(Contract) Tranzacţii şi interese de milioane la Aeroport

În apri­lie 2014, „Aero­port Han­d­ling”, com­pa­nie deţi­nu­tă de stat, este pri­va­ti­za­tă con­tra sumei de 27,6 mili­oa­ne de lei. Pes­te doi ani şi jumă­ta­te, o fir­mă cre­a­tă cu câte­va luni mai devre­me cum­pă­ră 13% din SRL-ul care a deve­nit pro­pri­e­tar al suc­ce­soa­rei com­pa­niei sta­tu­lui cu pes­te 10 mili­oa­ne de lei. Tranza­cţia este ofi­ci­a­li­za­tă de nota­ra Olga Bon­dar­ciuc, care a fost ante­ri­or impli­ca­tă în auten­ti­fi­ca­rea mai mul­tor docu­men­te care vizea­ză afa­ce­ri­le lui Vlad Pla­ho­t­niuc. Nota­ra a figu­rat şi în rapor­tul Kro­ll, deve­nind unul din acţio­na­rii Uni­bank, după ce s-a împru­mu­tat cu mili­oa­ne de lei. Între timp, deşi com­pa­nia „Avia Invest”, pro­pri­e­ta­ra Aero­por­tu­lui Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău, a fost amen­da­tă cu 5,18 mili­oa­ne de lei pen­tru că ar fi favo­ri­zat „Aero­port Han­d­ling” în detri­men­tul sin­gu­ru­lui său con­cu­rent, la un an şi jumă­ta­te de la apli­ca­rea amen­zii, banii încă nu au ajuns în buge­tul sta­tu­lui, iar com­pa­nia defa­vo­ri­za­tă susţi­ne că tra­ta­men­tul dis­cri­mi­na­to­riu con­ti­nuă și astăzi, aceas­ta ajun­gând de la o cotă de pia­ță de 35% la doar 3%.

Com­pa­nia „Aero­port Han­d­ling” a fost fon­da­tă de stat în 2002, pen­tru deser­vi­rea la sol a aero­na­ve­lor care ate­ri­zau pe teri­to­ri­ul Aero­por­tu­lui Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău (AIC). Ulte­ri­or, pache­tul de acţiu­ni a fost atri­bu­it Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor. Timp de pes­te un dece­niu, aceas­tă com­pa­nie de stat a fost cel mai impor­tant ope­ra­tor cu acti­vi­ta­te de deser­vi­re la sol a aero­na­ve­lor. În apri­lie 2014, la scurt timp după con­ce­sio­na­rea Aero­por­tu­lui, sta­tul vin­de și aceas­tă pro­pri­e­ta­te con­tra sumei de 27,6 mili­oa­ne de lei, chiar dacă mai mulţi expe­rţi con­si­de­rau că preţul soci­e­tă­ţii era, de fapt, mult mai mare.

Vânzare, la două luni, fără profit

Aero­port Han­d­ling a fost pri­va­ti­za­tă în apri­lie 2014, dar vân­du­tă pes­te două luni unei fir­me din por­to­fo­li­ul lui Ilan Șor

Cum­pă­ră­to­rul com­pa­niei „Aero­port Han­d­ling” devi­ne fir­ma „Valan Inter­na­ţio­nal Car­go Char­ter”. La doar două luni de la achi­zi­ţie, pe 29 mai 2014, com­pa­nia însă hotă­ră­ş­te să cede­ze acţiu­ni­le, vânzându-le către „Air Cla­si­ca” SRL, fir­mă care face par­te din impe­ri­ul con­tro­ver­sa­tu­lui pri­mar de Orhei, Ilan Şor. Preţul tranza­cţi­ei a fost prac­tic simi­lar cu cel cu care „Valan Inter­na­ţio­nal Car­go Char­ter” a pro­cu­rat „Aero­port Han­d­ling” de la stat, apro­xi­ma­tiv 28 de mili­oa­ne de lei. „Pot să vă spun doar că am vân­dut din raţiu­ni eco­no­mi­ce, după ce une­le pro­iec­te pe care le pre­co­ni­zam nu s-au rea­li­zat”, ne-a decla­rat Eugen Zagre­bel­nîi, şeful Depar­ta­men­tu­lui comer­ci­al al com­pa­niei „Valan Inter­na­ţio­nal Car­go Char­ter”, cea care prac­tic nu a avut niciun pro­fit după tranza­cţia cu sta­tul. „Air Cla­si­ca” era admi­nis­tra­tă în momen­tul sem­nă­rii con­trac­tu­lui de vânzare-cumpărare a „Aero­port Han­d­ling” de către Egor Erta­ga­ev, iar fon­da­tor era com­pa­nia din Marea Bri­ta­nie „Wes­ter Alli­an­ce LLP”, repre­zen­ta­tă în R. Mol­do­va de către Teo­dor Duca, tot el admi­nis­tra­to­rul com­pa­niei „Air­k­la­s­si­ka Inter­na­tio­nal”.

În apri­lie 2015 SA „Aero­port Han­d­ling” s-a trans­for­mat în SRL. Îna­in­te de asta, unic pro­pri­e­tar al com­pa­niei a deve­nit „Air Han­d­ling” SRL, agent eco­no­mic fon­dat în 2014 de Între­prin­de­rea cu Capi­tal Stră­in „Air Cla­si­ca”. În iunie 2016, pro­pri­e­tar al „Air Han­d­ling” devi­ne fir­ma „Air Cla­si­ca” SRL. Este, de fapt, ace­la­şi SRL, doar că, în mai 2016, com­pa­nia bri­ta­ni­că „Wes­ter Alli­an­ce LLP” este înlo­cu­i­tă în cali­ta­tea de fon­da­tor cu Egor Erta­ga­ev, cel care este şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei, ast­fel capi­ta­lul soci­al nu mai este unul stră­in, agen­tul eco­no­mic schimbându-şi, prac­tic, denu­mi­rea.

Tranzacţia din luna august de la notarul din GBC

Cea mai inte­re­san­tă tranza­cţie în care a fost impli­cat fos­tul bun al sta­tu­lui a avut loc însă recent. La 25 august 2016, „Air Cla­si­ca” a luat deci­zia de a vin­de 13% din capi­ta­lul soci­al al „Air Han­d­ling”, cea care deţi­ne „Aero­port Han­d­ling”. Deşi fir­ma avea un capi­tal soci­al de 27,95 mili­oa­ne de lei, preţul cu care prac­tic a fost achi­zi­ţio­na­tă de la stat „Aero­port Han­d­ling”, „Air Cla­si­ca” a vân­dut, con­form infor­ma­ţi­i­lor din con­trac­tul de vânzare-cumpărare sem­nat la 25 august 2016, cele 13% con­tra sumei de 10,82 de mili­oa­ne de lei, semn că şi preţul real al „Aero­port Han­d­ling” este de câte­va ori mai mare decât cel cu care a fost pri­va­ti­zat de auto­ri­tă­ţi în apri­lie 2014. De fapt, în con­trac­tul de vân­za­re – cum­pă­ra­re se spe­ci­fi­că fap­tul că valoa­rea nomi­na­lă a celor 13% este de 3,63 de mili­oa­ne de lei. În urma tranza­cţi­ei din august 2016, copro­pri­e­tar al „Air Han­d­ling” şi par­te­ner al „Air Cla­si­ca” în aceas­tă afa­ce­re devi­ne fir­ma „Fly Petrol”, fon­da­tă în mai 2016 de cetă­ţea­nul ame­ri­can, năs­cut însă în R. Mol­do­va, Fili­pp Gur­vits, cel care a şi sem­nat con­trac­tul cu Egor Erta­ga­ev, repre­zen­tan­tul „Air Cla­si­ca”. Deşi a fost impli­ca­tă într-o tranza­cţie de mili­oa­ne, fir­ma „Fly Petrol” are un capi­tal soci­al de doar 500 de lei (!).

Con­trac­tul de vânzare-cumpărare a 13% din „Air Han­d­ling” a fost sem­nat în clă­di­rea Glo­bal Busi­ne­ss Cen­ter (GBC) din bd. Dmi­trie Can­te­mir 1/1, bloc care apa­rţi­ne, prin inter­me­di­ul fir­mei „Fin­par Invest” preşe­din­te­lui Par­ti­du­lui Demo­crat din Mol­do­va (PDM), Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, fiind şi ofi­ci­ul de busi­ne­ss al con­tro­ver­sa­tu­lui poli­ti­ci­an şi om de afa­ce­ri. Nota­ra care a ofi­ci­a­li­zat afa­ce­rea, Olga Bon­dar­ciuc, a auten­ti­fi­cat ante­ri­or mai mul­te pro­cu­ri şi docu­men­te care vizau afa­ce­ri­le lui Pla­ho­t­niuc, pre­cum şi pro­cu­ri pe nume­le lui Andri­an Can­dru, finul lui Pla­ho­t­niuc, actu­a­lul preşe­din­te al Par­la­men­tu­lui, dar şi diver­se con­trac­te de vânzare-cumpărare din­tre fir­me afi­li­a­te lui Pla­ho­t­niuc. În 2013, Pla­ho­t­niuc pre­zen­ta în Par­la­ment un docu­ment auten­ti­fi­cat de Bon­dar­ciuc prin care se menţio­na că nu ar fi fost moni­to­ri­zat de Inter­pol. Tot Olga Bon­dar­ciuc a figu­rat şi în rapor­tul com­pa­niei Kro­ll, cea care inves­ti­ghea­ză fra­u­de­le de mili­ar­de din sis­te­mul ban­car.

În ulti­mii ani, Olga Bon­dar­ciuc a auten­ti­fi­cat mai mul­te docu­men­te care vizea­ză afa­ce­ri­le lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. Sur­sa docu­men­te­lor: https://offshoreplaha.wordpress.com/

Nota­ra, împre­u­nă cu alte 20 de per­soa­ne şi enti­tă­ţi, în august 2012, a achi­zi­ţio­nat Uni­bank. Ea a cum­pă­rat 4,58 la sută din acţiu­ni­le Uni­bank împrumutându-se cu 4,5 mili­oa­ne de lei de la un oare­ca­re Nico­lae Cutro­glo, iar cu alte 12 mili­oa­ne de lei de la fir­ma „Har­ro­ga­te Con­sul­ting LLP” din Marea Bri­ta­nie.

Fili­pp Gur­vits

Gurvits despre avocatul cu acelaşi nume al lui Plahotniuc

Fili­pp Gur­vits, fon­da­to­rul şi admi­nis­tra­to­rul „Fly Petrol”, are 39 de ani, iar pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re apa­re în mai mul­te foto­gra­fii împre­u­nă cu mama sa, în SUA, ţară al cărei paşa­port îl deţi­ne. În luna sep­tem­brie 2016, la scurt timp după ce a intrat în afa­ce­rea „Aero­port Han­d­ling”, Gur­vits a apă­rut într-o şti­re a pos­tu­lui de tele­vi­ziu­ne RTR Mol­do­va, fiind pre­zen­tat în cali­ta­te de şef adjunct al între­prin­de­rii „Ser­vi­cii comunal-locative” Orhei, enti­ta­te fon­da­tă de Con­si­li­ul Local Orhei, con­dus de oame­nii lui Ilan Şor. Astăzi însă, Gur­vits nu mai acti­vea­ză la aceas­tă între­prin­de­re, ne-au infor­mat foş­tii săi cole­gi de la pri­mă­rie.

Soli­ci­tat de ZdG, Fili­pp Gur­vits a decla­rat că a cum­pă­rat cele 13% din capi­ta­lul soci­al al „Air Han­d­ling” pen­tru el, nefi­ind un inter­me­di­ar în aceas­tă afa­ce­re. Aces­ta a admis că este rudă „nu foar­te apro­pi­a­tă” cu Valen­tin Gur­vits, avo­cat ori­gi­nar din Ucrai­na, dar care acti­vea­ză în SUA, cel care l-a repre­zen­tat ante­ri­or pe Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc. Totu­şi, Fili­pp Gur­vits susţi­ne că nu-l cunoa­ş­te pe Pla­ho­t­niuc decât din zia­re. Gur­vits a cata­lo­gat fap­tul că tranza­cţia a fost sem­na­tă şi auten­fi­ca­tă în faţa nota­ru­lui Olga Bon­dar­ciuc, care acti­vea­ză în incin­ta GBC, drept „o coin­ci­denţă”. În final, aces­ta s-a inte­re­sat de unde deţi­nem aces­te infor­ma­ţii, întrebându-ne ce urmea­ză să publi­căm şi pre­ci­zând că aso­ci­e­rea cu nume­le la care am făcut refe­ri­re în dis­cu­ţie nu i-ar face bine.

Valen­tin Gur­vits și Olga Iara­lo­va, soția lui Ser­ghei Iara­lov, unul din oame­nii impor­tan­ți din antu­ra­jul lui Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc

Am soli­ci­tat, prin inter­me­di­ul Ser­vi­ci­u­lui de Pre­să al PDM, şi un comen­ta­riu de la preşe­din­te­le PDM pri­vind even­tu­a­la sa impli­ca­re în aceas­tă tranza­cţie. „Dom­nul Vlad Pla­ho­t­niuc nu cunoa­ş­te nimic des­pre exis­tenţa con­trac­tu­lui la care vă refe­ri­ţi”, ni s-a trans­mis de la PDM.

Amenda de 5 milioane pentru „Avia Invest” pentru favorizarea „Aeroport Handling”, suspendată de judecători

În sep­tem­brie 2015, „Aero­port Han­d­ling” şi „Avia Invest”, pro­pri­e­ta­ra AIC, au fost obiec­tul unei inves­ti­ga­ţii a Con­si­li­u­lui Con­cu­renţei. Rezul­ta­te­le au ară­tat că „Avia Invest”, con­tro­la­tă, la fel ca „Aero­port Han­d­ling”, de oame­nii lui Ilan Şor, a defa­vo­ri­zat o altă com­pa­nie care pres­tea­ză ser­vi­cii de deser­vi­re la sol a aero­na­ve­lor pe AIC, „MGH Gro­und Han­d­ling”. Con­si­li­ul i-a apli­cat atun­ci com­pa­niei „Avia Invest” o amen­dă în valoa­re de 5,18 mili­oa­ne de lei, care însă nu a fost plăti­tă nici până astăzi, după un an şi jumă­ta­te.

„Avia Invest” a ata­cat în instanţă deci­zia Con­si­li­u­lui Con­cu­renţei, dosa­rul fiind acum la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. Ante­ri­or, Cur­tea de Apel Chi­și­nău a dis­pus sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii deci­zi­ei Con­si­li­u­lui până la emi­te­rea unei hotă­râri jude­că­to­reş­ti defi­ni­ti­ve pe caz. Pri­ma instan­ță, Jude­că­to­ria Chi­și­nău a res­pins dolean­ța celor de la „Avia Invest”, care, în moti­va­rea demer­su­lui lor de a se sus­pen­da exe­cu­ta­rea deci­zi­ei Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ței au făcut refe­ri­re la lucră­ri­le de moder­ni­za­re a AIC, pe care com­pa­nia tre­bu­ie să le efec­tu­e­ze con­form con­trac­tu­lui de con­ce­sio­na­re a Aero­por­tu­lui, pre­ci­zând că achi­ta­rea amen­zii ar pute în peri­col mer­sul lucră­ri­lor. În actul de con­trol emis de Con­si­li­ul Con­cu­renţei se face refe­ri­re la o infor­ma­ţie a Ser­vi­ci­u­lui de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­ta­te prin care se comu­ni­ca des­pre fap­tul că, de fapt, „con­du­ce­rea „Avia Invest” SRL, admi­nis­trând „Aero­port Han­d­ling” SRL, pres­ta­toa­re a ace­lo­ra­şi ser­vi­cii ca şi „MGH Gro­und Han­d­ling” SRL, intenţio­nea­ză să o fali­men­te­ze şi să o exclu­dă pe ulti­ma de pe teri­to­ri­ul AIC, ca şi com­pa­nie con­cu­ren­tă. Tot­o­da­tă, Con­si­li­ul a admi­nis­trat mai mul­te pro­be care ar demon­stra fap­tul că AIC a favo­ri­zat com­pa­nia „Aero­port Han­d­ling”.

Repre­zen­tanţii „MGH Gro­und Han­d­ling” susţin că au fost tra­ta­ţi dis­cri­mi­na­to­riu înce­pând cu anul 2014, ulte­ri­or cei de la „Avia Invest” refu­zând să sem­ne­ze con­trac­te de aren­dă a spa­ţi­u­lui pen­tru peri­oa­de mai mari de 30 de zile, iar în aces­te con­di­ţii, com­pa­nia a pier­dut mai mulţi cli­enţi impor­tanţi. „MGH Gro­und Han­d­ling, care deţi­nea apro­xi­ma­tiv 35% din cota de pia­ţă la înce­pu­tul anu­lui 2015, a ajuns să deţi­nă o cotă de cca 3% din pia­ţa ser­vi­ci­i­lor de han­d­ling la sol. Pia­ţa a fost mono­po­li­za­tă efec­tiv de „Aero­port Han­d­ling” urma­re a mul­ti­ple­lor măsu­ri anti­con­cu­renţi­a­le apli­ca­te de „Avia Invest” pen­tru a favo­ri­za con­cu­ren­tul nos­tru”, susţi­ne Ana­to­lie Bzo­vîi, admi­nis­tra­to­rul „MGH Gro­und Han­d­ling”. „Lăsăm la lati­tu­di­nea dvs. să daţi apre­ci­e­ri efi­cienţei măsu­ri­lor auto­ri­tă­ţi­lor la modul gene­ral şi ale Con­si­li­u­lui Con­cu­renţei în par­ti­cu­lar în cazul „MGH-Avia Invest-Aeroport Han­d­ling”, zice aces­ta, pre­ci­zând că în decem­brie 2015, Con­si­li­ul Con­cu­renţei a ini­ţi­at o altă inves­ti­ga­ţie, ca urma­re a unei plân­ge­ri depu­se de fir­ma pe care o repre­zin­tă, dar că aşa şi nu s-a schim­bat com­por­ta­men­tul com­pa­ni­i­lor viza­te.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *