ni­ta­te şi este pre­gă­tit să se ape­re”. Potri­vit lui Lavrov, Rusi­ei îi este tot mai greu să se abţi­nă de la acţiuni radi­ca­le în rela­ţi­i­le cu R. Mol­do­va.

Moscova — Chişinău: supărări diplomatice. Mai e loc de „bună ziua”?

Tudor Botnaru, ex-ministru al Securităţii

Toa­te popoa­re­le au dem­ni­ta­te. Alt­ce­va e că Rusia recu­noa­ş­te acest drept doar când e vor­ba de ea și orgo­li­i­le sale impe­ri­a­le. Nu face R. Mol­do­va Rusi­ei mai mul­te pro­ble­me, decât ni le face Rusia nouă. Lavrov de ce uită că Mosco­va, în 1999, la Istan­bul, s-a obli­gat să-şi scoa­tă arma­ta din Trans­nis­tria? A făcut-o?. Cine pe cine rab­dă? Sub ce admi­nis­tra­ție este Trans­nis­tria, par­te suve­ra­nă a R. Mol­do­va? Ce se întâm­plă cu drep­tu­ri­le omu­lui în Trans­nis­tria și la Nis­tru? De 9 mai, Rusi­ei i s-a cerut să se abți­nă de la para­da mili­ta­ră la Tiras­pol. Rea­cţia? „0”. Eu cred că guver­nul a pro­ce­dat corect cu cei 5 diplo­ma­ţi. Da, e o pre­mie­ră, e un pas care uno­ra le pare radi­cal, pen­tru mulţi, inclu­siv Risia, abso­lut nea­ş­tep­tat, dar nece­sar. Ser­vi­ci­i­le spe­ci­a­le ruse au fost mereu obraz­ni­ce în raport cu noi. Şi sunt. Chi­și­nă­ul tre­bu­ia să reac­țio­ne­ze. Deci­zi­i­le de acest fel, credeți-mă, sunt foar­te bine docu­men­ta­te în pre­a­la­bil. Alt­ce­va e că, până acum, nimeni nu a îndrăz­nit să nu mai stea cu capul ple­cat în faţa Rusi­ei, ca Dodon sau alţii de până la el. Nu de slu­găr­ni­cie avem nevo­ie în rela­ţi­i­le cu Rusia, ci de corec­ti­tu­di­ne.

Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Grigoriopol

Loc de „buna ziua” tre­bu­ie să exis­te întot­dea­u­na. Alt­ce­va e că acest loc rămâ­ne tot mai puțin. Și nu din cau­za Chi­și­nă­u­lui, și nu din cau­za popo­ru­lui rus, pe care Lavrov îl vic­ti­mi­zea­ză, ci a celor care fac poli­ti­ca Rusi­ei. Lavrov se decla­ră umi­lit de fap­tul că 5 diplo­mați ruși au fost decla­rați per­so­na non-grata în R. Mol­do­va. Dar ce să zicem noi, cei din Trans­nis­tria care, de 25 de ani, din cau­za Rusi­ei, sun­tem per­so­na non-grata la noi aca­să. Umi­liți zeci de ani, zi de zi. Chiar acum două zile, am avut iar pro­ble­me la așa-zisa vamă de la Doro­ț­ca­ia, pen­tru că nu am cetă­țe­nie trans­nis­trea­nă. Mi s-a spus că voi fi tra­să la răs­pun­de­re pen­tru șede­re ile­ga­lă pe teri­to­ri­ul Trans­nis­tri­ei. Și pro­ble­ma nu e doar a mea. Și nu e sin­gu­ra. S. Lavrov, când vor­beș­te de dem­ni­ta­te și răb­da­re, ar tre­bui să se gân­deas­că și la dem­ni­ta­tea și răb­da­rea alto­ra.

Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir

Curi­os lucru: de cine „să se ape­re popo­rul rus”, că noi, de-a lun­gul isto­ri­ei, nu am por­nit, spre deo­se­bi­re de Rusia, niciun răz­boi împo­tri­va aces­tui stat. Nici depor­tări, nici foa­me­te, nici inchi­zi­ții. Ceea ce spu­ne Lavrov e pro­pa­gan­dă. Mosco­va vrea să se spe­le de eșe­cu­ri­le sale sub­ver­si­ve din afa­ra Rusi­ei cu „dem­ni­ta­tea” și „răb­da­rea” popo­ru­lui rus. Una-două și pun „popo­rul rus” la băta­ie. Așa cum o face și Dodon cu „popo­rul mol­do­ve­nesc”. Spe­cu­la­ții. Nu a aten­tat nimeni la dem­ni­ta­tea popo­ru­lui rus. Alta e că deci­zia Chi­și­nă­u­lui a lovit în orgo­li­i­le Krem­li­nu­lui. Noi tre­bu­ie să ne bucu­răm că, în sfâr­șit, ser­vi­ci­i­le noas­tre spe­ci­a­le își fac trea­ba. Iar cât ține de „bună ziua” și de rela­ții, cred că acest scan­dal se va stin­ge de la sine, dacă nu e cum­va vreo făcă­tu­ră elec­to­ra­lă.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor

Ceea ce face Lavrov este şan­taj, e o ame­nin­ța­re direc­tă la adre­sa sta­tu­lui şi auto­ri­tă­ți­lor sta­tu­lui, pen­tru a încer­ca să bage fri­ca în ele. Asta e diplo­ma­ția ruseas­că: agre­si­vă. E clar că deci­zia Chi­și­nă­u­lui nu putea să pla­că, însă ceea ce s-a întâm­plat este o prac­ti­că arhi­cu­nos­cu­tă şi apli­ca­bi­lă în toa­tă lumea. O face şi Rusia, ca și toți cei­lalți, când e vor­ba de inte­re­se­le ei națio­na­le. Lavrov spe­cu­lea­ză. Deci­zia Chi­și­nă­u­lui nu e una împo­tri­va Rusi­ei, ci împo­tri­va unor func­țio­nari, fie şi diplo­mați, care se ocu­pau de alt­ce­va decât de ceea ce tre­bu­iau să facă. Mosco­va ar fi pro­ce­dat alt­fel? Nu cred că Rusia va mer­ge pe radi­ca­li­za­rea rela­ți­i­lor cu R. Mol­do­va, care şi așa sunt des­tul de ten­sio­na­te, de la Memo­ran­du­mul Kozak încoa­ce. Dacă Mosco­va va depăși con­di­ția reci­pro­ci­tă­ții pe mar­gi­nea aces­tui caz, s-ar putea să aibă pro­ble­me de rela­ție nu doar cu R. Mol­do­va, dar și cu par­te­ne­rii săi externi, inclu­siv cei din CSI. Mosco­va tre­bu­ie să înțe­lea­gă că nu toa­tă R. Mol­do­va e Igor Dodon. Și că R. Mol­do­va nu mai e RSSM.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *