procuror vasile golban

(foto) Procurorul care a cerut 12 ani de închisoare pentru tânăra din Strășeni care crește 5 copii

Vasile Gol­ban, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Stră­șeni este acu­za­to­rul de stat care a instru­men­tat dosa­rul Vic­to­riei Pru­teanu, con­dam­nată joi, 21 ianu­a­rie, la 3 ani și opt luni de închi­soare cu exe­cu­tare de către jude­că­toa­rea Miha­ela Grosu-Gavriliță. Gol­ban a cerut instan­ței 12 ani de închi­soare cu exe­cu­tare pen­tru tânăra care crește 5 copii, incul­pată pen­tru că și-a ucis soțul.

Vasile Gol­ban este pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii r. Stră­șeni din 6 sep­tem­brie 2011. În 2013, acesta a fost ates­tat de Cole­giul de cali­fi­care. Mem­brii Cole­gi­u­lui au con­sta­tat că pe par­cur­sul peri­oa­dei de ates­tare, pro­cu­ro­rul a fost încu­ra­jat o dată şi nu a fost san­cţio­nat dis­ci­pli­nar, fiind ates­tat cu opt voturi pro și nici­u­nul împo­trivă. În luna august 2014 cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a XXIII-a de la pro­cla­ma­rea Inde­pen­denţei R. Mol­dova aces­tuia i-a fost ofe­rită Diploma de Onoare a Pro­cu­ra­tu­rii de cate­go­ria III. 

Avo­cat: Pro­cu­ro­rul nu a fost obiec­tiv
Gol­ban a fost acu­za­to­rul de stat care a con­dus urmă­ri­rea penală în cazul Vic­to­riei Pru­teanu, con­dam­nată de Jude­că­to­ria Stră­șeni la 3 ani și 8 luni de închi­soare cu exe­cu­tare. Pe par­cur­sul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, spune Ion Gume­niuc, unul din avo­ca­ții tine­rei con­dam­nate, pro­cu­ro­rul, nu a fost obiec­tiv. „A con­dus urmă­ri­rea penală cum dorește el, dar nu cum spune legea. Nu a fost obiec­tiv. A încer­cat s-o închidă când a văzut că noi începe să demon­străm că vina o poartă sta­tul și auto­ri­tă­țile locale pen­tru tot ce s-a întâm­plat”, pre­ci­zează avo­ca­tul.

Vasile Gol­ban locu­iește în or. Stră­șeni, cu chi­rie. Con­form decla­ra­ției sale cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pe anul 2014, acesta nu deține decât un lot de teren agri­col, pe care-l deține din 2006. Din sala­riul de pro­cu­ror, acesta a adus acasă 81 mii de lei. Soția sa, care acti­vează în cadrul Aso­ci­a­ției Obș­tești „Lari-Gret”, care are ca scop decla­rat edu­ca­ţia este­tico cre­a­tivă, inte­lec­tu­ală şi orien­tare pro­fe­sio­nală a copi­i­lor de vâr­stă preş­co­lară şi pre­u­ni­ver­si­tară de unde a avut un venit, în 2014, de 5850 de lei. 

Pro­cu­ror: “Ea nu a mani­fes­tat căință activă”
Soli­ci­tat de ZdG, acu­za­to­rul de stat a men­țio­nat că și-a moti­vat cere­rea de a o con­damna pe Vic­to­ria Pru­teanu la 12 ani de puș­că­rie pen­tru că aceasta a refu­zat să-și recu­noască vina și nu s-a căit pen­tru fapta sa. “Am moti­vat anume prin fap­tul că ultima (tânăra con­dam­nată, n.r.) nu-și recu­noș­tea vina. Tre­buie să cunoaș­teți că infrac­țiu­nea dată este una extrem de gravă care pre­vede până la 15 ani, res­pec­tiv am soli­ci­tat pedeapsa în cauză, una medie, anume din con­si­de­ren­tele că ea nu a mani­fes­tat căință activă, res­pec­tiv nu și-a mani­fes­tat regre­tul față de fapta comisă și nu acordă nu că aju­tor mate­rial cum a scris mass-media, dar cel puțin moral să fie ală­turi de suc­ce­so­rul vic­ti­mei care este mama și soa­cra sa, să con­ști­en­ti­zeze fapta sa și, res­pec­tiv, să se căi­ască de aceasta”, zice acesta. 

procuror vasile golbanPro­cu­ro­rul con­si­deră că a dat dovadă de cle­mență, cerând 12 ani în loc de 15, pedeapsa maximă pre­vă­zută de Codul Penal pen­tru această infrac­țiune. “Am ate­nuat în limita de 3 ani de zile. Plus la aceasta ea s-a aflat în arest la domi­ci­liu și tre­buie să cunoaș­teți că din pedeapsa pe care instanța a dat-o, ea deja a exe­cu­tat un an și aproape două luni. S-au exe­cu­tat toate cir­cum­stan­țele cau­zei amplu și obiec­tiv în viziu­nea mea. Ori, în caz con­trar, instanța de jude­cată nu este păr­ti­ni­toare de par­tea acu­ză­rii sau apă­ră­rii și nu avea să emită sen­tința de con­dam­nare și s-o recu­noască cul­pa­bilă anume de comi­te­rea aces­tei infrac­țiuni”, mai zice acesta. 

Ce țin de ares­ta­rea Vic­to­riei Pru­teanu ime­diat după pro­nun­ța­rea sen­tin­ței, pro­cu­ro­rul zice că a încer­cat să evite pre­zența copi­i­lor în sala de jude­cată: “Eu am încer­cat prin anu­mite mij­loace să fie ședința în afara copi­i­lor ăștia. Eu am încer­cat și am rugat să rămână în cori­dor, dar cineva le-a des­chis ușa în momen­tul pro­nun­ță­rii sen­tin­ței. Eu nu știam încă deci­zia. Ulte­rior, și instanța a soli­ci­tat scoa­te­rea copi­i­lor din sală”, zice Vasile Gol­ban.

Deta­lii des­pre acest DOSAR, VEDEȚI AICI: Crește sin­gură cinci copii minori și a fost tri­misă după gra­tii

CITIȚI ȘI: Jude­că­toa­rea care a condamnat-o pe femeia care crește cinci copii din Stră­șeni: casă de lux și tată jude­că­tor


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Pri­go­reni Chi­si­nau

  pana masii de pro­cu­ra­tura schi­oapa, cind sunt jude­cati oameni sim­pli ei cer maxi­mum cind sunt jude­cati sme­ke­rasi ei se fac ca ploua. Mize­rii

 • Nova OL

  daca n-au avut ce jupui de pe sar­mana femeie apoi hai sa-i dee pus­ca­rie cu anii! dar nici pe o secunda nu le-a venit in minte ce o sa cre­asca din copiii astia fara de mama,asa cum este, caci se vede ca e o mama buna! Si anume sta­tul cu orga­nele sale putrede de corup­tie au creat drama petre­cuta. Niste nesim­titi in sis­te­mul de valori pla­ho­t­niu­ciste!

 • xsla­vic

  Adica 15 si nu 25 ..?Intru­cat cul­tura ace­lei regiu­nii nu intra in dis­cu­tii se poate vorbi si de 15.10 daca are uni­ver­si­tet si 5 daca e de stat,3 daca are amant pro­fe­sor si 2 daca o apa­rut pe la tele­vi­zor.

 • Anti­hoti

  De cate ori a ape­lat femeia la aju­to­rul Poli­tiei ca era mal­tra­tata de sotul ei si nimeni nu a luat nici o masura! Cand nu mai poti suporta,nu mai ras­punzi de actiu­nile tale si,intr-un moment de dis­pe­rare si-a ucis tar­to­rele! Insti­tu­ti­ile Sta­tu­lui sunt vinovate,in pri­mul rand! Dar corup­tia dis­truge tot,inclusiv viata Vic­to­riei Pru­teanu si a copi­i­lor ei!