(galerie foto) Cum arată „drumul” ministrului Chirinciuc spre închisoare

Iurie Chi­rin­ciuc, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, Vea­ce­slav Tele­man, direc­to­rul gene­ral inte­ri­mar al Admi­nis­tra­ţi­ei de Stat a Dru­mu­ri­lor (ASD), şi şefii a două com­pa­nii de con­stru­cţii, Nico­lae Cio­ba­nu de la „Glo­bal Trans Con­struc­tion” şi Marin Sâr­bu de la „Nou­con­st” SRL, au fost reți­nu­ți de ofi­țe­rii și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție în urma unor per­che­zi­ţii desfă­şu­ra­te la domi­ci­li­i­le şi biro­u­ri­le con­du­ce­rii Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor (MTID), Admi­nis­tra­ţi­ei de Stat a Dru­mu­ri­lor (ASD), dar şi la sedi­i­le celor doi agenţi eco­no­mi­ci.

Iurie Chi­rin­ciuc a fost pla­sat în arest

Potri­vit urmă­ri­rii pena­le, Iurie Chi­rin­ciuc, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, în com­pli­ci­ta­te cu direc­to­rul gene­ral inte­ri­mar al Admi­nis­tra­ţi­ei de Stat a Dru­mu­ri­lor (ASD) şi şefii celor două com­pa­nii de con­stru­cţie reți­nu­ți, ar fi exer­ci­tat pre­siu­ni asu­pra com­pa­niei bul­ga­re „SK-13 Pat­stroy”, cea care a câști­gat lici­ta­ția pen­tru rea­bi­li­ta­rea dru­mu­lui „R6 M1-Ialoveni”, cu o lun­gi­me de 6,5 km, pen­tru ca aceas­ta să cede­ze 50 la sută din volu­mul de lucră­ri (din suma tota­lă de apro­xi­ma­tiv 9 mili­oa­ne de euro) celor doi agen­ți eco­no­mi­ci. „Ulte­ri­or, referindu-se la o indi­ca­ţie a minis­tru­lui, admi­nis­tra­to­rul „Glo­bal Trans Con­struc­tion” ar mai fi esto­rcat de la ace­la­şi agent eco­no­mic 5 la sută din suma con­trac­tu­lui, adi­că cir­ca 400 de mii de euro, o par­te din bani (80 000 de euro) urmând să revi­nă fac­to­ri­lor de deci­zie din cadrul ASD”, anun­ță CNA.

Adri­an Rucan, antre­pre­no­rul care i-ar fi dat pache­tul lui Iurie Chi­rin­ciuc era direc­to­rul fir­mei care a sub­con­trac­tat lucră­ri­le de la com­pa­nia bul­ga­ră, cea care a câști­gat, de fac­to, pro­iec­tul pen­tru rea­bi­li­ta­rea dru­mu­lui.

La scurt timp, orga­ne­le de drept au făcut publi­ce mai mul­te ima­gi­ni video, făcu­te cu o came­ră ascun­să insta­la­tă în biro­ul lui Chi­rin­ciuc. În cel mai „com­pro­mi­ță­tor” epi­sod, un băr­bat îi ofe­ră minis­tru­lui un pachet, iar Chi­rin­ciuc îl pune într-un safeu, fără a se uita ce este în inte­ri­or. Ulte­ri­or, sur­se din cadrul anche­tei au pre­ci­zat că în pachet s-ar fi aflat „o sumă impu­nă­toa­re de bani”. Per­soa­na care a ofe­rit pache­tul ar fi, după con­sta­tă­ri­le repre­zen­tan­ți­lor MTID, Adri­an Rucan, direc­to­rul și fon­da­to­rul com­pa­niei de con­struc­ții „Eco­sem Grup”, care, întâm­plă­tor sau nu, în ulti­mii ani, a înce­put să aibă mai mul­te pro­ble­me cu orga­ne­le de drept, dând blo­cu­ri­le în exploa­ta­re cu încăl­că­ri sau întâr­zi­e­re. Fir­ma era sub­con­trac­tan­tul com­pa­niei bul­ga­re și cea care urma să exe­cu­te lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re a dru­mu­lui.

Rea­bi­li­ta­rea dru­mu­lui pen­tru ca minis­trul Chi­rin­ciuc ar fi pri­mit bani a fost fina­li­za­tă în pro­por­ție de doar 1%, deși a tre­cut aproa­pe jumă­ta­te din ter­me­nul sta­bi­lit în con­tract.

R6 M1-Ialoveni – un drum cu doar 1% din lucrări executate

La sfâr­și­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, ZdG a fost pe „șan­ti­e­rul” pro­iec­tu­lui „R6 M1-Ialoveni”, dru­mul care l-a dus pe Iurie Chi­rin­ciuc în peni­ten­ci­ar. Deși con­form date­lor publi­ce, aces­ta urma să fie rea­bi­li­tat în peri­oa­da 2016-2018, astăzi, agen­tul eco­no­mic nu a asfal­tat nici măcar un metru. Fir­ma bul­ga­ră, prin inter­me­di­a­rii anga­ja­ți, doar a făcut săpă­tu­ri, dis­tru­gând o par­te din caro­sa­bil. Dumi­ni­că, la fața locu­lui erau doar două uni­tă­ți de trans­port. Vita­lie Rap­cea, vice­mi­nis­trul Trans­por­tu­ri­lor, a con­fir­mat că antre­pre­no­rul gene­ral „a uti­li­zat pes­te 60% din tim­pul alo­cat pen­tru imple­men­ta­rea con­trac­tu­lui, dar a rea­li­zat un pro­gres de doar 1%”, pre­ci­zând că lucră­ri­le efec­tu­a­te de com­pa­nie până acum doar au com­pli­cat și au pus în peri­col cir­cu­la­ția pe acel seg­ment de drum.

„Suban­tre­pre­no­rul, com­pa­nia autoh­to­nă „Eco­sem Grup”, este în inca­pa­ci­ta­te de a exe­cu­ta lucră­ri, teh­ni­ca fiindu-i seches­tra­tă. Ar mai fi de men­țio­nat că, de un an de zile, pe șan­ti­er, este exca­va­tă o por­țiu­ne de 800 m de drum, adân­ci­mea exca­vă­rii depă­șeș­te 2 metri, iar malu­ri­le nepro­te­ja­te ale exca­va­rii se sur­pă. Dacă tre­bu­ie cine­va reți­nut pe acest caz, atun­ci lis­ta tre­bu­ie supli­ni­tă și cu direc­to­rii com­pa­ni­i­lor „Eco­sem” și „Pat­stroy SK13”, a decla­rat Rap­cea, sub­li­ni­ind că ar fi auzit că mier­cu­ri, 3 mai, s-ar fi înce­put lucră­ri pe acel seg­ment de drum, însă nu a putut ofe­ri alte deta­lii.

Marin Sâr­bu, pro­pri­e­ta­rul și admi­nis­tra­to­rul fir­mei „Nou­con­st” SRL

Fir­ma „Glo­bal Trans Con­struc­tion”, care figu­rea­ză în dosar, e ges­tio­na­tă de Nico­lae Cio­ba­nu, fiind fon­da­tă de o altă com­pa­nie a fami­li­ei sale, „Mobi­grup Antu­raj”, care deți­ne salo­nul de mobi­lă „Antu­raj”. În dome­ni­ul mobi­lei are afa­ce­ri și minis­trul reți­nut, Iurie Chi­rin­ciuc. Fir­ma „Nou­con­st” SRL, celă­lalt agent eco­no­mic din dosar, e con­du­să și fon­da­tă de omul de afa­ce­ri Marin Sâr­bu. Potri­vit date­lor Agen­ți­ei Achi­zi­ții Publi­ce, „Nou­con­st” SRL a câști­gat în ulti­mii patru ani 97 de con­trac­te cu sta­tul în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 60 de mili­oa­ne de lei. Avo­ca­tul lui Chi­rin­ciuc ne-a spus că nu poa­te vor­bi des­pre dosa­rul penal pen­tru că ar fi fost somat de pro­cu­ro­ri să nu divul­ge infor­ma­ții.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *