Grupurile vulnerabile din Moldova, mai puțin acceptate de societate

Repre­zen­tan­ții comu­ni­tă­ții LGBTI, per­soa­ne­le de reli­gie musul­ma­nă şi de etnie romă se numă­ră prin­tre cel mai puțin accep­ta­te gru­pu­ri vul­ne­ra­bi­le în R. Mol­do­va, con­sta­tă un stu­diu publi­cat de Ziua Inter­na­ţio­na­lă pen­tru Eli­mi­na­rea Dis­cri­mi­nă­rii Rasi­a­le, de Ofi­ci­ul Îna­l­tu­lui Comi­sar ONU pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui (OHCHR).

69caddda-978a-409e-9c3b-8fb7e7fc6568„Stu­di­ul pri­vind per­cep­ți­i­le și ati­tu­di­ni­le față de ega­li­ta­te în Repu­bli­ca Mol­do­va” a ana­li­zat gra­dul de accep­ta­re şi de tole­ranţă faţă de 14 gru­pu­ri vul­ne­ra­bi­le, prin atri­bu­i­rea unui indi­ce de dis­tanţă soci­a­lă (IDS). Valoa­rea zero a IDS pre­su­pu­ne dis­tanţa soci­a­lă mini­mă.

Ast­fel, cea mai mare dis­tan­ță soci­a­lă se mani­fes­tă față de urmă­toa­re­le gru­pu­ri vul­ne­ra­bi­le:
· per­soa­ne­le LGBTI (IDS 5,2 punc­te) – ceea ce înseam­nă că pes­te jumă­ta­te din res­pon­den­ți au optat pen­tru exclu­de­rea repre­zen­tan­ți­lor gru­pu­lui dat din țară;
· per­soa­ne­le care tră­iesc cu HIV/SIDA (4,3 punc­te) – accep­ta­rea aces­to­ra pes­te nive­lul de cetă­țean al țării;
· ex-deținuții (3,6 punc­te), per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tă­ți men­ta­le și inte­lec­tu­a­le (3,6 puncte);persoanele de reli­gie musul­ma­nă (3,3 punc­te); per­soa­ne­le de ori­gi­ne afri­ca­nă (3,1 punc­te) și per­soa­ne­le de etnie romă (3,1 punc­te) – accep­ta­rea aces­to­ra pes­te nive­lul de coleg de ser­vi­ciu.

Pe de altă par­te, stu­di­ul con­sta­tă că cea mai mică dis­tan­ță soci­a­lă este mani­fes­ta­tă față de per­soa­ne­le vor­bi­toa­re de lim­ba rusă (0,9 punc­te) și rușii care locu­iesc în Repu­bli­ca Mol­do­va (0,9 punc­te), deci accep­ta­rea aces­to­ra sub nive­lul de pri­e­ten.

Stu­di­ul demon­strea­ză că expe­rien­ța per­so­na­lă este cea care influ­enţea­ză cel mai con­si­de­ra­bil dis­tan­ța soci­a­lă. „Dis­tan­ța soci­a­lă față de gru­pu­ri­le vul­ne­ra­bi­le se redu­ce sim­ți­tor în cazul în care res­pon­den­tul cunoaș­te per­so­nal și/sau chiar are în cer­cul soci­al res­trâns repre­zen­tan­ți ai aces­tor gru­pu­ri”, expli­că coor­do­na­tul OHCHR în R. Mol­do­va, Vea­ce­slav Balan.

Tot­o­da­tă, exis­tă o core­la­ție direc­tă între nive­lul de trai, sta­tu­tul socio-economic al res­pon­den­ți­lor și gra­dul de per­cep­ție față de anu­mi­te gru­pu­ri de per­soa­ne. Ast­fel, per­soa­ne­le cu stu­dii supe­ri­oa­re și din medi­ul urban au expri­mat per­cep­ții mai pozi­ti­ve față de majo­ri­ta­tea gru­pu­ri­lor de per­soa­ne, pe când cei din medi­ul rural și cu stu­dii medii sau incom­ple­te au demon­strat per­cep­ții mai nega­ti­ve.

Stu­di­ul mai con­sta­tă că în Repu­bli­ca Mol­do­va pre­do­mi­nă o mul­ti­tu­di­ne de ste­re­o­ti­pu­ri cu refe­ri­re la dife­ri­te gru­pu­ri soci­a­le, aspect ce influ­en­țea­ză gra­dul de coe­ziu­ne și inte­gra­re soci­a­lă a aces­to­ra. „Apli­ca­rea ste­re­o­ti­pu­ri­lor into­xi­că şi ten­sio­nea­ză atmosfe­ra din soci­e­ta­te şi inhi­bă coe­ziu­nea şi soli­da­ri­ta­tea între oame­ni”, afir­mă Vea­ce­slav Balan.

„Stu­di­ul pri­vind per­cep­ți­i­le și ati­tu­di­ni­le față de ega­li­ta­te în Repu­bli­ca Mol­do­va” a fost ela­bo­rat în peri­oa­da aprilie-iunie 2015, pe un eşan­tion repre­zen­ta­tiv naţio­nal de 1013 res­pon­denţi din 13 regiu­ni ale țării. Colec­ta­rea date­lor în teri­to­riu și ana­li­za aces­to­ra a fost efec­tu­a­tă de Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Socio­lo­gi­ce și Mar­ke­ting „CBS-AXA”.

Stu­di­ul a fost ela­bo­rat de Con­si­li­ul pen­tru pre­ve­ni­rea și eli­mi­na­rea dis­cri­mi­nă­rii și asi­gu­ra­rea ega­li­tă­ții din Mol­do­va și Ofi­ci­ul Îna­l­tu­lui Comi­sar ONU pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui (OHCHR), în con­sul­ta­re cu Pro­gra­mul Națiu­ni­lor Uni­te pen­tru Dezvol­ta­re (PNUD) Mol­do­va. Cer­ce­ta­rea a fost efec­tu­a­tă în cadrul pro­iec­tu­lui „Sus­ți­ne­rea insti­tu­ți­i­lor națio­na­le pen­tru pro­tec­ția și pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor omu­lui con­form reco­man­dă­ri­lor Comi­te­te­lor Con­ven­ți­i­lor ONU și Revi­zu­i­rii Peri­o­di­ce Uni­ver­sa­le (UPR)”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. ivan cel groaznic

    Si de ce ar fi tole­ra­te daca nu e decat rau de la ei?! Sa ple­ce de unde au venit si sa lase lumea nor­ma­la in pace …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *