(doc) Mitropolitul Vladimir, dat afară din pădure şi trimis la Procuratură

Con­trac­tul prin care mitro­po­li­tul Vla­di­mir şi pre­o­tul Fio­dor Roş­ca, sta­reţul bise­ri­cii Sf. Teo­dor Tiron de pe str. Ciu­flea din Chi­şi­nău, au aren­dat 1 ha de pădu­re în apro­pi­e­rea satu­lui Ruseş­tii Noi, r. Ialo­ve­ni, a fost rezi­li­at de instanţa de jude­ca­tă, pen­tru o dato­rie de 8900 de lei. Pe acest teren, cei doi „slu­ji­to­ri au Dom­nu­lui” şi-au ridi­cat două imo­bi­le de lux, iar anga­ja­ţii „Mol­d­sil­va” au sta­bi­lit că cele două con­stru­cţii sunt monta­te pe pilo­ni de beton, iar toa­te reţe­le­le ingi­ne­reş­ti au fost monta­te prin pământ, lucră­ri­le fiind efec­tu­a­te şi cu per­mi­siu­nea Agenţi­ei în peri­oa­da 2010-2013. Mitro­po­li­tul şi sta­reţul nu s-au con­for­mat însă deci­zi­ei instanţei de jude­ca­tă, iar ulte­ri­or, Mol­d­sil­va s-a adre­sat cu o plân­ge­re la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă sem­na­lând „acţiu­ni­le abu­zi­ve ale fac­to­ri­lor de deci­zie ai SRL „Lemn Con­struct Prim”, fon­da­tă de cei doi.

Fir­ma „Lemn Con­struct Prim” a fost înre­gis­tra­tă la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) la 10 decem­brie 2013, avându-i ca fon­da­to­ri pe Nico­lae Can­ta­rean, nume­le de mirean al mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi Fio­dor Roş­ca, tot el, pre­o­tul Nico­lae, sta­reţul bise­ri­cii Sf. Teo­dor Tiron de pe str. Ciu­flea din Chi­şi­nău.

Tranzacţia „feţelor bisericeşti” din seara Anului Nou

La scurt timp, în sea­ra de Anul Nou, pe 31 decem­brie 2013, la 3 săp­tămâ­ni după ce fir­ma era înre­gis­tra­tă la CÎS, ea pri­meş­te, printr-un acord adi­ţio­nal, un teren de 1 ha, luat în aren­dă de la Agenţia „Mol­d­sil­va” de Oleg Popov, preşe­din­te­le aso­ci­a­ţi­ei „Porche Club Mol­do­va” pe 5 noiem­brie 2010, pe o peri­oa­dă de 49 de ani, până la 4 noiem­brie 2059. Pentru aren­da ace­lui hec­tar de pădu­re urmau să fie plăti­ţi anu­al 4445 de lei. Între timp, pe acel teren s-au ridi­cat 3 con­stru­cţii, pro­pri­e­ta­rul căo­ra a con­ti­nu­at să fie Oleg Popov, până după darea lor în exploa­ta­re şi înre­gis­tra­rea la Ofi­ci­ul Cadas­tral. Acest lucru se întâm­pla la 9 apri­lie 2014. Pe 16 apri­lie 2014, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare, pre­o­tul Fio­dor Roş­ca cum­pă­ră toa­te cele 3 clă­di­ri din pădu­re, iar în ace­ea­şi zi îi vin­de două din­tre ele mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Ambe­le tranza­cţii au fost înre­gis­tra­te la Cadas­tru a doua zi, pe 17 apri­lie 2014.

În sep­tem­brie 2014, ZdG scria des­pre pro­pri­e­tă­ţi­le din pădu­re ale mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi ale iero­mo­na­hu­lui Nico­lae, nume pri­mit de Fio­dor Roş­ca după ce a fost călu­gă­rit chiar de către mitro­po­li­tul Vla­di­mir, par­te­ne­rul său de afa­ce­ri. Atun­ci, ZdG l-a sur­prins pe ÎPS Vla­di­mir ple­când de la vila din pădu­re spre Chi­şi­nău la vola­nul unei Toyo­ta Land Cru­i­ser cu nume­re guver­na­men­ta­le.

Citiți și: MITROPOLIT de MILIOANE: ÎPS Vla­di­mir: fon­da­tor de fir­me, aren­daş la „Mol­d­sil­va”, cu casă de vacanţă în pădu­re şi apar­ta­ment de lux Nr. 486 (11 sep­tem­brie 2014)  

Moldsilva cere demolarea palatelor din pădure

În octom­brie 2016, pen­tru nea­chi­ta­rea plă­ţii pen­tru aren­da fon­du­lui fores­ti­er, prin hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Bota­ni­ca, actu­a­la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, con­trac­tul de aren­dă din­tre Mol­d­sil­va şi „Lemn Con­struct Prim” a fost rezi­li­at. Magis­tra­tul Vita­lie Stra­tan a dis­pus înca­sa­rea din con­tu­ri­le fir­mei a sumei de 8900 de lei cu titlu de dato­rie con­trac­tu­lă, a altor 1924 de lei cu titlul de dobân­dă de întâr­zi­e­re, 1362 de lei cu titlul de pena­li­ta­te şi 365 de lei pen­tru taxa de stat. În total, Fio­dor Roş­ca şi Nico­lae Can­ta­rean ar tre­bui să achi­te în buge­tul de stat 12551 de lei. Deşi hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Bota­ni­ca era cu drept de apel în ter­men de 30 de zile, astăzi, pe rolul Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău nu este înre­gis­trat niciun pro­ces între Agenţia „Mol­d­sil­va” şi fir­ma „Lemn Con­struct Prim”, fapt care demon­strea­ză că aceas­ta nu a fost con­tes­ta­tă.

Citiți și: [FOTO, DOC] Mitro­po­li­tul de mili­oa­ne (II): Casa de lux şi feme­ia din spa­te­le ÎPS Vla­di­mir

La 15 febru­a­rie 2017, „Mol­d­sil­va” infor­mea­ză com­pa­nia „Lemn Con­struct Prim” des­pre rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de aren­dă şi des­pre nece­si­ta­tea de a demo­la obiec­te­le ampla­sa­te în fon­dul fores­ti­er şi res­ta­bi­li­rea aces­tu­ia con­form ame­na­ja­men­tu­lui sil­vic. „Soli­ci­tăm, în ter­men de până la 14 apri­lie 2017 să demontaţi/demolaţi şi să eva­cu­a­ţi toa­te obiec­te­le ame­na­ja­te şi/sau ampla­sa­te în sec­to­rul care a fost aren­dat şi să între­prin­deţi măsu­ri de res­ta­bi­li­re a fon­du­lui fores­ti­er… Sau, în con­for­mi­ta­te cu regu­la­men­tul pri­vind aren­da­rea fon­du­lui fores­ti­er, să trans­mi­teţi cu titlul gra­tu­it bunu­ri­le către Agenţia „Mol­d­sil­va. În caz con­trar, Agenţia „Mol­d­sil­va îşi rezer­vă drep­tul de a se adre­sa în instanţa de jude­ca­tă unde va soli­ci­ta demontarea/demolarea şi eva­cu­a­rea obiec­te­lor din sec­to­rul care a fost aren­dat…”, scrie în demer­sul Agenţi­ei.

Procuratura Generală a primit plângerea, dar nu a luat o decizie

La 3 apri­lie 2017, între­prin­de­rea sil­vi­că „Stil-Răzeni” anu­nţă „Mol­d­sil­va” des­pre „depo­zi­ta­rea lem­nu­lui pen­tru casă de vacanţă în fon­dul fores­ti­er aren­dat de către „Lemn Con­struct Prim”. „Fio­dor Roş­ca, res­pon­sa­bil de sec­to­rul aren­dat a comu­ni­cat atun­ci că mate­ri­a­le­le de con­stru­cţie sunt depo­zi­ta­te pe o peri­oa­dă de timp nei­den­ti­fi­ca­tă, deo­a­re­ce con­stru­cţia va fi ampla­sa­tă în or. Chi­şi­nău, iar pe supra­fa­ţa dată nu a avut unde depo­zi­ta aces­te mate­ri­a­le. Dis­cu­ţia a avut loc prin inter­me­di­ul tele­fo­nu­lui paz­ni­cu­lui”, expli­că repre­zen­tan­tul Între­prin­de­rii de stat Silvo-Cinegetică „Stil-Răzeni” într-o scri­soa­re adre­sa­tă „Mol­d­sil­va”, cerând dele­ga­rea unui repre­zen­tant al Agenţi­ei pen­tru „solu­ţio­na­rea mai efi­cien­tă a cazu­lui dat”.

La scut timp, ingi­ne­rul Igor Moca­nu şi Miha­il Paş­co­vs­chi, care înde­pli­nea fun­cţia de direc­tor adjunct al „Mol­d­sil­va” au efec­tu­at un con­trol ope­ra­tiv la faţa locu­lui. „Infor­măm că nu am avut acces în sec­to­rul aren­dat deo­a­re­ce paz­ni­cul a refu­zat să des­chi­dă poar­ta, motiv pen­tru care a fost sesi­za­tă poli­ţia şi de către per­so­na­lul ÎSC Stil-Răzeni au fost depu­se plân­ge­ri pre­cum că, fir­ma ocu­pă abu­ziv fon­dul fores­ti­er, ceea ce con­tra­vi­ne legi­sla­ţi­ei sil­vi­ce în vigoa­re. De ase­me­nea, per­so­na­lul com­pe­tent din cadrul Stil-Răzeni, ges­tio­nar al fon­du­lui fores­ti­er de stat urma să întoc­meas­că pro­ce­se ver­ba­le de con­tra­venţie pen­tru încăl­că­ri­le con­sta­ta­te şi să le îna­in­te­ze orga­ne­lor com­pe­ten­te”, pre­ci­zea­ză „Mol­d­sil­va” într-o scri­soa­rea adre­sa­tă Minis­te­ru­lui Mediu­lui.

La 19 apri­lie 2017, „Mol­d­sil­va” se adre­sea­ză şi Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG), soli­ci­tând „între­prin­de­rea măsu­ri­lor în raport cu acţiu­ni­le abu­zi­ve ale fac­to­ri­lor de deci­zie ai SRL „Lemn Con­struct Prim””. Repre­zen­tanţii PG ne-au anu­nţat că sesi­za­rea a fost înre­gis­tra­tă la înce­pu­tul lunii mai, fiind încă în exa­mi­na­re în Secţia inves­ti­ga­rea fra­u­de­lor con­tra mediu­lui şi inte­re­se­lor publi­ce, fără a se fi luat o deci­zie. Ulte­ri­or, la 4 mai, „Stil-Răzeni” infor­mea­ză din nou „Mol­d­sil­va” că la 2 mai 2017, repre­zen­tanţii fir­mei „Lemn Con­struct Prim” „au depo­zi­tat şi alte mate­ri­a­le de con­stru­cţie în fon­dul fores­ti­er”.

Citiți și: Măr­tu­ri­si­rea mitro­po­li­tu­lui Nr. 488 (25 sep­tem­brie 2014) 

„A fost sesizată şi poliţia şi tot nu li s-a permis să intre pe teritoriu de către paznic”

În luna mai 2017, Ion Ceba­nu, pe atun­ci direc­to­rul Agenţi­ei „Mol­d­sil­va” se adre­sea­ză cu o scri­soa­re către Vale­riu Mun­tea­nu, minis­trul de atun­ci al Mediu­lui, prin care soli­ci­ta inter­venţia insti­tu­ţi­ei pen­tru a rezol­va pro­ble­ma cre­a­tă cu fir­ma celor doi „slu­ji­to­ri ai Dom­nu­lui”. În scri­soa­re se pre­ci­zea­ză că pe tere­nul aren­dat de „Lemn Con­struct Prim” este ame­na­ja­tă „o zonă de recre­e­re per­so­na­lă ce con­stă din două case de vacanţă şi o căsu­ţă pen­tru paz­nic. Este de menţio­nat că, de fapt, con­stru­cţi­i­le sunt monta­te pe pilo­ni de beton. Este ame­na­ja­tă reţea­ua de dru­mu­ri şi pote­ci pava­tă, tere­nul pe peri­me­tru este îngră­dit cu gard de pla­să. Toa­te reţe­le­le ingi­ne­reş­ti au fost monta­te prin pământ. Lucră­ri­le de ame­na­ja­re a fon­du­lui fores­ti­er au fost efec­tu­a­te cu per­mi­siu­nea Agenţi­ei „Mol­d­sil­va” în peri­oa­da 2010 — 2013”, se men­țio­nea­ză în scri­soa­rea semn­tă de Ion Ceba­nu.

Vile­le ridi­ca­te pe tere­nul aren­dat de fir­ma celor două fețe bise­ri­cești

Vic­tor Decu­sea­ră, direc­to­rul Între­prin­de­rii de stat Silvo-Cinegetică „Stil-Răzeni” ne-a decla­rat că, astăzi, lucru­ri­le nu s-au schim­bat şi deşi con­trac­tul este rezi­li­at, niciun anga­jat al Mol­d­sil­va nu are acces pe teri­to­ri­ul aren­dat de fir­ma mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir şi iero­mo­na­hu­lui Nico­lae. „Nici eu nici anga­ja­ţii mei nu au acces aco­lo. A fost sesi­za­tă şi poli­ţia şi tot nu li s-a per­mis să intre pe teri­to­riu de către paz­nic. Din infor­ma­ţi­i­le pe care le am, ter­me­nul de pre­scri­pţie pen­tru a ata­ca la Cur­tea de Apel hotă­rârea de rezi­li­e­re a con­trac­tu­lui a expi­rat deja”, a pre­ci­zat aces­ta.

„Legea trebuie respectată de toţi — de la Vlădică până la opincă”

Fio­dor Roş­ca a evi­tat să dis­cu­te cu ZdG. După ce a ascul­tat între­ba­rea, aces­ta ne-a anu­nţat că este ple­cat şi că nu doreş­te să dis­cu­te pe tele­fon „între­bă­ri­le astea”, în timp ce repre­zen­tanţii Mitro­po­li­ei Mol­do­vei nu ne-au făcut legă­tu­ra cu mitro­po­li­tul, pen­tru a-şi expu­ne punc­tul său de vede­re asu­pra situ­a­ţi­ei cre­a­te.

Acum un an, la 15 iunie 2016, Guver­nul R. Mol­do­va a adop­tat o hotă­râre de guvern care a inter­zis aren­da pădu­ri­lor şi a cres­cut de cin­ci ori preţul aren­dei fores­ti­e­re pen­tru con­trac­te­le exis­ten­te, acest instru­ment fiind menit, după spu­se­le minis­tru­lui mediu­lui de atun­ci, Vale­riu Mun­tea­nu, să ducă la scă­de­rea pro­gre­si­vă a numă­ru­lui aren­da­şi­lor sil­vi­ci.

„După ce am obţi­nut, cu per­se­ve­renţă, inter­zi­ce­rea aren­dei fores­ti­e­re şi cre­ş­te­rea cos­tu­ri­lor pen­tru con­trac­te­le deja exis­ten­te, am dis­pus o revi­zu­i­re amă­nu­nţi­tă a con­trac­te­lor înche­ia­te ante­ri­or, cu sco­pul pri­mor­di­al de a rea­du­ce cât mai mul­tă pădu­re în pro­pri­e­ta­tea sta­tu­lui. În cadrul aces­tei cam­pa­nii au fost rezi­li­a­te zeci de con­trac­te şi îna­in­ta­te mai mul­te acţiu­ni în jus­ti­ţie, una din­tre care este şi cea refe­ri­toa­re la pose­siu­nea mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Am acţio­nat pe toa­te căi­le pen­tru solu­ţio­na­rea lega­lă a aces­tei pro­ble­me, dis­pu­nând rea­li­za­rea demer­su­ri­lor nece­sa­re la orga­ne­le de drept şi chiar acţiu­ni „în forţă” pen­tru res­ta­bi­li­rea echi­tă­ţii, însă nu am reu­şit să le ducem la o fina­li­ta­te, din cau­za înche­ie­rii anti­ci­pa­te a man­da­tu­lui de minis­tru. Con­si­der că tot fon­dul sil­vic este un patri­mo­niu al tutu­ror şi legea tre­bu­ie res­pec­ta­tă de toţi — de la Vlă­di­că până la opin­că”, a decla­rat, pen­tru ZdG, ex-ministrul mediu­lui Vale­riu Mun­tea­nu.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Ghiță păcătosul

  Da cu se poa­te Presfin­țe­nia Voas­tră? Să îndrăz­neas­că păcă­to­șii ăștea
  să Vă dee afa­pă din pădu­re? Da ce gân­desc ei, păcă­to­șii? Că azi Vă
  dau afa­ră, de aici din pădu­rea de pe pămân­tul ista păcă­tos, da poimâ­ne
  vor vrea să Vă deie afa­ră din Gră­di­na Sfân­tă? Da n-o să le per­mi­tem!
  Nu se poa­te așa ceva! Este o blasfe­mie evi­den­tă! Cobo­râ­ți ana­fe­ma pe
  cape­te­le lor păcă­toa­se! Este o pro­vo­ca­ție pusă la cale de mino­ri­tă­ți­le
  sexu­a­le! O să facem o mani­fes­ta­re de cea mai mare amploa­re, cea mai
  mare din estul Euro­pei și chiar din întrea­ga lume și o să cerem să Vă
  dea îna­poi pădu­rea! Jos mâi­ni­le pli­ne de păca­te de pe Preasfin­țit!

 2. Baba Vanga di Taraclia

  În anu 29 din mile­niu ista în țara miti­ti­câ din­tre douâ pârâi mari
  o sâ cii ani­na­țâ cu o ațâ tari o păre­chi di bar­baț pe numi Valad șâ
  Îgo­ri. Asta o sâ cii taman unde a fost istu­ca­nul cela di chia­trâ
  pi care îl che­ma Linen.

 3. Marina

  BRa­vo Vale­riu Mutea­nu pen­tru aceas­ta actiu­ne. Pacat ca nu mai este minis­trul mediu­lui, ca ii ras­po­pea si pe altii.

 4. ION

  Mol­d­sil­va nu poa­te reze­lua con­trac­tul de aren­da pen­tru incal­ca­rea CONDIRTIILOR CONTRACTULUI sau in con­tract ca de obi­cei la mol­do­ve­ni nu sa pre­va­zut asa ceva spe­cial pen­tru PROSTI ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *