Fiul procuror, tatăl condamnat-amnistiat şi o sentinţă revizuită de instanţă după 16 ani

În sep­tem­brie 2016, Jude­că­to­ria Mili­ta­ră a revi­zu­it o sen­tinţă pe nume­le unui colo­nel, emi­să acum 16 ani, şi a hotă­rât înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal în pri­vinţa aces­tu­ia. Cere­rea în jude­ca­tă a fost depu­să de pro­cu­ro­ri mili­ta­ri, cole­gi cu fiul colo­ne­lu­lui, fost pro­cu­ror mili­tar, actu­al­men­te pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­şi­nău.

Ivan Gro­su are 64 de ani şi este colo­nel în rezer­vă. El este fost cola­bo­ra­tor al Depar­ta­men­tu­lui Pro­te­cţi­ei Civi­le şi Situ­a­ţii Exce­pţio­na­le (DPCSE). Acum 17 ani, la 1 mar­tie 2000, colo­ne­lul a fost con­dam­nat de Jude­că­to­ria Mili­ta­ră pen­tru ati­tu­di­ne negli­jen­tă în ser­vi­ciu. Tot­o­da­tă, cau­za pena­lă pe nume­le lui Ivan Gro­su a fost înce­ta­tă, fiind apli­ca­te pre­ve­de­ri­le Legii pri­vind amnis­tia în legă­tu­ră cu ani­ver­sa­rea a cin­cea de la adop­ta­rea Con­sti­tu­ţi­ei R. Mol­do­va. Totu­şi, după con­dam­na­re, chiar dacă a fost amnis­ti­at, auto­ri­tă­ţi­le au îna­in­tat o acţiu­ne civi­lă împo­tri­va colo­ne­lu­lui Gro­su, iar instanţa l-a obli­gat să achi­te dau­ne­le pro­vo­ca­te, apro­xi­ma­tiv 1,17 mili­oa­ne de lei. Suma urma să fie ram­bu­r­sa­tă de către Ivan Gro­su lunar, banii fiind decon­ta­ţi din pen­sia aces­tu­ia.

Pagube de 1,17 milioane şi cererea semnată de colegii fiului

În sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Mili­ta­re din anul 2000 se pre­ci­za că Ivan Gro­su şi-a făcut ser­vi­ci­ul mili­tar prin con­tract în peri­oa­da 20 decem­brie 1996 – 30 noiem­brie 1998, fiind şef al Dire­cţi­ei asi­gu­ra­re tehnico-materială din cadrul DPCSE. În obli­ga­ţi­i­le sale de ser­vi­ciu intrau mai mul­te sar­ci­ni, inclu­siv orga­ni­za­rea şi con­tro­lul evi­denţei, dar şi depo­zi­ta­rea corec­tă a mij­loa­ce­lor mate­ri­a­le, orga­ni­za­rea des­căr­că­rii şi trans­por­tă­rii aces­tor mij­loa­ce. Gro­su a fost găsit vino­vat de fap­tul că, în timp ce s-au pri­mit mate­ri­a­le în cali­ta­te de aju­tor uma­ni­tar din par­tea Sta­tu­lui Major al Arma­tei Bel­gie­ne, în pro­ce­sul des­căr­că­rii bunu­ri­lor, nu a orga­ni­zat evi­denţa cuve­ni­tă şi con­tro­lul aces­tor mate­ri­a­le, nu a întoc­mit docu­men­te­le de însoţi­re a măr­fii, nu a asi­gu­rat paza, evi­denţa şi inte­gri­ta­tea aju­to­ru­lui uma­ni­tar, iar „în rezul­ta­tul ati­tu­di­nii negli­jen­te faţă de înde­pli­ni­rea obli­ga­ţiu­ni­lor fun­cţio­na­le” au dis­pă­rut 349 plă­pu­mi de lână, 2331 cos­tu­me spor­ti­ve, 30 imper­mea­bi­le, 900 pere­chi de pan­ta­lo­ni, 740 de scur­te, alte pro­du­se pri­mi­te în cali­ta­te de aju­tor uma­ni­tar, în valoa­re de 1,17 mili­oa­ne de lei.

Ivan Gro­su Foto: Olga Ceaglei/Centrul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­ti­ce

Între timp, în 2006, Ivan Gro­su, fiul cu ace­la­şi nume al colo­ne­lu­lui Ivan Gro­su, a ajuns pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tu­ra Mili­ta­ră, insti­tu­ţie care instru­men­ta­se în urmă cu un dece­niu dosa­rul tată­lui său. De la 1 august 2016, Pro­cu­ra­tu­ra Mili­ta­ră, dar şi Secţia inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG), cea care ges­tio­na acti­vi­ta­tea Pro­cu­ra­tu­rii Mili­ta­re, urmau să fie lichi­da­te. Unul din­tre ulti­me­le dosa­re pe care pro­cu­ro­rii mili­ta­ri l-au instru­men­tat a fost cel al colo­ne­lu­lui Gro­su, con­dam­nat şi amnis­ti­at în 2000 de către Jude­că­to­ria Mili­ta­ră. Pro­cu­ro­rii au adus mar­to­ri noi care, după 18 ani, şi-au amin­tit deta­lii des­pre acel dosar. Cel care s-a ocu­pat, la eta­pa ini­ţi­a­lă, de instru­men­ta­rea lui a fost pro­cu­ro­rul Cor­ne­liu Lav­ciuc, atun­ci pro­cu­ror în Secţia inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te din cadrul PG. Astăzi, Lav­ciuc este pro­cu­ror în Secţia teh­no­lo­gii infor­ma­ţio­na­le şi com­ba­te­rea cri­me­lor ciber­ne­ti­ce din cadrul PG. El susţi­ne că, în urmă­ri­rea pena­lă pe care a exercitat-o, nu a fost influ­enţat de rela­ţia de cole­gi­a­li­ta­te pe care o avea cu pro­cu­ro­rul Ivan Gro­su, fiul celui pe care-l inves­ti­ga.

„Eu doar am avut cere­rea de revi­zu­i­re. Am făcut veri­fi­că­ri şi am trans­mis la instanţă pen­tru apre­ci­e­rea accep­tă­rii sau nu a infor­ma­ţi­i­lor acu­mu­la­te. Eu nu am soli­ci­tat nimic, ci doar exa­mi­na­rea cere­rii. Nu văd cum putea el (pro­cu­ro­rul Ivan Gro­su, n.r.) să mă influ­enţe­ze, pen­tru că secţia în care acti­vam era supe­ri­oa­ră ca struc­tu­ră Pro­cu­ra­tu­rii Mili­ta­re. Dă, mă rog. Coleg, coleg, dar nu am avut influ­enţă­ri. Nu am fost rugat. A fost adre­sa­tă cere­rea. Nu puteam să o arunc la coş. Este pre­vă­zut de Codul de pro­ce­du­ră pena­lă, în baza căru­ia am acu­mu­lat pro­be­le, am cân­tă­rit şi le-am expe­di­at în instanţă spre apre­ci­e­re. Cu Ivan Gro­su eram în rela­ţii de ser­vi­ciu. Eu nu am par­ti­ci­pat în instanţă pen­tru că, de la 1 august, pro­cu­ra­tu­ri­le mili­ta­re s-au lichi­dat, secţia tot nu mai era, iar dosa­rul a fost tri­mis la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău”, expli­că acu­za­to­rul de stat Cor­ne­liu Lav­ciuc.

Pro­cu­ro­rul Radu Tal­pă

Procurorul din instanţă: „Îmi puneţi multe întrebări şi eu nu ţin minte”

În instanţă, acu­za­rea de stat a fost repre­zen­ta­tă de pro­cu­ro­rul Radu Tal­pă. Aces­ta a acti­vat până în 2015 în cadrul Secţi­ei inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te, fiind coleg cu pro­cu­ro­rul Lav­ciuc. A ple­cat din sis­tem, dar a reve­nit în febru­a­rie 2016 în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Basa­ra­beas­ca, pen­tru ca astăzi să fie pro­cu­ror în ofi­ci­ul Râş­ca­ni al Pro­cu­ra­tu­rii Chi­şi­nău. Ante­ri­or, a fost pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău, unde a fost coleg cu Ivan Gro­su, ajuns şi el la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău după desfi­inţa­rea Pro­cu­ra­tu­rii Mili­ta­re. Acu­za­to­rul de stat a cerut jude­că­to­ru­lui Jude­că­to­ri­ei Mili­ta­re, Ser­ghei Cio­ba­nu, „înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal în legă­tu­ră cu fap­tul că exis­tă alte cir­cum­stanţe care exclud tra­ge­rea la răs­pun­de­re pena­lă, pe motiv că fap­ta nu a fost săvârşi­tă de către Ivan Gro­su”. Instanţa a audi­at mai mulţi mar­to­ri, care au rela­tat cir­cum­stanţe de acum 18 ani. Dosa­rul a fost exa­mi­nat timp de doar o lună, în peri­oa­da 25 august 2016 – 29 sep­tem­brie 2016, când jude­că­to­rul Ser­ghei Cio­ba­nu a decis înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal în pri­vinţa lui Ivan Gro­su. Sen­tinţa pe pagi­na por­ta­lu­lui instanţe­lor de jude­ca­tă este secre­ti­za­tă, fiind deper­so­na­li­za­te toa­te nume­le par­ti­ci­panţi­lor din dosar, inclu­siv cel al incul­pa­tu­lui.

Sen­tin­ta Pro­cu­ror by Vic­tor Moș­neag on Scribd

„Am par­ti­ci­pat când în dosar era înce­pu­tă revi­zu­i­rea. Pe mine, ca pro­cu­ror, m-au che­mat. M-am dus şi am par­ti­ci­pat, că nu aveam alt­ce­va ce face”, zice pro­cu­ro­rul Radu Tal­pă. „Mi-au dat dis­po­zi­ţie de par­ti­ci­pa­re şi nu am avut alt­ce­va de făcut. Nu ţin min­te cine mi-a dat dis­po­zi­ţia… Eram la Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău când am par­ti­ci­pat la revi­zu­i­re… Îmi puneţi mul­te între­bă­ri şi eu nu ţin min­te. Da, pe Ivan Gro­su îl cunosc. Ştiu că este aşa pro­cu­ror. Ce fel de rela­ţii de pri­e­te­nie? Sun­tem, adi­că am fost cole­gi de ser­vi­ciu. Eu nu am exa­mi­nat aco­lo rela­ţii de rude­nie. Am exa­mi­nat cazul”, susţi­ne pro­cu­ro­rul Tal­pă. Sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Mili­ta­re nu a fost ata­ca­tă la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, aşa că a intrat în vigoa­re. „Dacă sen­tinţa nu a fost ata­ca­tă, înseam­nă că am con­si­de­rat că este lega­lă”, a repli­cat pro­cu­ro­rul.

Pro­cu­ro­rul Ion Dediu, fost şef al Secţi­ei inves­ti­ga­ţii şi infra­cţiu­ni în Forţe­le Arma­te, spu­ne că nu-şi amin­teş­te de acel dosar. „Nu-mi mai amin­tesc… În august, când ne-au lichi­dat, s-a şters tot din memo­ria mea, să nu mai aud de… A fost un an greu. Chiar nu vreau să-mi amin­tesc nimic din ce a fost. Am uitat tot oda­tă cu lichi­da­rea. Da, Radu Tal­pă şi Ivan Gro­su au fost subal­ter­nii mei”, zice Dediu.

Avocat: „Cred că a fost cea mai obiectivă sentinţă”

Am încer­cat să dis­cu­tăm cu ex-procurorul mili­tar Ivan Gro­su, astăzi pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Chi­şi­nău. Aces­ta, însă, a evi­tat să dis­cu­te. El nu a răs­puns la tele­fon, dar nici la mesa­je­le pe care i le-am tri­mis, solicitându-l la un dia­log. Ghe­or­ghe Cob­zac, avo­ca­tul care l-a repre­zen­tat în instanţă pe Ivan Gro­su, susţi­ne că, în revi­zu­i­rea sen­tinţei de acum 16 ani, nu au fost încăl­că­ri. „Ches­tia e că d-lui nu doar acum a ata­cat, ci tot tim­pul a ata­cat acea hotă­râre. I se res­pin­gea de fie­ca­re dată. S-au strâns toa­te cir­cum­stanţe­le noi care se refe­ră la caz. Omul nu are vreo vină în comi­te­rea infra­cţiu­nii. În jude­ca­tă au fost audi­a­ţi mar­to­ri. Aco­lo era vor­ba des­pre un aju­tor uma­ni­tar care a fost pier­dut pe drum, înce­pând cu Bela­rus, iar o par­te s-a pier­dut pe loc, în tim­pul trans­por­tă­rii. Per­soa­na aceas­ta nu era res­pon­sa­bi­lă de acest seg­ment. După asta au fost niş­te fur­tu­ri docu­men­ta­te pe care i le-au pus în câr­că. El, fiind un om cu obraz, a spus, bine. I s-a zis că, în pri­vinţa sa, va fi apli­ca­tă amnis­tia, iar acea amnis­tie pe el nu-l va atin­ge cu nimic. Ulte­ri­or, însă, în pri­vinţa lui a fost îna­in­ta­tă o acţiu­ne civi­lă, fiind obli­gat să achi­te puţin pes­te 1 mili­on de lei. Atun­ci a înce­put a ata­ca şi pro­ce­sul civil, şi cel penal. Au înce­put să-i opreas­că, lunar, din pen­sie. Pro­ce­sul penal a fost înce­tat în baza legii pri­vind amnis­tia. De câte­va ori a ata­cat hotă­râri­le, dar i se res­pin­geau, pen­tru că nu avea bani să plă­teas­că taxa de stat. A scris şi la PG nume­roa­se plân­ge­ri. Recent, PG, Secţia mili­ta­ră, a por­nit pro­ce­du­ra şi au zis, hai să veri­fi­căm”, spu­ne avo­ca­tul Ghe­or­ghe Cob­zac.

„Da, ştiu că fiul lui era pro­cu­ror în aceas­tă secţie, dar revi­zu­i­rea nu a fost pro­pu­să de el sau de un subal­tern, ci de o secţie a PG. Nu a putut Ivan Gro­su, care-i un copil, să influ­enţe­ze. Mie nu-mi pro­voa­că dubii sen­tinţa. Cred că a fost cea mai obiec­ti­vă sen­tinţă. S-a res­ta­bi­lit echi­ta­tea. Omul ăsta a fost repus în drep­tu­ri echi­ta­bil. La pri­ma vede­re, sunt de acord că pot fi dubii, dar dosa­rul a fost ridi­cat de PG, la Dire­cţia judiciar-penală. Au fost între­bă­ri, am fost şi eu tele­fo­nat… Omul ăsta atun­ci a accep­tat să spu­nă că e vino­vat doar ca să fie lăsat în pace”, susţi­ne apă­ră­to­rul colo­ne­lu­lui Gro­su. Avo­ca­tul menţio­nea­ză că „acum, noi vrem ca să nu i se mai opreas­că bani din pen­sie, pen­tru că opri­rea, în aces­te con­di­ţii, devi­ne neîn­te­me­ia­tă. Nu mai soli­ci­tăm însă să se res­ti­tu­ie şi banii care i-au fost lua­ţi până acum. E deja de dome­ni­ul tre­cu­tu­lui. Vă asi­gur că nu vom cere nici pagu­be mora­le”, a con­clu­zio­nat Ghe­or­ghe Cob­zac. Exe­c­u­to­rii jude­că­to­reş­ti cu care am dis­cu­tat la subiect ne-au decla­rat că, în aces­te con­di­ţii, Ivan Gro­su este însă în drept să se adre­se­ze instanţei pen­tru a pri­mi îna­poi banii care i-au fost decon­ta­ţi din pen­sie. Tot­o­da­tă, pen­tru ca sta­tul să-şi recu­pe­re­ze pre­ju­di­ci­ul, pro­cu­ro­rii tre­bu­ie să sta­bi­leas­că o altă per­soa­nă res­pon­sa­bi­lă de comi­te­rea abu­zu­lui în ser­vi­ciu, fapt care însă nu s-a pro­dus.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *