(foto) Procurorul care a cerut 12 ani de închisoare pentru tânăra din Strășeni care crește 5 copii

Vasi­le Gol­ban, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Stră­șe­ni este acu­za­to­rul de stat care a instru­men­tat dosa­rul Vic­to­ri­ei Pru­tea­nu, con­dam­na­tă joi, 21 ianu­a­rie, la 3 ani și opt luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re de către jude­că­toa­rea Miha­e­la Grosu-Gavriliță. Gol­ban a cerut instan­ței 12 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re pen­tru tână­ra care creș­te 5 copii, incul­pa­tă pen­tru că și-a ucis soțul.

Vasi­le Gol­ban este pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii r. Stră­șe­ni din 6 sep­tem­brie 2011. În 2013, aces­ta a fost ates­tat de Cole­gi­ul de cali­fi­ca­re. Mem­brii Cole­gi­u­lui au con­sta­tat că pe par­cur­sul peri­oa­dei de ates­ta­re, pro­cu­ro­rul a fost încu­ra­jat o dată şi nu a fost san­cţio­nat dis­ci­pli­nar, fiind ates­tat cu opt votu­ri pro și nici­u­nul împo­tri­vă. În luna august 2014 cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a XXIII-a de la pro­cla­ma­rea Inde­pen­denţei R. Mol­do­va aces­tu­ia i-a fost ofe­ri­tă Diplo­ma de Onoa­re a Pro­cu­ra­tu­rii de cate­go­ria III. 

Avo­cat: Pro­cu­ro­rul nu a fost obiec­tiv
Gol­ban a fost acu­za­to­rul de stat care a con­dus urmă­ri­rea pena­lă în cazul Vic­to­ri­ei Pru­tea­nu, con­dam­na­tă de Jude­că­to­ria Stră­șe­ni la 3 ani și 8 luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. Pe par­cur­sul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, spu­ne Ion Gume­niuc, unul din avo­ca­ții tine­rei con­dam­na­te, pro­cu­ro­rul, nu a fost obiec­tiv. „A con­dus urmă­ri­rea pena­lă cum doreș­te el, dar nu cum spu­ne legea. Nu a fost obiec­tiv. A încer­cat s-o închi­dă când a văzut că noi înce­pe să demon­străm că vina o poar­tă sta­tul și auto­ri­tă­ți­le loca­le pen­tru tot ce s-a întâm­plat”, pre­ci­zea­ză avo­ca­tul.

Vasi­le Gol­ban locu­ieș­te în or. Stră­șe­ni, cu chi­rie. Con­form decla­ra­ției sale cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pe anul 2014, aces­ta nu deți­ne decât un lot de teren agri­col, pe care-l deți­ne din 2006. Din sala­ri­ul de pro­cu­ror, aces­ta a adus aca­să 81 mii de lei. Soția sa, care acti­vea­ză în cadrul Aso­ci­a­ți­ei Obș­tești „Lari-Gret”, care are ca scop decla­rat edu­ca­ţia este­ti­co cre­a­ti­vă, inte­lec­tu­a­lă şi orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă a copi­i­lor de vâr­stă preş­co­la­ră şi pre­u­ni­ver­si­ta­ră de unde a avut un venit, în 2014, de 5850 de lei. 

Pro­cu­ror: “Ea nu a mani­fes­tat căin­ță acti­vă”
Soli­ci­tat de ZdG, acu­za­to­rul de stat a men­țio­nat că și-a moti­vat cere­rea de a o con­dam­na pe Vic­to­ria Pru­tea­nu la 12 ani de puș­că­rie pen­tru că aceas­ta a refu­zat să-și recu­noas­că vina și nu s-a căit pen­tru fap­ta sa. “Am moti­vat anu­me prin fap­tul că ulti­ma (tână­ra con­dam­na­tă, n.r.) nu-și recu­noș­tea vina. Tre­bu­ie să cunoaș­te­ți că infrac­țiu­nea dată este una extrem de gra­vă care pre­ve­de până la 15 ani, res­pec­tiv am soli­ci­tat pedeap­sa în cau­ză, una medie, anu­me din con­si­de­ren­te­le că ea nu a mani­fes­tat căin­ță acti­vă, res­pec­tiv nu și-a mani­fes­tat regre­tul față de fap­ta comi­să și nu acor­dă nu că aju­tor mate­ri­al cum a scris mass-media, dar cel puțin moral să fie ală­tu­ri de suc­ce­so­rul vic­ti­mei care este mama și soa­cra sa, să con­ști­en­ti­ze­ze fap­ta sa și, res­pec­tiv, să se căi­as­că de aceas­ta”, zice aces­ta.

procuror vasile golbanPro­cu­ro­rul con­si­de­ră că a dat dova­dă de cle­men­ță, cerând 12 ani în loc de 15, pedeap­sa maxi­mă pre­vă­zu­tă de Codul Penal pen­tru aceas­tă infrac­țiu­ne. “Am ate­nu­at în limi­ta de 3 ani de zile. Plus la aceas­ta ea s-a aflat în arest la domi­ci­liu și tre­bu­ie să cunoaș­te­ți că din pedeap­sa pe care instan­ța a dat-o, ea deja a exe­cu­tat un an și aproa­pe două luni. S-au exe­cu­tat toa­te cir­cum­stan­țe­le cau­zei amplu și obiec­tiv în viziu­nea mea. Ori, în caz con­trar, instan­ța de jude­ca­tă nu este păr­ti­ni­toa­re de par­tea acu­ză­rii sau apă­ră­rii și nu avea să emi­tă sen­tin­ța de con­dam­na­re și s-o recu­noas­că cul­pa­bi­lă anu­me de comi­te­rea aces­tei infrac­țiu­ni”, mai zice aces­ta.

Ce țin de ares­ta­rea Vic­to­ri­ei Pru­tea­nu ime­di­at după pro­nun­ța­rea sen­tin­ței, pro­cu­ro­rul zice că a încer­cat să evi­te pre­zen­ța copi­i­lor în sala de jude­ca­tă: “Eu am încer­cat prin anu­mi­te mij­loa­ce să fie ședin­ța în afa­ra copi­i­lor ăștia. Eu am încer­cat și am rugat să rămâ­nă în cori­dor, dar cine­va le-a des­chis ușa în momen­tul pro­nun­ță­rii sen­tin­ței. Eu nu ști­am încă deci­zia. Ulte­ri­or, și instan­ța a soli­ci­tat scoa­te­rea copi­i­lor din sală”, zice Vasi­le Gol­ban.

Deta­lii des­pre acest DOSAR, VEDEȚI AICI: Creș­te sin­gu­ră cin­ci copii mino­ri și a fost tri­mi­să după gra­tii

CITIȚI ȘI: Jude­că­toa­rea care a condamnat-o pe feme­ia care creș­te cin­ci copii din Stră­șe­ni: casă de lux și tată jude­că­tor


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

6 comentarii

 1. Prigoreni Chisinau

  pana masii de pro­cu­ra­tu­ra schi­oa­pa, cind sunt jude­ca­ti oame­ni sim­pli ei cer maxi­mum cind sunt jude­ca­ti sme­ke­ra­si ei se fac ca plo­ua. Mize­rii

 2. Nova OL

  daca n-au avut ce jupui de pe sar­ma­na feme­ie apoi hai sa-i dee pus­ca­rie cu anii! dar nici pe o secun­da nu le-a venit in min­te ce o sa cre­as­ca din copi­ii astia fara de mama,asa cum este, caci se vede ca e o mama buna! Si anu­me sta­tul cu orga­ne­le sale putre­de de corup­tie au cre­at dra­ma petre­cu­ta. Nis­te nesim­ti­ti in sis­te­mul de valo­ri pla­ho­t­niu­ciste!

 3. xslavic

  Adi­ca 15 si nu 25 ..?Intru­cat cul­tu­ra ace­lei regiu­nii nu intra in dis­cu­tii se poa­te vor­bi si de 15.10 daca are uni­ver­si­tet si 5 daca e de stat,3 daca are amant pro­fe­sor si 2 daca o apa­rut pe la tele­vi­zor.

 4. Antihoti

  De cate ori a ape­lat feme­ia la aju­to­rul Poli­ti­ei ca era mal­tra­ta­ta de sotul ei si nime­ni nu a luat nici o masu­ra! Cand nu mai poti suporta,nu mai ras­pun­zi de actiu­ni­le tale si,intr-un moment de dis­pe­ra­re si-a ucis tar­to­re­le! Insti­tu­ti­i­le Sta­tu­lui sunt vinovate,in pri­mul rand! Dar corup­tia dis­tru­ge tot,inclusiv via­ta Vic­to­riei Pru­teanu si a copi­i­lor ei!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *