Curtea Constituțională nu va examina sesizarea de retragere a cetățeniei lui Băsescu: „Legalitatea retragerii cetăţeniei este de competenţa instanţelor judecătorești”

Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă (CCM) a res­ti­tu­it depu­ta­tu­lui Gri­go­re Cob­zac sesi­za­rea depu­să la 6 ianu­a­rie, pri­vind deci­zia lui Igor Dodon de a retra­ge cetă­țe­nia R. Mol­do­va de la Tra­ian Băsescu. Potri­vit CCM, sesi­za­rea a fost depu­să „cu încăl­ca­rea com­pe­tenţei sta­bi­li­te expres de Legea cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va”.

Ast­fel, Cur­tea a indi­cat că arti­co­lul 41 din Legea cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va nr.1024 din 2 iunie 2000 pre­ve­de că decre­tul Preşe­din­te­lui R. Mol­do­va, în pro­ble­ma cetă­ţe­ni­ei, poa­te fi ata­cat în Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie în ter­men de șase luni de la data intră­rii în vigoa­re.

„Prin urma­re, lega­li­ta­tea retra­ge­rii cetă­ţe­ni­ei lui Tra­ian Băsescu este de com­pe­tenţa exclu­si­vă a instanţe­lor jude­că­to­rești. În acest con­text, Cur­tea a menţi­nut juris­pru­denţa sa ante­ri­oa­ră. CCM solu­ţio­nea­ză numai pro­ble­me ce ţin de com­pe­tenţa sa. Dacă în pro­ce­sul exa­mi­nă­rii apar ches­tiu­ni de com­pe­tenţa altor orga­ne, Cur­tea remi­te aces­to­ra mate­ri­a­le­le sau comu­ni­că fap­tul părţi­lor şi orga­ne­lor inte­re­sa­te, dând expli­ca­ţi­i­le de rigoa­re”, trans­mit repre­zen­tan­ții CCM, într-un comu­ni­cat de pre­să.

Men­țio­năm că, Tra­ian Băsescu, fos­tul pre­șe­din­te al Româ­ni­ei, a anun­țat că își cau­tă un avo­cat pen­tru a mer­ge în instan­ță împo­tri­va lui Igor Dodon, care i-a retras cetă­țe­nia R. Mol­do­va.

Amin­tim că, la 3 ianu­a­rie, Igor Dodon a sem­nat decre­tul prin care lui Tra­ian Băsescu i-a fost retra­să cetă­țe­nia R. Mol­do­va, acor­da­tă de fos­tul pre­șe­din­te Nico­lae Timofti. Mai mul­ți poli­ti­cie­ni de la Chi­și­nău au cri­ti­cat ges­tul pre­șe­din­te­lui. Deo­cam­da­tă, pre­mi­e­rul Pavel Filip și pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du, nu au avut o reac­ție la decre­tul lui Dodon. Nici lide­rii par­ti­de­lor de guver­na­re, Vlad Pla­ho­t­niuc, pre­șe­din­te PD, și Mihai Ghim­pu, pre­șe­din­te­le PL, par­tid care mili­tea­ză pen­tru uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia, nu au comen­tat acțiu­ni­le de ieri ale lui Igor Dodon.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Domnica dela Bălți

    REMEMBER: ALEGERI FURATE – ALEGERI FRAUDATE !
    DONDON tero­ris­tul uci­gaș de uni­o­niș­ti de la anul 1990 încoa­ce nu a câști­gat ale­ge­ri­le din 13 nov.2016 în Mol­do­va de Est. Majo­ri­ta­tea româ­ni­lor est-moldoveni au votat pro-Europa. Doar cir­ca o jumă­ta­te de est-moldoveni au ieșit la ale­ge­ri. Dis­tri­bu­i­rea rea­lă ar fi fost pt. San­du – 65 %, iar pt. Don­don, poa­te 35 %, dar prin mani­pu­la­re, fra­u­da­re și furt, mafia ofi­ci­a­lă neo-comunistă anti-națională, anti-românească, anti-unionistă, anti-europeană a inver­sat și a schim­bat rezul­ta­tul final. Deci, actu­al­men­te Don­don este doar un PSEUDO-președinte impos­tor ima­gi­nar a cir­ca 15 % din popu­la­ția Mol­do­vei de Est /ocupanții extre­miș­ti / și în nici un caz nu repre­zin­tă votul majo­ri­tă­ții din actu­a­la RM, fos­ta pro­vin­cie româ­neas­că inter­be­li­că Basa­ra­bia în baza “Actu­lui Uni­rii” pt. TOTDEAUNA cu Româ­nia votat de majo­ri­ta­tea depu­ta­ți­lor din Sfa­tul Țării din Chi­și­nău la 27 mar­tie 1918. Pes­te câte­va luni de zile Cur­tea Euro­pea­nă a Drep­tu­ri­lor Omu­lui a Con­si­li­u­lui Euro­pei de la Stra­s­bo­urg va tran­șa aceas­tă catas­tro­fă națio­na­lă a RM și va res­ta­bi­li în func­ția de Pre­șe­din­te pe Maia San­du, care a câști­gat cin­stit și corect ale­ge­ri­le din 13 nov. 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *