CV-ul judecătorului urmărit penal după un articol din ZdG

Jude­că­to­rul Ser­ghei Cio­ba­nu va fi urmă­rit penal după ce a dis­pus revi­zu­i­rea unei sen­tinţe pro­nu­nţa­te în urmă cu 16 ani, infor­ma­ţie dez­vă­lu­i­tă de ZdG. „Dato­ri­tă inves­ti­ga­ţi­i­lor voas­tre, ne-am auto­se­si­zat. Vă mulţu­mim pen­tru aceas­tă inves­ti­ga­ţie, pen­tru că noi nu am şti­ut des­pre aceas­tă situ­a­ţie”, decla­ră Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ro­rul gene­ral al R. Mol­do­va.

În febru­a­rie 2017, ZdG a scris că, în sep­tem­brie 2016, Ser­ghei Cio­ba­nu, pe atun­ci jude­că­tor la Jude­că­to­ria Mili­ta­ră, a revi­zu­it o sen­tinţă pe nume­le colo­ne­lu­lui Ivan Gro­su, emi­să cu 16 ani în urmă, şi a hotă­rât înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal în pri­vinţa aces­tu­ia. Cere­rea în jude­ca­tă este depu­să de pro­cu­ro­ri mili­ta­ri, cole­gi cu fiul colo­ne­lu­lui cu ace­la­şi nume, Ivan Gro­su, fost pro­cu­ror mili­tar, actu­al­men­te pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra mun. Chi­şi­nău. În 2000, Ivan Gro­su fuse­se con­dam­nat, apoi amnis­ti­at, dar obli­gat să achi­te 1,17 mili­oa­ne de lei, pagu­be sta­bi­li­te în dosar, banii fiind decon­ta­ţi, lunar, din pen­sie.

Un judecător şi trei procurori

În 2006, Ivan Gro­su, fiul cu ace­la­şi nume al colo­ne­lu­lui con­dam­nat Ivan Gro­su, a ajuns pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra Mili­ta­ră, insti­tu­ţie care instru­men­ta­se, acum un dece­niu, dosa­rul tată­lui său. În 2016, pro­cu­ro­rii mili­ta­ri, cole­gi cu Ivan Gro­su, au dis­pus revi­zu­i­rea dosa­ru­lui tată­lui aces­tu­ia. Acu­za­to­rii de stat au adus mar­to­ri noi care, după 18 ani, şi-au amin­tit deta­lii des­pre dosar. Cel care s-a ocu­pat, la eta­pa ini­ţi­a­lă, de instru­men­ta­rea cazu­lui a fost pro­cu­ro­rul Cor­ne­liu Lav­ciuc. Ulte­ri­or, în instanţă, acu­za­rea de stat a fost repre­zen­ta­tă de pro­cu­ro­rul Radu Tal­pă. Până în 2015, aces­ta a acti­vat în cadrul Secţi­ei inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te, fiind coleg cu pro­cu­ro­rul Lav­ciuc, ambii – foş­ti cole­gi ai pro­cu­ro­ru­lui Ivan Gro­su, fiul colo­ne­lu­lui care a bene­fi­ci­at de hotă­rârea lui Ser­ghei Cio­ba­nu, emi­să la 20 sep­tem­brie 2016, prin care s-a dis­pus înce­ta­rea pro­ce­su­lui în pri­vinţa aces­tu­ia.

Marţi, 11 apri­lie 2016, Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) a accep­tat demer­sul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, Edu­ard Haru­n­jen, care a soli­ci­tat acor­dul pen­tru înce­pe­rea urmă­ri­rii pena­le pe nume­le jude­că­to­ru­lui Ser­ghei Cio­ba­nu. PG a pre­ci­zat ulte­ri­or că „magis­tra­tul a dis­pus, în mod ero­nat, înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal. Revi­zu­i­rea hotă­rârii de înce­ta­re a pro­ce­su­lui penal a avut loc con­trar limi­te­lor lega­le a ter­me­ne­lor de pre­scri­pţie a incri­mi­nă­rii, care expi­ra­se acum 9 ani. În con­se­cinţă, potri­vit noii sen­tinţe, per­soa­na res­pec­ti­vă ar putea fi exo­ne­ra­tă de pla­ta des­pă­gu­bi­ri­lor, puse în sar­ci­na sa con­form hotă­rârii jude­că­to­reş­ti civi­le, care a fost exe­cu­ta­tă parţi­al”.

Procurorul general: „Vă mulţumim pentru investigaţie”

„Dato­ri­tă inves­ti­ga­ţi­i­lor voas­tre, ne-am auto­se­si­zat. Vă mulţu­mim pen­tru aceas­tă inves­ti­ga­ţie. Noi nu am şti­ut des­pre aceas­tă situ­a­ţie. Ne-am auto­se­si­zat atun­ci când a apă­rut arti­co­lul. Atun­ci sub­di­vi­ziu­nea spe­cia­li­za­tă din PG, Dire­cţia Judi­ci­a­ră, a fost abi­li­ta­tă să facă un con­trol, pen­tru a scoa­te în evi­denţă gra­dul de încăl­ca­re a legi­sla­ţi­ei în acest caz. Cir­cum­stanţe­le şi date­le iden­ti­fi­ca­te de Dire­cţia Judi­ci­a­ră ne-au deter­mi­nat să ne adre­săm la CSM”, spu­ne pro­cu­ro­rul gene­ral. Aces­ta susţi­ne că şi acţiu­ni­le pro­cu­ro­ri­lor sunt inves­ti­ga­te, fiind ini­ţi­at un pro­ces penal. „Inves­ti­găm tot. În pri­mul rând, ne inte­re­sea­ză acţiu­ni­le lega­te de pro­ce­du­ra pena­lă, revi­zu­i­rea hotă­rârii şi teme­iu­ri­le care au stat la baza ace­lei deci­zii. Ulte­ri­or vom inves­ti­ga şi acţiu­ni­le ce ţin de inte­gri­ta­tea pro­fe­sio­na­lă a celor care au acţio­nat, ca să vedem dacă au făcut-o intenţio­nat sau în necu­noş­tinţă de cau­ză”, susţi­ne Haru­n­jen.

Ser­ghei Cio­ba­nu a acces în sis­te­mul jude­că­to­resc în iunie 1991, când a fost numit magis­trat la Jude­că­to­ria Tiras­pol. Doi ani mai târ­ziu, devi­ne jude­că­tor la Tri­bu­na­lul mili­tar Chi­şi­nău. În 2012, este preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Mili­ta­re, insti­tu­ţie care, la 1 apri­lie, curent, şi-a sis­tat acti­vi­ta­tea, în urma reor­ga­ni­ză­rii sis­te­mu­lui jude­că­to­resc. La 14 febru­a­rie 2017, ple­nul CSM a accep­tat trans­fe­rul lui Ser­ghei Cio­ba­nu la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău. Can­di­da­tu­ra urma să fie apro­ba­tă de şeful sta­tu­lui.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *